Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-08-08 / 178. szám

9 JSfVíRYIDÉK. 1931. augusztus 8. Ma pénteken bemutató Anny Ondra és Siegfried Arno német beszélő, énekes, zenés vigjétika Kicserélem a feleségem 5 órától Városi Mozgó Az idén már nem lesz rendelet a hadikölcsön * segélyezés kiterjesztéséről Kivételes esetekben kaphatnak csak ötezer koronán alól kötvényesek segélyt A népjóléti miniszter — mint ismeretes — mindjárt miniszter­sége elején bejelentette, hogy a hadiköicsönjegyzés károsultjain segiteni akar. Egy híradás szerint a népjóléti miniszter máris meg tette a lépéseket Ígéretének bevál­tására és ezentúl minden kisjegyző, aki ötezer koronánál kisebb, de leg alább kétezer korona névértékű hadikölcsönt jegyzett, megokolt esetben folyamodhat segítségért. Természetesen elsősorban azok jönnek számításba, akik rendkívül méltánylást érdemlő szegények, azonkívül a sokgyermekes csalá­dok, aggok, hadirokkantak és ha­diözvegyek. Miután előreláthatóan a kérvények nagyobb tömege ér­kezik a népjóléti minisztériumba, amelyek elintézése hosszabb időt igényei azért az idei segélyek ki­utalását valószínűen csak szeptem­ber táján kezdik meg. Ezzei a híradással "kapcsolatban a népjóléti minisztérium hadiköi­csönosztáiya most a következő fel­világosítást nyújtja: A népjóléti (minisztert a vezetése alatt álló mi­nisztérium jefenlegi ügyköre iközül a társadalombiztosításon kivül kétségkívül a hadikölcsön kérdés toegoldása és a hadirokkantak­ügye érdekli a legjobban. A hadiköfcsön.segéiyezcs eddi­gi ötezer koronás határának leszál­lításáról semmiféle rendelkezés ezidőszerint nem intézkedik és ilyen rendelet valószínűen nem is jelenik meg, miután a hadikölcsön­segélyezés kiterjesztése hiteitöbb­íetet is jelentene, már pedig költ­ségvetési 'hitei erre, sajnos, ezidő­szerint nincsen. Á gyakorlat azon­ban tényleg az, hogy ha a kérvé­nyezők között olyanok ís vannak, akik ötezer koronánál kevesebb hadikölcsönt jegyeztek és a támo­gatást nagy szegénységüknél fog­va megérdemlik, az ő segéfyezésük elői sem zárkózunk ef. Hiszen előfordulhat, hogy vala­ki csak négyezer koronát jegyzett és nyolc gyermeke van. Az ily családot, ha nyomorba jutott, nem zárhatjuk ki a segítségben részesíthetők sorából. Előfordult a múltban is, hogy a miniszterközi bizottság, illetve a népjóléti mi­niszter ilyen esetekben eltekintett a törvény merev szabályaitól. á sóstóhegyi szeszgyár bérlőjét a hatóságok kényszerítik a szenyviz levezetésének megoldására Keddi számunkban szóvá tettük azt a tűrhetetlen állapotot, amelyet a sóstóhegyi szeszfőzde tereimtett a szőlőtelepen. Mint emiitettük, meg­felelő emésztőgödrök hiányában a trágyaszagu cefre Szétfolyt a szesz­gyárat körülvevő sík területen és büzévei megfertőzi a környék leve­gőjét. Tekintettel arra ,hogy a szesz­gyár körűi" észlelt állapotok nem mai keletűek, érthetetlennek tűnt volna fel, ha a lehetetlen helyzet­nek megszüntetésére ezideig nem történt volna semmi intézkedés. —. Azonban a hatóságok értesülésünk szerint már eddig ís minden lehető intézkedést megtettek, hogy a szeszgyár körül felmerült jogos panaszokat orvosolják, bár a radi­kális megoldás nagy nehézségekbe ütközik. A vasárnapi munkaszünet megszegése miatt is megindult az eljárás . Viszont a szeszgyár üzemének betiltása Nyirpazony község ház­tarfásának okozna súlyos zavaro­kat, a gyár áltál fizetendő fo­gyasztási adókbót a községet meg­illető jövedelem elvesztésével. A hatóságok a szeszgyár jelenlegi ' bérlőjét egy olyan tervezet sürgős elkészítésére és felterjesztésére szólították fef, amefynek álapján a szenyviz levezetése megoldható. Igy kétségtelen, hogy a jeíenfegi állapot rövidesen megszűnik á Sóstóhegyen . j á Tnrista Egyesület nyírségi osztályának tagjai is résztvesznek a „Nyírvidék" vasárnapi sárospataki társasutazásán Mind szélesebb és szélesebb hul­lámokat ver az érdeklődés a »Nyír­vidék« vasárnapi sárospataki tár­sasutazása iránt, s igy remélhető, hogy az a legnagyobb siker jegyé­ben fog lezajlani. Sárospataki megbízottunk ma délelőtt értesített bennünket, hogy a kollégium igazgatósága engedélyt fcdott a hires könyvtár díjtalan meg tekintésére, míg a történelmi ne­vezetességű árpádkorabeli Rákóczi várlat néhány fillérért tekinthetik meg az érdeklődők, ha elég jelent­kező akad. Egyesek érdeklődésére közöljük, hogy az étkezés nem banketszerü lesz, hanem külön asztalok mellett fog lebonyoüttatini, hogy az egyes társaságok annál kedélyesebben tölthessék el az étkezési időt. t Akik pedig egyáltalában nem akarnak résztvenni az étkezésben, azoknak az étkezés diját, az 5 pen­gő költségből leszámítjuk. A Turista Egyesület Nyírségi Osztályának vezetősége ezúton hívja fel tagjait a társasutazáson minél nagyobb számmal való részvétei­re, s ,'igy a turisták csoportjával is nagyobbodni fog a résztvevők csa­pata. A »Nyírvidék« szerkesztősége mindent el fog követni, hogy a résztvevők kellemesen érezzék ma- j Ismételten figyelmébe ajánljuk gukat, épen ezért készséggel állunk . olvasóinknak a társasutazásra vo­a jelentkezők rendelkezésére. J natkozó hirdetésünket. Sztrache Gusztáv bndapesti főügyész egy szakadékba zuhant az osztrák Alpesekben és összetörte magát Budapestről jelentik: Súlyos sze­rencsétlenség érte Sztrache Gusz­táv dr főügyészt ,aki Karinthiában Millstattban tölti a szabadságát, feleségével együtt. A főügyész szenvedélyes turista, aki egyedül is hosszabb kirándulásokat, hegy­mászó túrákat végzett. Pénteken reggel a főügyész egyedül elindult a miüstati tó fölött lévő egyik hegy megmászására. Felesége a szállodában maradt. A kitűnő al­pinista főügyész már-már elérte célját, mikor megcsúszott és több méter mélységben egy szakadékba zuhant. Az esés következtében Sztrache Gusztáv vérző testtel eszméletlenül 'terült el a földön, urakig tartott, amíg végre magá­hoz tért és segítségért kiáltozott. Szerencsére több turista járt arra, kik meghallották a kiáltozást és segítségére siettek. A falubeliek segítségévei beszállították Mili­stattba, ahoi megállapították, állapították ,hogy a főügyész baf­karja eltörött, a ballábán pedig két helyen szenvedett törést. A súlyosan sérült főügyészt el­ső segélyben részesítették, majd kórházba szállították, ahol a törött végtagokat gipszbe tették. Az or­vosok véleménye szerint a törési sebek szépen gyógyulnak és min­den remény meg van arra, hogy a ^pügyész néhány hét rnulva elhagy­hatja a betegágyat. A közelben le­vő Spittal an Drauba szállították, állapota még sufyos, de már a ja. vulás utján van . Tegnap éjjel tűzvész dühöngött a Eállói-ői mentén, s a vámos nem akarta kinyitni a tűzoltóknak a lezárt sorompót Több percnyi késedelmet okozott a vámos akadékoskodása Az uj gyalogsági faktanya ügye­letes tisztje tegnap éjjel 22 óra, 56 perckor telefonon jelentette a tűzoltóknak, hogy a Kállai ország­út mentén nagy tüz van. Vitéz, László Árpád tűzoltóparancsnok három szerelvénnyel és a városi IQ. csolóautóvai nyomban elindult, azonban a Kállai uti vámnál kelle­metlen meglepetés érte a tűzoltó­kat. A sorompó le volt eresztve, a vámos pedig az igazak álmát aludta. Felzörgették ,míre a "vá­mos kinyitotta az ablakot, a so­rompó felnyitására azonban nem volt hajlandó. Csak hosszas ka­pacftálásra és a tűzoltóparancs­nok erélyes fellépésére nyitotta fel, ezalatt hosszú kinos percek teltek ei, a szér erősen fujt s félő volt, hogy a vámos hibájából a tüz el fog terjedni . , A vámon tut mintegy 800 méter­nyi "távolságra Karászi 'Mihály és Gyegyinszki József cséplési rako­dóján három kazal szalma égett: és csak a legnagyobb erőfeszítéssel sikerült derék tűzoltóinknak a fe­nyegető veszedelmet fokalizálni. —> Egy óra után 50 percre készültek élőmunkájukkal s nemcsak a köz­vetlen közelben levő 12 kazal ter­ményt mentették meg, hanem — dacára a váimo3 lelkiismeretlen magatartásának — megakadályoz­ták azt is, hogy egy nagykiterje­désű környék a lángok martaléka legyen . | áz abnormis nyár után, igen nagy telet várhatunk Augusztusban a nagy hőség en­gedni fog, de lesz pár olyan nap is, amikor a hőség 30 fok C.-t is elér, amely azonban nem lesz tar­tós, mert az időjárás több izben fog megváltozni. Több helyen átvo­nuló zivataros esőben lesz részünk, éspedig: 11., 12., 17-, 2I., 22., 28. és 29-én. Szeptember i-től 1 rig szép idő­járásban lesz részünk. 12-étől a hónap végéig csapadékos jellegű lesz az idő. Néhány inapon keresztül hűvös szeles napokban lesz részünk. Októberben inra szép lesz az idő­járás, 20—26 xok meleget állapi-* tanak ímeg. Számos helyen eső, sőt hűvös, szeles napok is lesznek, 1 5­ike körűi éjjeli fagy ígérkezik és utána még mindig jönnek szép, enyhe napok. Néhány napon ke­resztül nagy kc " n lesz részünk. Októberben ke _ső ígérkezik. November, december hónapok­ban esős, ködös, szeles, enyhén hi­deg időjárás Ígérkezik. Több he­lyen havazás várható. Zord, hideg idő ekkor még nem lesz. Hosszú őszt jósolnak és) igen inagy telet várhatunk, amely az egész Európa nagy részére ki fog terjedni, sőt még Amerikára is. Az őszi hónapokban több helyen kisebb-nagyobb földrengés lesz és pedig október 3—11-ig, november 3-ika körül és december 9én. — 1.8 fillérbe kerül egy darab memorandum és egy darab boriték cégnyomással ellátva, 1000—1000 darab rendelésnél a Jóba-nyomdá­ban. f <» mm t irhovef a l>go'cs6bban beszerezhet és tik&rék­BETÉTKÖNYVVEL fisethat a 4992-? RÓNA SÁNDOR SIRKŐGYÁRÁBAN Nyiregjhá'.a, Rikócá ut 5. Telefen 219

Next

/
Oldalképek
Tartalom