Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-04-26 / 94. szám

1931. április 26. íJrtÍRYIDéK. 7 Dugulás és aranyeres bántal­mak. gyomor- és bélzavarok, máj" és lép duzzadás, hát- és derékfá ' jás ellen a természetadta »Feranc József« keserűvíz, naponként több­ször hevévé, hathatós segítséget, nyújt. Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc József viz'aihasi megbetegedések esetei-, ben gyorsan és mindig enyhén hat. A Ferenc József keserűvíz gyógy­szertárakban, drogériákban és fü­szerüzfetekben kapható. — Egy nyíregyházi an;> a a kór­házban fekszik, "családiát kila­koitatás fenyegeti- Több izben megemfékez tett a Nyirvidék arról a döbbenetes nyomorról, amelybe a Viz-utca 29. szám alatt lakó Pénzes család jutott- Pénzesné a kórház belgyógyászati osztályán fekszik betegen, gyermekei ma­gukra hagyatva nyomorognak ott­hon. A lakást nincs aki fizesse, mert a s zegény beteg asszony nem kap támogatást. Most a ; kórházból "ir hozzánk szivettépő , sorokat, amelyekben arra kéri a jói embereket, adjanak némi támoga­tást ,nehogy kilakoltassák őket la­kásukból. Á kórházban a belgyó­gyászati osztlfyon a 4. sz. szobá­ban fekszik. Kérjük a nemes s zi­vü embereket, segítsenek a Pénzes­családon. — Rudoíph Stratz: A gazdátlan trón a Milliók Könyve legújabb száma. Ara 80 fillér. Kapható az Ujságboltban. — A nyiregyházi ügyvédjelöltek szövetségi csoportjának tisztikara­Megírta a Nyirvidék, hogy vasár­nap délelőtt a kir. törvényszék es­küdtszéki "termében megalakult az Ügyvédjelöltek Országos Szövet­sége Nyíregyházi Csoportja, amely elnökévé dr Szabó Antai" ügyvéd­jelöltet választotta meg. A tiszti­kar a továbbiakban a következő­képpen alakult meg: Főtitkár: D r Glück József. Titkár: dr. Me­gyery Pál. Ügyész: Dr Némess Lászlö. Jegyző: Dr Trauer Hubert. Pénztárnok: Dr Var°a János, El­lenőr; Dr Farkas Imre. Ház­nagy: Dr Brenner Ferenc. Szám­vizsgáló bizottság (3 tag): Dr. Vernes Gyula, dr Czeszríák Sán­dor, dr Guttmann József. Vá­lasztmány: (10 tag) dr Katona Károly (Nagykálló), dr Kováts La­jos (Nyírbátor), dr. ifj. Rápolti István (Kisvárda) dr Csorba Nagy Jenő (Mátészalka), dr Bán Endre, dr Pollák György, dr Margitics Imre, dr Schwartz László, dr Hetey Líszló, dr Gutt­mann József. — Piaci árak. A mai "hetipiac árai fillérekben: Élelmiszerpiac: marhahús kg. 160—180, borjúhús, kg. 200—220, sertéshús 180, zsir 200, szalonna (zsírnak való) ióo> háj 180, füstölt szalonna 24—260' spenót tányérja 14—20, sóska tá­nyérja 14—20, zöldség csomója 16—24, retek csomója 10, hagy­ma csomója 10, fokhagyma kg 170, vöröshagyma literje 30. Tej­piac: tej literje 24, vaj 220, turó 70 ,tejfei 70 > tojás párja 12—14-. — Két uj Leblanc könyv: A keleti titok és A négy vörös gyé­mánt. Egy-egy kötet ára 1 P 90 fillér. Kaphatók az Ujságboltban. — A lap szellemi részét (cikkek, versek és tudósítások) illető kérdé­sekben az 522-ős telefonszám hí­vandó. A szerkesztőség naponta reggei 9 órától délután 4 óráig áll a közönség rendelkezésére. — A Divat Record májusi ta­vaszi száma megjelent és kapható az Ujságboltban. Egy szám ára szabásivvel együtt egy pengő tiz •fillér . , FISK-RUGGED MINDEN KÖVETELMÉNYT KIELÉGÍTŐ PNEUM ATIK Képviselet és lerakat: JÁRAY ERVIN, Nyiregyháza, Vay Ádám utca 7 s>ám. 2685-20 Meghivó. A Szabolcsvármegyei Turáni Kör 1931. évi május hó 9-én d. u. 6 órakor a kör nyiregyházi helyiségében rendes közgyűlést :art a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tisztviselői jelentések. 3. Számvizsgáló bizottság jelen­tése, zárszámadás jóváhagyása. 4. Költségvetés megállapítása, 5. Megbízások lejártával elnök, tisztiker, választmány és szám­vizsgáló bizottság választása. 6. Esetleges indítványok. A közgyűlésre teljes számú megjelenést kér tisztelettel Dr. Klekner Károly s. k. 2743 elnök. HÖLGYEIM mielőtt tavaszi kalapot vásá­rolnának, saját érdekükben vételkényszer nélkül tekintsék meg WALTERNÉ és HORVÁTHNE kal?pfizleténeklegajabb bécsi kollekcióját. Alakítást, vasa. lást, festést olcsún vállal, (Róm. kath. bérpalota. Bethlen-u. 2.) w MODERN KÖLCSÖNKÖNYVTÁR UJSÁGBOLTBAN 7000 kötet.Tagsági dij egy hónapra fi P 60 f. Cserélni és beiratkozni mindennap lehet. VILLAMOS és RÁDIÓ szerelések és javítások. Telepes készülékek há­lózatira átépítése olcsón SZIKSZ RÁDIÓBÉRLET HORVÁTHNÁL Bethlen-utca 4. szám. Telefonszám: 5-62. Nyiregyháza megyei város polgármesteri hivatalától. K. 7262—19J1. Hirdetmény. Nyíregyháza megyei város helyhatósága közhirré teszi, hogy a Székely örökösöktől megváltott ingatlanságon egy házhely megüresedett. A megüresedett házhelyre vo­natkozó igényléseket a város pénzügyi ügyosztályában legkésőbb folyó évi május hó 4. napjáig kell bejelenteni. Nyiregyháza, 1931. évi április hó 24. Szentpétery Endre sk. 2734 városi tanácsnok Nők és gyermekek gyógyfürdője! Vasas vizek, Mórfürdők. Modern INHALATÓRIUM Melegvíz STRANDFÜRDŐ. Olcsó nvaralás. Elő- és utósaisonban teljes ellátás fürdőkkel, orvosi vizittel stb. 10 napra 540 Kc. 20 napra 1000 Kc. Fösaisonban teljes ellátás 4i Kc. 50 százalék vasúti kedvezmény. Kérjen prospektust a magyarországi köz­ponti irodától : Erdős József hirdető iroda, Budapest Terézkörut 35. — Telefon 125-58. 2691-10 Most védjtik gyümölcsösünket! D ARSIN almamoly rovarkártevők, AMQNIL Monilia és gombabetegségek, S 0 T O R hernyóenyv gyiirü rovarkár­tevők ellen. FlflRüON és üáRSa NYÍREGYHÁZA. TELEFON: 230. 2733-2 Nji'egyhi^a ha'árában lCOmsgyar ho'd jó minőségű föld (egészb;n vagy ré zle ekben) ELADÓ. •••w-m Felvilágosítást ad dr. Simo.>yi István ügyvéd, Kállai-utca lii. 2683-3 Nyirpazony község elöljár ósága. 780—1931. sz. Árverési hirdetmény a köztartozások fejében lefog­lalt ingóságoknak az 1927. éri 600/P. M. sz. Hivatalos összeállí­tás 67—69 §-ai értelmében esz­közlendő nyilvános elárvereléseiről a M. Államkincstár javára. Az első árverés eredménytelen­sége után a második árverés helye: Nyirpazonyban, a Sóstó­hegyen végrehajtást szenvedő la­kásán. Az árverés ideje 1931. április 30-án d. e. 9 órakor. A lefoglalt ingóságok megneve­zése : 30.000 drb. használható szőlőkaró 400 P becsértékben, 1 drb. Miskolci gyártmányú szőlő­prés 300 P becsértékben, 1 drb. pamlag 15 P becsértékben, 1 drb. asztal 5 P becsértékben. Ezen második árverésen az ingó­ságok külömbség nélkül a becsérték háromnegyedén alul is a legtöbbet ígérőnek mindenesetre eladatnak. A vételár készpénzben azonnal iizetendő. Nvírpazony, 1931. április 25. Kozma Ferenc községi jegyző, végrehajtó 2"36-l Szabolcsvármegye és Nyíregyháza Címtára 1930—31. évfolyam! Szerkeszti: VERTSE K. ANDOR. Kapható a szerzőnél és a könyv­kereskedésekben Ára 5 P. Vidékre 5'60 P előzetes beküldése, vagy utánvét mellett megrendelhető. Gyöngyösi, hegyaljai sötét vörös, nemes, burgundi ki­tűnő fehérborok, friss hegyi málnaszörp legolcsóbban kapható Tornay Amália csemege üzletében Széchenyi-utca. 2717-1 Ne vigyük pénzünkéi idegenbe, amikor itthon is beszerezhetjük levélpapír és boríték szükség­létünkét olcsó árban. 1000 darab jő minőségű kereskedelmi levél­boriték (ügyvédi irodák stb. részére) már 8 pengőtől kezdve kap­hatók a Jóbá-nyomdában Széchenyi-út 9. szám alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom