Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-01-03 / 2. szám

6 jWlfÍRYIDBK. 1931. január 3. APRÓ HIRDETÉSEK HMritt 4H: 10 ulg 80 fiMr, ród« további szó S fillér. Hirdetések utáni érdek­lődtere csak vdaszbélyeg bekflldése meflett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" 1 Milil hirdetésekre csak • hirdetésen feltűntetett szám bemondása esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az apró, mint a nagy hirdetések dija a feladásbor RxetendS Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés diia. A lap megjele­nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. HAÜBERGER házasságközvetitő is Ó. F. B. engedélyezett Ingatlaniroda 370 ingatlaneladással meg­bízva. Zrínyi Ilona-utca 9, 8385 4 Utcai bútorozott, cserép­kályhis, különbejáratu szoba úrnak kiadó. Cim az Újság­boltban . 3873—I 5 szoba, 2 konyhából illó régi 'családi ház botorral, külföldre utazás miatt sllr­f ösen 45ÖO P-ért eladó. Ipreskert-utca 41. 36 1 A Káilói, vagy a Luther­utca elején orvosi rendelő­nek alkalmas két szobát keresek. Választ a kiidó­bivalalba kérek. 56-3 Keresek megvételre azon­nali beköltözésre 2 szobás megfelelő maüékheiyiségek­kel ellátott lakást. Cim a kiadóban. 85 Egy vidéki jd főző sza­kácsáé jannár 15-ikére ajánl­kozik, értekezni lebet Pa­csirta utca 16 szám. 84 Kifogástalan csukott antótakszl elköltözés m att joggal eggytttt nagyon olcsón eladó. Serház a. 3. 3255-1 Szerény igényű, német magyar idősebb kisasszony gyermek mellé, házvezető­nőnek vagy magános nőhöz ajánlkozik. Cim a kiadóban 98 El»dó 3 öl száraz akác, 3 kazal szalira, <00 kéve njnád Értekezni Er-utca 45. Keresek azonnali beköl­tözésre 2 vagy 3 szobás és megfelelő u\ellékheíyi­ségekból álló magányos la­kást. Cim a kiadóban. 86 Jó íráso, óvadékképes fi­atal leány irodába vagypénz­tárohoz ajánlkozik. Cim a kiadóban. 91 ? Zir2on ládák méhészeknek eladó. Siőlőtelep István Jó­zsefnénál. 7 Bejárónőt Árpád n. 9. sz. a'alt azonnalra felveszek Leány is lehet. 92 Gazdasági cse'édköDyvek kaphatók — Reinitz Gyula könyvkeres­kedésében. Luther- u. 5. 95 Kéttagú ccalád keres fő­zéshez értő tisztességes min­denest azonnali belépésre. Bocskay-utca 53. szám- 6 Tisítességes, megbízható bosszú bizonyítvánnyal, — főznitudó, bejáró szskácsnő helyet keres. Epreskert-u. 36. szám. 4 Üzleti könyvek legnagyobb válasz ékbsn jutányosán kaphatok Reiaitz Gyula hönjvkereskedésében Luther utca 5, szám. 94 6 hl. egri vörös bor eladó­Bojtos t!, 43, 99 2 276—1930. vsz. Árverési hirdetmény. Alulírott bír. végrehajtó közhírré eszem, hogy Tisztviselők, Katona­tisztek Bevásárlási Központja végre­najtató javára 200 P 20 f. tőke­követelés és jár. erejéig a budapesti kp. kir. járásbíróság 331874-1930. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során végrehajtást szenve dőtől lefoglalt és 1392 P re becsült ingóságokra a tisza'öki kir. járásbiró ság Pk. 5616-1930. sz. végzésével az árverést elrendelte. Ehez képest az árverésnek 200 P 20 f. tőkekövetelés és jár. erejéig Polgár községben a végrehajtást szen­vedő üzletében leendő megtartására határnapul 1931. január 8. napjának d. e. 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt kf. játék, bolti áruk és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében szükség esetén becsáron alul is elfo­gom adni. Amennyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le- illetve felül­foglaltatták és azokra kielégítési jogot szereztek, ezen árverés az 1881. LX. tc. 102 § értelmében ezek javára is elrendeltetik. Elsőbbségi igények az árverés megkezdéséig nálam Írásban, vagy szóval bejelentendők. Tiszalök, 1930. december 14. SZÜCSY BÉLA 97 kir. bir. végrehajtó. F é I á r u újévi női kalap kiárusitás WfllTERNÉ kalapszaloniában Luther-u. 20. (Lovas Kovács-ház) Alakítás, javítás, vasalás. 48 32---1930. vhtsz. Árverési hirdetmény A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 8129—1930. sz. alatt jkelt végzése folytán Szikszay Sámuel és neje nyíregyházi lakosok javára 170. P tőke s jár. erejéig 1930. november 13. napján végrehajtás utján lefoglalt és 41100 P.re becsült ingóságok, u m.: két autóbusz, egy Oldsmobil személyautó és egy leszerelt ócska autócaroszéria stb, a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 4103—1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése folytán Nyíregyházán, Kctaji-u, 54. sz. háznál 1931. január 3. napján d. e. ilVa órakor nyilvános bírói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. december 8. LABAY ANTAL 1 kir. jb. végrehajtó. 5034—1930. vsz Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir járásbíróságnak 21369—1929. és Pk. 28—1930. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán dr, íntal Gábor balmazújvárosi és Szabolcs­megyei Takarékpénztár nagykállói c»g javára 20 -(- 8t 0 P tőke s jár. erejéig 1930. február 16. napján végrehajtás utján lefoglalt és 3720 Pre becsült ingóságok u m.: szobai bútorok stb. a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak Pk 27734—1930. szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Ujfehértón 1931. évi január 21. napján d, u. 2V a órakor nyilvános bírói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. december 23. LABAY ANTAL kir. jb végrehajtó, 88 mtti ni w Hi mi i - LEVÉLPAPÍR nagy választékban a JöBA-nyom­dában. újdonságok lóBA-nyom­A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 7907—1930. tksz. Árverési hirdetmény kivonat Iilés György végrehajtatónak Or.ofer Miklósné sz. Illés Julianna végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végre­hajtási árverést 100 P tőkekövetelés és jár behajtása végett a nagykállói kir. járásbíróság területén levő Gssz­teréd és Balkány községben fekvő és a geszterédi 376. sz. tkvi betétben A. 1. 1—3. sor. s 818—820. hrsz. 832 • öl s 1 hold, 971 D-öl, 1 hold, 1482 D-öl kiterjedésű, Veresrét-dülőben fekvő rét éa szántó ingatlanból a B. 10. sorsz. szerint Onofer Miklósné sz. Illés Julianna nevén álló 1/12. rész illetőségre 1200 P kikiáltási árban, a geszterédi 466, sz. tkvi betét ben A. I. 1 — 2. sor s 836, 837. hrsz. 644. és 110. Q-öl kiterjedésű Veresrét-dülőben fekvő szántó és rét ingatlanból a B. 10. sorsz. szerint Onofer Miklósné sz. Illé3 Julianna nevén álló 1/12. rész illetőségre 300 P kikiáltási árban, a geszterédi 511. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sor s 833 — 835. hrsz. 1 hold, 1170 • öl, 219 és 1421 • öl kiterjedésű Veresrét-dülőben fekvő szántó és rét ingatlanból a B. 7, sorsz. szerint Onofer Miklósné sz. Illés Julianna nevén álló 1/12. rész illetőségre 1 OOP kikiáltási árban, a batkányi 1205. sz tkvi betétben A. + 1. sor. s 2977/72. hrsz 640; Ö-öl kiterjedésű, Abapusata­dülőben fekvő B. 2. sorsz. szerint Onofer Miklósné sz. Illés Julianna nevén álló szántó ingatlanra 250 P kikiáltási árban. Az árverést a geszteródi 324., 376, 466., 511. sz. tkvi beté'ekben felvett illetőségekre vonatkozólag — 1931. január 27. napján d. e. 9 órakor Geszteréd község házánál, a balkányi 1205. sz. betétben felvett ingatlanra vonatkozólag pedig Balkány községházánál 1931. január 27. napján déli 12 órakor fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron el nem adhatók. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. g-ában meghatározott árfo­lyammal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az. árverési feltételeket aláirni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908 : XLI. t. c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. (1908. XLI. tc, 25 §) Nagykálló, 1930 október 24. Dr. Sághi sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Gábossy ir.-s.-tiszt. 83 — LEVÉLPAPÍR Újdonságok nagy választékban a JöBA-nyom­dában. — Üzleti könyvek, pénztárkönyv, főkönyv, naplő és mindenféle iro­dai felszerelés nagyon olcsó áron 1 kapható az Ujságboltban. 4982—1930. vgrh. sz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. törvényszéknek; 3044—1930. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Halász György timári lakos javára 2360P tőkecs-jsr.. erejéig»1930. évi november 25. napján végrehajtás u ján lefoglalt és 4000 P-re becsült ingó­ságok, u. m.: egy. benzinmalom és-­két drb. cséplőszekrény a nyíregy­házi kir.-járásbíróságnak Pk. 41533­1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Tímáron 1931.. január 15. napján d. us 2*7^ órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. december 24.-} LABAY ANTAL 96 kk. bir. végrehajtó 4682— 1930. vght. sz Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbirósígnak 127( 6/2—1930. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Mössmer József budapesti cég javára 334 P tők© s jár. erejéig 1930. november 10. napján végre­hajtás utján lefoglalt és 1525 P-re becsült ingóságok u. m. : ezüst­nemüek, szobai bútorok, szőnyegek; stb, a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 40832—1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtébe Nyirpazony község határában Sóstó­hegyen 1931. évi január 5. napján d. u 3V4 órakor nyilvános b rói; árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza^ 1930. december 8. LABAY ANTAL" 5 kir öír. végrehajtó Ssabolcsvármegye és Nyíregyháza Címtára 1930—31. évfolyam. Szerkeszti: VERTSE K. ANDOR. Kapható a szerzőnél és a könyv­kereskedésekben Ára 5 P. Vidékre 5'60 P előzetes beküldése, vagy utánvét mellett megrendelhető. f ebérnemű é 5 h Q r/ s cMitt*yMHOGEppF, varrógép RfcSTN-'"^ Nyíregyháza, Vay Ádám-u. 2. Nyomatott jóba Watt lap talajtana* kftnyrajomdijában, tfytr^ybJiiQ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom