Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-03-07 / 54. szám

1931. március 7. .NVÍRYIDÉK. Egyharmad költséggel permetezheti gyümölcsfáit!! For­duljon DEMETER BÉLA növény­védelmi vállalatához, Vay Ádlm­utca 34. szám. I434" 2 — Vallásos est az ev. templom­ban. Az ev. vegyes énekkar és az ev. leányegylet március 8-án va­sárnap este 6 órakor vallásos es­tet rendez a templomban. A val­lásos est szónoka Duszik Lajos miskolci ev. lelkész lesz. Rajta ki­vüi az énekkar, Prékopa Erzsébet, Kopcsó János hitoktató Jelkészi Krecsák János segédlelkész szere­pelnek. Az orgonánál Gratz Vilmos felsőkereskedelmi iskolai tanár ül, aki nemcsak a kiséretet látja el> hanem a bevezető orgonajátékot is játssza el. A vallásos est résíz letes műsorát vasárnapi számunk­ban fogjuk közölni. — A Nyíregyházi Takarékpénz­tár Egyesület 100 P-t adományo­zott a Missziótársulat »Leányklub­jának«, melyért hálás köszönetet mond az Elnökség.­— Országos vásár Mátészalkán. Mátészalkán a legközelebbi orszá­gos vásár mindennemű állatfelhaj­tássat 1931 .évi március 16-án lesz A következő országos vásárok fo­lyó évi április hó 20-án, .julius hó 20-án, széptember hó 28-án és november hó 16-án lesznek. Ugyan ekkor lesz a kirakodó vásár is. — Heti vásár szerdán van Mátészal­kán mindennemű állatfelhajtással. — Minden legény és leány ott tesz a nyíregyházi Legénykérésen. Március 9-én és 10-én adja elő a Városi Színházban a Leányegylet kitűnő gárdája a Legénykérés c. vígjátékot, amelyen ott lesz váro­sunk egész társadalma- A Legény­kérés belépőjegyei Szántó köny­vesboltjában kaphatók. — Kisvárdán az országos vásár f. hó 16-án lesz, amelyre minden­fajta állat felhajtható. — Megnyílt az Orbán-féle fü­szer üzlet a "Takarékpalotában (Rá­kóczi utcai oldal.) 1463-5 — Táncmulatság Vasmegyeren. A vasmegyeri ifjúság f. év március 15-én a régi iskolai teremben zárt­körű jótékonycélu táncmulatságot rendez. Keleti asszonyok titkai Mi, a modern dulturának teljes bi rtokáb&n lévő emberek fel nem tudjuk fogni és elképze'ni nincs módunkban, mik is lehetnek a tá­vol és buja kelet titkai. Ezernyi ti­tok, bűvös varázs, színpompás han­gos megnyilatkozások, bűbájos il­lat és megtörtént valóság azok a jelzők, melyek a távol kelet titkait nem magyarázzák, csupán sejtetni tudják velünk. Hatalom, dicsőség, becsvágy, s mindmegannyi ember­feletti érzés csupán porcikái a cso­dás kelet varázsainak. Kelet, — hiszen a nap is jobban szereti azt, mert előbb küldi oda éltető sugarát, hogy életet adjon a hatalom ölén ringó és a Teremtő által annyira szeretett — anyaföld­nek. És igazolásául annyit, hogy van vállalkozás a városban az irány­ban, hogy az annyira szeretett kö­zönség hozzá jusson a fentemiitett titkok betekintésébe, a Diadal­Mozgó vezetősége a világ legszebb asszonyának főszereplésével egy csodálatos filmet mutat be, mely hivatva van ezen büb,ájos csodákat szemléltetni, mi célból is Beity Compnan főszereplésével a f>Rácsos ablakok titkai'! cimü film kerül be­mutatásra a y>Hajótörés<t. cimü vi­lágfilmmel egy előadásban — pén­tek, szombat és vasárnap rendes • helyárak mellett. I — Autóbuszjárat Nyíregyháza és Tiszabütí között Értesítjük a t. utazó közönséget, hogy Nyíregyhá­za—Tiszabüd közötti vonalba a2 autóbuszjáratokat f. hó 7-éveimeg­inditjuk. A jávatok indulnak Nyír­egyházáról 5.15, 13.15 és 17.30­kor, érkeznek Bűdre 6.25, 14.25 és 18.40-kor. Indulnak Bűdről 6.35' 14.35 18.45-kor, érkeznek Nyír­egyházára 7.45. 