Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-02-06 / 29. szám

JNÍYÍRYIDÉK. APRÓ HIRDETÉSEK $ i 10 taóig 80 iMr, mtedea további szó S (illér. Hirdeíések utáni érdek- , csak yálaszWíyes; beküldése meflett Tálaszolnnk. „Cim a kiadóhivatalban" 1 E si hirdetésekre csak a hirdetésen feltfintetett szám bemondása esetén adhatunk j Íágositást. Ugy az apré, mint a nagy hirdetések dija a feladáskor > tendS Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés diia. A lap megjele-j aési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. Központban eg/ bárom­szobás lakás sürgSsen eladó. Cim az Ujságboltban. 213 Parké 1 hez értő tisztességes jó megjelenésű szobaleány állást keres február 15>re. Érdeklődni a kiadóban. 763-2 Elsőrecdü motorbicikli, kitűnő ebéakoszt kaphstó. Ugyanott német főzönő fel vételik. Cím, az Uj'ágboitbj. 214 Központban eg/ bárom­szobás lakás sürgSsen eladó. Cim az Ujságboltban. 213 Parké 1 hez értő tisztességes jó megjelenésű szobaleány állást keres február 15>re. Érdeklődni a kiadóban. 763-2 Egymásba is nyíló, két bútorozott szoba együtt, vagy külön-külön is febraár 15-ére kiadó. A szobák utcai előkertre néző ablaknak. Árpád ntca 1. 493 1 Főzni tndó mindeneit fel­veszek. Bethlen-u. 16. tánc­iskola. 762 Egymásba is nyíló, két bútorozott szoba együtt, vagy külön-külön is febraár 15-ére kiadó. A szobák utcai előkertre néző ablaknak. Árpád ntca 1. 493 1 Főzni tndó mindeneit fel­veszek. Bethlen-u. 16. tánc­iskola. 762 Jinószky Gyala sajittfr mésü borainak kimérése Luther-ntca 8. 1 1 ter asztali bor 52 fillér, 1 liter Rizling bor 60 fillér. 644-8 Üzemlakatos, ki lóvesa­láshoz, szekérjavi'áshoz is ért, állandó alka mazástnyer a Jnliamalomban. 768 Jinószky Gyala sajittfr mésü borainak kimérése Luther-ntca 8. 1 1 ter asztali bor 52 fillér, 1 liter Rizling bor 60 fillér. 644-8 Máv-köz elében Árpád-o 11. kü'önbejáratu bútorozol szoba 2-személynek villany ví'ágitásaal 40-pengőért azonnal kiadó. 765-3 Nyiregyháza központjában 50 éve fen álló kovács- és kerékgyártó m6hely szer­számokkal és lakással együtt bérbeadó. Telefon 130. 6a0-3 Máv-közelébsn 2 szoba­felszerelt füroőszoba, összes mellékhelyiségekből álló­vlzvezetékes emeleti lakás májú? 1 -tOl liadó. Ertekesni. Kölcsey-u. 2. 766-3 Fia'al özvegy, vagy idő­sebb leány szolid üzlethez számoló nőnek csekély biz­tosítékkal felvételik. Dréher­sörcsarnok, Lulher-ház. 732—1 Három szobi fürdőszoba mellékhelyis igékből álló lakás kiadó, május 1-től. Uj-ctci 24. szám. 767—4 Február 15-ére főzni tudó minden st keresek. K' taji­u, 16. 751 2 Három szobi fürdőszoba mellékhelyis igékből álló lakás kiadó, május 1-től. Uj-ctci 24. szám. 767—4 Kettő vagy három szobás lakást keresek, fiaUl házas, pár számira. Lthe'őlcg kü­lönálló udvarral. Cim Luther ház A épület 11. tm. 3. í 05-1 Rajzolást, rajzmásol&st, címirást, reklámirást vállal műszaki rajzoló. Cim a ki. adóban. 362—1 Kettő vagy három szobás lakást keresek, fiaUl házas, pár számira. Lthe'őlcg kü­lönálló udvarral. Cim Luther ház A épület 11. tm. 3. í 05-1 Dessewffy-tír 9. sz alatt öt szoba, hall, fürdőszoba, konyha, cselédszoba és kamarából álló vízvezetékkel ellá'ott lskás 1931. május 1 étől, ugyanott az udvar­h:n külöa épületban levő egy szoba, előszoba és für­dőszoba, garson lakás azon­nal kiadó. 48— 2 Kettő vagy három szobás lakást keresek, fiaUl házas, pár számira. Lthe'őlcg kü­lönálló udvarral. Cim Luther ház A épület 11. tm. 3. í 05-1 Dessewffy-tír 9. sz alatt öt szoba, hall, fürdőszoba, konyha, cselédszoba és kamarából álló vízvezetékkel ellá'ott lskás 1931. május 1 étől, ugyanott az udvar­h:n külöa épületban levő egy szoba, előszoba és für­dőszoba, garson lakás azon­nal kiadó. 48— 2 Fiatal leány üzleti e kiszolgálni v,-gy kéiimrnlálni ajánlkozik.— Cim a kiadóban. 745-? Dessewffy-tír 9. sz alatt öt szoba, hall, fürdőszoba, konyha, cselédszoba és kamarából álló vízvezetékkel ellá'ott lskás 1931. május 1 étől, ugyanott az udvar­h:n külöa épületban levő egy szoba, előszoba és für­dőszoba, garson lakás azon­nal kiadó. 48— 2 Jrodaszolgai, pénzbeszedői vagy gépápolói állást keres gyakorlott egyén. - • Cim a kiadóban. 2 Egy ínteligens lfány el­menne vidékre, uriháihoz, kiadónőnek, vagy esetleg szobalánynak. Cim, az Uj 1 ág­boltban. 215 ÜGYES bejáróleány egész napra kis csalJdhoz felvétetik Cim ÍZ Ujságboltban Egy utcai szoba, konyha a ónnal olcsón kiadó. Kert­n. 10. ÜGYES bejáróleány egész napra kis csalJdhoz felvétetik Cim ÍZ Ujságboltban S?ép 2 szobás udvari laki s m t llékhelyiségekktl májusra, utc i bútorozott szoba khdó, azotnal elfog­lalható. Nádo^u. 37. 759 Körte ntca 3/a sz ké v. szooás lakás májcs 1 ére kisebb cfa'ádoak kiadó. — 760 Május 1-ére két fzobas, terraszos U'i­lakás katonatiszt részére kiadd, Cim a kiadóban. — 761—10 KAUCIÓVAL rendel kezem. I-odai, gazdaségi gyakoi lattal irodalisztnek, raktárnoknak, telepfelügye­lönek, ispánnak ajánlkozom bá hová. Nagy Kálmán — SzereDcs, Arfádu. 5 szám. 771—2 Két utcára ryiló, köze 500 D-öl telek, rajti 6 szobái lakás stb. eladó. — Értekezhetni Vir'g u. 9. sz. 216-2 Házhelyek a város köjpcnljábsn Q-ként mír 7 pengőért kapható HAUBERGER ingatlaniroda Rákóczi-utca 4. szám Városháza mellett. 772—4 Különbejáia'u Ibu'orozott szoba áronnál kiadó. — Széchenyi út 14. sz. 3 Alacsony?arka 36-os ma­gasszáru leányclpS, alig használt állapotban jutá­nyosán eladó. Szarvas- u 42. udvari lakás. 366-5 Finomházikosztot adok kihordásra is. Cim, Viz-o 8. szám. 3-ik ajtó. A liszalöki kir. járásbíróság | mint tkvi hatóság. Koszt- és jóvizhordást, va­lamint szombati tűzrakást vállalok. Cim a kiadóban. 2909—1930. vbt. sz.J Árverési hirdetmény kivonata. A kisvárdai kir. járásbíróságnak 3718/2—1930. sz. alatt kelt kielégí­tési végrehajtást rendelő végzése fo'ylán Steaua Magy. Kőolaj Rt. javára 1100 Ptőks s jár. erejéig 1930. juüus 1. napján végrehajtás utján lefoglalt, 2300 "P re becsült ingéságok u. m.: cséplőgépek a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 35013—1930. sz. alatt kelt á verést rendelő végzése következtében Nyirpazony községben adósok lakásán 1931. febiuár hó 17. napján d. e. 10 órakor nyil­vános birói árverésen elfognak adatni. Nyiregyháza, 1931. január 21. Dr. ZATHURECZKY ALMOS 757 kir. bir. végrehajtó. ELEGÁNS LEVÉLPAPÍR AZ U JSAGBOLTBAN 2587—1930 végrh. sz. Árverési hirdetmény. A nagykállói m. kir járásbíróságnak Pk. 1929—7946. sz. végzése folytán közhírré teszem, miszerint Schleicher Ferenc végrehajtató javára 150 P tőke, ennek 1929. március 31. nap­jától járó 5o/ 0 kamatai és eddig összesen 120 P-ben megállapított költségek erejéig 1929 október 15. napján bíróilag lefoglalt és 1000 P-re becsült burgonya, vetőgép stb.-ből álló ingóságok 1931. évi február 19. (tizenkilenc) napján d. u. 3 órakor kezdetét veendő és Balkány község határában, a Cibak-pusztán adós lakásán megtartandó nyilvános árve­résen a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Nagykálló, 1931. január 29. LÉVY ELEMÉR 758 bir. végrebatc. — LEVÉLPAPÍR újdonságon nagy választékban a JóBA-nyom­dában. — A Beyer's divatlap februári száma megérkezett és kapható az Ujságboltban. 7337—1930. tk. szám. Árverést hirdetmény kivonat Büdszentmiháiyi Takarékpénztár végrebajtatónak H. Molnár János végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtást ügyében a tkvi ható­ság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881. LX. tc. 144., 146. és 147. §-ai értelmében el­rendeli a végrehajtási árverést 5360 P tőkekövetelés, ennek jár. és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 99 P 50 f. költség, valamint a csatlakozottnak kimon­dott Agod Lajos 10 mm. buza, Magyar Általános Hitelbank 500 P, Alföldi Takarékpénztár 492 P s jár. követelése és jár. behajtása végett, a tiszalöki kir. járásbíróság terű­letét) levő Büdszentmihály köz­ségbea fekvő s a büdszentmiháiyi 3628. sz. betétben foglalt A. I. 1—2, sorsz., 1863., 1864. hrsz. házas belsőségre egészben H. Molnár Jánosné sz. Kabai Mária bekebelezett holtigtartó haszon­élvezeti jogának sérelme nélkül 565 (Ötszázhatvanöt) P, a büd­szentmiháiyi 1467. sz. betétben foglalt A. I. 1—2. sorsz. 