Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-05-06 / 101. szám

1931. május 6. — Uj nyári vasúti menetrend kaphat óaz Ujságboltban. 15249—1931. vgrh. sz. Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti kp. kir. járásbíróság­nak 217736/5—1930. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég zése folytán Royal Exhange r. t. javára 1074 P 47 f. tőke és jár. erejéig 1931. évi február hó 10. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1498 P-re becsült ingóságok, u. m, : bútorok, stb. Nagyhalász községben adós lakásán 1931. évi május hó 7. napján d. u. 3 x/2 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatai. Nyiregyháza, 1931. áprili3 15. Dr. Z \THURECZKY ÁLMOS 2994 kir. bir. végrehajtó. NYÍREGYHÁZI Előszezonban teljes napi pen­zió 6.50. Veekend: Kezdődő szombat vacsorával, hétfő reg­gelivel befejezve az előszezon­ban személyenkint P 8.50. 2983.2 Válasz a húsáraira vonatkozó cikkre Igen tisztelt Szerkesztő Ur I F. hó 5-én megjelent a »Nyirvi^ dék« hasábjain egy közlemény, melynek címe »Ma, mikor a marha ára katasztrofálisan zuhan, a nyír­egyházi mészárosok egy fillérrel sem szállították lejjebb a húsára­kat®. Ezen általános és minden nyiregyházi husiparosra vonatkoz­tatott közleményüket a magam sze­mélyében megcáfolom, (mivel a szakosztály részéről 'felhatalmazá­som nincs) s ezen cáfolatomnak tisztelt lapjukban szíveskedjenek helyt adni, azt leközölni és kellő körültekintés után objektíven meg­ítélni, s személyemre vonatkoztatva rektifikálni. [ Igen tisztelt Szerkesztő ur I Nem tudom, hogy honnan, kitől szerezte be az információkat, mely közlemé­nyükben tájékoztatásul vezérfoná­lul szolgáit Önöknek a nyíregyházi husiparosokról és ezzel kapcsolat­ban a húsárakról, de informáto­ruk nem volt eléggé lelkiismeretes és tárgyi'agos, nem volt pedig azért mert : 1. nincs üzletemben marhahus> melyet bárkinek is i.8o P-ért áru­sítottam volna, hanem árusítom 1.20 P, 1.40 P és 1.60 P-s árban, (az 1.60 P-s hus csak a pecsenye húsokra vonatkozik); 2. nincs üzletemben borjúhús, amelyet bárkinek 2.40 P-ért adtam volna el, hanem árusítottam és áru­sítom 1.40 P-ért a pörkölt hu/­sokat, a szeletnek való combhuso­kat pedig 1.80 P-ért; 3. a sertéshús árában is nagy el­térések vannak a közleményükben megjelent árak és az üzletemben lévő árak között, mert á sertéshús kilogrammja 1.60 P az oldalasnak, a többi husrészek pedig 1S0 P. Igy van ez a zsir- és szalonnaí­árakkal is, még pedig : a zsírnak az ára nem 2 P, hanem i.lio P, de még egy hónappal ezelőtt 1.70 P-ért árusátottam, — a szalonnát pedig jelenleg 1.70 P-ért árusítom, amelyet ugyancsak 2 héttel ezelőtt 1.60 P-ért árusítottam. — Ez igy van tisztelt Szerkesztő ur! Tehát nagyon helytelenül tette, hogy mielőtt közleményét a sajtó­ban napvilágra hozta volna, enge­met, mint hentes és mészárost, meg nem kérdezett, nálam az árak után nem érdeklődött, mert ha ezt nem mulasztotta volna el, ugy ezen köz- | leményük másképpen és más for­mában látott volna napvilágot és nem kellett volna olvasnom, hogy mily irtózatos hasznokat vágok zsebre^ — mint ahogy Ön ezt kité­telében használja — egy-egy darab marhánál vagy borjúnál. Most pedig nézzük a titkos kar­telkérdést. Igen tiszteit Szerkesztő urü Tudomásom szerint kartex a szakosztályban nincs, legalább is én nemi tudok róla, de ha volna, arról feltétlenül tudomással bír­nék. Ellenben itt is, e sorokban, saj­nálom'. de ei 'kell ismernem, mert a tárgyilagosságtól eltérnem nem szabad és nem is ajánlatos^ hogy az Ön állítása sok tekintetben megfelel a valóságnak. Mert bi­zonyos trükkök a napiárak megál­lapításába vannak, mely nélkülöz minden realitást s a közcél és köz­fogyasztás terhére, csgk magán­személyek egyéni és anyagi érde­keit szolgálja. Itt ezúttal nem kí­vánom felsorolni, hogy mik azok az okok. de Önöknek ugy látom, hogy szemfüles tudósítójuk van ar­ra, hogy ezt ís kiderítse. Ezek után remélem, hogy reám vonatkoztatva ál'itásait rektifikálni fogja, mert ellenkez őesetben fo­gom tuani a kötelességemet önök kel és tisztelt lapjukkal szemben. Fentiek közlését ismételten kér­ve. vagyok megkülönböztetett tisz­telettel' Simkovics András, hentes és mészáros mester. A kedd iszámunkban m'egjelent cikkünk összes állításait változat­lanul fenntartjuk. Lehet,, hogy Simkovics András üzletében ala­csonyabbak az árak. mint a töb­bi mészárosoknál. Mindenesetie en­nek utána fogunk nézni 6 ha ugy lesz. örömmel "fogjuk megállapíta­ni, hogy van egy üzlet Nyíregy­házán. amelyre kritikánk nem vo­natkozik. Azonban a kivétel csak megerősíti azt az állításunkat, hogy fia Simkovics András olcsóbb árak mellett is megtalálja tisztességes polgári hasznát, a többi mészáro­sok jövedelme a fogyasztóközön­ség rovására, jóval a polgári ha­szon fölé emelkedik. I 1 E ravtí alatt — múfy a JMrzíütó* cksé raífr seafe ift smvm Kárát!su^ata 1*S§ W M i Szerda, : csütörtök DIADAL május 6-7. Anna May Wong legpazarabb alakítása o n A beleli liliom Kisérókép : Tessék helyet foglalni turlszk. A Magyar Hollandi Biztosító r. t. irodahelyiségét Horthy Miklós tér 8. szám altíl Zrínyi Ilona-utca 9. szám alá helyezte át. 2S89 4 okvetlen vizsgáltassa meg beköltö­zés előtt féregirtó szakértővel. Forduljon bizalommal NÁNMSSY­hoz Kállói-u. 48. Poloskairtást cyángázzal felelősséggel vállai. 2433-9 Kész firniszes festék leőrölve minden Színben s legol­csóbban IZSAl-nál kapható. — Luther-u. 6. Telefon 2-45. 2871-1 Két egymásbanyiló különbejáratu bútorozott utcai szoba együtt vagy külön-külön kiadó. — Esetleg konyha is. Károly-tér 3. s z. 2938-2 Legmegbízhatóbban szállítanak ivásra, mosásra, fürdő vezet ékbe és locsolásra az Irsai-féle Jíúíszivattyúk. Állandó raktár a gyártelepen 1! 1781-20 Öt szobás uri lakás Szarvas-utca 8. szám alatt kiadó. Értekezni: Szarvas-utca 10. 2992 — Hivatalok részére mindenféle könyvkötéseket vállal és készít a Jóba-nyomda könyvkötészete Nyír­egyházán. Széchenyi-ut 9. Telefon •39­Kiszo'gáló leánynak ajánl. koiom, — ké.inüunkát is vállalok. Cim a kiadóban. 2240-2 Agyoemdek, edények, antik bátorok, rádió, szőnyegek, csil'árok, azonnal eladdk. Malom utcj 10. 2889—1 Két szobi, előszobás lakát eladó. Toldi-u. 59. 2922 2 Kiadó ház. Selyem utca 15 alatt a város belteiületén üzlethelyiséggel, szob?, kony­ha, speiz, udvaron Dyá'i konyha vigy raktárhelyiség. Teljesen magános udvar azonnaira kiadó. Értekezni Kálvin-tér 14 alatt lehet. 2975—1 Női hajvágó segéd, ki ondolil is, fö vétetik. Irén hö'gyfodrász, Luther-palota. 2993-2 Házat vagy házhelyet ke­resek a piaihoz közel. Cim a kkd.bdn. FÉNYKÉPÉSZETI ckkekben szükiég'etét lég­jobban BETHLEN-U. 2. sz. alatt a Földes Drogé­riában szerezheti be. Szak­sze'ti kiszolgá'ás, sö étka­mtra haszn 1 ta d'jment- s. Ttlefm 14S T66«í A város központjában a'.kovos szoba, konyha, speiz jun'us 1-ére kiad6. Er-u. S5. 5 Kifogástalan zongora azon­nal bérbeadó. Cim a kiló­ban. 2981 Egy s:ep nagy fekete ko­mondor kutya tladó. Ószőlő n. 87. sz. 2982-3 Egy szoba. kenyhi ka­mara kiadó. Petőfi u. 6. 907 Egy h kitelek Bujtcs ufea 53 alatt eladó. Énekei ni le­het Bocskay u'ca Í8. 908 Üzle'helyiségem, mely 57 éve fennáll, lakással ki­ad i junius hó l-(re. Cim a kiadóban. 2984 Kiadó augusitus l-re 3 szobás lürdő-zobás lak's mellékhelyiségekkel, magá­nos házban. Bojtos u ea 15 b. megtekinthető d. u 3—5 óra között. Értekezni Bsncs L'.szló-ter 13. Mo kKálaáa nal. 908 Konvenciós kertészt, ki virág ís tankertészetben, Lülör.ösen fiatal park fá'nak ápolásában elsőrangú, keres azoacai bilépéire Gercsy uradalcm íga-gató:ága Sza­ko'y Szabolo várm cgy». ?06 Uras'gl inasnak, vagy hi­vatali tzo'gáaak ajanlko:ik két és féléves bizonyítvány nyal megbi.ható 30 éves egyén.Cim a kiad.ban. S9fc5 5 ezobás likás azonnal kiadó, Jósa András u'ca 13. Bővebbet Kiss Ernö-u. 3 sz. hentesüzletben. 5987—2 Bristol épületben egy szép nagy üzlethelyiség, Kistéren nagy teiem éj két kis lakás azonnal kiadó. — Ért-ke-ni F.iedmann M ksánál. 5988-2 Bejárónőt azonnal fel­veszek, konyha stelázsit mtgvéle're keresek. Szarvas u. 49. 910 Ór ási Manuh tőkkmag kapható V»y Róránál Vaja. Í950 1 3 iTöivényszékkel szemben utcára ny 16 helyiség üget­nek vagy irodának kiidó. Bocskai u!ca 5. í 991—3 Keresek Budapestre j(I főiő tisztesiéges mindenes szakáésnőt, jó bizonyítvány­nyal. Cim az Ujságboltban, 911 Miki egér 8 fr'lér az UjSÁGBOLTBAN — A Funk Magazin és a Ma­gyar Rádió Amatör május számai megjelentek és kaphatók az Ijj­ságboltban. 89—1931. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti kp. kir. járásbíróság­nak 4225/10—930. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég zése folytán Shell Kőolaj r. t. javára 1286 P tőke s jár. erejéig 1931. évi jur.uár hó 14. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1540 P-re becsült ingóságok, u. nn.: szekér a nyir­bálod kir. járásbíróságnak fenti sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirbéltek közeégben 1931. évi május hó 11. napján d. e. 10 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni Nyirbátor, 1931. sprilis 15. VASS BÉLA 2977 kir. jbirósági végrehajtó 5776—1931. vsz Árverési hirdetmény kiionata A nyiregyházi kir. járásbíróságnak 12706/2—930. sz. alatt kelt kielégí­tési végrehajtást rendslő végzése foly­tán Mössmer József budapesti cég javára 334 P tőke s járulékai erejéig 1930. évi novemb?r hó 10. napján végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1525 Pre becsült ingóságok, u. m : ezüstnemüek, antik óra, sző nyegek, szobai bútorok stb. a nyir­egyházi kir. járásbíróságnak Pk. 4t832— 930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyir­pazony liözség határában Sóstóhegyen 1931. évi május hó 6. napján d. u. 2Va órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyiregyháza, 1931. április 7. LABAY ANTAL 905 kir. jb. végrehajtód láyssHsawtt Jói* Blek l*ptel«Jdoncfl kftoyroycaidájáhan Nytr«^yhái4ö-

Next

/
Oldalképek
Tartalom