Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-06-06 / 125. szám

1931. junius 0. jftímoéiL • - ••••; ;•- 7-í-Vfj•f/Ji £ DIABAL K ij Péntek, szombat, vasárnap junius 5, 6, 7. Két világattrakció egyszerre Titokzatos kinai Richárd Talmadge legnagyobb bravur­filmje. Küzdelmek a földön, földfelett és földalatt 10 felvonásban és A póruljárt hozományvadász Syd CHAPLIN idei egyet'en vígjáték attrakciója 10 felvonásban. NAPI HIREK KISNAPTAR Junius ö. Szombat. Róm. kath. Norbert. Gör. kath. Tekla. Prot. Norbert .Izr. Sivan 21. VÁROSI SZÍNHÁZ: Feketeszáru cseresznye (fél 5 órakor). Meluzina (egynegyed 9 órakor:) APOLLÓ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Mesterfogás. (5, 7 és 9 órakor.) Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel órától. Városi gőz- és kádfürdő nyitva. Bujtosi strandfürdő: nyitva egész napon át. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész héten át a Gergelyffy és Fejér gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. Rádió-müsor. Budapest. Szombat. 9.15: Az Országos Postászenekar hangversenye. 9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgá lat. Vízállásjelentés magyarul é* németül. 12.00: Déli harangszó az Egye­temi templomból, időjárásjelenté Radics Jóska és cigányzenekará­nak hangversenye. 12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny folytatása 1.00: Pontos időjelzés, időjárás­és vizállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piac árak, árfolyamhirek. 4.15: Novella. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás­és vízállásjelentés, hirek. 5.00: A Szoáális Missziótársulat előadása. 5.30: Hangverseny. 6.30: Mit üzen a rádió ? 7.00: Mesterházy Jenő előadása. 7.25: A m. kir. Operaház elő­adásának ismertetése és az elő­adás színlapjának felolvasása. 7.30: A m. kir. Operaház előadá­sának közvetítése. : Az I. felvonás után : Sport- és ügetőverseny eredmények. A II. felvonás után: Pontos idő­jelzés, hirek. Az előadás után: Időjárásjelentés Majd: Csorba Gyula és cigány­zenekarának hangversenye a "Ba­ross-kávéházból. ELJEGYZSÉ Szentimrey és kraszníkvajdai Szent-Imrey Máriát eljegyezte 1 limoneti Benoíst Gaston ím. kir­huszárhadnagy. — Csütörtökön délután 6 óra­kor lesz a Bessenyei* Kör évzáró közgyűlése. A Szabolcsvármegyei Bessenyei Kör f. "hó 11-én csü­törtökön délután 7 órai kezdettel a városháza kis tanácstermében év­záró közgyűlést tart, amelyre a kör tagjait tisztelettel meghívja az Elnökség. — Isméi a Kállői-utcán közle­kedneK az autóbuszok. A Kisvas­utak igazgatósága közli, hogy az autóbuszok Nagykálló és ökörító felé mától kezdve ismét a Kállói utcán át közlekednek, mégpedig a Luther-utcán és a Gimnáziumi közön keresztül jutnak ki a Kállói­utcára. — A ref. népiskolások műked­velő előadása. A református elemi I népiskola tanulói az iskola diszter­I mében folyó hó 6-án szombaton és : 7-én vasárnap délután 4 órai kez­dettel »Évike Tündérországban« ze­nés. mesejátékot és »Bucsu az isko­látóífc clőképes színjátékot fogják előadni. Talán mondanunk sem keli, hogy ezekben a gyermek elő­adásokban a gyermeki Szív és lélek üdesége és tisztasága cseng. Szü­lők, nevelők, gyermekbarátok egy­aránt nemes élvezetet szerezhet­nek: maguknak, ha ez előadásokon megjelenésükkei jutalmazzák a szebb és boldogabb magyar jövő­ben való bizakodásra nevelt nemes becsvágytól ösztökélt iskolás gyermekek színjátékát. A Színda­rabokat dr Horváth Anna ret. ta­nítónő tanította be az ő ismert fáradhatatlan rutinirozott nevelői ügybuzgalmávai. Reméljük ,hogy a siker — mint a múltban — most sem marad el. A Szombat dél­utáni előadás főleg iskolás gyer­mekek^ a vasárnap délutáni pedig felnőttek részére tartatnak meg. — Menetdijmérséklés és menet­rendváltozás az autóbuszvona'akon, A Nyiregyházavidéki Kisvasutak Üzletvezetősége a következőket hozza a közönség tudomására: Ér­tesítjük a t. utazóközönséget, hogy í. hó 2-től kezdődőíeg az alanti viszonylatokban a menettérti jegy­árakat ismét Iejebbitettük. Nyir­egyháza—Oros oda-vissza menet­térti jegy ára P —.80. Nyiregy­háza—Napkor oda-vissza menet­tértijegy P 1.20. Nyiregyháza— Apagy oda-vissza menettértijegy P 1.50. Nyiregyháza—Nyírtét oda­vissza viszonylatban P 2.00. Nyír­egyháza—Székely oda-vissza me­nettérti jegy P 2.00. Nyiregyháza Nyirbogdány oda-vissza menettér-, ti jegy P 2.00. Nyiregyháza— ' Nyírtura oda-vissza menettértijegye P -1.20, Nyiregyháza—Nyirpazony oda-vissza menettérti jegy ára P —.So. Folyó hó 6-tóf kezdődő Ieg Nyiregyháza—Nyírtét illetve Nyiregyháza.—Székely között az alanti menetrendet léptetjük élet­be. Nyíregyházáról indul 6 óra 05 perckor és 11 óra 50 perckor és Apagyon át Nyírtétre érkezik 6 óra 55 perckor és 12 óra 40 perckor, Nyirtétrőf indut 7 óra 05 perckor, 12 óra 45 perckor és Oroson át Nyíregyházára érkezik 7 óra 55 perckor és 13 óra 35 perckor. — Nyíregyházáról indul 5 óra 35 és 13 óra 45 perckor és Nyirbogdá­nyon át Székelyre érkezik 6 óra 30 és 14 óra 46 perckor. — TyuKodon kifosztottak egy szatócsüzletet. Tyúkod községben az elmúlt hónap 15 — 16-ra virradó-' ra ismeretlen tettesek betörtek özv. Braun Izidomé szatócsüzle­téb es mintegy 260 pengő értékű ruhakelmét, vásznat, élelmiszere- , ket loptak el. A porcsalmai csend­őrség erélyes nyomozást indított a vakmerő betörők kézrekeritésére, bár a nyomok szerint valószínű, < hogy a tettesek Romániába szök-­tefc. — Makacs székrekedés, vastag­bélkatarus, gyomorbaj, puffadás* vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, csipőfájás eseteiben a ter­mészetes »Ferenc József« kese­rűvíz, reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések ta­núsága szerint a Ferenc József viz még ingerlékeny belü betegeknél is fájdalom nélkül hat. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárak­ban, drogériáikban és füszerüzle­tekben kapható. Letartóztattak egy budapesti bank­igazgatót, aki halálra gázolt egy rendőrt A Budapesti Értesítő jelenti: Szerdán éjjel Budapesten a Lipót­körut és a Szemere-utca keresz­teződésénél egy magánautó, (me­lyet Richmer László 31 éves bankigazgató vezetett, halálra gá­zolta Kovács XXI. József" köz­rendőrt. A rendőrt korházba szál-i litották, azonnal műtétet hajtot-r tak rajta végre, de már nelm lehe­tett megmentem az "életnek. "A bankigazgatót előzetes 'letartózta­tásba helyezték és ma délben át­kísérték az ügyészség fogházába­— A Nytve választmánya ma, pénteken este fél 9 őrai kezdettel, az Ipartestületi 'Székházban ülést tart. — Jubileum. Erdős József, az országszerte előnyösen ismert bu-, dapesti 'hirdető-iroda tulajdonos, a mult napokban ünnepelte a reklám és az újságok szolgálatában eltöl­tött harmincöt éves jubileumát, • mely alkatommal" a z üzletfeleken, ismerősökön és jóbarátokon kívül különösen az újságkiadó szakmá­ból — igen sokan keresték jel jókí­vánságaikkal. — Gyorsírástanitást vállalok egyéneknek és 3—5 személyes cso­portoknak. Irodai vizsgára előké­szítek. Cim Nagy Irén oki. gyors­irástanitónő. Káilai-u. 23. — Richárd Talmadge mint »Titokzatos kjnai« a Diadalban. — Ma mutatja be a Diadal-Mozgó Richárd Talmadge legnagyobb és legbravurosabb filmjét, »A titokza­tos kinai', cimü izig-vérjg különle­ges kalandor-történetet. A titokza­tos kínaiban Richárd Talmadge fe­lülmúlja önmagát, annyi hajmeresz­tő bravúrt produkál, mire nem volt volt még példa a kalandorfilmek történetében. — Fenti filmmel egy­időben "kerül bemutatásra a saison legnagyobb vígjáték-attrakciója, a Póruljárt hozományvadász«, mely a falrengető kacagásról szükségsze­rűen gondoskodik. — Sulyok szerencsétlenség érte KarfunKei Mór borkereskedőt a Bessenyei-téren. Ma délelőtt féi 11 óra tájban a Bessenyei-téren Kar­iunkéi Mór helybeli' borkereske­dőt SulyoS baleset érte. A piacon megcsúszott egy elhullatott zöld­séglevelen és eltöítq a lábát. A sze­rencsétlenül járt kereskedőt a mentők az Erzsébet kórházba szál­lították. Ideje volna már, ha a piac körzetében a járdák tisztán­tartását erélyesen ellenőriznék, mert az ott uralkodó állapotok ve­szélyeztetik a járókelő^ testi épsé­gét.' Rendezték az irodatisztek szabadságidejét és hadipót­lékát A belügyminiszter a Községi Tisztviselők Országos Egyesületé­nek többrendbeli kérelme alapján körrendeletben értesítette a vár­megyéket, illetve községeket, hogy az irodatiszt elnevezést a községek szervezési szabályrendeletükben az Írnokokra és imokvégrehajtókra is kiterjesszék. Annak sincs aka­dálya, hogy a községek a községi és körjegyzők szabadságidejéről "és helyettesítéséről alkotott szabály­rendeletének rendelkezéséit a köz­ségi irodatisztekre és más alkal­mazottakra is megfelelő mérték­ben "kiterjesszék. Megengedi végül a miniszter, hogy amennyiben az illető község háztartási helyzete megengedi, azok a községi alkal­mazottak, akik a világháborúban résztvettek, az "állami alkalmazot­takra nézve megállapított'feltételek fennforgása esetén ugyanakkora összegű hadipótlékban részesül­jenek. 5 Öten pályáztak a LudoviKa akadémia vármegyei alapit ványi helyére SzabolcSvái mej^ye kisgyülése Er­dőhegyi Lajos dr főispán elnökle­tével ma délelőtt ülést tartott, a­amelynek tárgysorozata 68 pont­ból állott. Legérdekesebb pont volt a Ludovika Akadémia vármegye* alapítványi helyének betöltésére , vonatkozó előterjesztés, amelyet Virányi "Sándor főjegyző ismerte­tett. Az alapítványi helyre drTóth László II. főjegyző Zoltán fia, vi­téz "szentkatolnai Elekes Gábor ny. hsuzárezredes Károly fia, Tamáska Endre polgári "fiúiskolái igazgató Endre fia , Praviczky András hus­íparos Petrohán Béla nevü nevelt fia, dr. Láng K. Károly fia érdeké­ben nyújtottak be pályázatot Pápai István pénzintézeti központi tiszt­viselő kérvénye nem volt a szüksé­ges okmányokkal felszerelve. A' kisgyűlés ugy határozott, hogy a pályázók közül egyet elsősorban,, a többit pedig másodsorban je­löli. "Szó volt még a tisztviselők és nyugdijasok illetményének pontos kifizetéséről. A vármegye közgyű­lése egyébként holnap délélőtt 10 órakor fesz. 1 | Agyontaposta a bika Szegedről jelentik: Tamáspalo­tán a községi csorda egyik bikája megvadult. Szarvára kapta az 56 esztendős Huszár János csordást, majd földhöz váigta és agyonta­posta. AZ IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban felhőzet lassan csökken, a lecsapódások egészen megszűn­tek, a hőmérséklet már emelkedett és tegnap délben elérte a 27 "fokot. Budapesten ma délben a hőmérsék­26 fok C. A tengerszintre redukált légnyomás 762 mm. Várható idő­járás a következő 24 órára: Mér­sékelt északi légáramlás, kisebb hőcsökkenés, egyes helyeken ziva­taros esők. Rövid rádióhírek | -|T) — Piccard professzor és Kipfer mérnök tegnap este Brüsselbe ér­keztek. Nagy ünnepséggel fogad­ták őket. Piccard kijelentette, hogy kísérletét nem ismétli meg. — A törvényszék felmentette Ká­dár Henrik hosszupályi gazdálko­dót és fiát, akik ez év márciusában a hirtelen megőrült Móré Ferrenc gazdálkodót önvédelemből agyon­verték. — Vasárnap jelenik meg a vá­lasztási rendelet, amelynek értel­mében a választásokat az országban mindenütt junius 27-től julius 5-ig bezárólag kell megtartani. — A kaliforniai technológia.' in­tézetben feltalálták a a gyűrhető tükröt. — Pskow orosz városban 76 ház leégett. — Felavatták a salgótarjáni ipar­testület uj székházát. — Hétszeresen túljegyezték Lon­donban az amerikai kormány által kibocsátott 800 millió dollár ösz­szegü 3.8 százalékos kötvényt. — A D. O. X. 1700 tengeri mérföldes utja után a legjobb kon­dícióban érkezett Fernando No­ronhoba, ahonnan 'folytatta oceájii útját. Az a hír tehát, hogy belezu­hant a tengerbe, nem felel meg a valóságnak. — Kiebeisberg Kuno gróf kul­tusjzminiszter tegnap délelőtt tar­totta programmbeszédét Szegeden. — Az Angol Bank tegnapi ülé­sén a bankkamatlábaf 2 és Tél százalékban állapította meg. , /

Next

/
Oldalképek
Tartalom