673., 674. hrsz. házas belsőségnek egészben H. Molnár Jánosné sz. Kabai Mária bekebelezett holt :g­tartő haszonélvezeti jogának sé­relme nélkül 1790 (Egyezerhétszáz­kileccveD) pengő az ugyanazon betétben foglalt A -)- 1. sorsz. 4346/1. hrsz. szőllőre egészben 55 (Ötvenöt) pengő, a büdszent­miháiyi 1469. sz, betétben foglalt A -f- 1. sorsz. 3474. hrs*. szán­tónak H. Molnár jános nevén álló felerészére 43 (Negyvenhárom) pengő, mindössze 2453 P becs­értékben, mint ezennel rregáSlapi­tott kikiáltási árban. Ha az árverésnek a 3628., 1467. sz. betétben foglalt 1863, 1864., illetve 673. és 674. hrsz. irgat­lanokért a bekebelezett holtig tartő haszonélvezeti jogot megelőző jelzálogos hitelezők kiegészítésére szükséges 12 500 P akár külön­kü'ön, akár együttesen meg nem igértetnék, akkor az árverés nyomban hatálytalanná válik s a nyomban folytatandó árverésen ugyanezek az ingatlanok a holtig tartő haszonélvezeti jog fenntar­tása nélkül bocsáttatnak árverés alá. A tkvi hatóság az árverésnek Büdszentmihály községházánál megtartására 1931. ftbruár 23. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. tc. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél, illetve 2/ 3-ánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. tc. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/o-át készpénzben, vagy az 1881. LX. tc. 42. §.-ban meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. Ic. 147., 150., 170. §§. 1908. LXI.tc. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiál­1931. február 6. tási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított báaafpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908. XLI. tc. 25. §) Tiszalftk, 1930. december 17. Kiss György sk, kir. jb. einök. A kiadmány hiteléül : Czagányi kezelő. 755 MII I N II IIMM A nyírbátori kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 9601 1930. tksz. Árverési hirdetmény és árverési teliételek. Kisvárdai Faipar Rt. végrehaj­tatónak Demeter György és ifj.. Takács András végrehajtást szen­vedő eüen inditott végrehajtást ügyében a tkvi hatóság a végre­hajtató kérelme következtében az 1881 LX. tc. 144., 146. és 147, §-ai értelmében elrendeli a végre­hajtási árverési 526 Ptőkekövete!és r ennek 1930. jaauár 12. napjától járó il-5% kamata, 4 P 63 f. óvásdii, VsVo váltődij, 7 P 50 f. értesítési dij, 56 P 75 f. eddig megállapított per- és végrehaj­tási és az árverési kérvényért ezuttaí megállapito'.t 32 P 60 f, költség behajtása végett, a nyírbátori kir. járásbíróság területén levő s Vaja községben fekvő s a vajai 26. sz. betétben A. I. 2. sorsz. alatt felvett 669/2, s Demeter György nős Tóth Zsuzsannával, nevén álló szántó 300 P, u, e. betétben A. II. 1—2. sorsz. 138., 139, hrsz. alatt u. a. nevén, álló házas belsőségre 2000 P; u. é. betétben III. 1—2. sor-z.. 912/8., 959/2. hrsz. alatti u. H. nevén álló szőlőre és kertre 100 K, u. e. betétben A. -j- 1. sorsz.. 675/3. hrsz. alatti u. a, nevén álló szántóra 400 P, az u. o. 398. sz tkvi betétben A. -f 1. sorsz. 718/1. hrsz. aiatt felvett szántó ifj. Takács András nevén álló 1/4 ed részére 300 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek Vaja községházánál megtartására 1931. február 27. napjának d. e. 11 Cráját tűzi ki és ez árverési feltételeket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alapján a következőképen állapítja meg : 1. Az árverés alá eső 138. és 139. hrsr. ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem­lehet. (1908. XLI. tc. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §ban meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes ériékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni az árverési feltételeket aláirni, Nyírbátor, 1930. december 7. Dr. Székely sk„. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Vozáry kir. jb. iroda s.-tiszt, 756* Nyomatott Jóba Elek laptnlajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom