Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-01-30 / 24. szám

XlrfimvívL APRÓ HIRDETÉSEK S : 10 tz<% 80 BMr, mtedM továbbá szó 8 fillér. Hirdetések utáni érdek­válasz bélyeg bek81dése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" Mcéaé hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk jetvfláfositást. Ugy BX apré, mint a nagy hirdetések dija a feladáskor 'fizetendő Vidékről levélbélvegben i» bekeldhetó a hirdetés dija. A lap megjelö­lté*! napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. m .n_r ui _n.n.»w­Miii ri i ni ^ nii iw nrw r > <i•-i 'i '» ~i-i , Egy jóravaló, fö étlan megbízható tisite ség s mindenes, v»gy bejáró mia­daces egész api tlfcglalt ságra, azonal felvéttti'. — Cm a ki dób n 575—3 |Kereset 1*—15 éves üüyes mindenes leányt. Bojtos a. 8. 160 Két atcara nyíló 500 D-öl körű i telek fi s ob s 1»­k ssal stb eltdó Ertiketni Yireg utca 9. 158-2 Gyönyörű 1 s ob's likis cseré(.ki yh val aionn.l ki­adó. Deák Ferenc o. 70. 576 f- Perfekt szí kies né vidékre jelentkezzen. Bocsk«y ntca 1. azám. 578 Keresek 3 szobás lakás > lehetőleg a város bel erű te­lén, májos l.ére. Ajánia'o kat a kiadóba kérek. 579 Aki próbálta az már tudja, hogy a Blombergnél javított Hó és sárcipő tartósabb mint az uj. 4- 9. Egymásba is Lyiló, lét buto:ozott szoba együtt, vagy k&iőn-külön is február 15-ére kiadó. A szobák utcai előke'tre néző ablaknak. Árpid ntca !. 493 6 Fényképész taDulót négy középiskolával felvesz Ma­darász, Luther-ház II. em. 4. ajió. • 534 Főzni tudó m ndene-t ke­resek advarló nélkül elsejére Nádor n. 6. udvari lakás. 541 1 Egy n'ig hasznát ezüst­broká' női cij,ő és e<y Sin^tr varrógép ju'ányostn eladó. Szarvas-n 43. sz. 547—1 3 jó női szövetraha elad") Cim a kiadóban. 552—1 Jól főző mindenest keresek február elsejére, kinek ba­járó barátja nincs. Buzatér, emeleti lakás. 550-2 Hí niposszohák ellátással (Pensionj'jutányos árban bár­mily időben kiiünő báJ-oszt. tal kapható. Bristol s:álió 551-1 Kiadó, vagy eladó a Vay Adám-utca 21. száma ház. Felvilágoti á; kapható Vay Adám-utca 19. siám alatt. 148-1 Adómentes uj báz, mely áll: 3 utcai, 2 udvari szoba, konyha, tpeir, és mellék­helyiségekből, jó furott kút az udvarban, nagyon kevés ké;zpénzie!, előnyös felté­telekkel megvehető. Bőveb­bet Hiuberger adásvételi irodája Zrínyi Ilona utca 9 szám. 91 Borbélysegéd állást ke­res, elmegy vidékre is. — Cim: Garfunke 1, műköszörűs Széchenyi-tér. Tiszta, rendes leányt kertsek. o. 11. mindenes­SzécheDyi 571-J Teljesen küldnbejá ratú, ! útorozott, szárat Siobi, tsirépkílyl áv 1, a város köíponijá sn február l-icl ú Linóira k kiadj. Virág u 8. fcitlra 4. tjio. El d 5000 k 4ve kiváló mnőíé.ü nád E'k Eadra gv.d sága Dem cser 566.3 Megbízható, ügyes, reodes mindeneslSnyt vagy héjáiét egész napra jó fizetéssel föl veszek. Cim az Ujságboltban 5 Er-ntca 25. sz. ala't tél szo' ás tilkovi s udvari 1 kás 40 pangóért kiidj, színnel el'ogl lhité. Értekezni lehet Szarvas utca 21. Jobboldali II. lakás. 417 1 Családos egyszerűbb em­ber, ese 1 g n;ugdijt!>, n n­ücdt, áliand i 111 si nyerhet Cim az Uj-ságb libán. 5 Jobb házhói v B lioy szob lánynik > jíclkozik. — Eid.k ődm Dezs.fy-tér 10. 574 2 Ügyes lisegilő leány ' gész njpn f lvatelik fogorvosoál Vf y Ád m utca 5. 573-2 Kölcsön zontorit kertsek 2 esetleg 3 hétre — Cim: Besseuyei-tér i4. 570 Fő ni tudj mit d-n »s lá&y fe vate'ik. Cm a kiada hivatalban. 572 Dessewffy-tér 9. sz flatí öt szoba, hall, fürdőszoba, konyha, c<elédszob< és kamarából alló uzvejetékk 1 f llá ott 1 k-is 1931. május 1-étől, ugy»no<t az ud ar­b n külö.i épül tban levő egv sz ba, elő z b» és für­dősz ba, garzon lakás az n tal kiadó. 48-3 Nyir gyhá'a központiban 50 feoniilö kovács és kerékgyártó műhely szu­s ím.kk. lés I k&ssai együ t bérbeadó. T Lton 130 569 3 Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal Széch. nyi-út 9. szám. Telefon 139. SÍ. és az üjságiiolt Bethlen u. 2. Telefon 53. A nyírbátori kir. járásbíróság mint tkvi haldság . 10130- 1930. tksz. Árverési hirdetmény és árverési feltételek. Fekete Antal és neje sz. Kalló Mária végrehajtatóknak Kaüó Pál és neje szül. Szabó Rózái végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyeben a tkvi ható­ság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881. LX. tc. 176. és 185. §-ei értelméén elrendeli az ujabb árverést 1300 P tőke­követelés, 318 P 20 f. eddig meg. állapított per- és végrehajtási költség, valamint a csaílakozot­teknak kimondott Mandel Ernő Mafeüzlet. Rt. 372 P 70 f„ Dr. Erdé'yi Imre és Társa 92 P, Dr. Erdős József 80 P, özv. Kepecs Jánosné javára, de csak a Kalló Pál illetőségére bekebelezett 180 P tőkekövetelés és jár. behajtása végetl, a nyírbátori kir. járásbíróság területén levő s Penészlek község­ben fekvő s a penészieki 583. sz. letétben 4043/2., 4044/1., 4045/1., 4041/5 , 4046/3.. 4046/4 , 4046/26 4047/3., 4048/3., 40491. [., 4087'5. Jhrsz. alatt felvett Kalés Pál és neje sz. Szabó Rozália nevén álló szántóra és legelőre 8200 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek Penészlek község házánál megtér tására 1931. február 12. napj«nak d. e. 11 óráját tűzi ki és az árve rési feltételeket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alapján a következőképen állapítja meg : 1. Az árverés alá esó ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem ieh-'. (1908. XLI. tc. 26. §.) 2. s z ervereloi szándékozók kö­tél .'sut bánfilpénzii! a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. § ban meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirní. Nyírbátor, 1930. december 21. Dr. Székely sk. kir. járásbiró, A kiadmány hiteléül: Vozéry kir. jh. irodas.-tiszt. 567 Allatok ta kar m ótiy ozásá ra szénsavas mész legolcsóbb árban kapható IZSAY festéküzletében Luther-utca 6. szám. 176-20 A nyiregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 27659—1930. tksz. Árverési hirdetmény kivonat Wirt^chafter Ármin végrehajtatónak Olasz Lsszló végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. tc. 144., 146. és 147 §-ai érteimében elrendeli a végrehajtási árverést 226 P 10 f. tőkekövetelés, ennek 1929. november 1. napjától járó 8 0/0 kamata, 88 P 50 i. eddig megállapitott per és végre­hajtási költség, valamint a csatlakozott­nak kimondott Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Rt. javára 400 P, Lichtenberg Sándor, Székely, Győri és Morvái, Wirtschafter Ármin, Sándor Rezső és Faragó Pál nyiregyházi lakosok 155 P 97 f„ Májerszky Barnabás H 185 P, Altalános Műszaki és Gépkereskedelmi Társaság javára 113 P 28 f., Mos­kovics Mór javára 40 P, Némethi Ferenc javára 47 P 14 f., Lícza György javára 850 P, Szamuely Lajos 212 P -j- 196 P, Nyirpazonyi Hangya Fogyasztási Szövetkezet 34 P 10 f., Díkmár Károly Nyirpazony 65 P tőkekövetelés és jár. behajtása végett a nyiregyházi kir. járásbíróság terü­letén levő, Nyirpazony községben fekvő s a nyirpazonyi 93. az. tkvi betétben A. -f- 1. sorsz. 1155. hrsz. alatt foglalt, a Poroska- dűlőben f-kvő 588 •-öl teiületü szólóból 0!asz László ntvén álló 1/6 od részére a C. 9. sorsz. alatt özv. Olasz Jánosné javára bekebelezett szolgalmi jog sé­relme nélkül 30 P kikiáltási árban, a 231. sz. betében A. I. 1 — 2. eorsz. 282., 283. hrsz. alatt felvett 1 hold, 700 • öl tei-ületü házas belsőségnek Olasz László nevén álló i/l 2. részére az özv. Olasz Jánosné sz. Sándor Borbála javara bekebe­lezett természetbeni szolgáltatás szol­galmi jog sérelme nélkül 150 P ki­kiáltási árban, az u. o. 346. sz. betétben A. I. 1—5. sorsz 1 130., 1131., 1 132., 1133., 1 134. hrsz. alatt foglalt, a Poroska-dűlőben fekvő 1139 Q-öl területű szőlő, kert és házból Olasz László nevén álló I/6-od részére 100 P kikiáltási árban, az u. o. 403. sz, betétben A I. 1-3. szórsz. 1332/16, 1333/1., 1334/8. hisz. alatt foglalt, a Kiserdő­dülóben fekvő 11 hold, 818 Q-öl területű szántó es erdőből Oiasz László nevén álló 1/4-ed 1 észre a C 11. alatt özv. Olasz Jánosné javára bekebelezett szolgalmi jog sérelme nélkül 800 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság a fenti betétekben 3430—1925 tz. végzésekkel özv. Olasz Jánosné javára bekebelezett szolgalmi jogot megelőző követelések szükséges összeget 7800 pengőben állapítja meg és kimondja, hogy amennyiben az egyes illetőségek iiyen árba i el nem adatnának, az árverés hatálytalanná válik és az illetőségek a szolgalmi jog fentartása nélkül a kiűzendő határnapon ujabban elár­rereztetik. A tkvi. hatóság az árverésnek Nyirpazony községházánál megtar­tására 1931. február 16 napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 LX. tc. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t.-c. 26. §-a) 1931. január 30. 2. Az árverelni szándékozók köti— 1 esak bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 LX. tc. 42. §-ában meghatározott árfolyam­mal számított óvadékképss érték­papirosban a kiküldöünél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 188Í.LX tc. 147., 150, 170. §§ 1908 XLI tc. 21. §, Nyiregyhaza, 1930. november 29. Dr. Reményi sk. ömkf. titkár. A kiadmány hiteiéül: Benedek kkdó. 157 Rendkívül előnyős, 35 éves tőrlesztéses (amortizációs) kölcsönöket a Szathmáry Bank és Váltóüzlet Berettydu^alu nyújt. A hiteles telekkönyv és birtokiv beküldendő. Nyíregyházán felvilágosítást ad Kállay László ny. főjegyző Szarvas-utca 18 sz. 447_3o Szabolcsvármegye és Nyíregyháza Címtára 1930—31. évfolyam. \ Szerkeszti: VERTSE K. ANDOR, i Kapható a szerzőnél és a könyv­\ kereskedésekben Ára 5 P. Vidékre 5"60 P előzetes beküldése, \agy utánvét msliett megrendelhető. Az ELITE, ST AR, SMART, JUNÓ, ASTRA tavaszi számai már kap­hatók az UJSÁGBOLTBAN. VILLAMOS és RÁDIÓ szerelések és javítások. Telepes készülékek há­lózatira átépítése olcsón SZIKSZ RÁDIÓBÉRLET HORVÁTHNÁL Bethlen-utca 4. szám. Telefonszám: 5—62. Nyomatott Jóba Elek lap tulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán. ; . . I _[ L

Next

/
Oldalképek
Tartalom