Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-04-28 / 95. szám

JNCYÍRYIDÉK. 1931. április 28. NYÍREGYHÁZI utmütati E fowai alatt — mély a JtyfrrtMk" ©ksé rafeMaufeaMgB csak IS ssavani IsífdeM&sfeeí ----­Tavaszi idényre legszebb férfi és női ruha festést, vegyi tisztitást készit Batta J<kset, Bencs László-tér 7. 741-10 Legmegbízhatóbban szállítanak VIZET Antik vitrin eladó KOLLMANN asztalosnál, Szarvas-utca 32. 2735-2: Legjobb, legolcsóbb a Villám folyékony fémtisztífo kimérve 10 dkg. 15 fillér IZSAY-nál. Luther-u. 6. Tessék üveget hozni!! 2754-5 6 Ifjn Suki Tóni hangversenye­zik esténkint a „Korona" kávéházban A »Korona« kávéházban már hosszabb idő óta hangversenyezik ifjú Suki Tóni kitűnő zenekará­val. Pompás zenekar ez ,amely a zene minden ágában képzett. Nem­csak a magyar dal ezernyi válto­zata zendül fel száraz fájukon, ha­nem a romantikus operettmelódiák, bécsi keringők, klasszikus opera­részletek és a modem muzsika pat­togó, lüktető ritmusa. A zenekar karmestere az öreg Suki Tóni, aki évtizedes tapasztalataival irányítja a banda életét, működését, tanulását, ide a primás a fiatal Suki Tóni, aki a maga friss lendületével, szug­gesztív energiájával, modern zenei felfogásával vezényel. Élvezet hall­gatni ezt a zenekart, s a'közönség elismerését tolmácsoljuk, amikor feljegyezzük Sukiék nyiregyházi működését a hirlapkrónika lap­jain. 1 AZ UJ SÖRARAKAT feltüntető feKratok kaphatók a JÓBA­nyomdában. — A lap szellemi részét (cikkek, versek és tudósítások) illető kérdé­sekben az 522-ös telefonszám hí­vandó. 'A szerkesztőség naponta reggel 9 órától délután 4 óráig áli a közönség rendelkezésére. VILLAMOS és RÁDIÓ szerelések és javítások. Telepes készülékek há­lózatira átépítése olcsón S Z I K S Z RÁDIÓBÉRLET HORVÁTHNÁL Bethlen-utca 4. szám. Telefonszám: 5- 62. 15510'—1931. vht. sz Árverést hirdetmény kivonat A nyiregyházi kir. járásbíróságnak 17214/2—930. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Nyírvidéki Tkp. r. t javára 400 P tőke és jár. erejéig 1930. évi november hó 26. napján végre­hajtás utján lefoglalt és 1960 P-re becsült ingóságok u. m.tehenek, sertések, vetőgép, stb. a nyiregyháii kir. járás biró ságnak Pk. 41619—930 sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében, Nyirbogdány község ben adós lakásán 1931. május hó 8. napján d. u. 4'/s órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyiregyháza, 1931. április 20. Dr. ZATHURECZKY ALMOS 832 kir. bir. végrehajtó. 10 filmsztár az Apolló mai és holnapi műsorán Két attrakciót mutat be az Apollo hétfőn és kedden, tiz világ­hírű filmsztár: Lil Dagover, Harry Hart, Georg Alexander, Willy Forst, Verebes Ernó, Petrovich Szvetíszlav, Eszterbázy Ágnes Székely Ibolya, Hans Stüve sze­repelnek a Maros vize folyik csendesen cimü magyar, és a Cárnő és gárdatiszt cimü német énekes, zenés, táncos lílmoperett ben. Szerdán, csütörtökön, a 3 ré­szes 27 felvonásos Rineldo Rinal­dini élete és halála című hatal­mas kalandorfilm van műsoron, mig péntektől vasárnapig az első 100%-os magyar-német beszélő, zenélő, éneklő film a „Vabanque" (hazárdjáték a szerelemért) cimü nagy hangos film kerül bemuta­tásra, főszerepeit Delly Ferenc, Békeffy László, Lil Dagover, Bársony Rőzsi, Verebes Ernő játszák. s'\nos és siÁy moxvocjvamm csaVxs ^OM\OOT»TT. ST,. a\aW. Vés-z&V. TÖKÉLETES AZ ÚJ ANGOL DUNLOP PNEUMATIK. • Körzeti képviselet: JÁRAY ERVIN Nyíregyháza,Vay Ádám-u. 7. MODERN KÖLCSÖNKÖNYVTÁR UJSÁGBOLTBAN 7000 kötet.Tagsági dij tgy hónapra I P 60 f. Cserélni és beiratkozni mindennap lehet. Cs. 1086—1928. Árverési hirdetmény. Vb. Rosenberg József domb­rádi lakos csó'dtömegéhez tar­tozó követelések közbenjöttöm mellett 1931. évi április hó 28-án d. u. 3 órakor irodámban a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni. Dr. Auerbach Miksa ügyvéd, csó'dtömeggondnok Nyiregyháza, Zrinyi Ilona u 4. 831 ivásra, mosásra, fürdővezetékbe és locsolásra az Irsai-f'ele kútszivattyúfe. Aüandó raktár a gyártelepen!! 1781-20 Keresek azonnalra 5—6 szobás földszintes lakást le­hetőleg a központban vagy a Szé­chenyi uton bérbe. Ajánlatokat a. kiadóhivatalba kérem. 2777-1 APRÓ HIRDETÉSEK hintetett díj: szóig 80 fittér. miodea további szó S fölér. Hirdetések Mám Líódésre csak rtloszbétyeg beküldése wtdktt vMaizotunk. „Cim a ttadófc biabéaé hwdetéaekre csak a hMetéaen fefcüiiteteít szám bemondása esetén atm Bgjf h lyfi, mM a Mff kMetfiek Mi a M Vidékre trrtíWíwsbea m M*Uk*6 a hintet és díja. A km OKpjén kflihaál MidiMiukU d. a. I« órA^ fcfcrjÜ fcMdl I^WMMMMMi •A Kénmáj, Quassiaforgác«, ká'iszsppan és e?yéb perme­tező aoyagok legjobb be­szerzési forrása Földes Drogéria. BethleB-utca 2. szám alatt Telefon 148. 2669-2 Ti ztcsséges mindenes sján'ko ik, kifőrésben is jár­tas. Cim Pacsi ta u. 27. sr. 838 Kénmáj, Quassiaforgác«, ká'iszsppan és e?yéb perme­tező aoyagok legjobb be­szerzési forrása Földes Drogéria. BethleB-utca 2. szám alatt Telefon 148. 2669-2 Egy lakosztály kiadó má­jus i-től. Sis u. 8 2775 Kénmáj, Quassiaforgác«, ká'iszsppan és e?yéb perme­tező aoyagok legjobb be­szerzési forrása Földes Drogéria. BethleB-utca 2. szám alatt Telefon 148. 2669-2 Kü önbejáratu utcai bú­torozott szobák kiídtk Bocs­kay u. 62. 2770 A legújabb tvpusa MÉRAY motorkerékpár megtekint­hető a Májerszky gépgyír­ban 2768-3 Kü önbejáratu utcai bú­torozott szobák kiídtk Bocs­kay u. 62. 2770 A legújabb tvpusa MÉRAY motorkerékpár megtekint­hető a Májerszky gépgyír­ban 2768-3 Kézzel csomórott szőnyeg' selyem Kelim falvédő, köp paoy s'b. eltdó. Deák Fe rine köz 6. sz. S33 Egy kéthónapos pej kanca­esikó elhitangolt április 25 én a fehértói uton, aki tud róla vjgy befogta je­lentse a rendőrségen vfgy a kállai Gerda András tulaj­donosnál. 2761 Kézzel csomórott szőnyeg' selyem Kelim falvédő, köp paoy s'b. eltdó. Deák Fe rine köz 6. sz. S33 Egy kéthónapos pej kanca­esikó elhitangolt április 25 én a fehértói uton, aki tud róla vjgy befogta je­lentse a rendőrségen vfgy a kállai Gerda András tulaj­donosnál. 2761 Mindenes bejárónő felvé­tetik, Sipos Cukrászda. 836 Egy kéthónapos pej kanca­esikó elhitangolt április 25 én a fehértói uton, aki tud róla vjgy befogta je­lentse a rendőrségen vfgy a kállai Gerda András tulaj­donosnál. 2761 Egy szoba, konyha, ka­mara kiadó, Gólya utca 11. szám alatt. 831 Bejárónét keresek egész napra. Jelentkezni hétfőn 10 órától, Malom u, 10. 2766 Egy szoba, konyha, ka­mara kiadó, Gólya utca 11. szám alatt. 831 Bejárónét keresek egész napra. Jelentkezni hétfőn 10 órától, Malom u, 10. 2766 Ószőllő utca 164. sz híz eladó. — Bi ünö levegő, az erdőhöz 200 lépés. 277Í-2 Különbejáratu, csinosan bútorozott szoba a város központjában úriembernek kiadó. Virág-u. 8. negyedik ajtó. 2763-5 A legszebb magas'ali nya­raló hely, Sóstói ut 51. sz. J773-2 Különbejáratu, csinosan bútorozott szoba a város központjában úriembernek kiadó. Virág-u. 8. negyedik ajtó. 2763-5 Jó c a'ádból való lány mindenesnek, főzéshez jol éitő, jó bizonyítvánnyal be­jíróbelyet kers elsejére. Cim O-siőlő 131. 835 Komfortos kél szobás la­kás augusztusra kii dó. Szinház u. lí. fölisr. 2764-3 Jó c a'ádból való lány mindenesnek, főzéshez jol éitő, jó bizonyítvánnyal be­jíróbelyet kers elsejére. Cim O-siőlő 131. 835 Két szobás, konybás la­kás május 1-ére kiadj. Arok u. !5. 2765 Jó megje'enésü, fiatal hölgy ápolcnőaek a'oanal felvétetik Zeiles Intézet, Báthory u. 18. 2776 Egy tisztességes leány, ki főzésben jártas elsejére ajánl­kozik. Csipke-u. 17. a84! Egy ágyba való a'ig hasz­nált dr tsodrony három­részes ágybetéttel eladó. — Szarvas-utca 42. udvari lakás. 2672 2 Jó megje'enésü, fiatal hölgy ápolcnőaek a'oanal felvétetik Zeiles Intézet, Báthory u. 18. 2776 Egy tisztességes leány, ki főzésben jártas elsejére ajánl­kozik. Csipke-u. 17. a84! Egy ágyba való a'ig hasz­nált dr tsodrony három­részes ágybetéttel eladó. — Szarvas-utca 42. udvari lakás. 2672 2 Tisztességes ügyes szoba­leányt keresek elsejére. — Jókai-u. 3- 810-2 Bérbeadó a Vay Ádám­ulca 5, szám a'att azonnal kettő szoba konyhával. 2680-8 Tisztességes ügyes szoba­leányt keresek elsejére. — Jókai-u. 3- 810-2 Bérbeadó a Vay Ádám­ulca 5, szám a'att azonnal kettő szoba konyhával. 2680-8 Egy jobb leány minde­nesnek vagy szobaleányaík ajánlkozik. Cim az Ujság­boltban. 8B9 Két szövet és egy fekete crepp-deschin teljesen uj ru­ha eladó. Cim a kiadóban. Egy jobb leány minde­nesnek vagy szobaleányaík ajánlkozik. Cim az Ujság­boltban. 8B9 Két szövet és egy fekete crepp-deschin teljesen uj ru­ha eladó. Cim a kiadóban. Üzleti érzékkel biró, j "> megjelenésű nő, 500 pengő kaucióval uri foglalkozásra ji keres.tre fe'vétetik. Cim az UjsSgboltban. 837 Kohn czipész üzlet­helysége, május l-re kiadó. Róna sirkőgyár. Rákóczi-u 5 szám. 2723 Üzleti érzékkel biró, j "> megjelenésű nő, 500 pengő kaucióval uri foglalkozásra ji keres.tre fe'vétetik. Cim az UjsSgboltban. 837 Csinosan butoro?ott szoba koszttal kiadó. Bózsa-u. 5Q. 2724-1 Eladó ház a rendőr­ségi palota mellett egy 3 szobás és két 2 szobás lakással. — Értekezni lehet dr. S. Szabó Láscló ügyvédi irodájában, 5670—2 Sóstóhegy állomástól 200 lépésre 20 magyar hold szlntó'ö'd egyt'gban, vagy kisebb pa'cellákban is el­adó. Értekezni Nyirpazony ElSljirósijánál 1931. májas 5-ig. lehet 8759 2 Eladó ház a rendőr­ségi palota mellett egy 3 szobás és két 2 szobás lakással. — Értekezni lehet dr. S. Szabó Láscló ügyvédi irodájában, 5670—2 Sóstóhegy állomástól 200 lépésre 20 magyar hold szlntó'ö'd egyt'gban, vagy kisebb pa'cellákban is el­adó. Értekezni Nyirpazony ElSljirósijánál 1931. májas 5-ig. lehet 8759 2 Nyaralók figyelmébe ! Két szoba, konyha kisdó, Csalló-köz 5 alatt. Szép kert, absolut csend. 243£>1 Kérem azt a bö'gyet ki a Ref. Leányegylet 'eadél­ntinjín fekete ernyőmet lév-désből (1 cser élte, szíves­kedjen Liliom utca 22. sz. a'á kicserélés végett e'hozni. 2774 Két ügyes kisleány könnyű házi munkára azonnal föl­vétetik. Cim az Ujságbolt ban. Kiadó Rákóczi-utca II. alatt három üzlethelyiség, azonkívül irodának és orvosi rendelőnek alkalmas két u'cai szoba, e'őszobával, két szoba, előzoba, mellék helyiségből álló lakás. — Érdeklődői Fodor ügyvédnél Vay Adám-u 2. I. em. 2771 Fűszeiüzlet berendezés május I-re eladó. Cim a kiadóban. 2778 Keresek 1 szoba esetleg két kisebb szoba, konyha mellékhelyiségből álló lakást Cimet a kiadóba kérem. 2369-2 PoloskalrtAst cyángáz­zal, lakások vizsgálását fele­lősséggel vállalja Nánássy, Kállúi-u'ca 48. 2432-6 Bátor javítást és tisztítást ölesén vállalok. Cim a ki­adóban. 2527 2 Jóviz és koszthordást vállalok. Cim a kiadóban. 2556-1 Jobb iparos lak<t irsai keres. Kétaji u. 31. 1C0 Különbejáratu csinosan bútorozott szoba fgy vagy két ággyal úrink úrnőnek kiadó. Nyirfa ntca 39. — Takarmány zibs'alma el­adó, veres tsnyú gardaság D?ge. Szabolcsm. 2641-1 Május l-re, kétszobás, temszos nri lakás kiadó. Deák Ferece-köz 12. 1263 ? Eladd elutazás miait egy kályhaellenző, fgy lárgaréz befőtt főzőüst, egy jókarban levő tavaszi liu kabát és két nagy já'éiló. B thl»n-u. 17. 2668-1 Ujságkézbesitő asszonyt, délutáni 2—3 órai munkára alkalmaz az Ujságbolt. •••••••••• Tavaszi gyermekjáték­újdonságok! Friss- gummilabdák nagy válasz­tékban olcsón kaphatók az Ujságboltban Ctanttatt J(M mm ta^talajjdoaaa UJoyroycsadáíábftQ iáyír^yházfe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom