Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-01-28 / 22. szám

j^íRvméic 5004. és 5007—1930, 5146 — 1931. vsz Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir járásbíróságnak 34761 — 1927/7. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Villamossági Ipari nagykállói cég javára 884 P 811. és csatlakozó Hercz Jenő miskolci cég javára 95 P 13 f. és Magyar Olaj Vegyipar Rt. javára 75 P 05 f. erejéig 1928 évi november 22-én, 1930. szeptember 1-én és 1930. október 2. nsfpian végrehajtás utján le- és felülfoglalt é3 4230 Pre becsült ingóságok u m : termények és cséplőgarnitura a nyiregy házi kir. járásbíróságnak Pk 38026­1930. sz. a'att kelt árverést rendelő végzése következtében Ujfehértón 1931. február 20. napján d, e. 8 8/« órakor nyilvános birói árverésen elfog­nak adatni. Nyíregyháza, 1931. január 17. LABAY ANTAL 529 kir. jb végrehajtó. A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 24674—1930. tk. szám. j Árverési hirdetmény és kivonat Kühne Mezőgazdasági Gépgyár végrehaj tatónak Olasz Ferenc vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t. c. 176. és 185. §-a értelmében elren­deli a végrehajtási ujabb árverést 200 P tőkekövetelés és az árverési kérvényért megállapított 13 P költ­ség, valamint a csatlakozottak ki­mondott dr. Erőss János és dr. Nyerges Miklós 306. pengő, Sza­muely Lajos 196 P ,-j- 21 2 pengő, Nagy János 126 P 5:2 f., Lecza György 850 P és Moskovics Mór H. 40 pengő tőkekövetelése és já­rulékai behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság te­rületén levő Nyirpazony községben fekvő s a nyirpazonyi 231 számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2 sor_, 282, 283 hrsz. alatt foglalt Olasz István, Bodó Jánosné, Olasz Eszter, Olasz Ferenc, János, Antal és László nevén álló a Beltelekben levő összesen 1 hold és 700 négy­szögöl (területü szántó, ház és ud­varból az Olasz Ferenc nevén álló 1/ 1 2-ect illetőségre 120 P kikiáltá­si árban, de a 3431/1925. tksz. végzéssel özv. Olasz Jánosné sz. Sándor Borbála javára bekebele­zett szolgalmi jog. sérelme nélkül, a 346 sz. telekkönyvi betétben A. I. 1 — 5 sor-, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134 hrszám alatt fog­lalt Olasz István, Bodó Jánosné sz. Olasz Eszter, Olasz Ferenc, Já­nos, Antal és László nevén álló Poroska dűlőben lévő összesen 1139 négyszögöl területü ház, szőlő és kertből álló az Olasz Ferencet illető t/g részre 10a P kikiáltási árban, de a 3431/1925. tksz. vég­zéssel özv. Olasz Jánosné sz- Sán­dor Borbála javára bekebelezett szolgalmi jog sérelme nélkül, a 403 sz. telekkönyvi betétben A. I. 1—3 sor-, 1332/16, 1333/1 és 1334/8 hrszám alatt foglalt Olasz Ferenc, Antal, László, Ko­vács András és neje Tóth Erzsébet nevén á ló a Kiserdő dűlőben levő összesen 11 hold és 818 négyszögöl területű szántó és erdőből az Olasz Ferenc nevén álló t/ 4 illetőségre 800 P kikiáltási árban, de a 3431/ Í925. tksz. végzéssel özv. Olasz Jánosné szül. Sándor Borbála ja­vára bekebelezett szolgalmi jog sérelme nélkü-t, a nyirpazonyi 93. sz. telekkönyvi betétben A. f 1 sor-, 1115 hrsz. alatt foglalt Olasz István, Bodó, Já­nosné Olasz Eszter, Olasz Ferenc, János, Antal és László nevén álló a Poroska dűlőben lévő 586 négy­szögöl szőlőből az Olasz Ferenc nevén álló x/ 6 illetőségre 20 pen­gő kikiáltási árban, dea 3431/1925 tksz. végzéssel özv. Olasz Jánosné sz. Sándor Borbála javára bekebe­lezett szolgalmi jog sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Nyirpazony községházánál megtartására 1931 .évi február hó 12. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881: LX. t. c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. XLI. tc. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/0-át készpénzben vagy az 1881. LX. tc. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított, óvadékké­pes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előle­gesen birói letétbe helyezéséről ki­állított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az ájverési fel­tételeket aláírni (1881.LX. tc. 147, 150, 170. §Sy. 1908. XLI. t. c. 21- §•) Nyíregyháza, 1930 .évi okéber hó 29. i Dr Reményi sk., ömkf. titkár. A kiadmány hiteléül: Benedek, kiadó. 549-1 Apro tiirciöttóöö.ií Német idősebb kisasszony ajánlkozik gyermek mellé, házvezetőnőnek is, jfl főz, kézimockál háztartást vezet Kótuji-ntca 29 szám 150 Különálló üdvari szoba, konyha, speiz és egy izép modern udvari szoba, azon cal kiadók Damjanics o. 5. 537 Megbízható, ügyes, rendes mindeneslányt vagy bejárót egész napra jó fizetéssel föl veszek. Cim az Ujságboltban. 5 Deutsches Frau'ein sucht Vormittagsstelle zu Kind oder leichten Hausarheiten, daför bittet im Zimmer Kabinéit Éxpedit. 536 Főzni, mosni tudó min denest jó bizonyitvánnja felveszek. Nádor utca 16 546 Főzni todó mindenest ke­resek ndvarló nélkül elsejére Nádor a. 6. udvari lakás. 541 3 Utcai szoba, előszobával konyhával Kossuth ntca 60 alatt kiadó. 54)1 Borbélybere&dezés eladó, megtekinthető Tomonyák fodrásznál, Értekezni lehet Rikíczí utca 33 alatti fü­szerüzletbsn. 544-2 Egy kis szoba azonnal ki­adó. Vályogot veszek. Nádor u 4. 545 Egy szoba, e ő^zoba ki­adó Színház ntca 37 alatt. 533 Aki próbálta az már tndja, hogy a Blumbergnél javított Hó és sárcipő tartósabb mint az nj. 4- 3 Jó házikosztot adok sihor • dásra felmér hó 1-től. — Selyem u'ca 21. 491-1 Egymásba is nyiló, két buto- ozoit szoba együtt, vagy külön-külön is február 15-ere kiadó. A szobák utcai előke'tre néíő ahlakaak. Árpád ntca 1. 493 8 Fényképész tanu'ót négy középiskolával felvesz Ma­darász, Luther-ház II em. 4. sj ó. 534 Külön bejárata butorozoit szoba kiadó. Nyírvíz I. 2. 5? 5-2 Vendéglői, internátasi gya­korlattal bíró perfekt sza­kácsnőt felvesz azonnal a ! kö 1^. taololyam Véső u 1. 432-2 Német kisasszony elsejére kerestetik Cim az Ujság­bolt; an. 145 f !;Rentlikó vigy bejáró min­denes leányt elsejére felve­szek k> nyvvel Buitos ntca 5 149 Egv fiatal kövér sertés kb 170 kg. eladó. Hulló u 41. sz. 151 Jól főző mindenest keresek február elsejére, kinek ba­járó barátja niacs. Ematér, emeleti lökás. 550-3 Üi'í.thfilyiség kiadó Kiss Ernő o'ca 9. sz. Értekezni Holló u. 15 alatt. 150 H niposszobák el'álással (P n-ion Iju'ányos árb a a bár mi;y időnen ki fcnő bá i o-zt tal kaphaió. Bristol s-á'ló 55 í—3 írógépet kb. 1 havi hasinál rí köfcsönveszek, Cim a kiadóban 551—5 Egy?dö álló tét s^otás lak ár o'.csín szóinál li dó. Mák-utca 44. sz. 548 Egy a'iy hasmat RJÜSI­hrokát női ci ő és e*y ' in^er varr £ép ju'ányosin elsdó. Szarvas-u- 43. sz. 517—3 Ki-dó, vagy eladó a Vay Adám ntca 21. számi ház. FelviUgoiái fcaphatr, Vay Adám-ulei 19. s;ám- ilatt. 148—3 Szőnyegjavitá* fzövött, vsr.oit p r iái kéizü nek Goldstein M rjt­nál, Kossnth-o. 3 147 QyCnjörS ki'ömött áva éi ^ramaíen limíeitel olcsín eladó. Bíthtrn \ 4. Könyvkötészet 538 Szőiőssiiwatív sima é< g'öitires v<!<™ őt fajtisztán, termelői áron he­szirjzh- ős Szabó F ri n oki s: ő ő . borterm őnél Gvfngyös, K rjiy-körw 4. Kérj n árjeg)>é*et 531 6 3 jó női >zö»efrjha ("adj Cim a kiidó! »n. 552 -3 Központban egy altsvos szoba, konyhás lakás mel­lékhelyiségekkel azonta ra kiadó. — Értekezni lehet Szarvas ctca 2'. Jobhr,!?a!i II. lakás. 4 7 2 ! 90 kilós kövér sertésr el­adó. Kímeesei ul I s/.ém Borbélysegéd állás ke­ros, elmegy vidékre is. — Cim : Garfunke' 1, műkös öfüs Sléckenyi-tér. A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 10131 — 1930. tk. sz. Árverési hirdetmény kivonata. Fried léle Gépgyár és Vasöntöde végrehajtatónak Dankó Miklós végre hajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a tkvi hat ság az ujabb árverést a Fried-féle Gépgyár és Vasöntöde végrehajtató 450 P tőkekövetelés és jár. behajtása végett a nagykállói kir. járásbíróság területén levő, Szakoly községben fekvő és 1. a szakolyi 262. sz. tkvi betét ben A. I. 1—2. sorsz. s 233 , 234. hrsz. alatt foglalt, a Beltelekben fekvő 330 Q öles házas belsőségnek végre­hajtást szenvedő nevén álló fele részére 10C0 P, 2. a szakolyi 262. sz. tkvi betét ben A II 1 — 8. sorsz. s 899/1., 1040/1., 1041/1 a, 1041/lb , 1042/1 , 1043/1., 1138/2, I 139/2. hrsz. alatt foglalt, a Nyires-, Vata- és Kállói-uti dűlőben fekvő 3 kh , ft75 • öles szántó és rétnek végreh jUst szenvedő nevén állófelerészése 10? 5 P, 3. a szakolyi 262. sz. tkvi betét­ben A. III. 1—2. sorsz. s 1194/1 , 1194/2. hrsz. alatt foglalt, a Lege ő­dülőben fekvő 1 kh., Í38 • -öies szántónak végrehajtást nevén álló fele részére 400 P, 4. a szakolyi 52. sz. tkvi betét­ben A. I. 1—4. sorsz. s 948/1., 948/2 , 948/3.. 1246. Hsz. alatt foglalt, a Rétek-dülőben fekvő 1 kh., 923 •-öles szántónak és rélník végrehajtást szenvedő nevén álló fele részére 415 P, 5. a szakolyi f>8l. sz. tkvi betf't­ben A. I 1—4. sorsz. s 1272,, 1273/1., 1273/2., 1274. hrsz. alatt 1931. január 28. foglait, a Legelő dűlőben fekvő 2 kh.,, 228 Q-öles szántó és rétnek végre­hajtást szenvedő nevén álló fele részére 660 P kikiáltási árban. A tkvi árvetésnek Szakolyban a községházánál megtartására 1931. évi február IS. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételedet az. 1881. LX. tc 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. (1908 XLI. tc. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOqfc'-át készpénzben, vagy az 1881: LX. tc. 42. §-ában megállapított árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le­tenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított le­téti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket alá­írni. (1881. LX. tc 147, 150., 170, §§-ok, 1908. XLI. tc. 21. §) 3. Az, aki az ingatlsnért a kiki­áltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar,, köteles nyomban a kikiáltási ár szá­zaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLI. tc. 25. §.) Nagykálló, 1930. december 31. Dr. Sághi sk. kir. járasbiró. A kiadmány hiteléül: Gábossy kir. jb. s.-tiszt. 540 Állatok takarm *nyozására szénsavas mész legolcsóbb árban kapható IZSAY festéküzletében Luther-utca 6. szám. 176-20 Siabolcsvármegye és Nyíregyháza Címtára 1930—31. évfolyam. Szerkeszti: VERTSE K. ANDOR. Kapható a -szerzőnél éa a könyv­kereskedésekben Ara 5 P. Vidékre 5"60 P előzetes bekü^désa, vagy utánvét mellett megrendelhető. i^sHBEESsainL. fcbéfnemŰM ha^ ^oppolós.varr fc*/,^ Nyíregyháza, Vay Ádám-u. 2. Nyomatott Jóba Elek lap tulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán. ; . . I _[ L

Next

/
Oldalképek
Tartalom