Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-06-27 / 143. szám

jAtmiüéxL 1931. junius 27. tmnuQmwnnnna Ezen a héten napos csibét vásárolhat a Sóstói- út 36. sz. a. Leghorn-tenyé­szetben olcsó áron. Hu nincs kotlója, vállaljuk a műanyával való nevelést is a kivánt ideig. Okvetlen nézze meg a frissen kelt, szép Leghorn-csibéket. ooőöoönDOöooöa Nyíregyháza megyei város adóhivatalától. Adó: 7196—1931. Hirdetmény. Nyiregyháza megyei vá­rosánál 1929. valamint 19.0. évi II. sz. nyilvántartási jegy­zékben foglalt művelési ág változások bejelentésére vo­natkozó helyszini eljárás be­fejeztetett és ennek alapján összeállított adótárgy válto­zási és mérnöki I. sz. jegy­zékeket 19 31. évi junius 20-tól julius hó 19-ig bezá­rólag alulírott városi adó­hivatal közszemlére kiteszi. Az adótárgy változási és mérnöki I. sz. jegyzékek a városi adóhivatal 41. sz. szobájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Nyíregyháza, 1931. évi junius hó 20. 4208 Városi adóhivatal. 6040—931. vsz. Arvfrési hirdetmény kivonata A budapesti kp. kir. járásbíróság­nak Pk. IX. 521843—929. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Országos Központi Hitelszövetkezet budapesti cég javára 229 P tőke s jár. erejéig 1929. évi december hó 13. napján végre­hajtás utján le- és felülfoglalt és 2432 P-re becsült ingóságok, u. m. : sertés, 10 q rozs, szobai bútorok, zongora a nyiregyházi kir. járás­bíróságnak Pk. 41510/2—929. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Berkesz községben 1931. évi julius hó 16. napján d. u. 2V 2 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1931. junius 13. LABAY ANTAL 4206 kir. jb végrehajtó. A város központjában egy vagy két házhelynek alkalmas TELEK gyümölcsfákkal beültetve E L A D Ó. Cim a kiadóban. í'857 NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ E rovat alatt — mely a „Nyírvidék" olcsó reklámakciója — csak 15 szavas hirdetéseket közlünk, naponta 1*50 pengőért ÜZLETMEGSZÜNÉS! Krecsák divatüzlet, most már rövia időn belül fel­oszlik. Igy árui szenzációs olcsó árakban szerezhetők be. 4057 — A Legújabb Divat juniusi nyár iszáma megjelent és kapható az Ujságboltban. A Legújabb Di­vatnak ez a száma nagy szabás­ive ttartaimaz. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési iüj: 14) szóig 80 fitiér, minden további szó 8 fillér. Hirdetések utáni érdek­, íődésre csak. vAlaszbéiyeg betöidésc meReit válaszoionk. „Cim « kiadóhivatalban" jcteési hirdetésekre csak a hirdetésen fett öntetett »zAn> bemondásn esetén adhatunk 4 Íe'viláífosftast ügy az «jwró, wtot a aag; hirdetések dija a feladáskor £ fte«t«tMlő Vidékről levétbélyegben is beküldhető a hirdetés diia. A lap megjele­nési ncpiin kAzWmM iú»ő4té»eket d. e. 10 óráig kérték feladni. Ki (dó uri lakás, 4 szoba konyha, fürdőszoba, mellék­hehisér, ff ldszint, három­szol ás lakás augusz'.us, vegy november 1-ére. — Belső­körúton clcsó telek eladó. Értekezni Tavasz ntca 9. 3771-6 ütcai bútorozott szoba olcsón kiadó. Cim a Hadé­ban. 3999 3 László Józsefné tanjája J2 hold földdel, ötök áron eladó, Dj irpazc nyi határ Kis Igrice dűlőben a város­hoz 3 km. távolsíg, köyes ú', luratermő föld. A vetni szándékozók jel ntkezheí­nek Szobosz'ay Istvánnál Nyírpazony. 1212-3 Mindenes szakácsnőt azon­nalra vtgy julim l-re sl­ka maznés. Cím: Árpéd utca 1. szám, emelet. 4158-4 Vay Ádím u'cában 3 szo­bás lakás, tue lék helyiségek­kel igjütt aioDiialra is igen olcsón kit dó. Felvilágosítást nyajt Scháchter Aladár Ta­kai ékpénztí r pa'ota. 4175-2 ELEGÁNS LEVÉLPAPÍR AZ Jó hátból való tannló fizetéssel felvétetik. TüVőr­gvár Selyem-u. 19. 4185-1 Használt Ford autó euró­pai karosszériával üzemké­pesen olcsón átadó. Wirt­schafter vaskereskedés. 4190 2 Egy mindene?, udvarló­nélkü'i, julius 1 ére felvéte­tik Bessenyeí-tér 12. Fried­mann Jakibnál. Ugyanő t egy hílyi'ég irodának vagy műhelynek kiadó. 4207 Jó hátból való tannló fizetéssel felvétetik. TüVőr­gvár Selyem-u. 19. 4185-1 Használt Ford autó euró­pai karosszériával üzemké­pesen olcsón átadó. Wirt­schafter vaskereskedés. 4190 2 Intelligens-, jól főső leár.y bfjárónsk fjánlkorik, Belső­körút 27. 4216 3 Jól főzni ludó intelligens nö házvezetőnek kerestetik Kállai utca 42. 4193-2 Intelligens-, jól főső leár.y bfjárónsk fjánlkorik, Belső­körút 27. 4216 3 Jól főzni ludó intelligens nö házvezetőnek kerestetik Kállai utca 42. 4193-2 Kü'önbejáratn bútorozott szoba rádióval julius 1 re kiadó.'.llgyanott kc ni ha kre deec, iróaszhl, kid eladó. Deák Feretc u. 45. 4218-2 Jó karban levő, régi rend­szerű, önioditós Ford sutó o'csón eladó, Kállai 0. 40. alatt. 4194-2 Kü'önbejáratn bútorozott szoba rádióval julius 1 re kiadó.'.llgyanott kc ni ha kre deec, iróaszhl, kid eladó. Deák Feretc u. 45. 4218-2 Kiadó fgy szabályszerűen berendezett hentesüzlet eset­leg fölszereléssel Batfclen­utca 15. 4196 2 Száraz vályog, haszcált nád eladó. Er u ca 55. K ;ad6 keltő szoba mel­lékhelyiségekkel. JSokgvere­kes család előnyben. Hor­váth, villamosüzlet Bethlen­alca 4. 4í:os Szabósegéd, ki a féri ruha vasalásbtn jár ta?, al­kalmazásba léphet P*pp László vfgy;is;titó üzemében Vay Ádám u. 63. 4,97-1 Száraz vályog, haszcált nád eladó. Er u ca 55. K ;ad6 keltő szoba mel­lékhelyiségekkel. JSokgvere­kes család előnyben. Hor­váth, villamosüzlet Bethlen­alca 4. 4í:os Szabósegéd, ki a féri ruha vasalásbtn jár ta?, al­kalmazásba léphet P*pp László vfgy;is;titó üzemében Vay Ádám u. 63. 4,97-1 Egy udvari szoba, konyha, speiz és fásksmara kiadó. Detreceni u. 54. 1255 Házmesternek hívó' család Egy udvari szoba, konyha, speiz és fásksmara kiadó. Detreceni u. 54. 1255 ajánlko?ik esetleg pénzbe szedőnek is elmenne, Sza­badka u. 20. 4Í09-2 Két szoba, előszoba, konj ha, spdz kiadó, KálKi­út 68. á219-2 Három szobás minden mellékhelyiség: ől álló lakés augusztus 1-ére kiadó. Kürt n. 18. Érdeklődni Szarvas u. 14. alitt. 4212 3 C.'öj.i nevü fehér nj írott szőrű pinc i kutyát meg találója julalcmért hozz* M«lom-u. 21. alá. 4221 Három szobás minden mellékhelyiség: ől álló lakés augusztus 1-ére kiadó. Kürt n. 18. Érdeklődni Szarvas u. 14. alitt. 4212 3 Különbpjáratu fculorozolt szoba J -2 ur részére, esetleg fiatal párnak konyha hasz­nálattal kiadó. Kótaji.ntca 31. sz. 2240-2 Mindenes leáoyt vsgy asz szonyt, aki kitűnően tud tr­karitari és a /őzéihez is é t valamit, jtrius 1 re keresek. Károlyi-tér 5. 42 4-J Különbpjáratu fculorozolt szoba J -2 ur részére, esetleg fiatal párnak konyha hasz­nálattal kiadó. Kótaji.ntca 31. sz. 2240-2 Ha'üléses taxi autó jog­gal, kitűnő állapotban eladó tiencs László fér 4. 