Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-09-08 / 202. szám

1931. szeptember 8. — Ki vott Sobri Jóska: gróíj vagy kovácslegény? Csaknem toa éves immár a kérdés, melyet meg­oldani e hosszú idő során sem tu­dott soha senki. Két verzió élt róla a köztudatban és él ma is. Az egyik szerint Vay József gróf volt, a másik szerint: az endrédi kovács fia. Az egyik szerint közön­séges haramia, aki 1837. február "16-án Lápafőnéi a csendőrök és katonák által bekerítetvén, agyon­lőtte magát. A másik szerint: Sob­ri Jóska 1837-ben kivándorolt Ame rikába és ott gazdag kereskedő lett belőle. A budapesti »8 Örai Uj~ ság«, amely most fejezte be az apagyilkos, vérpadon végzett gr. Beleznay Sámuel érdekes és iz­galmas regényét: most Sobri Jós­káról kezd cikksorozatot s ez a romantikus, izgalmas, érdekes és mozgalmas riport a regény mind­két verzió adatainak felhasználá­sával készült. Az olvasó megisme­ri a gavallér zsiványt és maga dön­ti ei : előkelő gróf, vagy közönsé­ges szegénylegény volt-e Sobri; fóska? Uj cikksorozatát szeptem ber elsejéi számában kezdte meg a »8 őrai "Újság." Azontúl minden­nap egy-egy teljes oldalon egy-egv teljes közleményt a!i s a közlemé­nyekben Sobri Jóska regényes élettörténetén kivül a 30-as évek romantikus korrajzát is adja. A »8 Örai Ujság« amely legjobban informált és legteljesebb délutáni lap, érdeklőcfőknek szívesen küld mutatványszámot. Minden uj elő­fizető megkapja a már megjelent folytatásokat. Szerkesztőség és ki­adóhivatal : "Budapest, Vili.. Jó­zsef-körut 5. — Olcsó iskolatáska vásár Dicker papiráruházában Városház­palota. 5701-5 JWVÍRYIDÉK. .Margócsy Emiiné vigjátéka Stúdióban Margócsy Emillé, akit Palóc Írói néven ismer az olvasóközönség, éles megfigyelésével, jellemző mű­vészetével, könnyed, üde előadá­sával eddig is é'-éiik érdeklődést keltett Írásaival. A Nyírvidékben több tárcacikke, kedves hangubitu novellája, rajza jelent meg. Most egyik müvét, az Ürmös vagy bor cimü egv felvonásosát a stúdió fo­gadta éi bemutatásra. A nyíregy­házi Írónak ez a bemutató komoly, nagy sikerét jelenti és a számukra is bensőséges öröm. A bemutató * holnap, kedden este 7 óra 20 perc­kor lesz a stúdió vidám estje kere­tében. Ebben az időben bizonyára -ott ü'nek Margócsyné barátai, si­kerének örvendező ismerősei a rá­diónál, amelynek hangszórójából nyíregyházi író szellemének szik­rája száll a lelkekre. Minden iskolában használt könyvek féláron, új könyvek és iskolaszerek min­den mennyiségben kaphatók FÁBIÁN PÁL könyvkereskedésében. 5794-5 Parisban élesen bírálják a hágai döntőbíróság | ítéletét Londonból jelentik: Az ahgol la­pok egyhangúlag megállapítják, hogy a hágai bíróság döntése a Népszövetsé,g tagjai között kedve­zőtlen benyomást keltett. A lapok kijelentik, bog}- a elöntést nem tartják véglegesnek és a német— osztrák vámunió kérdésével Euró­pa még foglalkozni fog. A francia sajtó vegyes érzelmek­kel fogadta a hágai döntőbíróság ítéletét. A Petit Párisién élesen bí­rálja a bíróságot és kijelenti, nogj a tárgyalások során erősen kidom­borodott a politikum. A politikai megfontolás pedig — irja á lap — nem a hágai bíróság jogköre ha­nem a Népszövetségé. A francia Times azt irja, hogy Németország és Ausztria őrizked­jen attól, hogy később, amikor már Ausztria mentesül a kötelezettség alól, újból visszatérjen ezekhez a kérdésekhez. Az érdekelt államok mindig o'yan eréllyel és egyöntetű elhatározással fogják eltorlaszolni az utat Ausztria és Németország egybeolvadása elől, mint most, mert nem engedhetik