Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-01-08 / 5. szám

1931. január 9. jtfrfKYIDÉK. waa m —a — • ——— Január 24 én lesz a nyiregy­n házi postások bálja A Póstás Altisztek Egyesületé­nek nyíregyházi csoportja január 24-én. szombaton este tartja meg évenként szokásos táncmu.atságát a Korona nagytermében. Az az ál­talános megbecsülés és tisztelet, amellyel közönségünk a magyar posta munkásai iránt viseltetik, kétségtelenné teszi, hogy ezekben a válságos napokban sem hagyja magára a póstásokat Nyíregyháza polgársága. A postás altisztek ár­vái és özvegyei javára rendezik táncmulatságukat. Olyan szociális célkitűzés ez. amelynek felkarolása a legkevesebb, amit a reggeltől estik kü íködő, fáradó póstásaltiszti gárda tőlünk elvárhat. Fogadjuk szíves támogatással postásaink táncos estjének meghívóját és szen­teljünk kivételes figyelmet a pós­tásbál célkitűzésének. • fct -'teraísij>! i llgft 7A TEI LEFU i^-i'-v­mmm TEI LEFU i^-i'-v­r 3+1 csöoes hái&aati késaűték és fuutQsaácó etyféeH P 25.80 LEGNAGYOBB ­TELJESITMENY -HAV: >• ' Bemutatta Villanytelep UilettbM — Nyilvános köszönet. A Szo­ciális Missziótársulat »Levesosztó konyhájára« az utóbbi időben érke­zett adományok : Br. Buttler Sán­dorné 2 kalács, dr. Horthy István­né 3 kalács, Kovách Elekné 4 ka­lács, Tóth Pál 2 kalács, Szegedy Gy. 2 kenyér. Énekes János 7 má­kos, 4 sima kalács, özv. László Sán dorné 2 kg. rizs, 1 kenyér, Puskás Antalné 3 1. bor, 1 kalács, Ro­kosy Antalné 1 kalács, Magyar Lajosné 2 kalács, Bögözy Mihály 1 kalács. Koós Bálintné 2 kalács, Suhanesz Béla 1 kalács, Szathmá­ry N. 1 kalács, Juhász János 3 ka­lács, Lázár Mihály 1 kalács, Orosz Illés 1 kalács, Pintér László 2 ka­lács. Antal Jánosné 1 kalács, Oláh Pétemé 1 kalács, Králik György­eié 1 kg. zsir, 1 kalács, Vajkó Jó­zsefné 1 ruha, 1 cipő, 1 pár ha­risnya. Turóczy Sándorné I kalács, Estók Károlyné 6 mákos kalács, dr. Vietórisz Istvánné 1 mákos ka­lács. özv. Bartha Lajosné 11 ka­lács. Balog Istvánné 2 kenyér, özv. Németh Gyuláné 1 liter tej, 1 biluz, 1 kalács, JJarton Bódogné 2 ka­lács, Ruzsonyi Pálné 1 kalács, Kosztánszky Rezsőné 5 dg. ke­nyér. Tündér József 2 kalács, dr Illés Andor 1 kalács, Szohor Pálné 1 kalács. Kor.ompay Ferenc 2 ka­lács, GálL Ferenc 1 kg. zsir, 2 ka­lács, özv. Demeter Istvánné 2 ka­lács, Meskó Elek 2 kalács, Simák Istvánné 1 kalács, Fekete Jemő­né 2 kalács. Nagy Kálmánné 2 ka­lács. özv. Asztalos Sándorné 12 kenyér. Kusnyerik Dánielné 2 ka­lács, Barna Miklós 1 kalács, Ele­kes Lajosné 2 kalács, özv. Horváth Gyuláné 10 kg. liszt, 1 kg- mák, Kubiala Ferencné 39 kg. liszt, Éb­rey Jolán 6 kg. liszt. Rácz Jenöné 8 kg. bab, hurka, tepertő, Kos­sinszky Gy. 1 kg. tepertő, 2 ka­lács, Csizmarik Pálné 1 kg. sza­lonna, Szilvássy Mihályné 5 kg. kenyér. Énekes Jinos hurka. — A •Szíves adományokért hálás köszö­netet mond az Elnökség. , UTATÚ E rovat alatt — mely a *Myfrvidéfc* olcsó rekfómekclája — csali 15 SMVSS hirdetéseket k&?!r1nk, ssponta 1'50 pengőén Állatok Báli saisonra legújabb szabás sze- jj rinti 'f £ fi 5T 6 i takarmányozására , í f émeva? mész legolcsóbb árban készül 50 év óta fennálló mühe- kapható 1ZSAY festéküzletében lyemben. Videluek részéie aznap L lf the r. utca 6. szá m. , 7 6_ 2 0 Blumber gnél. 182-ir — Akinek a gyomra fáj, bélmü­i ködése megrekedt, mája megna­! gyobbodott, étvágya nincs, emész­' tése elgyengült, nyelve fehéres­sárga. annak naponta egy pohár természetes »Ferenc József kese. rűviz rendbehozza az emésztést és jó közérzetet teremt. Kórházi bi­zonyítványok elismerik, hogy a Ferenc József víz biztos és kelle­mes hatása kövretkeztében állandó használatra rendkívül alkalmas. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer­tárakban. drogériákban és fűszer­üzletekben kajpható. — A motalkó uj ára. A hivata­los lapban közzétett pénzügymi­niszteri rendelet újból szabályozza a motalkóban levő víztelenített szeszért fizetendő árakat. A ren­delet értelmében 1930. junius havá­ban benzinhez való keverés cél­jaira átvett víztelenített szeszért hektoliter fokonként 35.4 fillért, 1930. július havában átvett ilyen szeszért hektoliterfokonként 35 és fél fillért, 1930 augusztus után és december 30-ika között átvett %ztelenitett szeszért hektoliteren­ként 35.8 fillért és végül 1931­január i-től kezdődőleg átvétel­re kerülő ilyen szeszért további intézkedésig bek toll t erf okonként 36 és féi 'fillért keli a keverés­re kötelezettnek fizetni. Mint ille­tékes helyről közlik, a rendelet a fogyasztó közönség szempontjá­ból nem jelent semmiféle uj terhet, mert a szeszár mostani felemelése csak a motalkó alkotóelemeit elő­állító gyárak egymásközti elszámo­lásának kérdését rendezi. — A T.szántuli Ipar és Keres­kedelem, a Tiszántúl egyetlen közgazdasági hetilapja, rendkívül érdekes újévi számában a legna­gyobb figyelmet érdemli Németh Aladár vezércikke: A vidék Buda­pest szemében. Dr Olasz Vilmos kamarai lt. titkár cikke: Miként biztositható a kihágási eljárások eredményes lefolytatása? — szin­tén számot tarthat az érdekeltség érdeklődésére. Tájékoztat a lap arról, Tiogy hogyan keh a véd­jegyet beiaj'stromozni. beszámol a zsirmárkízás egy évi eredményéről, a karácsonyi vásárról stb. Közli az összes versenytárgyalási, pályá­zati. szállítási hirdetményeket, az összes "munkaalkalmakat, kereseti 1 hetőségeket stb. Rendkívül szel­lemes a Szetale rovat. A Tiszántúli Ipar és Kereskedelem nélkülözhe­tetlen minden tiszántúli iparosnak, kereskedőnek, vállalkozónak, pénz­intézetnek. üzletembernek stb. — Szerkesztőség és kiadóhivatal Deb­recen. Piac-utca 81. Olvassák az egész Tiszántúl^ hét vármegyében! — Elegáns, divatos, olcsó, szép levélpapír az .Ujságboltban kap­ható. % — Versenytárgyalási hirdetmény. A Máv igazgaiósaga verseny­tárgyalást hirdetett különböző ruhanemüek szállítására A ver­senytárgyalások közelebbi adatai szerkesztőségünkben is megtud­hatók. — 20 ezer pengőre emelték fei a kisipart hitelkeretben a kisiparos áltai felvehető kölcsönt. A kis­ipari hiteleket folyósító bizottság megállapította a folyósítható kis­ipari hitelek határát amely általá­nosságban 5000 pengő, de egyes indokolt esetekben a 20 ezer pen­gős maximumot is elérheti. Egyben lehetővé tette a bizottság, hogy a felvett kölcsönnek az első és máso­dik évben csak 10—10 százalékát kell részlettörlesztésképen visszafi­zetni, mig a felvett tőke 80 szá­zalékának kiegyenlítése a harma­dik esztendő folyamán történhe­tik meg. A középipari hitelek mér­vének folyósítására a bizottság nem szabott meg maximális határt, ha­nem kimondotta, hogy ez eseten­ként bírálandó el. Már a kisipari hitelakció lebonyolításának végső határidejét ezidőszerint 1933 de­cember végéig jelölték meg, az ipari érdekképviseletek remélik, hogy a kormány a kisipari hitel­akciót tovább is fenntartja és így a kölcsönt felvevő iparosoknak módjukban lesz a kölcsönöket to­vább is enyhébb fizetési feltéte­lek mellett kiegyenlíteni. — ISiyiivános köszönet- A nyír­egyházi ág. h. ev. népiskola sze­génysorsu tanulóinak Nyíregyháza város cipőakciójából 196 pár téli­cipőt juttatott. 100 pár a városi iskoláknak, 96 pár cipő a tanyai iskolák részére osztatott ki. Az ág. h. ev. Nőegylet 58, a Leányegylet 52 szegény iskolás gyermeket ru­házott fel. A Kossuth reálgimná­zium cserkészcsapata 6 Wfiut, a Leánygimnázium 14 leánytaunlót, a Jóbarát-Asztaltársaság 2 tanuló,t az evang. népiskola Vöröskereszt Ifj. Egyesülete 15 tanulót ruházott fel. Ax ipartestület 30 szegény ipa­rosgyermekeink közt ruhaneműt és élelmet osztott ki. Azonkívül a helybeli pénzügyi tisztviselők 10 P-t küldtek iskolánknak egy jóma­gaviseletü és szorgalmas tanulónk segélyezésére. Az iskola képvise­letében ezúton is hálái köszönetet mond a nemesszivü adakozóknak Fazekas János igazgató-tanitó. — LEVÉLPAPÍR újdonságok nagy választékban a JÖBA-nyom­dában. 2909—1930. vht. sz. Árverési hirdetmény kivonata. A kisvárdai kir. járásbíróságnak J 3718/2—1930. sz. alatt kelt kielégi- ^ tési végrehajtást rendelő végzése folytán I Steaua Magy, Kőolaj Rt. javára 1100 P ? tőke 8 jár. erejéig 1930. julius 1. napján végrehajtás utján lefoglalt, ; 2300 P-re becsült ingóságok u. m.: cséplőgépek stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 35013 —1930, sz, alatt kell árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony községben adósok lakásán 1931. január 12. napján d. e, 11 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. december 15. Dr. ZATHURECZKY ALMOS 167 * kir. bír. végrehajtó. — Tízéves fennállása alkalmá­ból t;z és huszpengős aranypénzt verei a Nemzet: Bank. Az ezüst­pénzek forgalombahozatalából és a be nem váltott régi koronabankje­gyekbői igen jelentékeny haszna volt az államkincstárnak, amely ezt a nyereséget a Nemzeti Ba nknál fennálló tartozásának törlesztésére fordította. Az állam adóssága ma már alig több hatvanöt millió pen­gőnél, egy év alatt tehát 23.5 mil­lió pengőt törlesztett. Most már csak 31.7 millió .pengőt keli az ál­lamnak visszafizetnie, hogy a Nem­zeti Bank alapszabályai értelmében fölvehesse a készfizetéseket, vagyis valóságos aranypénzt hozhasson forgalomba. Négy év múlva, 1934. tavaszán éri el a Nemzeti Bank fennállásának tizedik évfordulóját és remélhető, hogy erre az időre az arany tiz- és huszpengősök for­galomba kerülnek. — Szabolcsvármegye és Nyír­egyháza Címtára 1930—31. évfo­lyam. Szerkeszti Vertse K. Andor. Ára 5 pengő. Kapható a szerzőnél és a könyvkereskedésekben. Vi­dékre 5.60 P előzetes beküldése, vagy utánvét mellett megrendel­hető. — Üzlet* könyvek, pénztárkönyv, főkönyv, napló és mindenféle iro­dai felszerelés nagyon olcsó áron kapható az Ujságboltban. Különös életbiztosítás Londonból jelentik. Néhány hó­nappal ezelőtt egy Keynes nevü egyén 20.000 fontos életbiztosítást kötött. Az életbiztosítási záradék­ban az foglaltatott^ hogy a biztosí­tási összeg öngyilkosság és kivég­zés esetén is esedékes. Keynes né­hány héttel ezelőtt rablógyilkossá­got követett el. A rendőrség elfog­ta és Keynest halálra is Ítélték s az ítéletet végre is hajtották rajta. Keynes özvegye a kivégzés vég­rehajtása után jelentkezett a biz­tosító társaságnál az 560.000 P-t kitevő összegért^ a biztosító tár­saság azonban megtagadta az ösz­szeg kifizetését. Az asszony most birói uton keresi a biztosító tár­saságon a biztosítási összeget. 2227—1930. vgli. az. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 4061 — 1930. sz. alatt kelt kielé­gi lési végrehajtást rendelő végzése folytán Nyíregyházi Ág. Ev. Egyház javára 2758 P 50 f. tőke s jár. erejéig végrehajtás utján lefoglalt, 2978 P-re becsült ingóságok, u. m.: bútorok, vendéglői berendezés stb. a nyíregy­házi kir. járásbíróságnak Pk.29321­1930. számú végzése következtében Nyíregyházán, Luther-házban 1931. január 15. napján déli 12 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. december 17. Szántó Ármin 180 kir. jb, végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom