Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-09-08 / 202. szám

1931. szeptember 8. JSfrÍRYIDÉK. tagja; Szatke Sándor és Klem András intézték sikeresen. Utolsónak, de nem utolsóként emlékezünk meg az estély konfe­rái'ójárói, Vajda Lászlóról, aki­nek kétségen kívül a leghálátla­nabb és legnehezebb szerep jutott. E nehéz szerepet a legnagyobb si­ker jegyében oldotta meg Vajda László,' aki közvetlen előadó mo­dorárai, ötletességéver, szellemes bemondásaival és szimpatikus egyéniségévei már a színpadra lé­pésekor megnyerte a hallgatóság rokonszenvét, amit az előadás vé­géig csak fokozni tudott. Társasutazás Párisba és .4 Mefhosz a Párisi Magyar Di­ákegyesület Utazási Osztályának rendezésében legközelebbi párisi kéthetes tanulrriányutjait szeptem­ber hó 17-én és október hó 2-ikán indítja. A részvételi díj rendkívül olcsó, diákoknak két hétre 240 P> kísérőknek pedig 300 pengő, il­letve az arcképes vasúti ígazol­nyai 'biroknak 290 pengő. A tanulmányutak 'programmja* nemcsak Páris összes látnivalóit öleli fel, hanem egy és fél napot töltenek a gyarmatügyi kiállításon és azonkívül kirándulásokat tesz­nek Versaiffesbe, Sevresbe. ÍV Cioudba és Fontainebleauha. Társaskirándulás Görögő szágba a saionikji nemzetközi' vásár al­kalmából. Időtartam 11 nap. Útvonal: Bu­dapest — Befgrád — Safoniki (1 nap), hajón Pireusba — Athén (4 nap) — Saloniki (vonaton) — Belgrád (fél'nap) — Budapest. Látnivalók: Safoniki: a keleti vásár és a város nevezetességei, Volos: körséta a városban. Athén: Akropoh's, Theseion. Dyonisos szin háza, Stadion stb. Kirándulások: Uj Phaloron, Salamis, Sunion, Ma­rathon, Rhamnos, Daphnis, Eleus­sis, Megara, Korinthos, Mycanae, Tiryns,' Epidaurus, Glyphada stb­Belgrád: körséta a vírosban. Indulás: szeptember 12-én dél­után 13.48-kor. Keleti pályaudvar­ról. i Utazás: Gyorsvonat III. oszt. hajón 11- oszt. { Ellátás kezdődik az első napon a vonaton vacsorával, végződik a vfsszaéfkezés napján ebédaei a vo-' naton. Részvételi di] 371 P. Érdeklődőknek minden utazással, kapcsolatos kérdésre felvilágosítást ad és díjmentesen prospektust kü'd a Párisi Magyar Diákegyesület Utazási Osztálya ,Budapest, IX/ Ferenc körút 38. fsz. 2. Hivatalos órák délután " 4—6-ig. Telefon : , Automata: 872—74. Pusztító vihar dühöngött Káiiton-. jános: és őr Községek telett Helyi tudósítónk jelenti, hogy e hó i-én este megismétlődő ha­talmas jégeső vonult át Kántor­jánosi község határában és Or község felett. A diónagyságu jég­darabok a Kántorjánosí község ha­tárában léi ő szőlők több mint 30 százalékút elpusztították. A jég­eső az útjába kerülő gyümölcsö­söket és dohánypajtikat is tönk­retette, sőt a beérés előtt lévő tengeri csöveket is letörte. A vi-_ har Or községben özv. Komoróczy Józsefné még töretlen dohányter­mését 100 százalékig megsemmi­sítette. A tulajdonos biztosítás folytán kap némi kártalanítást, de a clohánykertészek, akik nem biz­tosítottak, csa'knem egész évi mun­kájuk eredményét elvesztették. A vihar Vaja községet és határát csodálatosképpen megkímélte. Az nj házadóemelés alól mentesítik azokat, akik a saját háznkban laknak és a ház leg­feljebb két szobából áll A Budapesti Közlöny tegnapi szá ma közli a háztulajdonosok terhé­re kivetendő szükségadó tárgyában kiadott kormányrendeletet. A ren­delet szerint, amelynek kiadásá­hoz a 33-as országos bizottság is hozzájárult, az állami bevételek nö­velése és az államháztartás egyen­súlyának biztosítása tekintetében a házad*') alá kötelezett összes lakó­ház és más állandó jellegű épületek tényleges birtokosai kötelesek a folyó évi negyedik lakbérnegyed­ben, továbbá az 1932. évi első és második lakbémegyédben a házadó kivetés a'apjáuí szolgáló nyers­házbérjövedelem 10 százalékának megfedő szükségadót fizetni. A szükségadó befizetésére fizetési ha­lasztást nem engedélyeznek. A szükségadó alól mentesíti a rende­let a házadó alól állandóan és ideig leneseen adómentes adóalapon fe­lül legfeljebb 2 szobából álló lakó­épületeket, amelyeket a tulajdonos kizáró'ag maga használ. A szükség­adó a háztulajdonost közvetlenül terhe'i és annak tényleges birtoko­sit által fizetendő és azt a tényleges birtokos a lakókre semmiféle for­mában, még béremelés formájában sem háríthatja át. A magánalkalmazottak kereseti adójának kétszeresére emelése a városi és községi üzemek alkalmazottakra is vonatkozik A Budapesti Közlöny közli a ma­gánszolgálati, vagy munkabén viszonyból, vagy a tantiémekbői származó jövedelmek külön adó­jának feleme^se tárgyában kiadott kormányrendeletet. A rendelőt, a­melynek kiadásához a 33-as bizott­ság is hozzájárult, az állami jöve­delmek növelése, az államháztartás egyen súlyának biztosítása érdeké­ben az 1931 évi szeptember 1 -tői kezdődően a magánszolgálati \-agy munkabéri viszonyból és tantié­mekbői származó jövedelmek után mega lapított kü önadót kétszeresé­re eme i fel. A felemelés vonatkozik a magánszolgá'-ati alkalmazottakra, az egyházi alkalmazottakra, vala­mint a városi és községi üzemi al­kalmazottakra is, ellenben a köz­alkalmazottakra ez a rendelet nem terjeszkedik ki, mert ezeknek kü­lönadója feletne'ése helyett az il­letmény leszállítása iránt történt intézkedés. Ha valamely alkalma­zott 1931 szeptember havi illetmé­nyeiből különadó valamely oknál fogva nem volt a most kiadott ren­deletben megállapított összegből levonható, a különbözetet az ok­tóber havi i letményekből kell le­vonni. A kü'önadót az alkalmazot­tak kereseti adójával együttesen mindenkor legkésőbb annak a hónapnak 25. napjáig kell beszol­gáltatni, amelyben a levonás tör­tént. A rendelet szerint az alkalma­zottak i letméiiyjegyzékeit minden­kor az adókkal egyidejűleg ha­vonként kell beszolgáltatni. Ezzel egyidejűleg a rendelet hatályon ki­vül helyezte az illetményjegyzékek beszolgáltatására adott összes ed­digi kedvezményeket. á sényöi Önkéntes Tűzoltó Egyesület körzeti versenye Ahogy a mult évben, ugy az idén is ez pv augusztus 30-án megtar­totta körzeti versenyét Sényő köz­ség önkéntes tűzoltósága. A ver­senyre meghívást nyertek: Nyír­tura , Nyirpazony, Napkor, Apagy, Nyirtét, D eme cser és Nyirbogj­dány községek, mefyek közül Apagy és Nyirbogdány kivételé­vel valamennyien meg is jelentek. A községben meghívók, dobszó és nemzetiszínű lobogók hirdették a versenyt, amelyet hatalmas tömeg nézett végig a község közvetlen közelében levő közlegelőn. A versenyt Nyírtura és Nyir­bogdány fotballmérkőzése előzte meg a közönség szórakoztatására. Közben egymásután érke/.tek Nyír túra, Nyirpazony, Demecser, majd Nyirtét és Napkor község tűzoltói. Megérkezett Mikecz Gábor a nyir­bogdányi járás tüzrendészeti fel­ügyelője is, aki miután Komáromy sényői parancsnok jelentését át­vette, elrendelte a verseny meg­kezdését. Versenytétélek: 9-es és 5-ös szerelések, mefyek közül á gyors visszaszerelések lettek díjaz­va. A 9-es szerelésben első di­jat Sényő, másodikat Nyirpazony nyerte. 5-ös szerelésben első Nyíri tura, második Napkor volt. Egyé­ni versenyben Sényő 1, Nyírtura 2, Demecser 1, Nyirtét 1, Napkor 1, Nyirpazony 2 dijat nyert. A dijak kiosztása után Mikecz Gábor záróbeszédet tartott, mely­ben a tűzoltók munkáját méltatta, és további munkára buzdította. Ezután kójt Komáromy Sándor nyirsfenyői tűzoltóparancsnoknak mondott köszönetet, amiért fárad­ságot nem ismerve rendezte meg a versenyt. Komáromy tűzoltó­parancsnokot a közönség lelke­sen megéljenezte . Ezután a Himnuszt énekelték el, majd diszfelvonulás volt a járási felügyelő és a megjelent előkejő­ségek előtt. Végül zárt rendekben trombita és víg énekszó mellett bevonultak a »Hangya« udvarára, VÁROSI MOZSÓ Hétfőn és szerdán 5, 7, 9, kedden Kisasszony napján', 5, 7 és 9 John Mac Gormao Amerika legelső tenoristájának bsszélő és énekes fílmromácca Ének a szerelemről Rheuoiitlkti; lájlilmakoál, fejfájásnál, izom éi j.tihii 'ájra'mak esttéa a Togil tablettak jii h .tnak Tej s?o ártalmat­lan. — Kérdezze meg orvosát! Minden gyógy zertá'b&n kapható. — Ara P l.fO. 5812.* hoi jói eíkészitett több mint 100 terítékes párolgó gufyás várta a kifáradt tűzoltókat. Ugy a versenyen, valamint az követő estebéden ott fáttuk csen­geri Ecsedy János nyírturai, Bál­lá János nyirpazonyi főjegyzőket^ Kozma Ferenc nyirpazonyi és Ge­cse István nyírturai adóügyi jegy­zőket és Kövesy Béla tanítót, akik egyben a zsüii bizottságban 19 szívesek voltak részt venni. Há'ás köszönetet mond az Egyesület, hogy Bodor Zsigmond földbirtokos 4, Szalai DámefföicL­birtokos 2, Kiss József ref. fél­kész 1, Kövesy Béla tanitó 1 Jés Rozsnyai József cipész 1 P-vet vol­tak szivesek a verseny költségei­hez hozzájárulni. , Baja tisztviselői megmagya­rosították nevüket A Városok Lapja jelenti: Szent fstván napján volt tjz esztendeje, hogy Baja város felszabadult a szerb megszállás alól. Miután a mai gazdasági viszonyok közt az évfordulót nagyobbarányu költsé­ges ünnepéllyel vagy lakomával megülni" nem Tett volna méltó, a város tisztviselői, nagyon helyesen, azzal tettek tanúságot igaz magyar lelkületükről, hogy idegenhangzá­su, de becsülettel viselt nevüket magyar csengésű névre változtat­ták. A városi tisztviselők mozgal­mához a lakosság köréből is sokan csatlakoztak. A belügyminiszter á kért névváltoztatásokat egytől­egyig engedélyezte s igv — mirf* a Hivatalos I^ap augusztus 20-iki •száma közölte — Vojnics Ferenc polgármester Borbiró, Binder Pé­ter városi tanácsos Cserta, (Ez aeni magyar szó! Szerk.) Wunder­lich József városi frodaigazgat<5 Vámos, KratochwiH Géza v. szám­vizsgáló Korán, Schmidt Béla ta­nár Hódsághy, Faldum Mátyás v. irnok Fürtös, Kozacsek Benedek leventeoktató Köves, Nikohn Má­ria városi kezelőnő Nemere nevet visei. A bajai példa megérdemli, hogy a többi magyar városban is Követőkre találjon. ; • jiiw» m j»i> Kisérókép: A főnyeremény. C3ak 16 éven felülieknek ! használt és uj állapotban 1931—32. tanévre az Uísc fóbolf ban vásárolhat. Telefon előjegyzéseket is elfogadunk Sírkövet a lego'csóbban besierezhet és tikarék­BETÉTKÖNYVVEL fuethat a 4992-? RÓNA SÁNDOR SIRKŐGYÁRÁBáN Nyíregyháza, RAkc cú ui 5. Telefen 219

Next

/
Oldalképek
Tartalom