Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-02-05 / 28. szám

/ 1031. január. 5. JJLRFRYIDÉIC Jan Kiepura ésBrigiüeHelm: Forróvérű város, csütörtöktől a Városi Mozgóban Nagy menzabál lesz Nyíregy­házán A nyíregyházi zsidó egyetemi és főiskolai hallgatók február 7-én szombaton este a Korona nagyter­mében menzabált rendeznek, a­meiynek jövedelmét a nyomorgó diáktársak segélyezésére fordítják. A menzabálra, amely pontosan este fél tíz órakor kezdődik, a be­lépőjegyek a névre szóló borítékos meghívó felmutatása mellett a pénz tárnái válthatók. Belépődíj 2.50 P. Felülfizetéseket a jótékonycélra kö­szönettel fogad és nyugtáz a ren­dezőség. A zenét a The Song Jazz Bana szolgáltatja. A bál fővédnö­kei sorában ott látjuk dr Erdőhe­gyi Lajos főispánt, Mikecz István alispánt, Bencs Kálmán kir. kor­mányfőtanácsos polgármestert, dr Hevesi Simon és dr Bernstein Béla főrabbikat, dr Flegmann Je­nőné nőegyleti elnököt, dr Heidel­berg. Mártont, a Magyar Izr. Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének diszelnökét, dr bu­dai Goidberger Leó m. kir. kor­kormányfőtanácsost, Bodor Zsig­mond földbirtokost, a nyíregyházi hitközség elnökét, Geiger Béla is­koiaszéki elnököt, dr Rosenberg Emii m. kir. egészségügyi taná­csost. A menzabálon ott lesz a szegény izr. egyetemi hallgatók életügyének minden lelkes barát­ja és ott lesz a táncos fiatalság, mert a menzabál mindig sikerült, mindig kedves emlékekkel ajándé­kozó tándmuiatsága a nyíregyházi farsangnak. 4351—1931. vsz. Árverést hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir járásbíróságnak í 1334/2—1930. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendel© végzése folytán Dr. Mikecz László nyíregy­házi lakos javára 400 P tőke és jár. erejéig 1930 szeptember 30. napján végrehajtás utján fslülfoglalt és SiíO Pre becsült ingóságok u m.: szobai bútorok, szőnyegek, hordók, satue­telő edsnyek, borsajtó stb. a nyíregy­házi kir járásbíróságnak Pk 39267­1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony határában, Sóstóhegyen 1931. évi február 19. r,apján d, u. 2 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyiregyháza, 1931. jinuár 17. LABAY ANTAL 744 kir. jb végrehajtó. 2827—<931. végrh. sz. Árverési hirdetmény. A r.agykallói m. kir járásbíróságnak Pk. 1930—3566. sz. végzése folytán közhírré teszem, miszerint Magyar­Belga Ásványolaj Rt. végrehajtató javára 54 P 74 f. tőke, ennek 1930. január 1. napiától járó 8o/ 0 kamata és eddig összesen 39 91 P-ben megálla­pított költségek erejéig 1930 május 9. napján bíróilag lefoglalt és 4500 P-re becsült gép, traktor stb.-ből álló ingóságok 1931, évi február hó 5. (öt) napján d. e. 11 orakor kez­detét veendő és Nyiradonyban ados lakásán megtartandó nyilvános árve­résen a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron aíu! is elfognak adatni. Nagykálló, 1931. január 2. LÉVY ELEMÉR 209 bir. végrehajt:. Nyíregyháza hatalmas vitalitásáról tanúskodik a népszámlálás eredménye: több mint hétezerrel szaporodott a város lakossága az elmúlt tiz év alatt Nyíregyházán még nem fejezték be teljesen a népszámlálás óriási munkáját. Még mindig van olyan terület, amelynek adatait ponto­san nem ismerik, de már most megállapíthatjuk, hogy a város la­kosságának száma az 51 ezer hatá­rán mozog. Ezelőtt tiz esztendővel, 1920-ban Nyíregyházának 43.000 lakosa volt. Azóta tehát több mint hét ezerrel szaporodott a lélek­szám 1 a városban. Ennek a szapo­rulatnak jelentősége különösen ak­kor tűnik ki teljes mértékben, ha számba vesszük, hogy a tetemes gyarapodás nem a bevándorlók számának növekedéséve! állt elő, hanem főképpen a természetes sza porodás utján. A hétezer lélek­számmal való növekedésbem ugyanis csaknem hatezerre teheíő ez a szám, amely a természetes szaporulat következtében állott elő. Ez az eredmény a város vitalitá­sának nagyszerű dokumentuma, a­mely annái figyelemreméltóbb a város hatalmas életlendülete szem­pontjából, mert ugyancsak a nép­Titokzatos körülménfek között meghalt eg? piricsel kisgyermek Oláh János piricsei lakos Irén nevü 2 éves gyermeke január 2-án forró vízzel leöntötte magát és testét súlyosan összeégette. A szülők a szerencsétlen gyer­meket nem kezeltették orvossal, hanem szomszédjuk Csere Já­• nosné ajánlatára oltott mész vizét napraforgóolajjal keverték össze és az égett testrészt azzal kene­gették. Néhány nap múlva megnézte a gyermek sérülését Oláh And­rásné is, akinek tanícsára vajat tojássárgájával kevertek össze és azzal ápolták a mindjobban el­gyengülő leánykát. A kuruzsló­szerek természetesen nem hasz­náltak semmit és 17-én éjszaka a gyermek meghalt s miután a halottkémmel a szülők nem tu­datták a szerencsétlenséget, az a halál bekövetkezését nem találta gyanúsnak s megadta a temetési engedélyt. 'gy a gyermek holttestét anél­kül, hogy orvos látta votna 19-én elhantolták. A szülők a nyomo­zás során azt hangoztatták, hogy a leánykának mát régebb keletű súlyos belső baja volt s nem az égési sebek, hanem a betegség idézte elő a halált. Ezzel szem­ben a nyomozás során sok olyan gyanús körülmény merült fel, amely arra enged köve keztetni, hogy a gyermek a szerencsét­lenség következtében halt meg. Az eljárás ennek alapján megin­dult és a kir. ügyészség való­színűleg elrendeli a leány holt­testének exhumálását. á A Missziótársulat Leányklubja vasárnap és hétfőn délután 5 órai kezdettel a róm. kath. elemi is­kola dísztermében művészi értékű műkedvelő előadást rendezett, nagy érdeklődés mellett. Mind a két na­oon az illusztris közönség zsúfo­lásig megtöltötte a termet s a vi­dám jelenetek, a pompás 1 felvo­násos vígjátékok harsány kaca­gást, nagyszerű hangulatot váltot­tak ki. A színpad vörös függönye előtt először Dudinszky lei bájos alakja műsoros jelent meg, hogy ügyes, pattogó rigmusokban, közvetlen kedvesség­gel konferálja be az egyes számo­kat. Majd szétnyílt a függöny s a décens, finom megjelenésű Milotay Mária Walter Ede két érdekes expresszionista versét szavalta el hitető erővel, lelkesen és tökéle­tes hangsúllyal. Milotay Mária talentumos szava­lását hosszantartó tapssal honorálta a közönség, majd Zilahy Lajos »Előkelő utas« c. egyfelvonásos vígjátéka következet. Raksányi Ma, szerdin ^utoljára 5, 7 és 9 órakor Elynor Glyn himeves regénye hangosan A^OEALIS^ÉRFI 100%.os beszélő slzgeríilm 9 felvonásban. Főszereplók: Warner Baxter és Katharine Dale Owen. Elsőtangu burleszk kisérő műsor számlálás azt mutatja ,hogy több vidéki városban alig mutatkozik szaporu'at az utolsó tiz esztendő­ben. A nyíregyházi népszámlálás tel­jessége érdekében razzia is volt a téglagyári lakásokban, ahol a ke­mencék barlangjaiban sok család szokott meghúzódni. A razzia so­rán megállapítást nyert, hogy most mindössze egy házaspár hu zódik meg a téglagyárban. Sándor bril iáns játéka, pompás parasztfigurája egyszerre a legvi­dámabb hangulatot varázsolta elő. Minden szavában humor volt, min­den mozdulata után szívből jövő kacagás fakadt. Raksányi kiforrott tehetséges színész ,aki a világot jelentő színpadra termeit. De a többi szereplők is kiváló játéktudásukról adtak tanúságot. Meglepően jó allakitást nyújtott Magyar Lenke, Kovács Irén, Ubri­zs y Mária. Kenéz Antal, Makara Károly és Bogara Jenő, akiket a közönség tomboló lelkesedéssel ün­nepelt. A vígjáték után Löwe Icu sza­valta e! néhány remek költeményét Hoíió Lenkének. A Madonna-arcu szavaló mély átérzéssel és olyan szuggesztív erővet adta elő a ver­seket, hogy a közönség a szerző­vel együtt kitapsolta a színpadra. Ezután ismét két egyfelvonásos vígjáték került színre, amelyek si­kerét a bájos Magyar Lenke, a ki­tűnő Károlyi Irma, a tehetséges Győrffy Margit, Kovács Irén, Szembrátovits Irma, hölgyszerep­lőkön kivül Raksányi Sándor, Bejczy József, Makara Károly, Zachár László cs Bogara Jenő se­gítették elő. A nagyszerű műsort a »Hancut Kohn« c. kacagtató humoreszk zárta be, amelyben Raksányi Sán­dor és Zachár László csillogtatták értékes előadói készségűket. A román népszámlálás bírá­lata egy kolozsvári lapban A romániai népszámlálás min­den eszközzel arra törekszik, hogy a magyar nemzetiségi kisebbségeket kiirtsa és számu­kat városonként lehetőleg husz százalékos arányszám alá csök­kentse s hogy igy a magyarok­nak ne legyen joguk a köz­igazgatás ügymenetébe arány­számuk szerint beleszólani. A Keleti Újság ezzel kapcso­latban érdekes megjegyzést fűz a román népszámlálási metó­dushoz ; „Csak egy példát sze­retnék felemlíteni: a székelyföldi volt szombatos, aki a zsidó vallást vallja magáénak, nem épen olyan régi vértestvére-e a székely magyaroknak, mint az, a református, vagy akármilyen más vallású ? Vagy a kolozsvári örmény nem lehet ugy magyar, mint amilyen románoknak irják

Next

/
Oldalképek
Tartalom