Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-09-27 / 218. szám

JiftfaYIDéK. Eredeti modellek, gyermekkalapok, 1931. sze/;t;moer 27. alakitások, gyászkalapok olcsón és gyor­san készülnek az Erna kalapszalonban Körte-u. 25. Kalapkellékek kaphatók' A Nautilus matrózai elbeszé­lik kalandjaikat Londonból jelentik: A Nautiluá legénységének több tagja London­ba érkezett és elmondották, hogy a búvárhajó rövid sarki útja alatt rengeteg, értékes tudományos ada­tot szerzett. Többször merültek alá, 2—3 óra hosszat tartózkodtak a mélyben. A sarki Óceán mélysége 2000 fonál, de helyenként csak 25 fonái., ebbőL tengeralatti hegylánc jelenlétére következtetnek. Renge­teget szenvedtek a hidegtől bár 3—4 rend ruha vo't rajtuk. A Nautilus belsejét 3-4 hüvelykes jégréteg fedte. Az ut vége fe é az IVÓVÍZ is elfogyott, úgyhogy jeget kellett olvasztani. Körfeft tiizoltóverseny Pátrohán Kisvárdárói jelentik: A járási tűzrendészen "felügyelők a sufyos gazdasági helyzetben a járási tüz­oltóversenyeket elejtették. A kis­várdai 'járás felügyelője, Mácza Endre, hogy a z egészséges riva­lizálással a fejlődés szellemét éb­ren tartsa, körlett versenyek ren­dezését határozta ei. Vasárnap dél­után Pátrohán volt Ajak, Nyírtass, Pátroha és Rétközberencs közsé­gek körieti versenye, amelyet Má­cza Béta h. járási tüzrendészeti fel­ügyelő példás rendben vezetett le. A versenyben eíső Pátroha, má­sodik RétKözberencs, harmadik Nyírtass tűzoltótestülete lett. A versenven a község társadaímá J nak vezetői teljes számmal jelen voltak. Péntek, szombat, vasárnap Gyűlölet pusztája Izgalmas történet egy elrabolt találmány körül 9 felv. Fősz. John Boles Kisérő kép: Három dijat nyert burleszk­slóger Helyárak 30 fillértől 1 pengőig 15355-1931. végrh. Árverési hirdetmény kivonata. A misko'ci kir. törvényszék­nek P. 9481 — 1930. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Szilágyi és Diskant javára 2700 P tőke s jár. erejéig 1931. évi március hó 5. napján végrehajtás utján le- és felül­foglalt és 3300 P-re becsült ingó­ságok, u. m.: daráld, cséplő­siekrény és traktor Nyirpazony községben adós lakásán 1931. évi október hó 12. napján d. e. 10 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1931. szept. 22. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 6202 kir. jb. végrehajtó. A Népszövetség megépítteti a Dana-Tisza csatornát Nemzetközi bizottság alakalt a ter? megvalósítására A Népszövetség elé olyan hatal­mas csatornaépítési terv került, a­mely Magyarország gazdasági jö­vőjével rendkívül szoros kapcsolat­ban áll. A tervnek az a célja, hogy Közép- és Ke'eteurópában meg­sokszorozzák a hajózható vízi utak számát és o'yan csatornahálózatot létesítsenek, amely a mélyjáratu te­herhajók számára is lehetővé tegye a közlekedést és szállítást az egyes európai államok között. A csatorna­építés előkészítésére mérnökökből, bankárokból és közgazdászokbiól álló nemzetközi bizottság alakult és ez a bizottság teljes egyetértépb^n dolgozik a Népszövetséggel és a Nemzetközi Fizetések Bankjával. A Népszövetségben az a vélemény alakult ki, hogy a terv- megvaló­«ess sitásának technikai akadálya nincs és valószínű, hogy a pénzügyi fe­dezetet is sikerül előteremteni. A terv szerint Baseliből indul ki a csatorna és összeköti a Bodeni­tavat á Duna felsőfolyásával. Ha­józásra alkalmas csatornával kötik össze majd a Dunát az Oderával az Oderát pedig az Elbével. A ter­vezők figyelme kiterjedt Magyaror­szágra is. Elgondolásunk szerint hajózható csatornát kell építeni a Duna "gs Tisza között is, mert ez az összeköttetés jelentősen emelné a gazdasági kapcsolatot Magyaror­szág és Románia között. A grandiózus terv végső kido'go­zása most folyik a Népszövetség égisze alatt. NAPI HIREK Előfizetőink szives figyelmébe! Köztudomásu, hogy a kormány rendelete értelmében az összes ma­gyarországi lapok kénytelenek vol­tak terjedelmüket az augusztus 31-ike utáni terjedeem 66 százalé­kára csökkenteni. Mi ezek között a szük keretek között is igyekeztünk — ha röviden is — mindenről, tájékoztatni olvasóinkat, egyúttal azonban lépéseket tettünk, hogy a szigorú rende'et számunkra envhit­tessék. Illetékes helyen komoly ígé­retet is kaptunk ,hogy a rendeletet néhány napon belül' módosítani! fog­ják, s a »Nyírvidék« ismét a régi, megs'ízokott formában és terjede­lemben szolgálhatja ki olvasó tábo­rát. Addig is szíves türelmüket és elnézésüket kérjük. ELJEGYZÉS Néhai dr Obetkó Dezső egyete­mi ín. tanár, jogakadémiai "tanár és neje Szlaboczky Márta leányát Sárikát eljegyezte Salamon Miklós oki. jegyző. 6194 HALÁLOZÁS Özv. biharszentandrási Frankó Endréné szül. Hoffmann Irén 76 éves korában f. hó 25-én este hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése 27-én délután fél 4 óra­kor lesz a róm. kath. vallás szer­tartása szerint az »Erz(sébet«-köz­kórház halottasházából az északi temetőbe. Az elhunytban dr. Fran­kó Sándor kórházi főorvos édes­anyját gyászolja. — Ezüstíakodalom. Kresztyankó József Máv. altiszt és neje Racskó Zsuzsánna szept. 27-én tartják ezüst lakodalmukat. (Minden kü­lön értesítés helyett.) — Nagyon szép anyag gyűlt össze az amatör f Jnyképkráíl^­tásra. Október 4-én lesz Nyíregy­házán a turisták országos vándor­gyűlése, amellyel kapcsolatban a Nyírségi Osztáy amatőrfénykép­kiálütást rendez. A kiállításra, amelynek ötödik csoportjában ver­senyen kivül vesznek részt a nem kimondottan turista tárgyú felvé­telekkel, nagyon szép anyag gyűlt össze. A kiállítással "és a' ván­dorgyűléssel" kapcsolatos kérdések­ben Maurer Károly ügyvezető al­elnök áa felvilágosítást Luther­utca 5. szám alatt. Telefonhívás: 83 szám. — öngyilkos gazda. Somogyi Bernát 56 éves tiszabezdédi gaz­a'a felakasztotta magát és meghalt. Tettének oka ismeretlen. — Kisvasút', menetrendváltozás. Szeptember 28-tól hétfőtől kezdve a 64-es számú helyi (Szőtőtelepi) vonat a Bessenyei-térről fő óra 55 perckor índui" és 17 óra 22 óra 22 perckor érkezik a szőlőte­lepre, ahonnan 17 óra 23 perckor' indul vissza és 17 óra 52 percko:r érkezik a Bessenvei-térre. — Honsz előadás a Diadal-mozr góban. Szeptember 2S-án a Di­adal-mozgóban a Honsz segély­alapja javára a »Kox és Boy Pá­risban«, valamint a »Grófkisasz­szony és a pmcér« cimü érdekes filmeket mutatják be. Olcsó hely­árak! Felkérjük a mozilátogató közönséget az előadás pártolására. — 100 százalékkai emelik az ango! rád;óelötizetési dijakat hogv ezzel'is segítsenek az angol állam­háztartás egyensúlyát fenntartani. Ez nem helyes politika, mert a közszükségleti cikkek árát nem sza­bad emelni. Az ORION-rádió ké­szülékeinek árát éppen a helyes elveknek sszem előtt tartásával a lehető legalacsonyabbra szabta meg és már 124.— pengőért kap­ható a népszerű kivitelű komplett hangszórós Orion 7016-os 2 — 1 csöves hálózati készülékük. Ezen készülék olcsó ára dacára az ed­digi elismert kiváló és gondos ki­vitelben készült. 6198 NAPI [pár fillérért kapja Ön az AKCIÓ 2 -j- 1 csöves váltóáramú háló­zati hangszóróval egybeépített készüléket. Kapható minden rádiókereske­désben. Gyártja: Telefongyár R. T. Budapest . 5017.3 — Uj táncbemutató-est. Ifj. Ho\ án Károly vasárnap este az uj táncokból, valamint a régebbi tán­cok uj figuráiból bemutató estet renaez. Hétfőn este kezdődik a nyolc hétre terjedő uj kurzus. Az uj kurzuson való részvételi dij — ahol a fegujabb táncok is tanítva lesznék — 10 pengő. 6193 — Felhívjuk olvasóink szíves íigyelmft a XXVII. Osztálysors­játék húzására, mefy már októ­ber 16-án kezdődik. Az óriási ke­resletre való tekintettel" ájántatos hogy eddigi résztvevők sorsjegy­1 számaikat továbbra is megtartsák a z uj vevők pedig minél előbb rendeljenek. — Magyar költők Anthologttája, amelyben nyíregyháziak is szeré­pernek. Csermely István szerkesz­tésében most készül" a magyar "köl­tők müveit szemléltető anthologia. Ebben a könyvben nyíregyházi hó­emberek is szerepelni fognak egy­két müvei 'és fényképpef. Nemess Endre, akinek verseit a Nyirvi­; dék hasábjairól ismerik olvasóink,, ugyancsak részt vesz a gyűjtemény ben. A kötetre, amely első les^ abban, hogy arcképpel közli a ma­gyar poéták müveit, felhívjuk az érdeklődők figyelmét. — Köszönetny-.vánitás. A Nyír­vidéki Takarékpénztár r. t. 10 pengőt adományozott csoportunk segélyalapja részére. A nemessziv­bői eredő ezen jótékonyságért ez uton is hálás köszönetet mond a Honsz vezetös&ge. — Ká yhaárverés. A tiszalöki kir. járásbíróság fogházánál a szén­fűtésre áttérés folytán kiselejte­zett 2 darab Heuffel-féie »Higiiea« kályha és 3 darab gyári megjelölés nélküli kerek vaskályhát 193-1. évi október hó 22. napján dé'e'őtt nyil­vános írásbeli árlejtésen, amennyi­ben ilyen nem érkezne, ugy dara­bonként nyilvános árverésen adják el. A kályhák a nevezett bíróság­nál tekinthetők meg. A zárt aján­latokat a fenti határnapon délelőtti 11 óráig kell a nevezett' bíróságnál J beadni. "6210 Hétfő Városi Mozgó Olaf Föns és Holiay Kamilla szenzációs bünügyi dramája, a Titkok asszonya Kedd Városi Mozgó

Next

/
Oldalképek
Tartalom