Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-01-17 / 13. szám

Nyíregyháza 1931 január 17. Csütörtök Áirn lO fillér. ]LsXX- évfolyam. 11. szám tfIDEK. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak helyben és vidéken : E«y hóra 2 P 50 f. — Negyedévre 7 P 50 {. ifeatisztviselőknek és tanítóknak 20°/* engedmény Bffyes szám ára: Hétköznap 10 f., vasárnap 16 f. mm &m K a&tmm^mmmmmmmmmmBm Alapította: JÖBA ELEK Feleifis szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal cime : Széchenyi-út 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22. A kiadóhivatal telefonja : 1-39. Postacheqne 295SS Hirdetéseket az Ujságbolt is felvesz, Bethlen-u. 2. A nemzeti gondolat diadalmas érvényesülése várható a ma lezajlott városi választáson Nyíregyházán ma reggel 9 óra­kor megkezdődött a képviselőtes­tületi tagok választása. Óriási ér­deklődéssel, a város belső területé­nek és a t anyák népének százai vo­nultak fel az urnához, ahol a pár­tatlan elnökök, a szigorú bizalmiak jelenlétében erős küzdelem folyik a városatyái mandátumokért. Ha­talmas szervezettséggel vonul fel a polgárság és meglepetést keltő erővel"* állt sorompóba az ellenzék is, amelynek szavazói között feltű­nően sok a kisgazda. Ez Egyesült Nemzeti Hivatalos Párt jelöltjei mellett győzelmes többségben vo­nulnak fel a választók ezrei, ugy, hogy ebben ^ pillanatban, délután 3 órakor a nemzeti gondolat alap­ján álló egyesült pártok óriási fö­lénye biztositva van. A szavazók feltűnő nagy száma valószinüvé te­szi azt, hogy a választás elnöke nem tudja lezárni a szavazatokat déiután 4 órakor és a záróra meg­hosszabbítására lesz szükség. A szavazóhelyiségeknél a rend­őrség feltétlenül biztosítja az ab­szoiut rendet, de itt-ott a türel­metlen szavazókkal baj van és né­hány embert rendre kell inteni. Az eddigi jelek szerint, az ellen­zék VI. és VII. kerületben jutott előbbre, de itt sem tudott nagyobb sikert elérni. Mindent összevéve, a választás a hivatalos lista feltét­len győzelmével végződik és ma­gasan leng a város felett a polgá­ri akarat háromszínű szimbóluma, a nemzeti zászló, amelynek bűvös ereje diadalt arat minden nehézsé­gen. minden akadályon. A válasz­tás részletes eredményének kihir­detése a késő esti órákban vár­ható. Ma délelőtt ünnepélyes keretek között megnyílt a második európai értekezlet Genfből jelentik: Ma délelőtt ült össze tanácskozásra a II. európai értekezlet Genfben, amelyen 27 európai állam miniszterei 'és kül­ügyminiszterei, magasrangu tisztvi­selői vesznek részt. Az ülést Briand nyitotta meg, akit az első értekez­let választott meg ideiglenes el­nökké. j ; 1/ U1141 Az ülés megnyitása előtt Briand barátságos beszélgetést folytatott a német külügyminiszterrel, majd Curtius és Grandi olasz külügymi­niszter között volt eszmecsere nyil­vánvalóan az értekézlet néhány ügyrendi kérdéséről. Az elnöki emelvényen Briand mellett Avenol, a Népszövetség főtitkára foglalt I helyet. Megjelent az ülésen Thomas Al­bert, a nemzetközi munkaügyi hi­vatal igazgatója is. Briand 11 óra 30 perckor nyi­totta meg a z ülést. Rámutatott a gazdasági élet leromlására, amely nagy felelősséget hárit minden or­szág valamennyi felelős állam­férfiára. A gazdasági válsággal szemben meg kell találni a bajokat orvosló eszközöket. Briand után Curtius szólalt fel. Kijelentette, hogy nem feladata, hogy az európai népek együttmű­ködésének szükségességét megvi­lágítsa s hogy a béke áldásait fej­tegesse. hiszen Briand részletesen szólott ezekről a kérdésekről. Csu­pán közölni kívánja a német kor­mány felfogását, amely a német kormánynak az elmúlt év májusá­ban Franciaország memorandumá­ra adott válaszában nyert részletes kifejezést. Németország a teljes j jogegyenlőség mellett foglal állást i az érdekek figyelembe vétele mel- 1 lett. Németország különös mérték­ben érzi a gazdasági válság sú­lyát, amelyről Briand különben részletesen szólott. Á legfelső honvéd főtörvényszék halálra ítélte Pintér András századost Budapestről jelenlik. Néhány hó­nappal ezelőtt tárgyalta a honvéd­törvényszék Pintér András százados bűnügyét, aki a mult év május 14-én elvált feleségének, Redu­lescu Heléninek a lakásán rövid szóváltás után agyonlőtte Kiss Miklós őrnagyot. Az ügy előzmé­nye az volt, hogy Pintértől el­vált a felesége, akit azonban Pin­tér változatlan szerelemmel- szere­tett. Pintér felesége és Kiss Mik­lós őrnagy között meleg barát­ság fejlődött ki s jegyben is jár­tak, sőt már az esküvő napja is ki volt tűzve. Kiss Miklós egyéb­ként Pintérnek legjobb barátja volt. Pintér szerette volna elvált feleségét ismét visszahódítani s egy ilyen alkalommal találkozott volt felesége lakásán Kiss Miklós­sal s amikor eredménytelen volt a kérése, a szóváltás hevében 3 lö­véssel lelőtte vetélytársát. A honvédtörvényszék hosszas bi­zonyítási eljárás után enyhítő kö­rülményinek vette Pintér exaltált lelkületét s ezért 10 évi súlyos bör­tönbüntetésre ité'te, ezenkívül a i. rangjától és összes kitüntetéseitől is megfosztotta Pintér századost. Fellebezés folytán ma tárgyalta az ügyet a legfelső honvédtörvény­szék s a tárgyalás lefolytatása és a perbeszédek elhangzása után az elsőfokú törvényszék ítéletét meg­változtatta s Pintér Andrást kö­tél általi háláira ítélte. Az Ítélet indokolása kimondja, hogy Pintér tényleg erősen felizga­tott lelkiállapotban volt, azonban ez még idegbajra nem mutat. Nem merült fel a bizonyítási eljárás so­rán olyan mozzanat sem, hogy Pintérrel szemben az izgalmas vita során Kiss őrnagy támadólag lé­pett volna fel. Súlyosbító körül­ménynek vette a főtörvényszék azt, hogy a lövések egy része a már eleső embert érte. Súlyosbító körülménynek vette a főtörvény­szék azt is, hogy Pintér akkor, amikor öngyilkossága után magá­4 hoz tért, ezt kérdezte: — Meghalt-e a kutya? Mindez kimeríti a gyilkosság bűntettének tényálladékait. Az ítélet kihirdetése után a leg­felső törvényszék kegyelmi tanács­csá alakult 'át s zárt tárgyaláson dönt a megkegyelmez és tárgyában. A mai minisztertanács a közmun­kákkal foglalkozik Budapestről jelentik. A kor­mány tagjai ma délután Bethlen István gróf miniszterelnök elnök­lésével minisztertanácsot tartanak. A minisztertanács a vármegyei és városi közmunkák kiadásának kér­désével fog foglalkozni. Elpocsékolják az állam pénzét a román miniszterek Budapestről jelenlik. Az Univer­sul feltűnő adatokkal világítja meg a román kormány t£koz­lását. Az évvégi zárlatkor — írja a lap — a miniszterek az állam­kincstárból nyakra-főre 10.000 és 100.000 leieket utalványoznak ki párthiveiknek. barátaiknak, sőt ba­rátnőiknek is. Érdekes, hogy ez a pazarlás és pénzpocséklás akkor dul javában, amikor január else­jétől kezdődően hivatkozással a ta­karékossági elvet ugy váltották va'.óra, hogy a miniszteri automo­bilokat, luxuskocsik nagyrészét egy­szerűen átkeresztelték teherautóra és igy vették be a minisztériumok leltárába. Most tehát az államtitkárok Te­herautókon « jártnak-kelnek és ko­csikáztatják barátnőiket, „ugyanak­kor azonban »a megszüntetette autók helyett havi 20.000 lei uti­áta'.ányt vesznek fel az állampénz­tárból!. A rubel értékének hanyatlása kö­vetkeztében cserekeresk dés indult meg az orosz fengyei határon Londonból 'jelentik: A Britisch United Press varsói jelentése sze­rint az orosz-lengyei határon sa­játságos cserekereskedelem fejlő­dött ki. Az orosz rubef tudvalevő­leg névértékének egy kilenced ré­szét éri és ezért a lengyei keres­kedők azt mint fizetési eszközt nem fogadják el. Ezért azután át­tértek a cserekereskedelemre. Az orosz parasztok az éjszaka leple a'latt prémeket és állatbőrö­ket hoznak, amiért azután a len­gyel kereskedőktől ruházati cikke­ket, cukrot, háztartási eszközöket stb. kapnak. Az árra vonatkozólag hamar megegyeznek. Akinek nin­csen csereáruja, annak arannyal kell fizetnie. A lengyei határőrök nem akadá­lyozzák meg a cserekereskedést, de a szovjet határőrök leleplezés ese­tén agyonlövik a parasztokat, mert a kereskedelem szovjet mo­nopólium és mint ilyen a csere­kereskedés a legsúlyosabb főben­járó bűnök egyike. IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hazánkban az időjárás részben fel­hős, vagy ködös. A déli részek ki­vételével a hőmérséklet mindenütt a minus 5 C fok alá sülyedt* sőt közvetlenül a talaj mentés a minus 10 C. fokot is meghaladta. Csapadék csak itt-ott fordult elő. A hóréteg Galyatetőn 48, Dobo­gókőn 34 cm. Budapesten ma dél­ben a hőmérséklet plusz 2 C. fok volt. A tengerszintre redukált lég­nyomás 763 mm. Prognózis: Vál­tozékony idő várható hőemelkedés­sel (olvadással) sok helyütt csa­padékkal, esetleg megélénkül nyu­gati szelekkel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom