Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-06-04 / 124. szám

MmmúK. 1931. junius 4. A címszerepet G. Székely Renée, a ] kitűnő komika játssza. — Csütörtökön délután 4 óra­kor leszállított mérsékelt helyárak­kal a Nőtlen férj, táncos operett­újdonság. 3 órás állandó nevetés! — Csütörtökön este utoljára a szezonban a nagy operettsláger Csodabár. Bár hangulat! Egy ke­délyes pesti éjszaka! Mindenki in­gyan iszik pezsgőt! Mindenki nézze j meg a szezon legnagyobb operett­sikerét. — Pénteken este a Nyírvidék jegyakciója. Mindenki a Nyírvidék j bői kivágott utalvány ellenében fél­áru jegyet kap a színházi pénztár­nál. Szinre kerül Lehár világhírű j •operettje, a Víg özvegy. Jegyek 24 ] fillértől 1 P 40 fillérig. — Szombaton délután fél Sora­kor a leszállított mozihelyárakkíal: Feketeszáru cseresznye. Jegyek 24 fillértől 1 P 10 fillérig. Megindultak a magyar-cseh keres­kedelmi tárgyalások Budapestről jelentik: A magyar delegátusok tegnap este a gyors­sal elutaztak Prágába, hogy meg­kezdjék. a kereskedelmi tárgyalá­sokat a c.seh delegátusokkal. A prágai kormány meghívása azzal a reménnyel kecsegtet, hogy si­kerülni "fog szerződéses állapotot teremtem "a két ország között. Szerda, csütörtök junius 3., 4. Willam Haines, Anita Page Szokatlanul különleges filmkolossznsa Sanghinghi fogoly dráma in felvonásban. Nem várt meglepetések tömegével. Kisérö kép : Gyomorerősítő am. burleszk Főszereplők: Stan és Pan Nyírpazony halárában a vonat elé vetette magát egy életnnt nyírszőlőst asszony A vonat kerekei lemetszették és a felismerhetetlenségig szétroncsolták az asszony fejét Tegnap délelőtt borzalmas mó­don vetett véget életének egy asz­ajzony a Sóstói-szőllőtelepen, a Ru­zsonyi szőlő előtt. Az életunt asz­szony a robogó vonat elé vetette Inasát s a vonat kerekei lemetszet­ték és a felismerhetetlenségig szét­roncsolták az asszony fejét. Az ön­gyilkosságot az egyik pályaőr fe­dezte fel s nyomban jelentést tett az esetről a csendőrségnek és a nyir­egyházi MÁV állomásfőnökségnek. Az öngyilkosságról értesült a Sóstón tartózkodó Balogh József rendőrfőfelügyelő is, aki a hir vé­tele után nyomban a helyszínre sie­tett, a helysjzinről- vázlatrajzot vett fel, s utána a holttestet elhuzatta a sínekről, hogy ujabb roncsolá­soknak ne legyen kitéve. A holtteret annyira szétron­csolták a vonat kerekei hogy a környék Lakói sem tudták felismerni. A fejből csupán az orr feletti rész maradt épen, az alsó álkapcsot ösz­szetörte a vonat kereke. A sóstói csendőrőrs bevezette a nyomozást az életunt személyazonosságánlak megállapítása céljából. Az öngyil­kosság mellett szól az a körülmény, hogy akadt tanu, aki látta az asz­szonyt már órákkal a vonat érke­zése előtt, amint fel s le sétálgat a sinek mentén. A sóstói csendőrőrs azonnai meg­indította a nyomozást e borzalmas ügyben és a délutáni órákban a következőket 'állapította meg: A halálos gázolás délután fél i óra­kor történt a Sóstóhegy és Sóstó­fürdő között Nyirpazony határában. A Kisvárda felől jövő 2365 számú vegyes vonat gázolta el a szeren­csétlen asszonyt, akinek fejét a mozdony kerekei a fel­ismerhetetlenségig szétroncsol­ták. A holttest ruhájában semmiféle irást nem találtak, amelyből kilé­tére lehetett volna következtetni s ezért csak hosszas és alapos kuta­tás után sikerült a nyomozó csend­őröknek felderíteni az ismeretlen nő személyazonosságát. Estére azonban teljesen tisztázó­dott az asszony kiléte s szörnyű ha­lálának körülménye. A sóstói csendőrőrs megállapította, hogy a halálragázolt nő özv. Simon Mihályné szül. Nyegucz Mária nyirszőt 'si la­kással azonos. Az életunt nő, aki gyötrő szív­bajban szenvedett, már régen fog­lalkozott a halál gondolatával, hogy földi gyötrelmeinek véget vessen. A kir. ügyészség a nyomozás befe­jezése után megadta a holttest el­temetésére az engedélyt. Eövid rádióhírek • — Tarnaőrs községben Gonda István napszámos hirtelen megőrült s kapával agyonverte az apját, Gonda Kálmánt. — A prágai képviselőház Major kommunista képviselőt, aki a ne­meslkossuti vérengzés előidézője volt, kiadta a törvényszéknek. — "Kerülő uton érkezett jelentés sjzerint Moszkvában május 28-án egy hatalmas vásárcsarnokban, a­melyben több mint 5000 ember tartózkodott, több ember elkiáltot­ta magát, hogy mindenki menekül­jön, mert a katonaság gázzal akar­ja elárasztani a csarnokot. A tö­meg pánikszerűen menekült a ki­járatok felé s közben 20 embert halálra tapostak. Kiderült, hogy a vak lármát egy rablóbanda idézte élő s mig a tömeg menekült, ezek sorra fosztogatták az élelmiszer­árusok pénztárát. A rablók közül többet elfogtak. — Mi újság az anyakönyvi hiva­talban? A nyiregyházi anyakönyvi hivatalban junius i-én a következő bejegyzések történtek: Születtek : Dezső Sára ref., Gál János ág­h. ev., Katona János ref., Bóján Margit ref., Brutóczki Éva r. kath. Meghaltak: Papp Antal napsz. g. kath. '68 éves, Szollár György­né Racskó Anna ág .h .ev. ' 67 éves, Farkas István r. kath. 16 hónapos, Kiss Lajosné Med­vegy Mária ág. h .ev. 59 éves,, Kollin Lipótné Reichard Johannai, izr. 59 éves. — Gyakorolja a jótékonyságot. Vegyen Jótékonycélu Állami sors­jegyet, mellyel nemcsak jót tesz' de 40.000 pengőt is nyerhet. — Kristály befőtt [ ekötö gum­migyürüvef. Az .Ujságboltban kap­ható . Bvümölcsfa zelopgrmelez készülékek. Universal Mobil taligás permetező Universal Arbor gyümölcsfa permetező Universal Glóbus cukorrépa permetező Universal Csepel szőlő permetező Egyszerű kezelés. Olcsó, kitűnő anyag és minőség. Gyártja: WEISS MANFRÉD acél és fémművei r. t. CSEPEL Eladási hely: Marton és Társa Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-utca 8. szám. NAPI HIREK KIS NAPTÁR Junius 4. Csütörtök. Róm. kath. Űrnapja. Gör. kath. Metrofán. Prot. Kerény. Izr. Sivan 19. VÁROSI SZÍNHÁZ: Nőtlen férj (4 órakor) Csodabár (egynegyed 9 órakor.) APOLLÓ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Tibéti éjszakák. (3, 5, 7 és 9 órakor) DIADAL MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ A sankinghi fogoly. (3. 5, 7 és 9 órakor) A footballbirák labdarugó mérkő­zése a bujtosi sporttelepen. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel órától. Városi gőz- és kádfürdő nyitva. Bujtosi strandfürdő: nyitva egész napon át. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész héten át a Gergelyffy és Fejér gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. Rádió-müsor. Budapest. Csütörtök 9.00: Újsághírek. 10.00: Egyházi zene és szentbe­széd a lipótvárosi Szent István Bazilikából. 12.00: Déli harangszó az Egye­temi templomból. Utána: Pontos időjelzés, időjá­rásjelentés, hirek. Majd : A m. kir. Operaház tag­jaiból alakult zenekar hangver­senye. 2.00: Gramofonhangverseny. 3.00: A »Rádióélet« ifjúsági elő­adása. 4.00: Krasznay István dr. elő­adása. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás­jelentés. 5.10: A m. kir. Földmivelésügy Minisztérium rádió-előadássoro. zata. 5.45: Versek. 6.1 5: Noszlopy Aba Tihamér elő­adása Csélényi József és Rácz Béla cigányzenekerának közre­működésével. 7.20: Nagy Adorján előadása. 8.00: Helyszíni közvetítés Deb­recenből. A hangverseny szünetében: Ló­versenyeredmények. A hangverseny után : Pontos idő­jelzés, időjárásjelentés, hirek. Majd: Nyiregyházi Rácz Marci és cigányzenekarának hangverse­nye a debreceni Arany Bika szálló étterméből. Junius 5. Péntek. Róm. kath. Bo­nifác. Gör. kath. Marcián Prot. Bonifác. Izr. Sivan 20. VÁROSI SZÍNHÁZ : Vig özvegy. (V49 órakor.) APOLLÓ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Mesterfogás. (5, 7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő: nyitva. Kedden és pénteken a gőzfürdő csak nők részére van nyitva. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel 6 6 órától. Bujtosi stranfürdő: nyitva egész na­pon át. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom