Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-05-28 / 118. szám

4 jnflfíryidék. 1931. május 28. GAZDAMELLÉKLET ^IIIIIIIIIhllllllllllllillllllllllllllllllllllHUilIM iilllllllllllllllllilllllllillllllílllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllUllllilllllllllllH Jókedv, reménység s alkotó munka legyen életünk általános vezérelve! Sajnálatos jelenség, szomorú tény, de való igazság, hogy ma­napság oly ritka a nem kesergő jember, tmání a fehér holló s a leg­nagyobb baj az, hogy a panasz­kodás, az elégedetlenség otyan> mint a járványos betegség, gyor­san terjed s különös mágikus erő­vfel vonzza az emberek lelkét. Tény; hogy rossz viszonyok között élünk­nehéz a kenyérkereseti lehetőség) s ráfizetés mellett vegetál a sza­bad pályán élő gazda, s alig-alig vonszolja magát a kereskedő, s az iparos is tengődik, de folyto­nosan bírálgató szemüvegen ke­resztül nézve a világot, állandóan elkeseredve, érhetünk-e el még pa­rányi eredményeket, lehet-e Még eshetőségünk is a helyzet javulá­sára? A tárgyilagos bírálat létjogo­sultságát, helyénvaló voltát min­denkor elismerjük, hiszen az esz­mék, gondolatok kicserélődése' pergőtüze alatt születnek a kitű­nő eszmék, termékenyítő gondola­tok — de a mai nehéz gazdasági viszonyok közepette, midőn ezrek és ezrek a megoldás, a kivezető ut lehetőségeit kutatják, midőn az energiák összesége hozhat csak némi eredmlényt —, bírálók helyett alkotók, tetterős, reális eredmé­nyeket produkáló szakemberek va­lók a gátra. Gyarló emberek va­gyunk, kik tévedhetünk, megbo­tolhatunk, hibába eshetünk, de lankadatlan munkával, erős aka­rattal, még önönmagunkat is le­győzhetjük s erőt véve letargián­kon jó kedvvel, bizalommal, meg­fogyva bár, de törve nem iparkod­nunk keli nagy türelemmel, leredu­kált életigényekkel, s főképpen re­ménységgel hangya módjára al­kotni, ha kell, uj egzisztenciát te­remteni, segédkezni s a romokból uj, diadalmas, minden orkánt, pusz­tító lergeteget kibíró társadalmat alkotni, hol nincs széthúzás, nincs ellentét, testvér testvérre találva, egymás üdvét, jólétét segíti elő minden halandó. Ez nem lehet utó­pia, ez nem lehet hiti 'ábránd, en­nek a ^gondolatnak győzedelmes­kednie kell bárhogyan is 11 Minden­ki tehet hozzá, de vehet eí is. — Rombolni, ellentéteket mesterkél­ten előidézni igen könnyű, de al­kotni, mások javát eredményesen munkálni, pozitív kézenfogható eredményeket produkálni igen ne­héz. Alkotó munka, < tett ,ma ez keli, ez jöjjön, ez virágozzék min­denütt s mindenben. Minden kö­telességét lelkiismeretesen végző magyar, bármilyen foglalkozású, hi­vatásu (szellemi vagy testi mun­kás) ha áldozatokat önként hoz> ha bárhogy is a köz javát mun­kálja, ha munkaalkalmat teremt' ha segít szenvedő embertársán, ha pártolja a művészetet, eüstaierés­sel van az eredményeket produkáló embertársával szemben, saját s a haza érdekében cselekszik, s egy lépéssel'közelebb viszi a fenséges gondolatot: a megvalósulás felé. Ne kicsinyeljük íe egymás hiva­tását, hanem iparkodjunk köny­nyeket letörülni,', s a sok szenvedő embertársunk javát előmozdítani­Tanács helyett tettek beszéljenek!! Eljön az idő, mikor a természet koronája: az ember ráeszmél életé­inek tulajdonképpeni;, igazi ccfjárár arra, hogy feladata csak egy le­het, a mások boldogítása, a má­|Sok, a szenvedő embertársak javá­nak előmozdítása tettekben, s ha kitombolja magát a krízis, az irigy­ség, az ellentét megenyhül, a békcS egyetértés szellője lengedez, jó­kedv, békesség, reménység s élet kedv lesz az emberek éltető ele­me, megszűnik a folytonos kétke­dés s a harc a népek s nemzetek között. Elégedettség, munkaalka­lom, részvét, tanács, jó Szó mind­mind jertekj, s a siker nem marad­hat eí. K. D. « á szövetkezeti gabonaraktárak elényei Nemsokára fclőttünk ált az ara­tás. Megjön vele a gazda munká­jának, verejtékezésének eredménye, de vele jön az uj gond is, hrjgyan és mikor értékesítse terményeit a gazda. A kérdések tömkelege kö­zül éppen a nehéz helyzetre való figyeleminiei a gazdákat azok a kérdések érdeklik elsősorban, a­melyek ha ugyan kisebb, de gyors segítséget hoznak. Ezt a kérdést a legjobban megoldják a szövet­kezeti gabonaraktárak. A szövetkezeti gabonaraktárak előnyei-'rövid megjelölésben a kö­vetkezők: i. A gazda termését a gabopa­raktár szövetkezet utján annál jobban tudja értékesíteni, minéi több egyöntetű, azonos minőségű APOLLO MOZGÓ Szerdán, csütöitökön 5, 7 és 9 írakor általános közkívánatra a kémkedéssel vádolt kapitány tragédiája — A világ legnagyobb hangos filmj •, — Fritz Körtner és Heinrich George a főszerepekben Helyárak: Páholyülés P 1— Zs&'lye 80 fill. Támas­szák 50 fill. Számozatlan 30 fül. Péntektől, vasárnapig. A szezon legújabb hangos filmszenzációja CARLO ALDINI a vakmerő bravurszinész főszereplésével Harc az alvilággal (AL CAPONE CONTRA ALDINI) Éneke-, táncos, zenés kalandortörténet 2 részben 11 felv. egyszerre. írut hozhat a z forgalomba. 2. A gabonaraktárszövetkezet ép az előbb említett nagyobb tételek értékesítése folytán az elérhető leg jobb árakat biztosithatja a gaz­dáknak. 3. A gabonaraktárszövetkezet a betárolt gabonára hitelt foíyósit, amely mentesiti a gazdát attól> hogy cséplés után azonnal piacra vigye termékét, amikor tömegesen eladásra kínált .gabonatételek az árakat visszanyomják. 4. A gabonaraktárszövetkezet ut­jín történő és a termeléshez szük­séges cikkeknek (olaj, petróleum, benzin, gépalkatrészek stb.) be­szerzése is előnyösebben és ol­csóbban eszközölhető a gabona­raktárszövetkezetek utján. 5- A gabonaraktárszövetkezet jól berendezett vetőmagtisztitő gépei­vel egyes eladási tételekből olyan vetőmagot adhat vissza az uradal­miaknak, a közép- és kisbirtokosok, nak, amelyek termelése egy-egy meghatározott körzetben a leg­jobb és amelyek értékesítése a legkönnyebb. 6. 'A gabonaraktárszövetkezet működési körzetében a termelés­ben is irányító munkát végezhet. A felállítani "szándékolt gabona­raktárak azonban ne csak gyűjtés­sel és hitelfolyósítással foglalkoz­zanak, hanem az átvett búzát szak­szerűen minőségileg is osztályoz­zák, mert csak igy érhetnek ef maximális árat. Illeg kell oldani az Alföld problémáit Az integer Magyarországnak nem volt a világháború előtt még egy olyan része, amely olyan mos­toha elbánásban részesült volna, viz, iskolák s igen sok más a többi országrészek mögött. A világháború által teremtett uj hely­zet sok mindent megváltoztatott ugyan és sok eredményre Is tu,i rámutatni a kormány különössn a tanyáknak iskolával való ellátása és az útépítésié politika kapcsán, még mindig megoldatlan maradt azonban a z Alföld egyik legsúlyo­sabb problémája, a csjatomázás kérdése. Azt mondhatnók, hogy mai helyzetünkben külön országos kérdéssé vált az Alföld kérdése á egyre több szakember foglalkozik az Alföld prob'émáinak megoldá­sával. Legutóbb a kereskedelmi tárca költségvetésének tárgyalásakor Schandl Károly mutatott rá a Du­na—Tisza csatorna megoldásra vá­ró problémájára, amely a z Alföld kereskedelmi, ipari és kulturális fejlődése szempontjából nagyon so­kat jelentene. Pár hétt«l eze'ő.t pe­dig egy igen figyelemre méltó könyv hagyta el a sajtót, amely szintén gyakorlati megvilágításban foglalkozik az alföldi kérdés el. A munka szerzője Csergő Károly dr Csongrád vármegye alispánja. Az értékes munka szerzője az alföldi kérdés középpontjába a Duna— Tisza csatorna megépítését áUitja. Részletes adatokkal és érvekkel iga­zolja, hogy ennek az immár több évtizedes múltra visszatekintő terv­nek gyakorlati megvalósítása nem­csak a munka és kereset nélkül álló sok ezernyi alföldi munkásjt juttatná keresethez, de az Alföld mezőgazdasági termelésének tökéle tesitését és fejlődését is előmozdí­taná. Foglalkozik a vizi ut álta. nyújtott közlekedési előnyökre, az Alföld öntözésének problémáira, halgazdaságok létesítésére s ami a legfontosabb: reá mutat arra is, hogy a hozzá való hatalmas pénz­ügyi eszközök előteremtése sem tartózik a lehetetlenségek birodal­mába. Ajánlatos, hogy mindazok, akik az Alföld problémáit szivükön viselik, tegyék tanulmányozás tár­gyává Csergő Károly dr könyvét. Lókiáilitás és díjazás a Hortobágyon A Tiszántúli'Mezőgazdasági'Ka­mara, a Debreceni m. kir. Állami Méntelep, a Debrecen városi m­kir. Gazdasági Felügyeiőség, a Debrecen városi Lótenyésztési Bi­zottság és a Debreceni Gazdasági Egyesület közösen folyó évi junius hő 7-én a hor­tobágyi ál atvásártéren Jókíáj­Iitást és aijazást rendeznek. A díjazásra felhajthatók: 1. Anyakancák. 2. Kancacsikók (három éves korig.) 3. Te^es korú mének. 4. Méncsikók. Eiővezethetők Debrecen sz. kir. város egész határából Nonius> félvér magyar, angol féfvér, arabs és lipizzai lovak. Hidegvérű to­vak a kiállításra nem hajthatók feí. A díjazás reggel "8 órakor kez­dődik, a díjazásra elővezetendő lo­vak a vásártéren előzetes osztá­lyozás alá kerülnek. Ugyanezen alkalommíu népies fogatdijazis is lesz. Résztvehetnek a debreceni gazdák mindazon fo­gatai, amelyek saját tenyészté­sükből származnak. A fogatok elő­állítása a szokásos Jőcsös gazda­sági szekerekben, bőrszerszámimíil, kenderistránggal történik. Ugy a lódij ázásnál, valamint a szekérdijazásnál értékes juiaíomdi­jakat és kitüntetéseket fog a bi­zottság kiosztani. Jelentkezések junius hó i -ig esz­közölhetők a Debreceni Gazdasági Egyesület titkári hivatalánál. Borbank létesítéséről tárgyalnak Szakkörökből arról értesülünk, hogy illetékes körök támogatásá­val uj intézmény alakulna, amely kizárólag a borüzlet finanszírozá­sával, lombarkölcsönök nyújtásával foglalkozna. Az alakulás élén báró Bottlik István áll, aki erre vonat­kozólag a földművelésügyi minisz­tériummal is tárgyalásokat folyta­tott. Hir szerint az uj bank na­gyobb alaptőkével létesülne é.^j mindjárt intenzivebb borexportot kezdene. Arról is szó van, hogy né­hány szövetkezet amely az egyesi borvidékeken működik, beolvadna ebbe az uj alakulatba. A tárgyalá­sok még kezdetleges stádiumban vannak, de ismerve az illetékes té­nyezők intencióit, bizonyosnak lát­szik, hogy a bortermelő gazdákat egy komoly uj alaku'at formájában a földmivelésügyi kormány- szívesen támogatná.

Next

/
Oldalképek
Tartalom