meg Európa szivében egy óriási germán hata­lom kialakulását. — Éviregnyitó a ieánygimnáf> ziuinban. Az á h. ev. leánygim­náziumban a tanév ümrepéíyes és hivatalos megnyitása szeptember 9-én lesz. Az intézeti növendé­kek féi 9-kor gyülekeznek a leány­gimnázium udvarán, honnét fele­kezetenként évnyitó istentiszte­letr e mennek. Istentisztelet után visszatérnek 3z intézet épületébe, majd osztályaikba vonulnak. Az ünnepségen egyenruhában kell résztvenni. Igazgatóság'. Nagy őszi rőifealap vásár ! Legszebb és legfinomabb modellek. ízléses fllckaia­pok 6 pengőtől WALTERNÉ és HORVATNÉ kalapüzemében(R;ni kath. bérpalota, Bethlen-utca 2.1 Alakitást, javítást és vasalást olcsón vállal. A Naiit'fus a Spítzbergák északi csúcsához közeledik Londonból jelentik: Wilking ka­pitány legutolsó je'entése szerint a Nauti'us viharos tengeren halad a Spítzbergák északi csúcsainál lévő kikötő fe'é. A hajó az ut folyamán erősen megrongálódott és 30 fok­nyira o'dalt dől. A jég alatt foly­tatott ut olyan tüneményes látványt nyújtott, amilyenben még halandó embernek nem igen volt része. A Grat Zeppetti a francia partvi­dék telett repül Eriedrichshafénbőí jelentik: A Gráf Zeppeiinrőf ma reggel" szik­ratáviratot vettek fel. A leadások szerint a léghajó fedélzetén min­den rendben van s ma reggel 6-20 perckor a francia tengerparttót mintegy 00 kilométerre volt. A román Kormány cáíolja a le­mondásáról elterjedt hirekei Bukarestbői jelentik: A román miniszterelnökségen határozottan cáfolják a Jorga kormány lemon­dásiról elterjedt híreket. Agyonlőtte magát egy szegem Kú­riát b'rő Mirt László kúriai bíró a sze­gedi kir. járásbíróság elnöke pilla­natnyi elmezavarában ma reggel 6 órakor vadászfegyverével agyon­lőtte magát és meghalt. GazdáSz találkozó Debrecenben A debreceni gazdasági akadé­mián 1921-ben oklevelet nyert gazdák 'Szeptember 12-én jönnek össze 10 éves találkozóra. A ren­dezőség felhívja azon érdekélteket, akik még nem jelentkeztek hogy címüket és részvételi szándékukat sürgősen közöljük Varga László mezőgazdasági kamarai titkárral Debrecenben. , [ Akáccsemete I és 2 éves erős példányok 50—150 cm.-ig, Jegenyer,y£ Nyír-, Kana­dainyár, Szil, Égrrfa csemetét 2—3 éveseké—3 mtr. magas és gyö­keres szőlővesszőt dohány pajta ós más oszlopokat, száraz szerszám ós tűzifát elad Liptay Jenő nyír­pazonyi gazdasága",-ugyanott egy jó használt járgány kerestetik. 3ö J A nyírbátori kir. járásbrióság mint telekkönyvi hatóság 5042—1931- Tk. szám. Belvárosi Takarékpénztár rt. végrehajtatónak Mofnár György (nős Kirilla Máriával) végrehajt tást szenvedő ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 2500 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nyírbátori kir­járásbíróság területén lévő Penész­lek községben fekvő s a penészlekj 420 számú tkvi betétben A. I. 1 — 21 -sor. 253/1. 253/2. 254. 55­1693/1- 1694/1. 1695/1. 1696/I. 1758/2. 1994/2. 1995/2. 1996/:. 19997/2. 1998/2. 1999/2. 2596/1. 2597/1. 2598/1. a., 2598/2. a. 2613/2. 2614/2. hrszám alatti rét, szántó és házas belsőségre 1337 pengő 78 fillér. A II- 1—7. sorszám 1693/2. 1694/2. 1695/2. 1090/2. 1758/1. | 1994/1, 1995/1. 1996/1. 199 7/4. J 19981. 1999 1. 2596/2. 2597/-:. 2598/1. b., 2598/2. b„ ,1613/1. és I 2614/1. hrsz. aiatti szántó, rét, le- g gelő, mocsárra 780 P. A III. 1—6. sorsz. 796, 797, 798, 97c. u. 980/1., 1317/2. hrsz. alatti szántó és rétre 268 P 58 f. A IV. !—3. sorszám 979/2. 980/2. és 1317 1. hrszám alatti szántó és rétre 43 P, A 3. sorszám 687/3. hrszáan alatti szántóra 117 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1931. évi október hó 6-ik napján délelőtt 11 órakor Penészlek községházánál fogják megtartani. I Az árverés alá kerülő ingatlanok a Kikiáltási 'ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881 :LX- t. c. 42. g-ában meg­határozott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a ki­küldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előleges birói letétbe he­lyezéséről 'kiállított letéti elismer­vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni fi 881: LX. t.-c. 147., 150., 170. 19O8:LX- t. c. 21. §.) Az aki az ingatlanért a kikiálítí*­árrili magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kö­tetes nyomban a kikiáltási ár szá­zaléka szerint megállapított bá­natpénzt az általa igért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. (1908:XLI. 25. §.) Nyírbátor, 1931- évi junius hó .14. napján. Dr Székely, sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: 5807-1­Vozáry, kir. jb. irodastiszt. Az Orkán óriási sikere az Apollóban A jövő szezon anyagából kóstolót nyújtott közönségének a tegnapi premierjén az Apolló, melynek óriási sikere vo't. Ugyanis a tegna­pi premier után ma hétfőn mutatja be az Apolló az Orkán cimü Lupe VeLez hangos filmjét me'y a kine­matographia egyik legpompásabb alkotása. A tegnapi közönség nem tudott betelni a szebbnél-szebb, s jobbnál-jobb jelenetekben, melynek sikerét legjobban dokumentálja az, hogy telt házak gyönyörködtek ezen film rendkívüli premier műsorán. Holnap kedden és szerdán a Páncél koporsó cimü világattrakció kerül bemutatásra, mig csütörtö­kön a nyári szezon utolsó műsorá­nak, Tarján, a dzsungel fejedelme cimü három részes Elmó Lincoln filmet pergeti az Apolló. Pénteken lesz a szezon első nagy hangos filmjének ünnepi bemuta­tója. Ez alkalommal Tauber Richárd, a világhírű kamaraénekes legújabb attrakciója, az Alpesi énekes, vagy a dicsőség utja ama filmremek kerül 1 Kimutatásra ren­des olcsó he'yárak mellett. Vh. 1303—931. szám. Árverés, hirdetmény Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX- t. c. 102 §-a alap­ján közhírré teszem, hogy Dr. Lan­dau Emő nyíregyházi ügyvéd által képviselt Frenkel Ábrahám végre­hajtató kérelmére és javára végre­hajtást szenvedett ellen 491 P 05 fillér tőke és járulékai erejéig a nyíregyházi kir. járásbíróságnak 17620—929 számú végzése alapján 1930. évi április hó 9 napján foga­natosított kielégítési végrehajtás alkalmával le- és felülfoglalt 1405 pengőre becsült bútorok, üres hor­dók és egyéb ingóságok 1931. évi szeptember hó 22-ik napján d. e. 10 órakor Sóstóhegyen, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében birói árverésen a legtöbbet Ígérő­nek eladom. Nyíregyháza, 1931. év szeptem­ber hő 1 napján. Berky István, kir. járásbirósági végrehajtó. I«I 3-I MAYER, ZSIDÚFIUIHTEMTUSA, Nyíregyháza Kossath-tér 5. Szigorúan rituális ellátás, egyéni vallásos nevelés, gondos, lelkiismeretes correpetálds bejáróknak is, állandó tanári felügyelet, mérsékelt árak. Decemberi magánvizsgákta jelentkezőket elfogad. Zongora és nyelv­oktatás. 1679-10 Nyiipazony község elöl­járósága. Hirdetmény. Nyirpazony községben a belterületen egy uj .furott kútnak a létesítési munká­lataira pályázatot hirdetünk. A pályázatok 1931. szep­tember I 0-ig a községházá­nál adandók be. Feltételek az elöljáróságnál megtudha­tók. A munkálathoz cső­anyagot a vállalkozó köteles adni. Nyirpazony, {'951, szep­tember 4. 5783-3 Az Elöljáróság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom