Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-04-26 / 94. szám

8 •MÍRYID&G. 1931. április 26. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési áij: 10 szóig 80 fillér, miiMlea lonsbix szó 8 fillér. Hirdetések utáni érúaU­íédéare csak váiaszbétyef beltöktóse meSSett váUseoíwii. „Cim a ki»d4ilivala!W jhaMn tweietósefa* cwtk a hinieléseít fellS«teteit stám bemondás* esette adbafsak fhfciitortárf. Bgjp wfté, mkxt • mmct kir«Méw!k *Hm « td.rfá^u, VWékr« l ci Att j ^a „ bektiéUtA a hirdetés díja. A lep mejricfc­—^-tokná* hMrtfeA* i. e. H> órá% kérjek L Debrecenben 42 hold leg­kitűnőbb feketeföldi tanyás birtok olcsó törlesztéses kölcsönnel eladó. Értekezni Dr. Farkas Ignác ügyvédnél Debrecen, Arany János u. 2. 2085-3 Haszonbérbe vennék, kisebb tanyásbirtokot. — Cim kézimunka üzletben. Luther-ház. 2030 3 Eladó, csinos 2 szobás ház. Rózsa-u. 34. 2715 Egy ágyba való a'ig hasz­nált dre tsodrony három­részes ágybetéttel eladó.8— Szarvas-utca 42. udvari lakás. 2672 3 OLCSÓN HANGOL, javit, zongorát elad, bérbead Kvanduk, Sarkantyu-utca 8. Előjegyzés Dicker könyv­kereskedésben. 722 Mangalica kanok egy és másfél évesek igsn jutányos árban és állandóan kaphatók. — A tenyészet törzskönyvezett és többször dijazott. Cim Békés Gyula gazdasága,Ujfehértó. 2137-1 Kiszo'gáló leánynak ajánl­kozom. — kézimunkát is vállalok. Cim a kiadóban. 2240-5 Fordson traktor felszere­léssel ket őéves o!c ;ón el­adó. Njiregyháza, Kisteleki u'ca 8. Koska Gjörgynél. 2594-1 Naftalin, kámfo*, molypor, terpen inszesz és az ö szes e szakba vágó cikkekben legjobb beszerzési forrás Bethlen-utca 2. szám alatt Földes Drogéria. Telefon : 148. 2£69 3 Felsőbb iskolát végzett, kézimunkáin! tudó, komoly leány sjáclkouk uricsaládok gyermekeihez, vidékre is. Honvéd-utca 49. 2674 Amerikában lévő örökösök eladják Nyházán Sarkantyú utcán lévő házukat, mely áll két kétszobás előszobával, egy udvari kétszobás lakás ból, pince és kúttal. Az épület jókarban van és 12000 P-ért megvehető. Ér­deklődni Nyírfa utca 20. 2674 Zöldág vindéítlő május I tői bérbe kiadó, keriheiyiséggel Kossu h-utca 76. 2675 Egy tisztességes megbíz­ható mosínől keresek, aki feltétlenül szépen mos. — Bessenyei tér 9. 2703 Kétszobás udvari lakás kiadó. Jósa András-utca 12. 2704 Kiadó 3 szeba mellék­hehiiégekkel májos 1-íre. Deák Ferenc.ulca 55. 2705 Építkezéstől visszamaradt 5 drb. üzleti kirakat, 1 drb. kétszárnyú üveg?jtf, te'jesen uj, igen olcsón eladó. — Kálvin tér 12., Feketénél. 27C6 Szép kétszobás lakás mel­lékhelyiségekkel májusra kiadó. Nádor-u'ca 27. 2707 Szövőszék 1 Va méteres eladó. Szarvss-u, 4Í udvaii lakás. 5701 Finom és jó háiikosztott adok, kihordásra is. Viz-u. 8 szam. 1234 Szomorú asszony je­lige al-tt üzenik: — „ Akarom " 2702 Megbízható szobaleányt keresek hosszabb bizonyít ványokkal vidékre május 1-ére. Jelentkezés Széchenyi­út és Szabolci-u. sarukház. S 633-1 Takaim'ny zafcsialma el­adó, veres ta n yi i gazdaság Dfge. Szabolcsin. 2641-2 Német kisasszony gyerek tanítást vállal. Cim, Epreskert-u. 5. 5643—1 Május l-re, kétszobás, terrtszos uri lakás kiadó. Deák Ferenc-köz 12. 1263 ? Háztartásba alkalmas hasz­nált, da jókarban lévő jég­szekrényt m gvételre keresek Értesítést Vármegyeháza I. 11 SÍ. alá kérek. 2649-1 Zongorái'dát vennék. Cim a kiadóban. 2676 Kttsioba, konyhás lakás k'adó és e adó. Fiume ntca 23. szám. 2677 Eladó egy szép kis családi ház a Vuág utca közepén. Cim a ki d, ban. Egy különbejSratu utcai bútorozott szeba kiad', Kiss Ernő u. 24. 2659-1 Házmesternek vagy házi­szolgának ajánlkozik szor­galmas, megbízható egyén. Cím a kiadóban. 2656 Féderes talyiga 80 pengő, sezlon 80 pengő, rézcsillár 40 pengőért azonnal tladó. Cim & kiadóban, 2664-1 Eladó elutazás miaif egy kál)haelletző, egy -árgaréz befőtt főzőüst, egy jókarban levő tavaszi liu kabát és két nagy játékló. Bethlen-u. 17. 2668-2 Jobb iparos laktt'rsat keres. Kótaji u. 31. 1C0 Különbejáratu csinosan butorozo't szoba egy vagy két ággyal úrnak úi nőnek kiadó. Nyírfa utca 39. — Nég\ s: ot ás utcai lakás, fürdőszobával, minden mel­lékhelyiséggel Körte-u. 35. sz. alatt kiadó május I-ére. Értekezni Árpád-u. 1. épi tési irodában. 2068-4 Jó házb(,l va ó szorgalmas keresztény fiút tanulónak női szabósághoz ft lveazek Szerencsy György, Dohány­utca 17. 783 Egy használt kerékpár olcsó áron eladó. Cim Kótaji-u'ca 22. s:ám nnömííriRHJUiiiiífüinBmiiüiJJuiö 3 s:obés lakást keresek augisztnsra „Pontos tizetö" jeligére a kiadtban. 2108 Eladó 40 HP 2006 számú Casé tractor, 48 HP 17669 számn Hcff r cséplő, 766 számú Hoffer elevátor _ 4800 pergő Deák Ferent­utca 82., Szőké.él. 2709 Két szövet és egy fekete crepp-deschin teljesen nj ru­ha eladó. Cim a kiadtban. Fiatal ti:z ességis m'nde­nes elsejére ! öl »e tátik. — Egyház, u. 22. 2711 Két egyszobás lakás kiadó A'sópázsit 19. Érteke: és Szarvas-utca 104. 5712 Egy szobás, konyhís ház istállóval eladó. Mák-u. 50. 2713 Házat vagy házhelyet ke­resek a piachoz lözel. Cim a ki.dtbin. Kiadó szépen bútorozott kü önbejáratu n'cai szoba májas 1-ére. Kossath-u. 9. 2678 Intelligens megt kható ne met kisasszony 4 éves gyermek mellé május 15 tői felvéte­tik. Cim a kiadóban. 2679 Egy bolthe yiség kiadó az Orosi uton fCsatáry telep) Ugyanott kettő darab rolló, ajtóval és kirakattal kiadó Érdeklődői lehet Havrics rendőr fő örzsírmesternél. Rendőrkapitányság. E y bőtfedcles, gummi­rádlis uj, nem fényezett ko­csi eladó. Árok-u. 35. 7S6 2 Bérbeadó a V;y Ádám­uíc* 5. szám aatt azonnal kettő szoba konyhával. 2680-3 Ut'ca.i szoba, előszobával garzon lakis.ak kiadó. — Árpad-úca 18. 2681 Egy per ekt szakácsnő ajánUozik vidékre is. Vay­Adám-u. 12. 2682 Uj nlca 22 alatt utcai szoba előszobsával bátorral végy anélkül, esetleg konyha és mellékhelyis gekkel máj I ére kiadd. 1700 H„rom szoba, konyha, ksmaráfcól álló adómentes ház nagy udvarral és kerttel íladó, jó irt viz Kótaji-nt 9. 1714 Varrógép, ekőrendü alig használt, azonnal eladó Siinház Ltca 10. 2718 Szerény igényű rémet magyar úrinő giermek mellé házvezetőnek is ejánlkorik, főz kézimunkál. vidékre is megy. Színház-utca 4. 2719 Szépen varinitudf, perfekt szobaleány jó bizonyitvány­nyal ajánlkozit vidékre, május 1-ére. Cím a kiadó­ban. 2716 Kéz u ca J0 alatt három szota üvegezett előszoba mellékhelyiségekkel eggyütt o'c-óa kiadó. 2720 Egy iiatsl borbély segíd állast keres. — Cim Ste'cz Ltván. Hus:ársor I. 2721 Csinosf n bútoro ott szoba koszttal kkdó. Rózsa-o. 50. 2754-2 Bérbe kereseK ICO—100 holdas b :rtokot. Cim a ki­adóban. 2725 Arpád-utcán házhelyek, sző ődaráló, eladók Szoba, kon)ha kiadó. Értekezni HVamjanich utc» 6/a. 2726 Különbejáratu [butorozo'.t szoba katonatisztnek, vagy civil urnák 1-ére kiadó. Kisi Ernő-u'oa 37. 2727-2 Tisztességes m'ndenes lányt felveszek. Kállíi-nlea 32. S7I8 Víz ntca J3. számú ház májos 1 ére kiadó. Érdek­lődői lehet Rákóczi utca 27/b. 2729 Cselédet keresek május 1-ére, önálióan ;őzni tudó mindenest ndvarló nélkül, szolid uriházhoz. Jelentkezni Defcreceni-u. 21. 2730 Egy szobi konyha speiz. 1-ére. vrgy 15-ére kiadó. Virág nlca 12. 2722 Kohn czipész üzlet­helysége, május l-re kiadó. Rtna sirkőgyár. Rákóczi-u 5 szám. 2723 Központban orvosi ren­delőnek de más ctlr* is ki­vá'óan alkalmas két s.ép szoba teljesen külön beji­rattal azonnaira vagylésőnb­re olcsón kiadó. Cim üj ág­boltban. g0i 200 pengő biztosítékkal rendelkezőszoli icőcukorka­bódé vezetésére felvétetik. Cim Hindu lerakatnál meg tedható, Bassenyei-tér 10. 27£8 A város belterületén több háztelek eladó, — Ugyanott több bútor márványlap. Értekezni RákCcá-ulca 13. Dohánytőzsde. 813 la. vélyog bármiiyen mennyiségben kapható és előjegyezhető Cim az Ujsig boltban. 8 5 Jó karban lévő használt jégszekiéoyt megvételre ke­resek. Cim Bocskay-utci 44 8 4 Makulatura ócska újságpapír nagyobb mennyiségben olcsón kapható az UJSÁGBOLTBAN Kü'önbejáratu világos utcai butorozztt szoba kiadi. Közép-utca 17. ' 816 A'.lg használt vj keményfa hálószoba és sezlon 200 pengőért készpén.ért elad,\ Honvéd ulci 13. 2737 Használt jó ksrfcan levó k huzkató asztalt és spanyol­falat veszek Havas, Viríg­utca íl. 2721 Selyem-u'ca 30. sz. alatt kétszobás laká?, B;rcsénji­utca 3. sz ala t orvosi ren­delőnek, irodának, garzon lakásnak kiválóan alkalmas elegáns,modern bárom szoba és egy pitce bérbeadó. — E deklüdoi lehet Dr. Bílint ügyvédté 1, BeteséDyi-u 3 803 Használt jó szőlőkarót 100 drb-tól felfelé veszek. Cim az Uj ágtól bsn. 805 Ulcii bútorozott szoba teljes e lá'ássál kiadó. Közép u'ca 31. 806 Varrógépen do'gozó lány zsákjavitáshoz felvétetik, — nagy varrógépet használtat vásáro'n ék Berger, Rák'c i utca J7. 2740 Színház-utca 16. egy szoba koryhs mpjes I-íre kiadó, tutonal, vagy butjr né kül 2739 Három dupla használt ab­lak eladó. Csillag-u, 37. 811 Kossuth-u'cában kétszobás ud«ri lakás mellékhelyisé­gekkel kiadó. Cim Kö:te-u. 39. sz. 820 Kü'ünb?járatu bútorozott szoba kiadó. Körte u. 1. sz. 821 Ondolálás, hajmos's 60 fii ér. Kovács Gyula uri- és nfli fodrászoál. Bessenyei tér. 822 Adómentes szép kétszobíg előszót ás ház olcsón eladó Kerskes ügyvédnél. 823 Egy uccii szoba, konyha, speiz, kamara kiadó. — Debreceni ucci 54. 824 Piros Dalaváii, Othelló és Ezerjó szőllővesszőkt t még íthet baszerezoi. Ruzsonyi Pál üzletében értekezni. 825 Használt női kerekpár ölesén elt d6. Virág-utca il. 794 Kiraka: os üzle helyiség azonnaira, udvari két;zol ás oivosi rendelő, esetleg iro­dának szeptemberre kiadó. Horthy Mikid s tér 3. 2745 Jó karban levő használt kei ékpár eladó. Ertikezni Jíká.itea 3. fodrász üzlet. 2744 Két szoba, konjha május l-re kiadi. Beth en-u. 45. 5751 Egy pár ember egy szoba konx hát keres, hol apró­mirhát és sertést .ehet isr­t:ni Káilai-u. 8. 814 E?y nagy utcai szoba, konyha, mellékhelyiségekkel ujonnin festve azonnal ki adó. Keskeny utca 11. 807 Ügyes m'rdenes, ki szépen taksrit, május els jére fel­vétetik. Luther-utca 1. szim Fonaház. 818 Négydarab befelényilló sblak eiadó. 150 magas, 90 szeles. Detrccjni u. 45. 826 Sóstói-ut-n bu'orozo 1. t, vagy üres szobák nyaralásra kxdt k. Érdek ödni Sóstti. út 61. sz. 8J7 Kétágyas szobába fiatal­ember lakótársat keres. — Ugyanott kóserkoizt is kap­ható Epieuert-u 4. 8Í8 Két egy mást aoyilló modein szoba garzonlakasuak kiadó. Cim a khdtbin. S753 Nyara ok ügyeimébe 1 KétSiob-,konyhás lakás ki. adó Csaióköz 5.- sz. alatt. Szép kert, ab.olot csend. Í2436-3 Házmesternek gyermekte­len .házaspár jelentkezzen. Petőfi-u. 6. 2756 Jól főző mindenest keresek. Károlyi-tér 13. 2755 Mindenes szakácsnét má­jus elsejéie lelve:zek. — Keméay Ignácné, Gyermek Divaház. 830 Egy szobi azonnal kiadó Belső köiút 21. 808 Külöabej ratu bútoroio't szoba kiadó. Luther u. 23. 809 Tisztességes, jól főző, ba­romfitemészléihez értő sza­kácsnőt keresek. Címet az Ujságbol ba kérem leadni. 810 Sóstóhegy állcmástól 200 lépésre 20 magyar htld szántó ö'd egytsgban, vagy kisebb pa< cellákban is el­adó. Értekezni Nyirpazony Elő jírésáitánál 1931. májos 5-ig. lehet. 2759 3 Virág-utca 90 sí ám alatt 200 • öl telek eladó. 2748 E'adó *z Ujkisteleki sző. ltben 1565 nfgiszögöt termő sző ő, 225 •-öl ha: omfite­nyé-ztésre ilkalmas bekerí­tett udvar lakcházzal és üzleth<?>yiséggel. Értekezni letet Sip-uca 11/a. szána alatt. J:60 GummilabtíÉk nagy választékban olcsó áron az Ujságboltban Üzlethely.ségektől 3 szo­bás laküíb'l álló ház eladó. Cim a kis,dóban. 2747 Czinosaa bútorozott szoba kiadó. Luther-ház B. II. e. 6. 2749 Egy csinosan bútorozott különbejáratu szoba május l-től kiad?. Kosscth u ca 8. Egy jó karlan lévő háló el&do. Kcssuth ulca ÍS. sz. 5750 Tisztességes mindenes­leány állást keres azonnal, vagy elsejére, szobaleánjnak is eimenne. Cim Bcc^kav u 4. szám. 812 HÖLGYEIM 4 50 és 6 pengís reklám­áron vehetnek divatos toch kilapot Walterné és Hoiváthné kalapüzletében Rím. kath. térpalota Bethlen-ulca f. Géptisztitásra alkalmas, szép, tiszta, nagy darab rongyokat vesz a kiadóhivatal, Széchenyi út 9. Gazdaságok részére Szegődségi levél, Cseléd (konvenciós) könyv és Dohányos könyv — kapható a Jóba™ nyomdában Széchenyi-út 9. sz. — és az Ujságboltban Bethlen-utca 2. sz. (Róm. kath. uj bérpalota). • Modern Kölcsönkönyvtár* I« f az XJjságlpoltlDan

Next

/
Oldalképek
Tartalom