Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-09-11 / 204. szám

^ÍRYIDÉK. 1931. szeptember //. 15821— 1931. végrh. sz. Árverés* fairdatmény kivonata. A nyíregyházi kir." járásbí­róságnak 12999/2—1930. és 12021 — 1929. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán Dr. Nyerges Miklós javára 482 P tőke s jár. erejéig 1931. évi junius hó 12. napján végrehajtás utján le- és felül­foglalt és 2500 P-re becsült ingó­ságok, u. m.: gépek, daráló, szalmarakó Nyirpazony községben adósok lakls4n 1931. évi szep­tember hó 25. napján d. u. 5V2 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1934. augusztus 29. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 1826 kir. jb. végrehajtó. 6747—931. vsz. Árverést hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 5071—931. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Práger és Domány cég javára 208 P 40 f. tőke s jár. erejéig 1931. évi májuí hó 2. napján végrehajtás utján le- és felültoglalt és 1100 P-re becsült ingóságok, u. m. ; szobai bútorok a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak Pk. 33977 — 931. sz. alatt kélt árverést rendelő végzése következtében Oros községben 1931. éVí szeptember hó 22. napján d. u. 3 órákor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. fíyiregyháza, 1931. augusztus 24. LABAY ANTAL 5871 kir. bir. végrehajtó VILLAMOS RÁDIÓ szerelések és javítások. Telepes készülékek há­lózatira átépítése olcsón S Z I K S Z RÁDIÓBÉRLET HORVÁTHNÁL Bethlen-utca 4. szám. Telefonszám: 5-62. 6703 — 931. vgrh. sz. Árverési hirdetmény kivonat A budapesti kp. kir. járásbíró­ságnak Pk. IX. 521.843—929. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást ren­delő végzése folytán Országos Köz ponti Hitelszövetkezet budapesti cég javara 229 P tőke és jár. erejéig 1929. évi december hó 13. napján végrehajtás utján le- és íelülfoglalt és 2432 P-re becsült ingóságok u. m.; 1 sertés, 10 q; rozs, szobai bútorok, zongora a nynegyházi kir. járásbíró­ságnak Pk. 41510/2—929. tz. alatt kelt árverést rendelő végzése követ­keztében Berkeaz községben 1931. évi szeptember hó 16. napján dr. e. 9 órakor nyilvános bírói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza r 1931. augusztus 14. SS50 LABAY ANTAL kir. bir.. végjehajtó. | ||WUUWUIAn/WVWWIA/VAAAAAA/WUWWWVAAAAAAAAAA/V>AAAA> NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ E rovat alatt — mely a .Nyírvidék" olcsó reklámakciója — csak 15 szavas hirdetéseket kéziünk, naponta 1'50 pengőéri Francia nyelv Malmok oktatására és társalgására ajánl- f , , r , , , , , kőzik kitűnő eredménnyel vizsgá- I rtSZür e TAJÉKOZTAfó kaphatd zott nyetvmesternő. — Bővebbet: | a Jóba-nyomdában Nyíregyházán,) Szántó Magda, Ér-Utca 5. 5782 i Széchenyi-ut 9. t APRÓ HIRDETÉSEK scásg m SüSfe; aúmbJü tc*abfeé uá « 'atovr. ftirthtéa** _aaá réaestoápcg írnkmén* waSali ijfeueetsnk. „Cm « fc»stói*valaft>a«" iswS»i*£cfc»9 «M* • tt ufettoM . MftMeteti Itemswiáií esetén adhetaofc " . m apM, wkaA a mg? tetaSs«ÍMk cHJa a Maéáafce* VM«fif« » SwfcfeáWi a hirdetés citja. A me^jeV ítém tówta'Sasfeni d. a. » ttatig fcfcifek feteása. Bérszán'ást vátla'oV trak­torral. Palotay, Nyíregyháza Vasgyár 0. 5. " 5851-2 Újonnan épüli 3 szoba, elő« oha melléi helyiségek Nádor u. 10 kiadó. 5852-2 Urasági inast keresek azonna'ra vidékié Jelent­kezés Luther ház A. I em. 3. 585J Kéhznb^s lakás kiadó, Tompa M háiy ntca 5. 5851-2 HO3SJU bizoojitvánnyal s:oba!einvrak ajin'kozom udvarló né kül S;tgényh:-z­tér 8. 5855 Kö ;épnagjs5gu briliáns nói gjűrüt megvételre kere­sek. Kótaji utca 5?. 5856 Könnyű hajtók oc i eladó, Nti keiéipári megvételre keresek. Sóstói ut 17. 5S57 Arany János u. '-9. sz. ház elaió \agv kiadó. Er­tek esei Di. Helmecz? Islváa ügyvéd irodájában, Széch nji út 5. szám. 6859 Füszeiü.lfet berendezéssel és áravílji heijeo, ugyanott e^y szoba aikovvai, mellék, helyiségekke'. kiadó. Ószölő u ci 3. 5810 Tanulólányokat felvesz Nsm nji szalon, kivth. bér­palota. 5868-2 Selyem u. 3. siámu ház Hunjady utcira mgy ház­helljel esetiig külön is el­adó. Éitekezni Lipcs. y Béla szolafes őaél, K taji n. 21. 5867-3 Tiszta Djbermaan kölyök ka'yák e'adck. Liiom-u 50 1855 Vilekre jó mindenest ké­réséi. Öj ntca 24. 1824 J kaiban leső olajülő berendezés és százados mér­leg eladó. Nyi.-eg\h4ia, — Sz*h iz utca 18 1853 Téi.e eltenni v»lj szag.s esem ge szőlő (paszhtutí) megrendelh itő Gál Ferenc­nél Tompa Mihá'y n. 29. 5866 Házak eladók lakbértörlesztésre Haubeiger ingai'an ir. da Rákóczi utca 4. sz. Városháza melletti ndvar. E859-3 Salyem u. 5. «z. házban 4 szobs, fürdőszoba és mellékhelyiségekből álló la­kás november I-től kiadó­Értekezni dr. Garay ügy­védnél. 5873 3 Kálit í-u e» 53. sz. ház ban egy szoba, konyhából álló udvari lakás ki»dó, azonnal elfoglalható. 1827 N gysJtbis ház azonnalra v. gy Jnovemberre jutánjo. san kiad). Kállíi n. ?9 5869-J Jíkarfcan levő spóri ke­rekek megvételre. Cím meg­ludha'ó Hauberger, icgatlsn­ir^da Hí.kóci- u. 4. 5860 Egy jó, megbizlutó főzőnő hossiu fcizonyitvinoyalajínl­kozik jobb mi családhoz szeptember 15.ére. Érdek­lődni Nagykálló, Ardaji Béláfaá', főazolgabirói ud­varban. 5S6Z Orth. templomban ki'ünő helyen levő női és férfi ülés jó liietési feltételei eladó. Cim a kiadóban. 5835-1 Jól főző m ndenest szep­tember 15-ére keresek- Ár­pád etca t. £831-3 Tanárnő ad angol és francia órákat, nyelvtan, irodalom éa társalgást. Deasewffy-tér tl emelet Talá'bató d. e. ll-l íg. E8^9 2 Csa'ádos ispánt keresek ho.-s ú gazdiSígi gyakorlat­tal. Gabriella! tógazdaság. Tisialnc. 5841 J Leénygimnáziun I. osz'. tankönyvek eladók. Crna kiadóban. 5872-1 Elsőrendű agyagból ké­szü t téglával vetekedő ke ményégü nsgyobb mennyi­gégö ki ünő váiyog o'csón eLdó. — Cim a kiadóban. 5802—6 Kö épiskolába jiró lánykát telj°s ellátán-a elfogad kis család. Dijthlan z ngora­használai. Eötvös utca 17. Udvari lakás. 5340-? Vi y Ádám u. 56. számú 2 utcára nyíló ház eladó. 5863-2 lisz eiséges, főiéshez éitő leány ajánlkozik 15-ikére esetleg Sioba'.ánynak, Rózsa utca ÜO . 5864 Egy szoba, konyha, I u- I torozott Ízobakiadó. Diiko? | f>0 P-élt el atást kaph. tnak ! Buau. 22. 1863 | Sí Kttszobás komplett lakás Körte utca 5 sz. alatt, bú­torozott szoba Árpád itca 1 sz. alatt azonna'ra kiadók. Értekezni ugyanő.t. 5439 ? Ho^siabb tizocyitváonyal szakácsnét keresek azonnalra vagy 15-ikére valamint ügyes mindenes leányt is. Széché­nyi út 21. 18.8 Főiskolai hallgatónők figyelmébe i Budapesti ke­resztény úri család a Tisza Kálmán-téren tlválial telje? ellátásra mosás vasalás al ftü-kolai hallfratínőt Lavi 1H0 pergőért Zongorahasz­nálat. Bővebbet a szerkesz­tőségben. I x Teiményért, vagy élő á'Ialéit (maLc, tihén) <se­rélck I ső rencü viljojot Ciin a kUd ban. x Egyszerű Lémet leányt gyermek mellé ker.sek. — Jilentkezni d. e. 10-'2 órág tálki-u. Í8. sz.tLtt. 1828-2 ISKOLATÁSKÁT legnagyobb választékban olcsó áron az Ujságboltban. üanköriyvek, iskolacikkek az Nyomtatványok készítését, könyvek bekötését jutányos áron, gummi bélyegzők készítését eredeti gyári áron vállalja a JOBA-nyomda Nyíregyházán. Széchenyi-út 9. sz ELE GÁNS LEVÉLPAPÍR AZ ü JSÁSB0LT8IN A város központjában egy vagy két házhelynek Dlkalmas TELEK gyümölcsfákkal beültetve ELADÓ. Cim a kiadóban. 539(3 Passepartoukat Ízléses kivitelben készít a Jóba-nyomda könyvkötészete Nyíregyházán, Széchenyi úí 9. sz. Akarja, hogy tyúkjai sokat tojjanak ? Bármi'y'en parlagi is a tyúk­állomínya, i.em;s, aa^y tojó­képességű eődök.ől szá mazó kakas a t a'mazásáva 1, magasra emelheti állománya tojó­képességét. Idei kelé-ű jér^éí mellé vásáio'jon Tankréd vér­ből származr, elit kakasokat a Sóstói-út 36. szám alatti leghorntenyészetben, ahol olcsdn Vihet megfelelő faj'iszta állatot. i üagyőszi nőikalap vásár ! Legszebb és legfinomabb modellek. ízléses fllckala­pok 6 pengőtől WALTERNÉ és HORVÁTNÉ kalapüzemében (Rom kath. bérpalota, Bethlen-utca 2.) Alakítást, javítást és vasalást olcsón vállal. £1 ír követ a hgo asóbbin beszerezhet és takarék­BETÉTKÖNYVVEL fizethet a 4992-? RÓNA SÁNDOR SIRKŐGYÁRÁBáN Nyíregyháza, Rákóczi at 5. Telefen 219 | Vyöiuatstt jóba Etok Laptulajéonos Éínjcvnyoműájában Nyír egy EtSian.

Next

/
Oldalképek
Tartalom