Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-01-01 / 1. szám

S5SA ANDR.* ~ f "JZEUM Myfre'w'!^ ', i? .. 15. J^íVíRYIDÉK. 1931. Január /. HA ANÓD HA ELEM Az iparosság politikai újéve Irta: Frühwirth Mátyás országgyűlési képviselő férfiakra van szükség! A beteg' aki az élethez való reményét már feladta, menthetetlen. Nemzet, a melyik nem bizik a saját életerejé­ben, nem kelhet uj életre. Nem kri­tikátlan öntulbecsülést hirdetek, de hirdetem az erőseknek, az egész­ségeseknek önmagukban való bizá­sát, a legfontosabbat, amire a nem­zetnek válságos napjaiban szűk-, sége van. Beszámolót szerettem volna adni az évforduló alkalmából, be kell vallanom: nem sikerűit. Ez a nap még c.sak a naptárnak piros betűs napja; nekünk semmi más, csak a régi rossznak a folytatása. Egy ujabb lépcsőt üdvözlünk benne, a szebb jövő felé. Eleink' borraí> búzával, békességgel köszöntötték az újévet. Én nem élek a régi szerrel. Én ma: bátorságot, böl­cseséget és bizalmat hirdetek. És ez maradjon a jelszó, mind­addig, amig ei nem jő a mi igazi ujesztendőnk. Minden magyar vi­gasságos ujesztendeje, amelyik, — nem biztos ugyan, hogy január i-vei lesz jelölve a naptárban, de bizton hiszem, hogy ujabb ezer esztendeig fog tartani. És ha ez az idő eljön, akkor én is a régi móddal köszöntök: borral, búzával, békességgel. De addig: félre az utbói a gyávákkal, menjünk emelt fővel a magunk utján! A bátorság; bölcseség és bizalom utján! A magyar gazdasági válságnak óriási hullámverésében a magyar iparosság kétségtelen egyik leg­nagyobb szerepét viszi. A magyar földmüvesnépnek is kimondhatat­lan nehéz az élete most, azonban mellette a falusi iparosságnak és a városi iparosságnak még ennél is súlyosabb lett a megélhetési kér­dése. Az iparosság, amely a me­zőgazdasági lakosságból élt és annak a szükségleteit látta ei, ma a gazdaság és a földmivesnép hal­doklása miatt szintén mint hűsé­ges társa érzi a sülyedésnek a mély ségeit. Igaz, hogy a magyar vál­ság, nemcsak magyar kérdés, azonban meg keh állapitanunk; hogy a magyar kérdésen belül áz iparosságnak külön fájdalma van. A bajok megállapítását nem aka­rom folytatni, mert azt minden iparos ember, minden politikus és minden közgazdász, aki nyitott szemmel jár, élesen látja. A kive­zető utat megtalálni azonban, a gyógyulásnak a mesgyéjét kutatni és megállapítani emberfeletti mun­ka és mégis azt mondom, hogy nem reménytelen a magyar iparos­ságnak, a magyar kézmüiparosság­nak a sorsa. A mélypont után már csak a felfelé menés következhe­tik, csak az iparosságnak ebben a vonatkozásban téves utakra nem szabad jutnia. Elismerem, hogy a magyar ipa­rossággal szemben a vezetőkörök Csak elmondom: Mint iszonyodó fák a vihar sodrában állok előtted magosságos Hatalom, fogadd a dalom s benne tisztult érzések harsonáját, vesztett világom kihunyó mécsesét s add, hogy meg ne vessék Igazságomat, hanem inkább meglássák és megszeressék. 2­Filléreket hullattam egy Szegény-Szegény kezébe és megcsókolta érte a kezem> bár a Sors szórna elébem pár öröm-fillért, hogy áldanám érte szeszélyes lépteit. Magányomnak léha látogatói vannak, de meg sem pihennek, csak to vább rohannak... szemüket meresztik, nyelvüket rám öltik, Isten tudja miért, lelkemet meggyötrik. Fehér a ruhájuk, mint az angyaloknak, fekete a vérük, mint az ördögöknek: bűnöket susognak, jóságot dörögnek. Ha eltűnődöm ezen az életen: csak annyi — érzem — mint futó csillag utja titkosan hallgató, csodás éjeken. Tartallyné Stima Ilona. rezték és sokszázezer példányban koiportálták, jónak láttam csont­vázam épsége érdekében (már a muzeummal kötött szerződés értel­mében is!) a legközelebbi gyorsvd­nattai Magyarországra szállítani azt. — Szóval a helyzet most az — vetette fel a kérdést Regőcze —> hogy a csontvázad Németország tulajdonit képezi és halálod nap­ján esedékessé is válik? — Nevetni fogsz — kiáltott ví­gan Karfiol. — Legutóbbi sik­kasztásomból kifolyólag szorosabb ismeretséget kötöttem egy magas­rangu állami tisztviselővei, akinek révén betekintést nyerhettem a ke­reskedelemügyi minisztérium vám­szerződési kötelékeibe. Kiderült* habár Németországgal teljes mér­tékben fennáll a kedvezményes vámtarifa-egyezményünk, érthetet­len és eléggé ei nem ítélhető köny­nyelmüség'gei a csontvázakra vo­natkozó díjtételt kihagyták. Ami azt jelenti, hogy a csontváz ugy az export, mint az import Szem­pontjából különleges árunak te­kintődik és például kivitel esetén horribilis tarifával fogják elszá­molni azt. Regőcze ismét megszólalt: — Ne haragudj — mondta, — de az utóbbiakra vonatkozólag egy igen fontos körülmény alighanem kikerülte a figyelmedet. Az adás­vételi szerződést te Berlinben irtad alá. feltételezem tehát, hogy a mu­zeum ugy értelmezte azt, hogy a lefizetett 6oo márka ellenében ab Berlin tartozol a csontvázadat ren­delkezésére bocsátani, nem pedig külföldi relátióban, nevezetesen bu­dapesti paritásban. Kérdés tehát> nem szegted-e meg hirtelen történt elutazásoddal a szerzödés-szabta kö­telezettségeid egyik sarkalatos, — mondhatnám leglényegesebb téte­lét? Ne értsd félre szavaimat — tette hozzá őszinte jóakarattal — mindezt természetesen csak azért mondom, nehogy utólag valami kellemetlenség származzék belőle. — Helyesen beszéltél és köszö­nöm is a figyelmeztetésedet — szo­rított kezet Regőczével Karfiol. — De ne hidd azt, hogy fentiekre én nem gondoltam volna. Sőt. Haza­érkezésem után első dolgom volt felkeresni a német követséget, ahol bemutatva a szerződés birtokom­ban levő ellenpéldányát, a legtelje­sebb biztosítékot kaptam eljárá­som korrekt voltáról. Mert bár tényleg »ab Berlin« szólt csontvá­zamat illetőleg a szerződés 2-ik pontja, mégis adott esetben kény­szerítve voltam a 3-ik pont értei­mében annak épségben tartása cél­jából odahagyni Németország terü­letét. Elvégre is egy tulajdonosra nézve fontosabb az a tény, hogy milyen állapotban van a tulajdo­nát képező tárgy, mint amennyire lényeges annak tartózkodási helye. Tehát csak) a szerződés szelleméhez való feltétlen ragaszkodásomnak ad I tam kifejezést Budapestre való uta zásommai s nemhogy esetleges di­plomáciai következmények, netalán komolyabb súrlódások keletkezhet­nének ebből a két állam között — emelte föl a hangját Karfiol, — de a német nemzeti vagyon kí­mélése körül kifejtett érdemeim elismerése jeléül külön köszönetét tolmácsolta előttem a német kon­zulátus. — Szerencsés ember vagy — gra tulált őszintén Jegenye. — Várd meg a végét — nevetett Karfiol. — A kereskedelmi mi­nisztériumban szerzett értesüléseim birtokában a mult héten ügyvé­demmel levelet írattam a Birodal­mi Muzeum igazgatóságának, — amelyben bejelentettem, hogy el­haláloztam és csontvázam a szer­ződés 5-ik pontja értelmében ren­delkezésükre áll, várom tehát mi­előbbi szives intézkedésüket... — És?!! Es?! — kérdezték az izgalomtól egyszerre. Karfiol felelet helyett a zsebébe nyúlt, táviratot vett elő és felol­vasta : — »Vonatkozó vámszer­ződés hiányában ügyfele csontvázára nem reflektá­lunk. Főzzenek belőle eny­vet. — Birodalmi Muzeum; Berlin.« < suiyos hibákat követtek ei és elmu. lasztották a legalkalmasabb eszkö. zöknek az érvényesítését a legal­kalmasabb időben és ha az iparos­ság mozgott és panaszkodott, tette ezt azért, hogy az egész ország figyelmét magára vonja. Nem vé­geztünk tehát hiábavaló munkát* hanem az osztály, a magyar ipa­rososztály súlyos, nagy kérdéseire hívtuk fei az egész magyar közvé­leményt. Elismerem, hogy a magyar ipa­rosság rengeteget csalódott, hogy azt kevés osztály mondhatja ma­gáról. Ezek a hibák szerintem nem mindig az osztály vezetőiben vol­tak meg, hanem bizony az iparos­ság maga is saját magával szem­ben is sok hibát követett el. Az iparosság politikai újéve te­hát nem állhat abból, hogy külön önálló politikai pártban érvénye­sülhet, mert az iparosság szerin­tem önálló politikai mozgalomban mindig hátrányos helyzetben lesz. Az iparosságnak nem lesz osztály­plrtja, mint a proletároknak, — mert az osztálypárt mindig egyol­dalú politikára vezet. A magyar iparosságnak gazdasá­gilag össze kell fognia mindenki­vel, hogy az ő nagy pénzügyi és nagy gazdaságt kérdéseit együttes erővel legyen képes megoldani. Az iparosságnak osztályöntudat a nem olyan erős, hogy egy közös iparos­pártban tömörülhessen. Az iparos­ságnak magának minden politikai pártban érvényesítenie keli a maga törekvéseit. Az iparosság egyes tagjainak világnézetüknek, gazda­sági törekvésüknek és szociális küz delmüknek megfe'előleg kell elhe­lyezkedniük az egyes politikai pár­tok kereteiben. Az iparosság sehol nem él egy tömegben olyan nagy számban, hogy politikailag is ér­vényesülhessen. De ha egy tömeg­ben élne is, akkor is, akik ismerjük a magyar iparosság lelkületét, — tudjuk nagyon jól, hogy az iparos­ság hűségesen, öntudatosan egy tömegben nem fog megnyilatkozni. Ezt a tételt ugy kell vennünk, ahogy van, az életet és a tényeket nem lehet szépítenünk, éppen ezért ebből az iparosságnak azt a tanul­ságot kell levonnia, hogy az iparosság önálló politikai pártban nem tömörülhet, ha csak az iparos­ság politikai haladását erélyesen befolyásolni nem akarja. Az iparos­ságnak önálló pojitikai pártban való tömörülése bizalmatlanságot kelt a meglévő pártokban és előbb utóbb arra vezet, hogy mint para­Ieli haladó politikai organizációt tekintik. És miután egy önálló iparos politikai párt önállóan cse­lekedni és eredményeket elérni nem fog tudni, ennélfogva örökké függvénye lesz valamelyik párt­nak, amely az önálló iparospártot magához láncolja. Tanulság ebből az, hogy az ipa­rosság politikai újéve arra töreked­jék, amit az élet mond az iparos­ságnak, hogy nem önálló iparos­pártot, hanem az iparosérdekeket megértő politikai pártokkai össze­függve vigyék ismét előre a kö­vetkezendő esztendőben az iparos­ságnak gazdasági" és pénzügyi po­litikai törekvéseit. — ön ís meg lesz elégedve az uj szab. paraffin beágyazással ké. szült Palaba anódtelepekkei és a tökéletes Palaba zseblámpaelemek­kel. Ügyeljen 1 Csak Palaba név­ver* valódi! 8231-3

Next

/
Oldalképek
Tartalom