Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-03-04 / 51. szám

1931- március 4. JWltfRYIDÉK. 5 DIABAL Ma, kedden nürcim 3. Luxus (ilm! O'c ió helyi-akkal ! SPION Th a von Hirbou 12 felv r-génye Rt-nd iite : Fritz Láng. Főssereplö : Wi ly Fritich. NAPI HIREK KISNAPTAR Március 4. Szerda. Róm. kath. Kázmér. Gör. kath'. Pál. Prot. Kázmér. Izr. Sus. Purim. APOLLÓ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Kadetíok. (5, 7 és 9 órakor.) VÁROSI MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ: Emil le csalsz. (5, 7 és 9 órakor.) DIADAL MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Álszemérem. (Csak hölgyebnek). (5, 7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő nyitva. Kedden és pénteken a gőzfürdő csak nők részére van nyitva. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9—13 órá i£­Egész héten ál a dr. Szopkó és Haissinger-gyógyszertárak tar­tanak ügyeleti szolgálatot. VÁSÁRNAPTÁR: Március 4-én. Ajka, Biharnagyba­jom, Bük, Kaposvár (sertésvásár nincs), Monoszló, Sárospatak, Ta polca. Marha- és kirakodóvásár: Hosszupereszteg. Állatvásár : Já­nosháza, Miskolc. Sertésvásár : Orosháza. Március 5-én. Encs, Ibrány, Ónod, Putnok, Söjtör (sertésvásár nincs), Tápiószentmárton, Vése (sertésvásár nincs). Állatvásár: Celldömölk, Kiskomárom (lóvá­sár nincs), Orosháza (sertésvásár nincs). Tiszafüred. Rádió-müsor. Budapest. Szerda. 9.1 5: Hangverseny. 9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelző szol­gálat. Vizállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, idójárásjelentés és hirek. 12.05: Hangverseny. 12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny folytatása. 1.00: Pontos időjelzés, időjárás­és vizállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 3.30: Morse-tanfolyam. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás­és vizállásjelentés, hirek. 5.00. Novellák. 5.25: A m. kir folyamőrség ze­nekaráinak hangversenye a Ki­rály-kávéházból . 6.30: Olasz nyelvoktatás. 7.00: Rosner Kálmán felolva­sása. 7.30: Jeanne Marié Darré zon­goraestje a Zeneművészeti Főis­kola nagyterméből, a Budapesti Hangverseny Zenekar közremű­ködésével. Utána: Időjelzés, időjárásjelen­tés, hirek. Majd Kurina Simi és cigányze­nekarának hangversenye az Em­ke kávéházból. 10.45: Horváth Loránd dr. an­golnyelvü előadása. Utána: A cigányzenekar hang­versenyének folytatása. HYIREDYHÁZi ÚTMUTATÓ E rovat alatt — taely a „Nyirvidék* oicté csak IS sxavaff hirdetései friMiak, napest* 1*90 paaféérí Gyümölcsfái ápolását olcsón, szakszerűen elvégzi Demeter Béla növényvédelmi vállalata Nyir­egyháza, Vay Ádám-utca 34 szám. 1253-4 Hölgyeim! Uraim! Kelmefestést, vegytisztitást legju­tányosabb áron készit MARÓTY, Felvételi üzlet: Kossuth-u. 1. — Műhely: Szarvas-u. 41. 1340-? Elsőrendű hazai kőszén P 3.— Vágott fa. . . P 3.60 mész legolcsóbban özv. Szabó Mihályní, Bencs László-tér 7. Kamer-ház. 1316 — Hivatalok részére mindenféle könyvkötéseket vállal és készit a Jőba-nyomda könyvkötészete Nyír­egyházán. Széchenyi-ut 9. Telefon 139­Nagy sikere volt a Városi Mozgó tegnap bemntatott néma műsorának A Városi Mozgóban tegnap két néma sláger került szinre, az egyik Dina Grallavál a főszerepben, az »Emil te csalsz /« cimü kacagtató vígjáték, a másik pedig a »Volt egyster egy barát.. .« cimü drá­ma. A címszereplő Waler \Grii­ters kitűnő szinész. Partnerei Vera. Schimtterlőw, Willy Dohm és Josef Richchein is nagyon jók voltak. Az alpesi felvételek gyönyörűek. A kacagtató vígjátékban Dina Gralla mellett a pompás hurnoru Kari Noll remekelt. Ezt a kitűnő filmet még ma és holnap játssza a Városi Mozgó, — csütörtöktől pedig Stolz Róbert vi­hirü filmoperettjét, a y>Legszcfob tangó'-t mutatja be. A fúrn két jelentékeny szerepét Szőke Szakáll és Halmay Tibor játsszák, akik egy teljes felvonáson keresztül magya­rul beszélnek, mókáznak és énekel­nek, mellettük a legkiválóbb, né­met hangosfilmszinészek kezében vannak a főszerepek. ELJEGYZÉS Kertész Ernő gyógyszerész el­jegyezte Szűcs Margitot. — A hatvanötösök bajtársi ösz­szejövetete. A volt cs. és kir. 65 gyalogezred volt tisztjei 'és tiszt­jelöltjei bajtársi összejövetelüket 1931. március hó 7-én este 8 óra­kor tartják a Posch vendéglőben V. József-tér 1. (Blumenstökel). Szíves megjelenését és a bajtár­sak értesítését kérjük. Budapest, 1931. évi február hó 28. Henzel Já­nos ezredes. Dr Javornitzky Jenő, dr Szabó Jenő. — Köszönet. A József kir. her­ceg szanatórium egylet részére a Nyíregyházi Takarékpénztár Egye­sület 500 pengőt, a Nyíregyházi Termény és áruraktár r. t. 100 pengőt adományozott. Fogadják érte egyesületünk hálás köszöne­tét. Kovách Eiekné, elnök. — A Nyiregyházi Iparosifjak önképző ' Egyletének köszöne­te. A Nyiregyházi Iparosifjak ön­képző Egyletének elnöksége ezúton mond hálás köszönetet mindazok­nak, akik hazafias célkitűzésűkben azzal támogatták, hogy az egyesü­let február 15-i álarcos bálján fe­lülfizettek, illetve jegyüket megvál­tották. Ajándéktárgyak: Két kg. bonbont adományozott a »Hindu« csokoládégyár helyi lerakata. A je­gyüket megváltók nevét folytató­lagosain közöljük : 2 pengővel meg­váltották jegyüket: Algőver Géza, Antai Lajos, Balla Antal, Barth Antal, Chriszt Dezső, Fábián Pál, Figeczky Lajos, Gloviczky Jó­zsef, Gróf István, Hartmann Sán­dor, Hartos Lajos. Hauzer Gyu­la, Hegedűs Sándor, Hoffmann Fe­renc, Hoffmann Mihály, Huray Já­nos, Kada József, Károlyi István, Királyfalvy Dezső, Kiss Kálmán, özv. Kleinmann Gézáné, Kohn I. Ignác, Korbán Ferenc, Lacz­kovszky András, Nagy István hentes, Sándor Rezső, Simkovics József, id. Stibi József, ifj. Stibi József, Szentmiklóssy Zsigmond, Vrabeíy András, Weíszhausz Jenő. Gallasz János, Grünfeld Zsigmond, Kiss János, Putnoky István, Schildmayer Árpád. — Nyilvános köszönet. A Nyír­egyházi Takarékpénztár Egyesü­let Rt. tek. Igazgatósága ez évi üzleti eredményébői volt kegyes az eiemi iskoláinkba járó szegény gyermekek felruházására kezeink­hez 600 pengő segélyt folyósí­tani. A nagylelkű adományéit hálás sziwei mond köszönetet Nyíregyházán, 1931. március 3-án. Az ev. egyház elnöksége. — A Leánykáivineumban már­cius hó 4-én szerdán délután 5 órakor Uray Sándor debreceni ref. lelkész tart előadást »Amerikai él­ményed címmel. Az előadásra mindenkit szívesen lát az intézet igazgatósága. E felfordult, szomorú világban A hölgyek "boldogok csak ugy lesznek, Ha finom és szép kalapot olcsón Walterné üzletében vesznek. (Waíterné és Horváthné kalapüz'ete róm. kath. bérpatola, Bethlen-u. 2.) — Szerda este a textilgyártás­ról tart vetitettképes előadást Len­horn Fmre a Kereskedő Ifjak Egy­letében. A Kereskedő Ifjak Egy­lete előadás-sorozatában szerda este fél 9 órakor Lenhorn Imre, helybeli textilkereskedő tart veti­tettképes, teljesen ingyenes elő­adást »Fonalak és szövetek hogyan készülnek« címen. A tanulságos és bizonyára értékes -előadás iránt nemcsak a szakmabeli főnökök és alkalmazottak, hanem a kereske­delem és ipar többi ágának képvi­selői között is nagy érdeklődés nyilvánult meg és igy ^biztosra vehető, hogy az Egyesület ezen előadása is a legteljesebb siker je­gyében lesz megtartva. — Köszönetnyilvánítás. Sza­Iáncy Ferencné urnő a .Misszió szegénykonyhája javára 50 pen­gőt adományozott. A nemeslelkü adományt hálávai nyugtázza az Elnökség. Nagyanyáinkat csak ijesztgették, leányaink már valóra váltják a Legénykérést márc. 9—10-én a Várost Színházban. — Gazdasági munkaközvetítés Nyíregyházán. A Nyíregyháza me­gyei városnál megszervezett ható­sági gazdasági munkaközvetítő 1930. évi ügyforgalma a 'követ' kező volt: A munkásokért 46 imUn­kaadó jelentkezett s 714 munkást keresett s ezek részére ennyi is közvetíttetett. Munkáért jelentke­zett 189 munkás s ebből 157 köz­vetíttetett. A rossz gazdasági vi­szonyok nem alakultak kedve­zően, a kereseti lehetőségek rosz­szak voltak s a munkanélküliség különösen ősz felé rendkívüli mér­tékben emelkedett. A imult év fo­lyamán összeírtak 155 gazdasági cselédet. 98 dohányoskertészt, 461 mezőgazdasági munkást. A mun­kaközvetítés terén szerzett tapasz­talatunk általában az, hogy a hatóság közreműködését mind a munkaadók, mind a munkavállalók csak szórványosan veszik igény­be. Ennek oka az, hogy Nyíregy­háza megyei város határában lakó birtokosok földjüket feles, vagy harmados müveléssel használják, külön időszakos munkásokat csak a nagyobb gazdaságok alkalmaz­nak. A munkások szerződtetéséről is a munkaadók gondoskodnak s a hatósági közreműködést nagyob­bára csak a szerződések megköté­sénéi veszik igénybe. á modern kémszervezet titkai A mai világ gondokkal téli for­gatagában mi, a teremtés porsze­mei, nem is gondolnók, hogy a magas politikai tényezők és a kor­mány milyen eszközökkel szerez tu­domást azokról a gazdasági és po­litikai titkokról, amik az államok háborúját és békéjét megindít ják, illetve megszilárdítják. Hatalmas kémszervezeti központok vesznek körül mindannyiunkat s nemcsak férfiak, hanem nők utján is veszély­nek vagyunk kitéve abból a szem­pontból, hogy többé-kevésbé fontos államtitkokat áruljunk el. Eme kémszervezeti központok belső titkait tárgyalja részletesen Thea von Harbou 8 felvonásos re­ígéniye a Spion cimü hatalmas luxus film, melyet kizárólagos bemutatási joggal mutatott be és még kedden vetíti a Diadal-Mozgó az annyira közkedvelt olcsó helyáru előadásai­inak keretén belül. E helyein hivjuk fel olvasóink becses figyelmét a szerdai és csü­törtöki előadásainkra. Bemutatásra kerül az >> Álszemérem" cimü hatal­mas kulturfilm. Témájánál fogva külön férfi és külön női előadások keretén belül. Szerdán csak hölgyeknek, csü­törtökön csak uraknak tartunk elő­adást. 1 Körzeti képviselet Nyíregyháza Széchenyi-út 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom