Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-06-28 / 144. szám

8 jáfí APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, min&m további szó 8 fillér. Hirdetések utáni érdek­ríödé»re csak vál«szbélyeg beküldése r,> eltett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésé hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondás •• esetén adhatunk fc'.ví'ágoMtáirt. Ugy az apró, mtet a magy hirdetések dija a feladáskor BzeteaéS Vidékről levélbéiyegben is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési nttpján köztessé hirdetéseket d. e. 16 óráig kérjék feladni. l MIIMW < u^ir tii. Mentőszekrények Bercséayi ntca 3. sz a'att rrvosi rendelőnek, irodának, garzen lakáénak k'vá'óan alkalmas hároin szobából á'ló h ly'séjit férbfadó, — Érdekli dni lehet rgyanott. 1253 JSílffRYIDásS. Minden's ssakácsnő he'yet kerfs 1 ére hossru bi o­nyitvánnyal. Kim Tű:o'ló­n. 16, Óvoda. 1272 krre­vígy Peiftk! szobaiényt sek vidékre azonnal, elsejére. Jelentkezés Bocs kay u. 26. B'au századcs. 4:63-3 Te'jefen kü'öa brjáratu száraz szobs, a város löz« pon'jábao, cserépká'ylával, azonnal, vagy julius 1-é ől úriembernek kiadó. Viráf­u'ca 8, balra 4 ik ajtó. Ki'ücően belovsgolt, kocs'ba is foghat*) ponny ló eladó. Cim a kiadóban, 4284 Egy 1 ü önálló 4 szobi s, parké tas lakás mellékhelyi­ségekkel kiadó. — Vécsei­ntcB 22. 42£5 3 szobás utcai lat ás ü'­lethehiséggel együtt kis dó aug 1-ére. Cim az Újság­bal ban, ]2 8 Kiadó két u'cai szoba, külön konyhával és egy ud vari szoba. Káll< i u'ca 22, 4264 Két ü;lelhelyiség-s 3 sz>­bás ház, valamint kisebb osa'ádi ház tladó. K' ttji u'ca. 69. 4265 Megbízható irirdanes azen­nslra felvéte ik Óitőllö-utca 160. s ám alctt. 1289= Halálesett miatt eladó 4 szt ba, előszobás modern ház Dr. Jísí Andrfs-u'ca 20. 4289< Eladó cs :no3 kétszobá' ház Rózsa u'ca 34. Ugyanott bú­torozott szol a kiadó. 4290 Kü'önbejáratu bútorozott utcai szoba kiadó. Nyírfa­u. 22. 1276. Ehgirsan bu'orozott szo­ba a véros központjában kiadó, Cim az Uj ágboltb a. 1277 K'adó a központban csi­nosan bútorozott utcai szoba Vay AiUm-u. 6. 1J78 Ügyes, megbízható kis hetest lö vesz Tornay fű szer­üzlet. Bethlen utca 1279» Vay Adám u. 2 I. em. 9. Tak' réképületben batoro • 70tt szoba kiadó. 1280 Központban ki-dó 2 mo­dern, epynásba nyíló sz' ba kü ön főbejárattal azonnaira is ^Bármi yen célra a kalmas Rákiéi u 10. 1283 Egy utcai kü'önbejáralu­bútorozott szoba egy, vtgy két személy ré zére azonnal k is dó. Deák Ferenc utca 107. 4268 25 levélpapír bármely gyártmány, nagyon előnyös részletfizetésre kapható a Központi Drogériában Nyíregyháza, Zrínyi llona-y. 7. Telefon 237. 4254-15 KVANDUE zongorakészlto és special hangoló. — Sarkantyú utca 8. 3625 Két szoba, konyha eme leti lakás kiadó. — Deák Ferenc-köz lí/b, 3762—3 Kiidó uri lakás, 4- szoba konyha, fürdőszoba, mellák­h^jiség, fíldszint,. három­szobás lakás augusz'us, v.-gy november 1-ére. — Bebő körúton elc-ó telek eladó. Értekezni Tavasz-utca 9. 3771-6 Jeles osztályzatú tani­tónőképzös növendék, uri craUdnál nyári kondí­ciót keres. Cim a kiadóbin 5887- 3 írógép, Rádió eladás, javitás építés Nyírségi Mű­szerész Üzem Nyh&za, Luther palota A) épttlet. 3261 —55 Utcai bűtorozolt szeba olcsón kit dó. Cim a kiadó­ban. 3999 3 Egy szoba, konyha, speíz­ból á'ló lakás o csón 1-ére kiadó. Szilfa u. 21. 40^8-3 Több csa'ád méh eladó. Rigó utc a 21. 4069 2 László Józsefné tan) áj* 22 hold főiddel, örök áron eladó, njirpazenyi határ Kis Igrice dűlőben a váres­hoi 3 km. távolság, köves út, tu'aiermő föld. A verni szándékozók 'jtl ntkezhet­nek Szobosz'ay Istvánnál Nyirpazony. 1212-3 Bérbevennék egy pianinót kettí hónapra Kálk semjénbe Felelősséget szállításén vál­lalok. — Özv. Gyulaházi Sa­muné . 4169-2 Vay Adám u'cában 3 szo bás lakás, me lékhelyiségek­ktl együtt aronnalra is igen olcsón kúdó. Felvilágosítást nyújt Schácliter A'adar Ta­karékpénztár pa'ota. 4175-2 Két szeba, előszoba, konyha és mellékhelyiségekből álb uiilakás azcnnalia kiadó. ÉrdeklCdní Shell, Kőolaj rt. Széchenyi-u'ca 25, 4177-2 Használt Ford autó euró­pai kaross:érí£val üzemké­pesen olcsón áladó. Wírt­schafter vaskereskedés. 4190 2 Jól főzni iudó intelligens nő házvezetönek kerestetik Kállai utca 42. 4193-2 Jó karban levő,régi rend­szerű, öDÍrdités Ford sutó o'csón eladó, Kállai u. 40. alatt . 4194-2 Egy mindene?, udvar ló­nélkü'i, jniius 1 ére felvéte­tik Bessenyei-tér 12. Fried­msnn J„k bnál. Ugyanő t egy h lyi ég irodánaK vagy műhelynek iiadó. 4?07 Különbfjáratú szépen bú­torozott u cai sroba 26 P ért Madí>. Nyírta u. 20. 4226 Kiadó fgy s-abályszerüen berendezett hentesüzlet e»et­leg fölszereléssel Batblen­utca 15. 4'96 2 Hármesternek hivő csa'ád ajánlkozik esetleg fémbe szedőnek is e'menne, Sza­badka u. 20. 4Í09-2 Három szobás minden mellékhelyi' égi ől álló lakás au~usz'uá !-ére liadó. Kürt U. 18. É-deklődni Szarvas u. 14. alítt. 4212 3 Mindenes leányt v?gy asz szonyt, aki kitűnően iud t-­karitari és a főzéshez ij é t valamit, ju'ins 1 re keresek. Károlyi-'ér 5. 42 4-J Intelligens,, jól főző leát y bejárónak fján.'ko ik, Belső­körut 27. 4216 3 Kü'önbejáratu -lutorozott szoba rádióval jul'us 1 re kiadó.'l'gyanott k' n\ha kte dere, Íróasztal, kid eladó. Deák Fererc u. 45. 4218-2 Két szoba, előszoba, kenjha, sp iz kiadó, Káliéi út 68. 4219 2 Száraz vályog, haszrált nád eladó. Ér u ca 95. K'adó keitő szoba mel­lékhe'yiségekkel. JSokgvere­kes csa'ád előnyben. Hor­váth, villamosüzlet Bethlen­ül oa 4. 41! 0 J Különbejárata bútorozott sióba urnsk, urcőm k ki?dV Nyirfa utca 39. 200 Kü'önb'járalu bútorozott szoba 1-5 ur részére, esti leg fiatal párnak konyha hasz­náig ttal k'adó. Koltji.utca 31. sz. 2240-2 2500 P. adómentes 2 szoba, konyhás kis ház 140 öles teltkl-el, 4000 P. 3 szobás központban 3 szo­bás fürdőszobával adómeu­tes, 310 koldas birtok nagy belsőséggel szép lakással részben átvehető teherrel al­kalmi áron. Hegyalján 4 szobás berendezett villa 2 hold kerttel, 4 hold tzőllövel olcsón eladó. Nagy ingatlan iroda. Bessenyei-tér. 4ü3l Dobányárudás vidék föu'cii házam 5000 P t hsrrel, — 7000 P k észpéazzi 1 á Lve hetö. „Kényszereladás" jeligéjj megkérésé eket Nyírvidéki kiadó továbbit. 4223 Két szeba, kom ha, speiz, előszoba és mellékhelyiségek augusztus l-re kiadó. Toldj u'ca 100 sz. — Erdek'ődés Deák Ferenc u. 111. 4221 Kél szép szcb», kocyh«> speiz pinoe 55 P éit kiadd­Nyirfa-u. 20. 4225 Amerikai örökösök itteni Sarkantju-titca 25'. Jszámu medern 3 lü'önálló lakásc hátukat 1!C00 P ért eladó. 4227 Ké szt bás lakás mellék­helyi éggel, kü'ön udvarral, Tavasz-utca 5. számu és Parcrova-ttca 4. számu kéfczotás hál külön udvar­ral, ktrttel jó ivóvízzel liadó 4229 Jó bizonyítvánnyal tisz­tességes, egé zséges trinde­nes szakfc*nőt azonrara felveszek. ^Vi ág-utca 26 4160 s azok elftirt felszerelései legolcsóbban a ­Központi Drogériában Nyíregyháza, Zrínyi llona-u.7, Telefon 237, 4253-15. CukorkáspaviUoDba éru­si'ót keresek Weiszhau<z sü'őde, Vay Ádám utca 40. 4232 g, Trsztességes minderei­asszony tére felvétetik. — Árpi d utca 7. 42S3 Kűlönbejára'u csinosan buto'ozott sztba l-re k'adó Árpád utca 7. 4?34 Szobalány gyerek m'l'é, v'gy kisebb keresztény csa­ládé oz aiánlkozik. Nádor­utca 34. 42 5 Bethlen-u'ca 38. jszámn ház sürgősen olcsón el dó Értekezni Deák Ferenc u. 8 4213-2 Arpád-utca 33. szám 4 szobáé, fürdőszobás téglaház eladó, vagy kis dó. 42'6 Bútorozott szobák hu zá-­tiszteknek kiadó. Kiss Ernő utci 37. 4247-2 Egy u'cai szoba, konyh', sf eiz az ónnal kiadó. Honvéd­utca Í8. 4J48 N'm tül, frarciául, olasz® 1, angehl, ünnül tanít, min­danféle vizsgára olcsón elő. készit tanárje'ölt. — C'm a kiadóben. 4251 Becsütetes mindenes'ámt keres Kótaj-otca 5. 4252 Egy szoba, konjh*, eset­leg egy szoba k s családnak, vagy magánosnak liadó. Er-itca 51. 4255 Folyó évi julius hó 1—2 és 3 án d. u 3 órától a Rákóczi u. 20 szám alatt kü'öDfé'e bu'orok így és luhanen üek zyilvános árve résen e'ar'atns k. 4530 P enészmentes ergament apir az Ujságboltban. Csakis agg'egéay, nemes úrrsl ötvetha' éven felülivel, fö'dbiitt kos, jrgászember, katonatiszttel, leveleznék házasság céljábil. Ki rideg árv/ságoan tölti napjsit, irjon a másik átvának — „Jellemes urihölgy' j li­g'ra kiadóhivatalba. Közve­litők kizárva. 4218 Megbízható, jól főző be­járói ő és fiatal szobalány jó bizcnyitvánnyal azcnna'ra vagy jslius 1 ére feh étetik Luther-ufca 16. 4256 Ket ő, hírem, vagy < szobás utcai lakás aug 1 ől k adó. Körte-utca 27 . 4257 Ké'siobás lakás mellék­helyiséggel kiadó Érdek'ődei Kótaji-u'ca 32. 4258 S Mindenes fő őuő tisztessé­ges megbízható 2 <agu csa'ádhoz felvétet k jul. l-re Cim a kiadeban. 4259 Központhoz köre! egy kü'önálló 4 szobás ház aug. lére olcsón ki'dó. Cim a kiadóban. 4S60 Kos uth utca 49. sz. alatt egy házelad'.Jüdettel együ t 1254 Hat személyes Stude­bacher autó, egy motor­ke ékpár éi gramofon eli dó. Nyíregyháza Nyirfa u'ca 45. 3733 ? Haszonbérbe vennék kisabb tanyásbirtokot. C m Vézimutka ü létben. Lu'her ház. J812 Sziba, konyha, 3peiz augusztus 1-ére, ugyanott 1 szobás, konjhás hkás áronnál kit db. Sarki nlyu­u'ca 38. j255 Kiadó elegánsan buto rozo t szoba Takarékpalo­tában. i Érdek'ődni Kreisler di vatáru cég. Ií57 Különbejáratu csinosan butororott szeba kiadó. — Kossuth u. 3. délutánon'kint megtekinthető. 1257 Különbejáratu bu'orozott szoba kiidó. Bancs L'szió­lér 4. J158 Egy külöahejáratu bu'o rozott szoba kiidó. Uj-u. 3. 1264 Tekintettel magas korom• ra és betegségemre elhatá. roztam, Sóstótehpen 14 ma. gyar hold szőlőmet mely áll 9 hold betelepitett fajszőlő­böl 5 hold nemes fajgyü. mölcsből, urilak,. vincellér lakás, nagy borház teljes felszereléssel egy megfelelő értékű házért elcserélném. Értekezni lehet Ungár La­josnál Kallói u. í). 1261 Mkdsn hr'zia's ooy vasár­nap tész'áját B náti rétes lisztből készíti. Akácvirágméz 51 ilon felüli vételnél 118fillí r Honként Hibján Sámuel Utódainál l?60 Haszná't cseréjjkályh*, Schurda féle cimbtlom el­adó. Epreskert-u. 8. 1262 Manikűröző leány 'öV­tetik. Cim az Ujságboltbsn. 1 £63 Jt karban levő kerékpárt m'gvételre keresek. — Cim Körte-u. 25. 1265 Egy febér Enail fürdf­kád ju áryosen e adó. — Bővebbet Gyermek Divat­ház. Kaíh. bérpalota. 1566 Per saszőnyegek szakszerű javítását, tis; ti'ását, rojto zását vál'alja, s övőde. — Koísu'h u, 3. 1267 A várrs 1 e'terüle'én több háztelek eladó. Ugyarott bútorok, márvánjlap. Érte kezei Rák'czí u. 3. Dohány­tőzsde. 1268 Rendes mindenes leányt felveszek l.ére. Kítaji u. ?. 1269 Két szoba, konjha, sptiz, mellékhelyiségeVkel sugusz­trs '-ére k'adó. — Bancs Lás 1> tér 10. 1270 Mirdenrs leányt keres idős házaspár julus 1-ére. Szarvas-Ui 2h ' 1271 Négy szobás 1. kás Nyir- j bogdányban kerltel bérbe­adó. Cim a i iádé ban. 4f67-3 Kéts;o lás utc;i lakás li­adó mel ékhelyiséggel 'aug I -tői. Virág utca 19. 4270 Mentőszekrény minden ragysagban és kü ön alkat­részek is oljsón kapható, Biumbergnél. 4275 Kirakat és üzletberer­dezés tlcsón eladó. Érte­ke; ni Blumbergael. 4Í76 Kiadó aegosítus 1-ére modern bárcm szoba, kony ha, esetleg két 1 szeba konyhásnak megfelel. Árpád u ca 84. Ertekezti 86. alatt. 1 4277 í ís'ogyasz'ásu k'fcgásta lan jó allapotban levő Opel íuto olcsín eladó. Ugyanott egy uj Fo-d cstkott négy ajtés is. — Cim Májer.'zky gépgyár. Két isko'ág leínyt, vafy fiút teljes ellafással föi­vesrünk. Cim az Ujsígbolt­ban. 1287 Mindenes* kinek udvarlója nincs, julius 1-ére felvé'etik Vay AeJám.u. 51, 1274 Utcai bútorozott, cserép­kályhás, különbejáratu szo­ba u'nak ki-dő. — Cim az Ujságbo tban. 1275-3 1931 „ jiaiius 28. borítékkal 1 pengő 10 fillér AZ UJSÁGBOLTBAN Egy szoba kisdó. Erdő-­sor 5 2. 1286 csomagoló papír kaphtó­<t Jóba-nyomdában, Nyir­egyháza, Széchenyi-út 9. | . Telefon: 13^. Négyszo^á", konyhás lakás mtllékhe yiséggel együtt el­adó. Cím a kiadóban. 4271 Kü'önbejáratu; bútorozott szoba kiadó. Honvéd u. 3 4TO Utcai bútorozott szoba úriembernek 1 étől kad'-. Virág ulca 2». 4273 Oummitömlő kert'ocso­lísboz minden méretben olcsón kapha'ó, Biumberg­nél. 4i74 Néfy végy öt iprros em­bernek finom hí: ikosztett ad- k. Viz-u 8. 1534 Szob?, kon. ha azonnal kiadó In'éeM sor 6. Érte­kezni Ujs őlő-u. 86. 12S4 Főzoit dó mindenes bejá­rónő felvéteti*. Sípos enk­rász<?a, 1Í85 Egy szoba konyhás lakás azonral kiadó. Kéz-utca 25. 4873 Motorkerékpár oldalücc i­val, kilürő jókarban eladó. Zá'ogtölcsön Intézet. 4280 Modern egy szoba kony­hás lakást keresek. Cim a kitdeban. 4281 Hirdetéseket a „Nyírvidék" részére ere de' i tarifa mellett fölvesz az Ujságbolt. Keresek fe'té len külön bejára'u; t'gas, csincsan lutorczott szoíát, 1 hetőleg cserépkálybával, ju'ias 1 ére a Széchenji-út és a huszár laktanya közötli részes. — Cimetaz Uj=ágbo'tba kértm. 1273 Háromszobás szép laká8 augusztus 1-ére kiadó. — Kótsí utca 50. 1281 Kiadó 2 szobs, előszoba, mellékheljieégalböl á'ló cd- • vati lakás. Kossuth-u. 38. 12S2

Next

/
Oldalképek
Tartalom