15.45 és 19.55-kor. Nyíregyháza vidéki Kisvasutak és Bodrogközi Gazdasági Vasút egye­sitett Üzemvezetősége. — Holnap lesz a 'eánygámnizium műsoros estje. Egész városunk ér­deklődése a holnap estén rende­zett műsoros előadásra irányul. — Ezen az estén 8 órakor lesz a leánygimnázium műsoros előadása a Korona nagytermében. Változa­tos, hangulatos, kedves műsor, elő­adói és táncszámok, ének és zene töltik be a tavasz poézisével a programm számait. — Meghívó. Az izr. leányegyesü­let f. hó 8-án az izr. eí. népiskola nagytermében 3 órai kezdettel mesedélutánt rendez, melyre az egyesület tagjait és az érdeklődő­ket szeretettei meghívja az Elnök­ség. — A velencei éjszaka csillogó fényét varázsolják élénk vasárnap délután 5 órakor az Iparos Szék­házban. — A Beyers divatlap tavaszi száma megjelent, kapható az Uj­ságboltban . — Nyugtázás. A Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület egyle­tünk különböző céljaira 100—100 pengőt, összesen 200 pengőt ado­mányozott. Háláisan köszöni: dr. Flegmann Jenőné, izr. n. e. elnök, — Ha nincsen választójoga, ak­kor is van szavazati joga vasár­nap délután 5 órakor az Iparos Székházban. — Köszönetnyilvánitás. Az izr. leányegylet a leghálásabb köszö­nettel nyugtázza a Nyíregyházi Ta­karékpénztár Egyesület 100 P ado­mányát, melyet az egyesület cél­jaira adományozni kegyeskedett. Elnökség. — Adomány a tüdőbeteg család­nak. Nikelszky Samu az örökös földeken lakó tüdőbeteg családnak 2 P-t N. N. 2 P-t adományozott. Az adományt a nyomorban sínylő­dő család nevében hálás sziwel köszönjük és nyugtázzuk és felhív­juk Lovikékat, hogy az összeget kiadóhivatalunkban vegyék át. — Felakasztotta magát egy nagykállói fiatalember. Bogdán Sándor 22 éves nagykállói "fiatal­ember e hó 2-án este 11 óra táj­ban a padláson felakasztotta ma­gát és meghalt. Valószínűleg sze­relmi csalódása miatt vetett véget életének. — Nemcsak könyvet, irószen, és hangjegyfüzetet, hanem belé­pőjegyet is lehet váltam ' Szántó könyvkereskedőnél a Legénykérés előadásaira. Uj műkedvelők bemutatkozása Vasárnap délután nagyrészben teljesen uj mükedve ő gárda mutat­kozik be az ipartestületi székház dísztermében tartandó műsoros délután keretében. Az ambiciózus újdonsült műkedvelők a legkacag­tatóbb és leglátványosabb műsort hozzák. Feltűnést fog kelteni a jelmezes énekes-táncos csoport. — Lesz ezenkívül egész sereg mókás apróság és kis színdarab. A mü-< soros délutánra belépődíj nincsen, csupán a műsor megváltása köte­lező. Az előadás jövedelmét a Baross cserkészcsapat zenekara hangsze­reinek kiegészítésére ajánlották fel a derék műkedvelők. A leánygimnázium szombati mű­soros estje iránt városszerte nagy az érdeklődés Megírta a Nyirvidék, hogy a nyíregyházi ág. h. ev. leánygim­názium ezidei műsoros estjét szom­baton, március 7-én tartja a Ko­rona nagytermében. Szebbnél szebb műsorszámok vonzzák erre az es­tére a város közönségét, amely­nek széles rétegei készülnek a leg­bájosabb műsoros estre, a gimná­zista leányok estjére. — Jegyek elővételben a leánygimnázium ta­nári szobájában, Weiszer Gyula ta­nárnál kaphatók. Curtius megköszönte az osztrákok meleg fogadtatását Bécsből jelentik: Curtius dr. né­met birodalmi külügyminiszter Bécsből való elutazása előtt nyilat­kozatot adott, amelyben hálás kö­szönetet mond azért a meleg és szeretetteljes fogadtatásért és ven­déglátásért, amelyben nemcsak a hivatalos körök, de az egész osztrák nemzet részesítette. Autonom Orthodox izr Hitköz­ség, Nyíregyháza. Felhívás. Ezúton felhívjuk tagjainkat és mindazokat, akik pászkaszükség­letüket hitközségünk közbenjötté­vei kívánják biztosítani, hogy pászka igénylésüket legkésőbb folyó hó 15-ig bezárólag hit­községünk irodájában, Kistér 5 alatt, jelentsék be. 1645-2 Az Elnökség. 5454 -1931 vght. sz Árverést hirdetmény kivonata. A nyíregyházi Kir. törvényszéknek P 6306/3 —1925. sz. alatt kelt kiele­gitesi végrehajtást rendelő végzése folytán Pazonyi Elek László deme­cseri lakos javara 5508 P 92 f. töke s jar. erejéig 1930. január hó 14. napján vegrehajtas utján lefog­lalt és 4168 P 80 f-re becsült ingó pagok u. m. : 521! liter bor a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk 25738—1930. sz. alatt kelt árve rést rendalő végzése következtében Dsmecser község határában Borzsova tanyan 1931. évi március hó 18. napian d. u, 3 órakor nyilvános bírói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 193!. február 20. LABAY ANTAL >462 • kir bir. végrehajtó. 5476 — 1931. vsz Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir janisbirosagnak 8418/2—930. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Füszerkereskedelmi r, t. deb­receni cég javára 650 P tőke s jár. erejéig 1930, november 6-ik napján végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2312 P-re becsült ingóságok u m.: 3 sertés, szobai bútorok, zongora stb. a nyíregyházi kir járásbíróságnak Pk 40649—1930. sz. alatt kelt ár­verést rendelő végzése következtében Berkesz községben 1931. évi már­cius 17. napján d, u. 4 órakor nyilvános bírói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1931. február 24. LABAY ANTAL 1458 kir. jb. végrehajtó. — A Legújabb Divat márciust száma megjelent. Ára szabásmin­tával együtt 1 pengő. Kapható az Ujságboltban. — LEVÉLPAPÍR újdonságok nagy választékban a JóBA-nyom­dában. A nyíregyházi kir. járásbíróság mint tkvi hatóságtól. 4410 -1931. tksz. Árverési hirdetmény kivonata. Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület végrehajtatónak Rado Gyula és neje Bader Elza végre­nai.tást szenvedő ellen indított vég­rehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következ­tében az 1881. LX. t.-c. 144., 146 és 147. §-ai értelmében el­rendeli a végrehajtási árverést 2000 P tőke, ennek 1929. évi julius hó 16. napjától járó 8% kamata, 15 P 60 fill. óvási, VsW váltódij, 155 P eddigi költség, továbbá 13000 P tőke, ebből 2900 P után 1929. augusztus 2-től, 4000 P után 1929. augusztus 5-tól, 6000 P után 1929. augusztus 18-tól és 1000 P után 1929. augusztus 20-tól járó 8e/o kamata, 1/»o/ 0 vál­tódij, és 406 P 54 fill. megálla­pított költség, valamint a csat­lakozottnak kimondott Magyar Francia Biztosító rt: 1524 P 52 fill Bartha Elemér 257 P 72 filér, Bujovszki Sándor 40 P, Dallos Pé­ter 250 P, SzentmiklóssyZsigmond 95 P, Szabolcsvármegyei Központi Tejszövetkezet 289 P 62 fillér, Wirtschafter Ármin 208 P 70 fill. Varga András 548 P 95 fill., Dr. Bálint és dr. Sarkadi István 132 P, Magyar Általános Hitelbank 3000 P, Lakner Béla 796 P 32, Dr. Omstein Frigyes 2578 P, L.Kovács János 750 P tőkekövetelése és jáiulékai behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő Nyirpazony község­bea fekvő s a nyirpazonyi 482. számú tkvi betétben A.-|-l. sor­szám, 1031/2 hrsz. alait foglalt a Nagyerdő dőilőben fekvő Radó Qyula és neje Bader Elsa nevén álló 2 hold 63 n-öl területű szántóra 2000 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek hivatalos helyiségében Bocskay­utca 2. sz. 31. ajtó megtartására 1931. évi május hó 18. nap­jának d. e. 11 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alapján a követ­kezőképen állapítja inog : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. tc. 26. §) 2. Az árverelni szándékozott kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ban meg­batározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147., 150., 170. §-ai 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1931. febr. 16. Dr. Reményi s. k. ömkf. tilkár. A kiadmány hiteléül: Benedek kiadó. 436

Next

/
Oldalképek
Tartalom