4-217 Jóvkhordást, vizhnzá t és bútorjavítást vállalok. Cim a kiadi ban. Terjea a monarchista mozgalom Spanyolországban Madridból jelentik: Spanyolor­szágban ujabb monarchista mozga­lom van kialakulóban. I. Don Car­los unokája, a spanyol politikai cfet sokat emlegetett alakja, IL Don Carfos fia, D Jaime kiáltványt intézett a spanyol péphez, amely­ben tudtul adja, hogy elfoglalja a spanyol trónt, amelytől az" Alfon­zok elütötték . Az albán képviselőház jóváhagy­ta az olasz kölcsönre vonatkozó egyezményt Tiranából jelentik: A képvise­lőház tegnap letárgyalta cs jóvá­hagyta az olasz kölcsönre vonat­kozó egyezményt. A szónokok me­leg'hangon emlékeztek meg Olasz­ország barátságáról, amelynek a kölcsönnel ujabb tanújelét adtaé& hangsúlyozták, hogy a kölcsön fel­tételei mennyire kedvezőek. JSVCVOS es motiogramm csaVts ^orcvW-u. sx. a\a\\ Vés Felvételi, Anyakönyvi és Mulasztási naplók stb. kaphatók a Jóba-nyomdában Széchenyi-út 9. Telefon 139. és az Ujságboltban, Bethlen­utca 2. szám. Telefon 55. IJMHKMHaMBHBaWBHHMMWI Wllllll '.IMIIM Hl v»tm^J A csendőrség rendet csiná az országutakon Az ország minden részén, kü­lönösen éjjef, rengeteg közlekedési szerencsétlenség történik. Sokszor nem az a utó és motorkerékpár-ve­zetők, hanem a lámpa nélkül hala­dó íovaskocsik vezetői okozták a balesetet. A közelmúltban megje­lent közlekedési kódex részletetea intézkedik az országutakon közle­kedő lófogatu jármüvekről. Határo­zott utasítást ad, hogy minden egyes társzekeret és másfajta ló­fogatu jármüvet ugy elől ,mint há­túi lámpával ke'i megvilágítani. — Érthetetlen okokból ezt a rendele­tet nem' hajtották végre; a lófogatu jármüvek továbbra is lámpás nél­kül haladnak az országutakon. Kü­lönösen a külföldi autósok panasz­- kodnak a hatóságoknál, hogy az • éjszakák folyamán szabálytala­nul haladó lovaskocsik állandó ve szedeímévei küzködnek. A gyorsan ha'adó gépjármüvek legtöbbször későn veszik észre az ut közepén poroszkáló íovaskocsikat, ame­lyeknek a vezetői rendszerint alsza­nak a bakon. Számtalan halálos szerencsétlenség történt ezek miatt a ki.világitatlan kocsik miatt. Ugyancsak rendkívül sok baj van a kerékpárosokkal, akik az egyik faluból "a másikba igyekez­nek az éjszakai sötétségben. Min­denki tudja ,hogy a kerékpárosok versenyezni akarnak az autókkal és motorkerékpárokkal, jobbra-bal­ra cikkáznak az uttestén és ezáltal­is sz'ámiaían szerencsétfenségnek lesznek az okozói. Értesüléseink szerint legköze­lebb szakaszokra osztják be az or­szágutakat. Ezeken a szakaszokon a csendőrkerületek motorkerékpá­ros csendőrei ellenőrzik a »világi­tási« rendelet végrehajtását. A ke­rékpárosok ellen is készül ujabb rendelet. — A kerékpárosoknak ugyanis jó része hadilábon áll a közlekedési szabályokkal. Nem tud­ják miképpen kell" előzni, hol ke.'i befordulni, mikor ke't gépü-* ket kivifágitani? A kerékpárosokat berendelik a rendőrhatóságok szék­helyeire, elméletből vizsgáztatják őket és vezetői igazolványt adnak nekik, amelyet elkoboznak ,ha az iriető báromnál többször eflenke­zésbe jut a közlekedési szabályren­deletekkel. — Uj Courths-Mahler regény: A Milliók Könyve sorozatban uj Courths-Mahler-regény jelent meg, a cime: A filmcsillag. A 160 olda­las. finom papírra nyomott; regény ára 80 fillér, kapható az 7 Ujság­boltban. a——1 Mm iiimiimrwiiiíii tmamt Nyomatott Jóba Elek laptulajdo noa könyvnyomdájában Nyiregyliá ?An.

Next

/
Oldalképek
Tartalom