Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-06-06 / 125. szám

JSÍYIRYIDÉK. A nyir pilisi „Hangya * Szö­vetkezet azonnali belépésre nős boltkezelőt keres. Javadalmazás a forgalom 4% juta­lék cimén havi 20 pengő fix, egy szoba konyhás lakás, világítás és fűtés. — Megkívántatik 800 pengő készpénz óvadék. — Ajánlatok a szövetkezet cimére küldendők. — Személyes bemutatkozás saját költ­ségen előnyös. Igazgatóság. 15696—1931. vht. sz. Árverési hirdetmény kivonat A kisvárdai kir. járásbíróságnak 3718/2—1930. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Steaua Magyar Kőolaj r. t. javára 1100 P tőke és jár. erejéig 1930. évi julius hó 1. napján végre­hajtás utján lefoglalt és 2300 P-re becsült ingóságok u. m.: cséplő­gépek a nyiregyházi kir. járásbíróság­nak Pk. 35013—930. sz. alatt k?lt árverést rendelő végzése következ­tében Nyirpazony községben adósok lakásán 1931. évi junius hó 12. napján d. e. 11 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyiregyháza, 1931. május 23. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 3741 kir. bir. végrehajtó. 15693 — 1931. vght. sz Árverési hirdetmény kivonata. A nyiregyházi kir. járásbíróságnak 3402/2—930. sz. alatt kelt kielé­gitési végrehajtást rendelő végzése foly­tán Steaua Magyar Kőolaj r. t. javára 37 P 51 f. tőke s jár. erejéig 1930. évi április hó 24. napján végrehajtás utján lefoglalt és 2000 P-re becsült ingóságok u. m, : ,,Cormik" traktor a nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 31650—930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nagy­halász községben adós lakásán 1931. évi junius hó 17. napján d. u. 2 1/* órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyiregyháza, 1931. május 23. Dr. ZATHURECZKZ ALMOS 3740 kir. bir. végrehajtó. Vk. 423—931. sz. Árverési hirdetmény. Ügyvéd által képviselt Kann és Heller, Első Magyar Ált. Bizt. r. t. végrehajtató javára hivatalból végre­hajtást szenvedő ellen 31 P 03 f. -f- 111 P 80 f. tőkekövetelés és jár. erejéig a tiszalöki és budapesti kp. kir. járásbíróság 928-202871— 931. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán le- és felülfoglalt és 3005 P-re becsült ingóságokat, közöttük kf. ingók a fenti Pk. sz. végzés és a Vht. 102. §-a alapján Büdszentmihály községben végrehaj­tást szenvedő lakásán 1931. évi junius hó 11-ik napjára d. u, 5 órára most kitűzött birói árverésen, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg a kikiáltási áron alul is elfogom adni, kivéve a Te. 74. §-ában részletezett esetekben. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtató k­nak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm, akik a hirdetmény kibo­csátása napjáig a fenti ingókra kielégitési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs, Tiszalök, 1931. május 17. SZŰCSY BÉLA 3739 kir. bir. végrehajtó. nyiregyházT^ E rovat alatt — mely a „Nyirvidék" olcsó reklámakciója — csak 15 szavas hirdetéseket közlünk, naponta 1*50 pengőért Női-, férfi és gyermek fürdőruhák, pysama anyagok, frotierszövetek nagy választékban kaphatók UNGAR LIPÓT áruházában. 3701 Béptulajdonosok figyelmébe! Gazdasági gépek festésére lenolaj firnisben örölt kész festékek min­den színben és gyárt áron kapha­tók. 1ZSAY KÁROLY festéküz­let, Luther-u. 6- 3734-?