Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-09-10 / 203. szám

'jtfVfRYIDÉK.' 1931. szeptember /0 ; A nyiregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Tk. 12948—1931. sz. Árverési "hirdetmény kivonat A Szabolcsi Központi Takarék­pénztár r. t. nyiregyházi bej. cég végrehajtatónak Gyerak Bálint és neje Kalán Borbála végrehajtást szen. védők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végre­hajtató kérelme következtében az 1881. évi LX t. c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1274 P tőke­követelés, 1300 pengőnek 1930. évi julius hó 1. napjától 1931. január 7-ig, 1274 pengőnek pedig 1931. évi január hó 7-től a kifizetés nap­jáig járó 10 o/o kamata, 115 P eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított 48 P költség, valamint a cs&tlakozottnak kimondott Kereske­delmi és Iparbank r. t. 5,000.000 K és 800 -f- 1200 P, dr. Kerekes Pál 10 P, dr. Szilágyi Jenő ügyvéd 80 P tőkekövetelése és jár. behaj­tása végett, a nyiregyházi kir. járásbíróság te­rületén levő, Nyíregyháza városban fekvő s a nyiregyházi 7183. sz. tkvi betétben A. -f- 4. sorsz. 21445/9. hrsz. alatt foglalt Gyerák Bálint és neje Kalán Borbála nevén álió Himes dűlőben lévő 242 •-öl terü­letű szántóra 2000 P kikiáltási árban. A?( tkvi. hatóság az árverésnek a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Bocskay-u. 2. sz. 30. ajtó) meg­tartására 1931. évi szeptember hó 30. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX t. c. 150. §-a alapján a követke­zőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881, LX. t. c. 42. § ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 1881. évi LX. t. c. 147., 150,, 170. §-ai 1908. XLI. t. c. 21. §. Nyíregyháza, 1931, mijus 29. Dr. Hetey s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül; Benedek kiadó. 5337 NYÍREGYHÁZI ÜTMUTATÓ E rovat alatt — mely a .Nyirvidék" olcsó reklámakciója — csak 15 szavas hirdetéseket közlőnk, naponta 1*50 pengőért Francia nyelv oktatására és társafgására ajánl­kozik kitűnő eredménnyel vizsgá­zott nyeivmesternő. — Bővebbet: Szántó Magda, Ér-utca 5. 5782 500 darab iskolatáskát minden árban kiárusítok! SCHWARTZ bácsi játékboltja. APRÓ HIRDETÉSEK &r4oM*< té?: K) »»4tg W tifcfcr, »áa*«% IMdtti taé * É&ér. Hir4*Ma«k mám érfet­oai fccfeáéiraw asfeS i*nr isiink. „Gin a rótoühtvutafitsr" tiíéffíésaif* esek » fcfeMtoea Ml*»tc«*# -zém hcmand*** etedén adhatnak • fcsr«ietó» d»j«. A lep megjele­é. tt ófléag kéíjik MntaL — Frontharcosok jelentkezzenek házmester­nek. Árpid u 11. 68 5 Eladó utazók olfer, vas­kályha, jégszekrény, prém kabátra, női télikabá'. — Desstw.fy-lér 9. 5848 Egy és ké'szobás lakás, két szoba rendelőnek, iro­dánik, udvarban nfgy helyi­sig bármilyen műhelynek kiadó. Kállai u. 4. 1810-1 Minden iskolában használt könyvek féláron, új könyvek és iskolaszerek min­den mennyiségben kaphatók FÁBIÁN PÁL könyvkereskedésében. 5794-5 ÁRVERÉS. A Szabolcsi Bank és Váltó­üzlet, Njiregyháza, ez év október i 5 én d. e. 10 órakor Dr, Horihy István kir. közjegyző úr kőire- j működésével elárverezteti üzlet- j helyiségében (Zrinji llona-u. 4. sz. az udvarban) a folyó évi • augusztus 15-ig lejárt kölcsönök . fedezetét képező tárgyakat. Nyíregyháza, 1931. szept 7. Két különbejárata c ino saD butoroiott szoba elő­szobával tz innal a is kiadó. Cim a kisdóbm. 5843-3 Ní mat-li a. c'a kis&sszonyt keresek nsgyobb kislíny mellé. Cim ai Ujságboltban 1819 Mosai, vasalei megyek hasakhoz 2 50-ért. Esetieg magamnál is vállalok. Cím az Ujségbo tban. 18 0 Dríga írónkém, kártya­vtténénél voltam. Mindent jól megmcníot', menj Te is. Véesev utca harmi:c. 58S8 Orlb. templomban ki ün3 helyeo levő női és férfi ülés jó íi etési feltété lel eltdó. Cim a kiadóban, 5835-2 Jól f. ző mndeneet szep­tember )5-ére keres k. Ár« pád utca 1. £831-4 Alig használt hentes és mészáros üzle berendelés ekötö;és mhtt jutinyosan eladj. Cm a kiadóbtn. 5832 Míadenf le kádár mu kát jotáDycs n tállalok Tó h Sándor kádá"-, Rók.-n 17. 5853 Csa'ádos ispánt kertsek hoís ú gazdié gi gyakorlat­tal, Gabríellai lé gazdaság. Tiszaloc. E.S41 Házakat földairiokckai közvetít Hauberger Ingatlaniroda Rákóczi u ca 4 szám váro3 háia mellett. 5776—3 Kiadó 3 szoba, előszcb", fBrdStzobás laká«. Értekezni Liskány c'gné', Z ioyi llooa­u. 4. 5844-2 Szabf lyozható gfe mek íróasztal olcsón eladV — Cím a kiadóban 5847 Szépen bntoro:o'.t szoba kiadó. Kólaji_u_8. 58 41 Tanárnő ad angol és francia órákat,nyelvtan, irodalom és lársateást. Dessewffy tér 17. emelet Taláható d. e. 11-1 ig. i8,9 3 Ho'sjalb lizonyítvátinyal siakácsnét keresekezonnalra vagy 16-ikére valamint ügyes mindenes leányt is. Széché­nyi út 21. 18 8 Intelligens német kis. asszony uri házhoz ajánl­kozik délelőttre vagy dél­utánra, esetleg egész napra. Órákat is ad. Cim az Uj. ságboltban 1812 Marhat eleltetés. Lónyay Feretc sza márcsekeí gazda­3 ga 40—50 drb. s>z<rvai­marbit telelésre elvállal. Böíe. b felv lágosítás* nyújt Kerekes Imre ispán Sz»tuiár­cseke. E801-1 Elsőrendű agyagból ké­szü t téglával vetekedő ke méoy é^ü njgyobb mennyi­ségű ki ünő vályog o'csón el dó. — Cim a k ;adóban. 5802—7 , A ig használt síép gyer mekkcc i olesón eUdí>. — ; S11 rvas u. 42. 5803-4 ! Főiskolai hallgatóilök figyelmébe! Badapeílike. reszté->y úri család a Tisza Kálmán-téren elvállal teljes ellátásra mosás vasalással főiskolai hallgaténőt havi j 100 pengőért Zongorahasz­nálat, Bővebbet a szeike*z­tőségben. lx Poloskairtást ryá* gá*­zal, lakások viz-gálását fe'e­lő.-séggel válhlja Nán*s-y, Káliéi u ca 48. 5537-2 Három uri szoba, kony­hával, melékheljiségei kel azonnil kiadó. Lu he'-u. 20 L Kovács há?. E456-? Öt éve nagyvAlla aLál vezetői állást töltök be, önh bámon knűl válok fele­ségemtől, keresek fgy o'yan j tt való t ázi.san nevelt izr. leányt, ki tnbjdonságán kívül képeinek érzi magát arra, hrgy férje k»i eie'é. megtudja baciülni, ÍÍJgam ;i3-ik évben vagjok, havi jövedelmem 260 pengő pénz és javadalmazás, az iiletfi hö gynek legkevesebb 5000 pengője legyen, amitől a fel; válópeiem be ejezéséhez szükséges, mely ö^sitgren d ke, érre bocsátási eseíé:i 2 hónap alatt szabad lehetek és nyomban megesküdhetünk. LeheiőUg fényképes ajánla tokát kérek, megcemfilelés esetén azt visaat iülc'őm Diszkrécióról biztosíthatom. Cim a kiadóhivi ta.ban. — „Asszony leszek•' jeligére. 5804—1 Kiadó a Széchenyi-út^n 3 szobás lakás, orvcsi rendeli nek, ügy­védi irodának és lakásnak is nagyon tlka mas. Cim a kiadóban. 5675 Használt, jó állapotban lévő zongorát keresek míg vételre. C m a kkd.baa. £820-1 In'elügens zsidócsalád el­fogad két kö.é, iskolai ana­lót, teljes e.látásra. Ciua az Ujságbo.tban mfgtudhitó. 18 2-1 Kö épisVolábs járó Lnykát teljes el'átáíra elfogad kis család. Díjtalan z ngoza használit, Eö.vös utca 17. Udvati lakás. 5340-? teljes ellátást adok havi 50 pgnpsrt, j Cim : Sóstói-úí 36. ? 5448-5 DÉNES Rádió- laboratórium Hálózati késiülekek készi tése és eltd.sa, Telepes készülékek átalakítása bármely hál6zatii!eszúltségre Transztormátorck ttke: csi­lése. Accumulá or tőlléj és javítás. ÍRÓGÉPÉÉ javítása, eladása és év! jó karbantarlása. — Dáies es Társa nji<íégi műszeré 95 üzeme, Luther-pslota. 4679-3 Kétszobás komplelt lakás Körte atca 5 sz. alatt, bú­torozott szoba Árpád itca 1 sz. alatt azonna'ra kiad ok. Értekezni ugyanő t. 54í9 ? Bérelnék kisbkást istál­lóval éi kerttel. Cim Talá­rv-vivh étszerészcé! Káiióí ntca 2. 56Ü9 :0 Egy udvari szoba tcühely. nek kiadó. Luther u ca 8. 5811 Teiményéit, vagy élő á latéit (milsc, t. hén) ise réLk I ső rendű váljo 6ot Cim a kíid ban. x Külö-bejára u 1 u orozott szoba város köp.njiban teljes ellátással úriember lé­sére 1 któber l-re kiadj. Cim az UjLá^boiiban. 1822 ISKOLATÁSKÁT legnagyobb választékban o'csó áron üjságboltban. TŐZSDE (A Nemzeti Bank hivatalos árfolyama,), A pengő Zürichben 90'02 és fél. Valuták. Angol font 27 70 —28'00 Cseh korona 16'92—17'Od Dinár 10 02 -10'12 Dollár 571'75 -575-75 Frank 22 50—22'80 Leu 3'39 — 3 44 Líra 29-70—30 00 Márka 135 05—136'05 Osztrák schilling 80 00 80 6a Svájci frank 110 90—111 80 ' lerménvpiac: Buza 77 icg. 8 50 - 8'65 Buza 79 kg. 8 80- 8'95 Buza 80 kg. 8 90—9 00 Rozs 8 70- 8 90 Takarmányárpa l. uj 14'50 — Í5'00' Takarmányárpa II. uj 14'00—14'25' Sörárpa I. 17'áO—19"50 „ II. 16 00—17'00 Zab I. 17 00—17-25 Zab 11. 16-00- 16'50 Tengeri 14 00—14'25 Korpa 9-60—9 80 Határidősök ; Buza decemberre 9-88- 9 90 Buza márciusra 11-04—11*06 Rozs decemberre 10 25—10"30 Rozs márciusra 11*26—11*30 Tengeri májusra 11 84—11*87 Vk. 912—931. sz. Pk. 745—1931. sz. Árverést hirdetmény. Ügyvéd által képviselt Bényei Mihály végrehajtató javára közben­járással végrehajtást szenvedő ellen 900 P 36 f. tőkekövetelés és jár., erejéig a tiszalöki kir. járásbíróság Pk. 745/2. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán le és felülfoglalt és 10200 P-re becsült ingóságokat, közöttük nádfedeles deszka dohánypajta a fenti Pk. sz. végzés és a Vht. 102. § a alapján Csobaj községben végrehajtás szen­vedónsl 1931. évi szeptember hó 14. napjára d. u 5 órára most kitűzött birói árverésen, a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg a kikiáltási áron alul is elfogom adni, kivéve a Te. 74. §-ában részletezett esetekben. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatók­nak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm, akik a hirdetmény kibo­csátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Tiszalök, 1931. augusztus 20. SZŰCSY BÉLA 5830 kir. bir. végrehajtó. Nyi'pazony község elöl­járósága. Hirdetmény. Nyirpazony községben a belterületen egy uj .furott kútnak a létesítési munká­lataira pályázatot hirdetünk. A pályázatok 1931. szep­tember 1 O-ig a községházá­nál adandók be. Feltételek az elöljáróságnál megtudha­tók. A munkálathoz cső­anyagot a vállalkozó köteles adni. Nyirpazony, 1931. szep­tember 4. 5783 3 Az Elöljáróság, 1 míh hi wi n "i ^IPÉ'W 1 ——^ n "ytiflMKff iggi Nyomatott jóba Etek laptulafdonos könyvnyomdájában Nylregytaaags.

Next

/
Oldalképek
Tartalom