Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 274-296. szám)

1930-12-13 / 283. szám

JSftÍRYIDÉIC Rádió műsor. Budapest. Csütörtök. 9.15: Az Országos Postászene­kar hangversenye. 9.30: Hirek. 9.45: A délelőtti hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelző szol­gálat magyarul ás németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés és hirek. 12.05: Hangverseny. Utána hirek. 12.25: A hangv. folytatása. 1: Időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés. 2.30: Hirek, élelmiszerárak. 3: Piaci árak és árfolyamhirek. 4: Rádió Szabadegyetem. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás­és vízállásjelentés, hirek. 5.10: A m. kir. földmivelésügyi minisztérium rádióelőadása. Utána: Hangverseny. 6.55: Angol nyelvoktatás. 7.15: Felolvasás. Utána: Szalonzene. A hangverseny szünetjében sport eredmények. 8.40: Limanovai emlékünnep. Utána: Pontos időjelzés, időjá­rásjelentés és hirek. Utána Farkas Jenő és cigány­zenekarának hangversenye a bu­dapesti Spolarich-kávéházból. ELJEGYZÉS Klein Arankát Nyíregyházáról el­jegyezte Fried Ferenc Balkány. (Minden külön értesítés helyett.) Klein László Fülek eljegyezte. Weisz Jenő leányát Böskét Nagy­kálló. — Szülői értekezlet az ev. Kos­suth reálgimnáziumban. Az ev. Kossuth Lajos reálgimnázium ta­nári kara ezúton adja tudomásul a szülőknek, hogy december 13-án szombaton délután 4 órakor az iskola dísztermében .szülői értekez­letet tart. Ez alkálommal csak az ^Iső osztályba járó tanulók szülei­nek megjelenését kérik, mert oly kérdéseket kívánnak a szülőkkel megbeszélni, amelyek a reálgimná­ziumba csak most került tanulók tanulmányi előmenetelére, elfog­laltságára vonatkoznak. Az értekez­let előadója dr Belohorszky Ferenc osztályfőnök lesz, de az előadást követő megbeszélés után a tanári kar minden tagja készséggel fel­világosítással szolgál a gyermekek előmenetelére vonatkozóan. — Herendi, kardpengés meis­seni, Wien-Augarteni, Rosenthai és más nemes porcellánok és üveg­kristályok Wassermann-cégnél, — Bencs-tér, (Korona-épület). 7818-6 — Megjött a miniszter rende­lete a tisztviselők januári külön­adózásáról. A belügyminiszter kör­rendeletet intézett a városokhoz, amelyben január i-ével fizetendő küLön adó felől rendelkezik. — Közli: a törvény december má­sodik felében jelenik meg és hogy heti 30, illetve havi 120 pengőig nem kell fizetni külön adót. 120 pengőn felül heti 700, illetve havi 2800 pengőig a tisztviselők külön adója egyenlő az alkalmazottak kü­lön adójával. Az adóösszegeket ja­nuár i-ével levonásba kell hozni és amig külön intézkedés nem jön, az összeget félre kell tenni. — LEVÉLPAPÍR újdonságok nagy választékban a JÖBA-nyom­dában. 1930. december XI. j I — Meghívás a finnugor kon­gresszusra. A IV. finn-ugor kon­gresszus finnországi főbizottsága táviratilag tudatta a magyar bi­zottsággal, hogy a kongresszus ide­jét véglegesen 1931. június 16, 17, és 18-ik napjára állapították meg. Utána 3 napig tartó országos finn dalosünnep lesz körülbelül tíz­ezer résztvevővel. Akik a kongresz­szuson és az utazáson részt óhajta­nak venni jelentsék be ebeli szán­dékukat a következő cimre: Dr. Bán Aladár Budapest, Országház XI. kapu (válaszbélyeg). — LEVÉLPAPÍR újdonságok nagy választékban a JóBA-nyom­dában. — Tanügyi hirek. A Dunántui és Kisalföld írásban és képben címen a szegedi egyetem Földrajzi Inté­zete rendkívül értékes müvet adott ki, melyről a Tudományos Akadé­mia megállapította, hogy az év legjobb könyvterméke s amelynek különösen a tanítók veszik ' nagy hasznát. A vármegye kir. tanfel­ügyelője ezúton figyelmezteti a tankerület iskoláinak vezetőit, hogy e kiadvány megismerése céljából részesítsék különös figyelemben a Néptanítók Lapja december 1-1 számának 26-ik oldalán foglalta­kat. Benkő András sk. vezető kir. tanfelügyelő. — Ügyvédi hír. Dr. Lefkovits Ignác ügyvédi irodáját Nyíregyhá­zán. Rákóczi-u. 4. szám alatt (Ke­reskedők és Gazdák Köre udvar) megnyitotta. 7887-3 — A mérnökök koszorupénzének fennmaradt összegét 1 pengő 50 fillért özv. Molnár Sándornénak juttattuk el, aki jelenleg teljesen tehetetlenül, betegen fekszik Ssw kantyu-utca 11. szám alatt levő lakásán. A közei 90 esztendős öreg, rokon nélkül élő asszony szomorú sorsára felhívjuk ismételten is ol­vasóink figyelmét. — A kairól mezőgazdasági és iparj kiállítás. A debreceni 'kerü­leti kereskedelmi és iparkamara értesiti afe érdekeltségeket, hogy a Kairóban rendezendő mezőgaz­dasági és ipari kiállításra, amely 1931 február 15-től március 16-ig fog tartani, a »Lloyd Triestino« hajózási társaság a kiállítóknak a következő szállítási kedvezménye^ nyeket nyújtja: A kiállításra szánt mintaküldemények 1000 kg súlyig, vagy 1 m 3 terjedelemig a rendes díjszabási fuvartételnek 500/0-át fi­zetik. Kiállítók a menetdíj után 300/0 mérséklést élveznek. Fenti kedvezmények a kiállítási bizott­ságnak erre a célra szolgáló iga­zolójegye alapján a január 15-től április 15-ig terjedő időszakban, csak egyszeri oda- és visszauta­zásra vehetők igénybe. — Versenytárgyalási hirek. A m. kir. debreceni 6. honvéd vegyes­dandárparancsnokság ellátásveze­tője a nyíregyházi és a nyírbátori katonai állomáson elhelyezett csa­patok részére szükséges kenyér kincstári lisztből való megsütésére versenytárgyalást hirdetett, amely­nek feltételei szerkesztőségünkben is megtudhatók. A m. kir. lóte­nyésztő intézetek méneskari fel­ügyelősége nyilvános versenytár­gyalást tart sapkaposztó, zubbony­szövet, köppenyszövet és nadrág­szövet szállítására. Az ajánlati "ha­táridőre vonatkozó tudnivalók te­kintetében szerkesztőségünkben is rendelkezésére áll az érdeklődők­nek. | — A nyíregyházi felsőkereske­delmi iskola és az egyéves női ke­reskedelmi szaktanfolyam a buda­pesti országos gyorsíró-versenyen. December 7, 8 és 9-én volt Bu­dapesten a karácsonyi gyorsíró­verseny, amelyen a felsőkereske­delmi iskola és női szaktanfolyam növendékei szép eredménnyel sze­repeltek. Különösen kiemelendők a női szaktanfolyam munkái, ame­lyek közül Berger M. hibátlan dol­gozatával tünt ki. A 3 napos ki­ránduláson résztvett az igazgató és három tanár vezetésével 46 fiu ­és 6 leány növendék. A beadott si­keres munkák a 100, 150 és 200 szótagos fokon ezideig 45, ez az eredmény azonban nem végleges, mert a bírálás még folyik. — Fejszével, doronggal leütött tek egy kékesei dohánykertészt. — Bíró István kékesei dohánykertészt december 3-án este 8 órakor, amint haza igyekezett Sipos László. De­meter András és Berecki Lajos dohánykertészek fejszével, dorong­gal ugy összeverték, hogy suiyos sérüléseket szenvedett. A verekedő legények ellen az eljárás megin­dult. — Felakasztotta magát egy nagykállől öregember. Nagykálló­ban e hó 8-án este 9 óra tájban id. Tóth György 75 éves odavaló lakos lakásában felakasztotta ma­gát és meghalt. Az életunt öreg­ember már régebb idő óta foglal­kozott az öngyilkosság gondola­tával, de nem lehetett megállapí­tani, hogy mi volt végzetes tetté­nek oka. — Nyiri Szabolcs most meg­jelent uj verskötete, a Jó engesz­telődés. kapható Dicker Gyula könyvkereskedésében (Városháza) — Dugulás, §s aranyeres bántal­mak, gyomor- ás bélzavarok, máj­és lépduzzadás, hát- és derékfá­jás ellen a természetadta »Ferenc József« keserűvíz, naponként több­ször bevéve, hathatós segítséget nyújt. Tudományok megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc József víz alhasi megbetegedések esetei­ben gyorsan és mindig enyhén hat. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. — Budapesten, a Központi Szál­lodát (Centrál), melyet Pallai Mik­sa. a Grand Hotel Esplanade, Ist­ván király. Deák Ferenc szállodák volt tulajdonosa vett át, lapunk olvasóinak melegen ajánljuk. — A polgári családoknak ez az egyik legismertebb fővárosi ott­hona alig 2 percnyire a Keleti pá­lyaudvartól. újonnan berendezve, gőzfűtéssel, hideg-meleg vízzel telefonnal, rádióval várja vidéki és külföldi vendégeit. A főváros ide­genforgalmának nagy nyeresége az uj vezetés alatt álló szálloda, mely ben a polgári árak mellett már 5 pengőtől kezdve kaphatók szo­bák. 1 3423-13 AMIG CSAK A SZIVE DOBOO HARW00D KAKOR AJ 4 MEG NEM Ali FELHÚZÁS NÉIKUL 'PONTOSAM JAR • Vrabecz Anuor órás és ékszerész, Luther-u. 8. Sándor Rezső órás és ékszerész, Zrínyi Ilona-u, 3. Telefon 229 — Revolveres merénylet Besse­nyőd községben egy táncmulatsá­gon. Puskás Elek besenyődi föld­műves egy táncmulatságon össze­veszett G. Puskás Gábor nyíregy­házi lakossal, aki arculütötte a gyengébb fizikumu ellenfelét. Pus­kás Elek az inzultus után haza futott, revolvert vett elő, megleste G. Puskás Gábort és hátulról á vállába lőtt. A revolveres merény-­lőt ietartóztatták. G. Puskás Gá­bor állapota súlyos, de nem életve­szélyes. — M« újság az anyakönyvi hiva­talban? A nyíregyházi anyakönyvi hivatalban december 5-én a követ­kező bejegyzések történtek: Szü­lettek: Sípos András g. kath. — Házasságot kötöttek: Domasievicz Szaniszló János földműves r. kath. és. Aczéi Julianna r. kath. Meg­haltak: Rubin Salamonná Grün- . stein Regina izr. 53 éves, özv. Galuska Károlyné Jancsurák Má­ria r. kath. 88 éves. December 6-1 bejegyzések: Születtek: Hugyecz András ág. h. ev., Ládi Mihály refi Kriston Jolán ref., Kovács And­rás ág. h. ev., Groska József ág. h. ev., Szikszai József ág. h. ev. Vágner Erzsébet ág. h. ev., Binda Anna ref., Horváth Ilona ág. h. ev. Házasságot kötöttek: Szlo­venszki János földm. r. kath. és Vámosi Erzsébet r. kath., Ifj. Sajben József napsz. ág. h. ev. és Bogár Mária ág. h. ev., Iva­noszki István napsz. r. kath. és Greksza Zsuzsanna ág. h. ev., Fe­renczi György kocsis ág. h. ev. és Micsik 'Julianna ág. h. ev., Or­gován Gáza sármunkás r. kath. és Makula Erzsébet r. kath. Decem­ber 7-1 bejegyzések: Házasságot­kötöttek Szathmáry György pü. tisztviselő ref. és Magéra Etelka ref. Láng Nándor keresk. ügynök izr. és Fenyvesi Elza izr. KOZPONTI SZÁLLODA HOTEL CENTRÁL Budapest, VII,, Baross-tér 23. A Keleti pályaudvartól alig 2 percnyire. A nyíregyháziak kedvelt találkozó helye - Elsőrangú modern családi ház. Központi fűtés. Minden szobában hideg-meleg folyóvíz. Egy ágyas szobák árai : 6, 6, 8, 9, 10 P. Kétágyas szobák árai: 10, 12, 13, 14, 15, 18 P. Fürdőszobás szobák. Rádió Telefon a szobákban. 3*25-13 Tulajdonos : PALLAI MIKSA 'Pl* f7« ÁM szükségletét Nagy Kálmántól, Árpád-u. 4. (Telefon 40.) JL UaiIIm 2)AáSÍLL szerezze b e> aki a telefonálás diját visszatéríti, — a tüzelő­anyagot házhoz szállítja. 7656-20

Next

/
Oldalképek
Tartalom