Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-06-21 / 138. szám

8 >/VFRYIDÁK. 1931. junius 21. m 'i 'I* * *""* * * ' | APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér. Hirdetések utáni érdek­riédésre csak válaszbétyeg beküldése meltett válaszoltmk. „Cim a kiadóhivatalban" 'jelzési hirdetésekre csak a hirdetésen feltűntetett szám bemondás.-, esel én adhatnak irivUéfiositüst. Ugy az apró, mint a nagw hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. Smt Két szobai konyha eme leti lakás kiadó. — Deák Ferenc-köz lí/b, 3762—5 OLCSÓIT HANGOL, javít, zongorát elad, bérbead Kvanduk, Sarkantyu-utca 8. Előjegyzés Dicker könyv­kereskedésben. 722 Központhoz közel egy ka lönálló 4 szobás lakás ol­csón kiadó. Cim a kiadó­ban. 4064-2 Sóstón a legszebb ki­látású magazlati helyen 5Va holdas prímán kezelt szőlő gyBmölcsösse', házzal és tel­jes felszereléssel eladó. — Értekezni; Ruzsonji Pál, Nyíregyházán. Telefon 138. Kiadó uri lakás, 4 szoba konyha, fürdőszoba, mellék­helyiség, ftldszint, három­szobás lakás augusztus, vagy november 1-ére. — Belső­kőrúton clcsó telek eladó. Értekezni Tavasz-utca 9. 3771-7 Haszonbérbeadó október l étől Debrecentől 40 km fekvő kövesut mentén 1770 magyarholdas szeszgyári fco mokbirtok. Értekezni gazda­ság megbizoltjánél Dtbre cen, Kossuth-u, 59. LCcseí gazdatisztnél. 8840 2 Mentöszekrények és hiányos szekrények szak­szerű felszerelése legolcsób­ban Földes Drogéi h BETHLEN-U. 2. Telefon 148. 2866-1 Jeles osztályzatú tani­tónöképzős növendék, uri csalidnál nyári kondí­ciót keres. Cim a kiadóban 5887- 3 Haszonbérbe vennék kisebb tanyásbirtokot. Cim kézimunka üzletben. Luther ház. 2812 Kisebb bútorozott szobit keresek ju'ius l-re. Ajánla­tot a kiadóba kérek. 4061-2 Szép 2 szobis utcai lakás üveg verandával kiadó jolius l-re Kút a ház előtt Rózsa u. 29. Eladó kettő darab kilüní mézpergetőgép teljesen zajtalan hajtású, fe­dővel, hárem darab nagy­boconádi keretes. Megren­delésre is készítek hárem vagy négy nígyfcococádi ke­retes gépeket. Bővebb fel­világosítást ad Sztraka Péter vaskereskedő Korona épület 4C65-2 Jókarban levő kerékpár eladó. Máv. bérpalo !a. Ház mesternél. 4067- 1 Bankt'sztvíselő jutányosán vállal órakönyvelést. Cim a Hindu lerakatnál. — Bessenyei-tér 10. 4068-3 Gépész több évi gyakor­latul gőzcséplőgép mellé kezelőnek ajánlkozik. Javí­tását vállalom. — Iványi, Pacsirta-utca 15. 4060 Gyakorlott inas soffőr jövő hónapra kerastetik. — Zrínyi-Ilona utca 11. 4079 Hatzel tér 5. 2 egyszobás lakosztály aug l-re kisd*. Ezen ház eladó is. Érdek lődni Sólyom-u 28. 4080 Egy szoba és előszoba julius hó 15-től Toldyutci 100. szám alatt kiadó. 4096 Szoba, konyha kiadó. — Nádor.utca 8, 4097 Eét szoba, konyha, ksma rából álló ndvaii lakás ki­adó. Bencs László tér 12. 4072 Háromszobás magános lakái augusztus 1-ére kiadó. Deák Ferenc-köz 23. 4073 Kettő szobás lakás aug. 1­éro kiadó. Toldi utca vegén kisvas uli garázs mellett. 4074 Amerikai örökösök itteni Sarkantyú utca 25 sz. mo­dern 3 szobás különálló házukat 11.000P ért eladjak 4075 Kisebb lskóház Belső Lörot 33. eladó. — 3915-2 Dr. Lichtmann nyíregy­házi Izr. Fiúnevelő Intézet, Prospektus Gück, Zrínyi Ilona-utci 10. 3942 5 Írógép, Rádió eladás, javítás építés Nyírségi Mű­szerész Üzem Nyháza, Luther palota A) épület. 3261—56 Utcai butorozott szoba olcsón kiadó. Cím a kiadó­ban. 3999 5 Egy szoöa ionyhás lakás és fáskamra kiadó jnlins l-re Kttáji ulca 21. 4022-2 Kitűnő ebédkoszt kapható adagonként, Führer, Ber­csényi u e% 5. 1196-3 Egy szoba, konyha, speií­ból á'ló lakás o csón 1-ére kiadó, Szilfa-u. 21. 4028-5 Egyszobás lakás, kétszo­bás es egy szoba rendelőnek, irodának, műhelynek kiadó, udvarfan egy hkatos mű­hely kiadó, Kállai u. 4. sz. 1204-2 Po'gérsta lányka teljes ellátást nyerhet kis csalid nál az iskola közelében, jongoiahaszaelattal. Cím a kiad'jban. 4055 4 Segédmotoros alig hasznait N.S.U. kerék­pár 3 !0 per gő valaa int egy Góliáth kerékpár Co ibri se­gédmotorral 3C0 pengő kész­pénzért eiadó. Mgtekía­hető Debrecen Huoysdi u, I7-—19: sám alatt.: 4050-2 Két szép szoba, konyha, speiz, pírce augusztus T —tői kiadó. Ny rfa-u'ca 20. s?. 4076 Különbejáratn szépen hu torozott ulcai szoba26 P-ért liadó. Nyírfa utca 20. 4077 Azonnalra kiadó kélszobás lakás mellékhelyiségekkel, Vay Ádám-utca 55. 4078 Hat személyes Stude­bacher autó, egy motor­kerékpár és gramafon elsdó. Nyíregyháza Nyirfa utca 45. 3733 ? Szépen éa olcsón mosok, vasalok házakhoz ajáalkozok ctthon is vállslom. Rózsa n. 24 szám. 4095 Elsdó kis 2 szobás adó meites ház 2500 P, 3 szo bás 5000 P adómentes központi fskvésü 3 szobás, központban 4 szobás, fürdő szobával,üzletház lakóházzal 2 lakosztállyal, átvehető nsgy teherrel. Kö;éptirlok részbea álv.httő teherrel, nsgy belsőséggel. Hegyallján 6 hóldas szőlő 4 szobá) berendezett villával, vasút á'lomás mellett, najyon ol csón, Nsgy ingatlaniroda, Basstnyei-lér 3. 4066 Egy udvari szoba, konyha, speiz, fél jince, fáskamara julius t-tíl kit dó. Sclyom­utca 17. 4100 Szoba, konyha, speiz, pin­céből álló ház aug. 1-től kiadó. Értekezni Katona-u. 2?/a. 4098 Egy szota konyhás lakás kiadó. Ér-u. 21. 4099 Gyermek mellé 12 éves leányka egész napra ajánl­kozik. Cim a kiadóban. 4101 Több család méh eladi. Rigó ntca 21. 4069 2 E'adó 15 drb. angol Yorkshirei koca süldő. — Görögszállás Belegrádpuszta 4081-5 László Józsefné tanyája 22 hold fö'ddel, ölök áron eladó, nyirpazenyi határ Kis Igiice dűlőben a várcs­hoz 3 km. távolság, köves út, búzatermő föld. A venni szándékozik jelentkezhet­nek Szobosz'ay Istvánnál Nyirpazony. 1212-5 Alkalmi házvétel! Más vállalkozás miatt eladó nj adómentes, modern öt szobás ház önköltségen alu'í áron, tőkebefektetésre vagy gazdálkodásra igen alkalmas. Eladással megbízva Haubsr­ger ÍDgallatforgalmi iroda Nyiregyráza, Rákóczi ntca Lengyel-cukrász udvar. 91 JóUzhordást, kertlocso'ást és koszthordí st vállalck.­Cim a kiadóban. 3843-2 Kenyérhéjat é3 sertésnek való krump it veszek. Ser­téstrág\a ingyen kihordható. Mik u ca 18. 91 Szütidőre ki fut6finnak ajánlkozik ügyes gyerek. Cm a kiadóban. 4101-3 Gyógynövényeket ugy mint harsfa, bodza, pipac* és székfűviiágok csalán es maszlaglevelek anyaro:sot és kőrisbogarat vesz. Korba gyógyoövénykeres kedő Nyiregyháza Epreskert utca 45 szám. Telefon 5-39. Ugyanott keretek megvételre egy jó üvegajtót. 4107 Mindenes főzőnő tisztessé­ges megbízható jolius 1-ére felvétetik 2 lagu családhoz. Cim a kiadóban. 4108 Tisztességes mindenes le­ányt elsejére felveszek. — Káll<i-n. 32. 4110 Fgy szolra, konyha, eset­leg egy szoba magánosnak, vagy kis családnak kiidi. Ér-utca 51. 4109 Ulcji 2 szobás lakás mel­lékhelyiséggel í ug. 1-ére kiadó. Virág u. 19. 4112 2 Néjiy vagy öt iparos em­bernek finom és olcó házi kosztott adok. Viz-u. 8. 1234 Szarvas-u. 55 számú ház eladó. Értekezni ugyanott. 4111 Udvari szoba, konyhás lakás mellékhelyiségekkel julius, vagy augusztus 1-ére kiadd. Be hlea ntca 18. sz. 4114 Tanítónő jelölt jutányosán készít elő javítóvizsgára.!— Cim a kiadóban. 4115 D ál ok, vagy diáklányok szeptt mbertőt te'jes el&tist nyerhetnek keresztény uri­esaládná!. Cim a kiadóban. 4113 Uícsi butorozo'tszoba kiadó. Kiss E nő-olca IP. 122-3 Teljesen jó karban lévő csukott autó, Deák Ferenc-közben két szép ház hely eladó. Szinház-u'ca 4. 4116 Csinoian butorozott utcai szoba azonnal kiadó. Csipke. köz 6 . 1220 Különbej.'rotP, elegánsan bútorozott szoba kiadó. — Cim az Ujságboltban. 1221 Szskíc-nőt és gyermek­lányt kererek 1-ére. Nyir­Szóchenjíút 34. 4336-2 Egy szobás szép udvari lakás 1-étől kiadó. Deák Ferenc ulca 70. 4129 Egy szoba, konyhás, mel­lékhelyiségekből álló utcai és udvari lakások HuszSr­sor Toldi-utca sarkán a MÁV. bérpa'ota szomszéd­ságában kiadók. 4130 Forgalmas helyen üileti ház kevés pénzzel megvehető Kótají-utca 69. 11S6 Kertlocsoláshoz, gummi tömlő minden méretben ol­csón kaphító, Blumbergnél 41Í4-2 Mentőszekréay mieden mgyságban é3 külön alkat­részek is, o!c3Ín kapható Blumbergnél. 4125—2 Négy kerekű kézikocsi teljesen jó karban eladó. Rákóczi utca 13. 1131 Kiadó magános ház aug. l-re beköltözhető 3 szoba fürdőszoba, konyha speiz, cselédszoba nagy kert — Bujtos-u. l5/b. megtekint­hető d. u 3-5 óra közt, mgbeszélés Moók Kálmán­nal Bencs László tér. 13. 1218 Három-négy középiskolát végzett fú ipari munkára tanulónak felvétetik Blum­bergnél. 4126 Üz'etberendezés é3 portál minden elfogadható áron eladó. Értekezni B umberg­nél. 4127 KülCnbfjáratn butorozott utcai szoba a város köz­pontiban kiadó. Vay Ád m utca 6. 1212 Mindenes szakácsnőt ke­resek jó bizonjifványokkal vőlegény nélkül. Jelentkezni d. u. 2—3 között. Dr. Ke­rekesnél. Egyház utca 18 1217 Modern utcsi szoba, konyha speiz kiadó. Temesvár-tér 4. Zsidó kórház mellett. 1225 Két szoba, konyha speiz mellékhelyi egekkel gj er­mektelen házaspárnak aug. l-re kiadó. Bencs László-tér 10 szám. 1219 A város belterületén több hiztelek eladó. Ugyanő;! márványlap, bútorok. Érte­kezni Rákóczi utca 13. — Dohánytőzsde. 1224 Egy különálló 4 szobás parketles lakás melle khelyí­ségekkel kiadó. Vécsei-u. 21 4123 Ikerablakot, használtat megvételre keresek. Bocskai utca 5 4 28 Két vagy három szobás lakás mellékhelyiségekkel jul. l-re kiadó Ibolya-u. 15 4134 Fgy jó és gyorsmunkás borbélysegédet azonnal alkalmazok, csakis jó munka­erő jelentkezren — Cim Stadelmann, — a p.'slával szemben. 1128­Kiadó 2 szobi, előszoba, mellékhelyiségekből álló ud­var i lakás. Kossuth-utca 38. 1262 Fordaál kis sportautó ol­csón eladó, részletre is. 1227-2 Alkovos butorozott szoba előszobává', külön bejárattal kiadó. Kállai-u. 27. 1333 PHILIPS EADIOK összes típusokban, legkedvezőbb fizetési feltételek mellett Nyiregyháza PHILIP S-lerakafnál, RÁDIÓ KERÉKPÁR KERESKEDELMI VÁLLALAT VILLAMOSSÁGI SZAK­ÜZLETÉBEN, Nyiregyháza, Jókai-utca 4. Telefon 5-61. Rádiólámpák és alkatrészek legolcsóbb árban. Akarja, hogy tyúkjai sokat tojjanak ? Ha igen, szerezzen be elsőrangú tenyésztojást, vagy vásároljon napos esibét. — A világhírű „Tankréd" törzsből eredő leg­horn tenyésztojásokat kaphat feltűnően olcső áron Téger Béláné leghornteiepén Sóstói­út 36. Jó! jár, ha aratási csi­béket nevel és már most elő­jegyezíeti a napos csibéket. Télre igy is kitűnő tojókhoz jut Napos csibéit junius 21-én kaphatók — A Legújabb Divat juniusi nyár iszáma megjelent és kapható az Ujságboltban. A Legújabb Di­vatnak ez a száma nagy szabás­ive ttartalmaz. TÖKÉLETES AZ ÚJ ANGOL DUNLOP PNEUMAT1K. • Körzeti képviselet: JÁRAY ERVIN Nyíregyháza,Vay Ádám-u. 7. '••••••••••••EJO Fogas szálloda Siófok Tiszta szobák. Elsőrendű magyar-francia és diétikus konyha orvosi felügyelettel. Házi cukrászat. Egész idény alatt szabadkai ifj. Bodrics Béla és KardosOéza énekes kombinált zenekara hangversenyez. Minden este tánc. Junius hónapban napi penzió 6 P. Föidény­ben is már napi penzió 7 P-tűl. Szobaren­delések: Siófok. Telefon:24. SchóberIstván szállodás. 4083-1 2278—1930. végrh. sz. Árverést hirdetmény A nagykállói kir. járásbíróság­nak 1830. Pk. 4505. számú végzése folytán közhírré teszem, miszerint Magyar Általános Takarékpénztár r. t. végrehajtató javára 26.000 P tőke,, ennek 1929. évi november hó 24. napjától játó 8 o/o kamatai és edd !g összesen 734 P 20 fillérben meg. állapított költségek erejéig 1930. évi julius hó 1. napján bíróilag lefoglalt és 1740 P-re becsült házi bútorok, tehenek, lovak, stb.-ből áüo ingóságok, 1931. évi julius hó 3. (három) napján d. e. 9 órakor kezdetét veendő és Nagykállóban adós lakásán megtartandó nyilvános; árverésen a legtöbbet ígérőnek azon­nali készpénz fizetés mellett szük­ség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Nagykálló, 1931. junius 3. LÉVY ELEM-ÉB 4122; bír. végrehajtó..

Next

/
Oldalképek
Tartalom