< Cserépkályhákat átrak, javít, uj kályhák minden színben kaphatók ELEK JÓZSEF kályhásmesternél, Nyíregyháza, Bánság-u. 5. 3750 Valódi Stölzie-féle Ultreform beíőttesüvegek minden alkatré­szén az »Ultreform« szóvédjegy olvasható. Főraktár: Wassermann Sámuel cégnél, Bencs László-tér­3748-10 Diadal Étteremben Szombattól kezdve nőt zenekar játszik. Vasárnap és ünnepnapokon délelőtt 11 órától 2 óráig sörzene. 3753-2 — A Legújabb Divat juniusi nyár iszáma megjelent és kapható az .Ujságboltban. A Legújabb Di­vatnak ez a száma nagy szabás­ive ttartaimaz. Szép modern lakás több szép lakosztályból álló 500 négyszögöl területen eladó. Damjanics n. 5. 3755 Tisstesréges,jól főző min denest keresek azonnali be­lépésre. Bocskai út 4l. 3758 200 •-öles fás gyümölcsös te'ek belterületen eladó. — Értekezni Virág utca 9. 3559-2 Idő'ebb gyermektelen há zaspárhoz mindenes leány, jó bizonyítvánnyal "5-ref-l vétetik. Kállai 0. 9. 1117 Vizsgái ajándéknak alkalmas jutalomkönyvek már 50 fillérért kemény kötésben kaphatók az Ujságboltban. Egy teljesen uj villany­gép olcsón eladó. Körte u. 33. 3396-4 Bútorozott, teljesen kü­lönbej4ratu szoba azonnalra, vtgy junius l-ére kiadó, Atp d utci 1. sz. alat'. 3568 6 Kü önbejiratu butorozott szoba nrnak, vagy oroönek kiadó. Selyem utca 29. 3613-2 A takarékpénztár Vay­Ádám cteai 2 számú lég­ii! gyobb üzlethelyisége, mely jelenleg a Migyar Mezőgaz­dák gépforgalmi üzlete, tiér­beado. 3657—2 Jó monkás fiatal borbé'y­s°gfd ai ónnal felvétetik. — Cim a kiadóban. 3737 Intelligens kiszolgáló kis asszony és egy ügyes fiú tanultnak felvételik. Jelent­kezni Sipos-cukrászdában. 1116-2 Vfg'eges elutazás végeit minden elfogadható árért azonnal eladók két siffon, egy három fit kos edényes kredenc, két szék, epy asz­tal, kút üres nagy nfazó lada, ürfs nagy és kis uger kás befőttes üvegek, egy kis stelázíi. Vay Aűam-u 57. a. 3., egy sodronybetéles áfy eeybea vagy darabon­ként is eladó. 3683 Mérlegképes könyvelőnő, ki öcál'ó levelelő, s az ös zes irodai teendőkben, váltó ügyekb' n nagy gyakor­lattal rendelkezik, elhelyez­kedést keres, esetleg tra­könyvelést val'al. — Cim a kiadóban. 3fc9l-2 Ktlfödőn tanalt tanár­jelölt perfekt német-francia társalgást, nyelvtanítást vál­lal. Cioi a kiadóban. 3/09 Házmestert alkalmaznék jonios 15-től. Cim a kiadó­ban. 3735 1 Ügyes, vőlegénynélküli szobalányt azonnali beá 1­lásra keresek. Cim a kiadó­ban. 3744 Egy bú orozott szoba ki. adó, eset'eg bútor nélkül is. Pazonyi út 5. Süteményes leányt kere­sek. Jelentkeíés a sóstói 'ő­pincérué, 3747-2 Tannlólányokat felvesz Namtnyi szalon R K bér­palota. 3749 Kiadó egy szol a, konyhás lakás mellékhelyiségekkel Bethlen u ca 15. c 752-2 Különbejáratn bútorozott szoba í5-re kiada. Megte­kinőhető dtlelőit fél 2-ig Nyírvíz I. 2. 3754-2 Gépésí-kovács aj'nlVoíik uradalomba vagy vidékre. Cim az l'jságbobban. 1113 64 darab pulyka felébe adó. Érdeklődni az Ujság­boltban. 1112 Egy j karban levő cse­répkályhát keresek megvé­telre. Cim az Ujságboltban. 11141 Háromszobás szép l»kss «u>usitu3 elsej'ére kiad'", Kctaji ntca 50. 111b Bét vagy három szobás, fördőszebás nj lakás kiadó. Szarvas utca 33. 1111 AlKalmi bázvétel! Más vállalkozás miatt elő dó uj adómentes, modern öt szobás ház önköltségen alui áron, tőkebefektetésre vagy gasddkodásra igenalkalrras. Eladással megbízva Hauber­ger ingatlanforgalmi iroda Nyíregyháza, Rákóczi ntca Lengyel-cukrász udvar. 91 Jóvizhordást. vhhuzá t és bútorjavítást vállalok. Cim a kiadíban. 1IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI1IIII Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal Széchi-nyi-út 9. szám. Telefon 139. sz. és az Ujságbolt Bethlen u. 2. Telefon 53. IIIHIilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll Vidéki diáíiofc otthona a nyíregyházi izr. fiúnevelő intézet. Tanári felügyelet. Szigorúan rituális koszt. Prospektust kérjen : Dr. Lichtman Nándor Miskolc, Széchenyi-út 85. 3572-5 5830—1931. vgrh. sz. Árverési hirdetmény kivonata. • A nyiregyházi kir. törvényszék­nek 2246/32—926. sz. alatt kelt kielégitési végrehajtást rendelő vég­zése folytán Mezei Vilmos nyíregy­házi lakos javára 232 P 40 f. tőke és jár. erejéig 1931. évi április hó 9. napjén végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1098 P-re becsült ingc­1931. junius t. ságok u. m.; szobai bútor, burgonya főző, sertés, terményrosta, stb. a nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. fenti sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyiregyháza határában Felső Simán 1931. évi junius hó 6. napján d. u. 4 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyiregyháza, 1931. április 29. LABAY ANTAL 1110 kir. bir. végrehajtó Meghívó. A nyiregyházi Fűszer és Gyar­matáru Részvénytársaság folyó évi junius hó 12-éa d. u. 4 órakor saját székhazában tartja XXIII. évi rendes közgyűlését, melyre a t. részvényeseket tisz­telettel meghívja Az Igazgatóság Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság jelentése a lefolyt 1930. üzletévről. 2. A íelügyelőbiaottság jelentése az 1930. üzletévről. 3. Az 1930. évi mérleg, veszte­ség-nyereség számia előterjesztése.. 4. A nyereség hovaforditása feletti határozat, ennek kapcsán az igazgatóság é3 felügyelóbizottság részére a felmentvény megadása. 5. Indítványok. A közgyűlésen csak azon rész­venyes élhet szavazati jogával, aki részvényeit a még le nem járt szel­vényeivel együtt, vagy erről szóló bármely nyiregyházi részvénytár­sasági szervezettel bíró pénzinté­zet által kiállított letéti elismer­vényt a közgyűlés megtartását megelőzőleg 8 nappal a társaság pénztáránál leteszi. A mérleg a közgyűlést meg­előző 8 napon át az intézet helviségében bármikor megtekint­hető. 3738 16959—i93i. á. ü. Hirdetmény. Szabolcsvármegye árva­széke haszonbérbe adja kis­korú Kállay Erzsébet és Mária tulajdonát képező és a nagyhalászi 1575. sz. tkvi betétben felvett 150 magyar hold kiterjedésű szántóföld­ből álló ingatlanaik, amelyet közvetlenül a Nyiregyháza— Nagyhalász—Dombrád kö­zötti vasút és kövesut és a telektanyai iskola mellett terülnek el. Az ajánlatokat 1931. junius hó 23-án d. e._ 10 óráig az árvaszékhez kell benyujiani A haszonbérbeadás rész­letes feltételei az árvaszék elnökénél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Nyiregyháza, 1931. évi junius hó 2. Dr. Andrássy s. k. 3757-8 árvaszéki ülnök Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom