Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 249-273. szám)

1930-11-11 / 256. szám

>frfRYIDÉK. 1930. november 11. Mezőgazdaság A bérbeadó íöldtulajdonosek sérelmesnek tartják a boletta­törvényt Az aegyes gabonanemüek érté­kesítése érdekében szükséges in­tézkedésekről* szóló 1930. évi XXIl. t.-c. által életbe léptetett gabonajegyrendszer a mezőgazda­sági termelők megsegítését céloz­za, igy annak a gabonajegyszel­vények juttatásával kifejezett elő­nyeit a gazdatársadalom azon ré­sze, akiknek földbirtokaik a hivat­kozott törvény életbeléptekor bér­be voltak adva, egyáltalában nem élvezhetik. Kétségtelen té*y vi­szont, hogy a gabonajegyrendszer életbeléptetésével a mezőgazdasági, termelés oly kedvezményhez jutott, amely a földbirtok értékére is ki­liat, tehát mindazon földtulajdo­nosok, akik a hivatkozott törvény életbeléptetése után adják haszon­bérbe birtokukat, a haszonbérleti Szerződés megkötésénél a gabona­jegyrendszer által teremtett kedve­ző helyzetet a bérösszeg megálla­pításánál előnyösen figyelembe ve­hetik. Ennélfogva a régebben bes beadott birtokuk tulajdonosai "hát­rányos helyzetbe kerültek és külö­nösen azok, akiknek szerződéseik csak több év multán járnak le, ínég inkább pedig azok, akik a bérbe­adott földek utáni közterheket rész ben. vagy egészben maguk viselik és haszonbérkövetelésük természet­ben, buza vagy rozsban állapítta­tott meg, a haszonbérleti szerződés szerint. A Tiszántúli Mezőgazdasági Ka­mara felterjesztésben kérte a föld­müvelésügyi minisztert, hogy a gabonajegyrendszer folytán meg­változott viszonyokra tekintettel, mindazon esetekben, amelyeknél a bérbeadott földbirtok utáni közter­heket a bérszerződések értelmé­ben a bérbeadók viselik, a haszon­bér pedig természetben van meg­állapítva: tétessék lehetővé a bér­beadók számára a haszonbérszer­ződések felmondása, illetve módo­sítása. Kikötendő lenne azonban, hogy a r égi bérlő számára nunden­ilyen okbói történő felmondásnál elsőbbségi (előbérleti) jog bizto­síttassák. ffliért nem térnek át Szabolcs szőlősgazdái a csemegeszőlő termelésére ? Mostanában igen sok sző esik bortermelő vidékeken az értéke-, sités válságáról. Szakértők azt han goztatjak, hogy a mostani termeié-' si 'rendszert abba kell hagyni s a gazdák térjenek át a borszőlőről a csemegeszőlő termelésére. Szabolcsban is erre ösztönzik a szőlősgazdákat s az eszme propa­gálói amiatt panaszkodnak, hogy a gazdaközönség nem érti meg az idők szavát. Maradiságbői ragasz­kodik a régi "termelési módszer­hez, holott a csemegeszőlővel sok­szorosan mcgfokozhatná jövedel­mét- > egészen más világításban lát­juk a dolgot. Nagyon jól tudják a szőlősgaz­dák, hogy kifizetőbb dolog a cse­megeszőlő termelése, mint a bor­szürés, különösen ma. Nem sza­bad azonban figyelmen kívül hagy-; ni azt a tényl^ hogy 3 csemegeszőlőre valö áttérés súlyos áldozatot jelentene a gazdáknak. akik elesnének ilyenformán jöve­delmük egy részétől. Ma a szőlő­birtokosnak, különösen a kisebb­nek, aki évek óta a rossz termés és az értékesítés válságával küz­ködik, nincs pénze az uj oltvá­nyok beszerzésére. A kormánynak módot kellene ta­lálni arra, hogy az uj oltásu cseme­geszőlőket legalább hat évre mentesítse az adó alól. Ennek a segítésnek igen nagy jelentősége volna és nagyon jó ösztönzésül szolgálna a gazdák ré­szére. Az állam is megtalálná a szá mitását, mert elesne ugyan attól, hogy tartalékolja az adóból a be­folyt összegeket, de az export megindulásakor szép összegű ide­gen pénz javítaná kereskedelmi tflérlegünket. Nem szabad elfelej­teni, hogy ma három mülió hek­tó eladatlan bor van az országban s ez ma teljesen holt tőke. Belügyminiszteri körrendelet a „biztosítással" foglalkozó gazdaegyesületek ellen A biztosítóintézetek munkáját még a legutóbbi időben is rend­kívül megnehezítették azok az egyesületek, amelyeket a vidéki gazdák alapítottak, hogy azok ál-, tal biztosítsák egymást tűzkár ellen. Egyrészt alakultak egyesületek külön ezzel a céllal, másrészt már meglevőket használták fel array hogy ezt az üzletet lebonyolítsák. Ezek a biztosítási üzletekkel 7og-> lalkozó egyesületek vigan prospe­ráltak mindaddig, amíg csak a di­jak felvételéről volt szó. Amikor azonban egy nagyobb tűzkár után fizetésre került a sor, kiderült, hogy az üzleti elgondolás minden megalapozottságot nél­külöz és a biztosító nem tud fizetni Persze a gazdák ekkor már csak a saját kárukon tanulhatták. Az ilyen egyesületi összeomlás után a gazda az egész biztosítási in­tézménnyel szemben bizalmatlanná vált. Természetesen ez nagy káro­kat okozott maguknak a biztosító­társaságoknak is, amelyek már hosszabb idő óta küzdenek ezen erkölcsi és anyagi alapot nélkülöző alkaimi egyesülések ellen. A belügyminisztérium most eíé­lyesen hozzálátott, hogy ezen a té­ren rendet teremtsen. Körrendeletet intézett az alis­pánokhoz és polgármesterek­l hez, | hogy az ilyenfajta társaságok mű­ködését akadályozzák meg. Azon egyesületek ellen, amelyek alapsza­bályok nélkül, vagy alapszabálya­ik ellenére biztosítási üzletekkel foglalkoznak, a vármegyei admi­nisztráció fog fellépni és működésüket lehetetlenné te­szi. A belügyminisztérium a felügye­lőhatóságnak is módot nyújtott ar­ra, hogy ilyen esetek megismétlő­dése esetén rövid uton forduljon az illetékes hatóságokhoz és n»>, tehesse a szükséges lépéseket, hogy; az ilyen egyesületek biztosítási ü?r" letekkel többé ne foglalkozhassak nak. Annál nagyobb eréllyel fog­ják keresztülvinni a belügyminisz­térium rendeletét, minthogy az ilyesfajta egyesületek működését** semmiféle jogalap sincsen, miután a törvény szigorúan körülírja azt, hogy milyen fajta vállalkozások fog, lalkozhatnak biztosítási üzletek­ké | á Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara íeliraíoi intéz a bndapest—nyíregyházi gyors­vonatforgalom csökkentése miatt a kereske­delemügyi miniszterhez A debreceni Kereskedelmi és Iparkamara november 5-én délután 3 órakor tartotta átruházó közgyű­lését dr. Varga Elemér h. polgár­mester vezetésével, dr. Varga Ele­mér bejelentette a közgyűlésnek, hogy a kereskedelmi miniszter hoz; ái itézett leiratában közölte, hogy Sesztina Jenő felsőházi 'tag­nak kamarai elnökké, Békés La­josnak és Zelinger Edének kama­rai alelnökké való megválasztását megerősítette. A bejelentés alapján a közgyűlés az elnökre formálisan is átruházta a tisztséget. Az átruházó közgyűlés utin meg kezdődött az újjáalakított Kamara első közgyűlése. Sesztina Jenő el­nök tömören vázolta a gazdasági helyzetet s a közgyűlés állandó he-) lyeSlése közben mutatott rá, hogy a nehéz időkben a kereskedelmi és ipari érdekeltség érdekeinek megóvása fokozottabb munkát kö­vetel a Kamarától. Nagy figyelemmel kísérte a köz­gyűlés dr. Radó Rezső főtitkár ter-». jedelmes eliratát, amelyet a Kama­ra elfogadott s a~ kereskedelemügyi miniszterhez terjeszt fel. A felirat a budapest—nyíregyházi gyorsvo­natforgalom csökkentésének a Ti­szántúl kereskedelmére gyakorolt káros hatásával foglalkozik s rész­letesen, számadatokkal is alátá­masztva mutat rá azokra az ér­dekekre, amelyeket a gyorsvonat­pár beszüntetése károsan érintett. Rendkívül élénk felszólalásokat váltott ki a kiskereskedői és kis­ipari "kölcsönakció kérdése. A kis­ipari kölcsönakciónáí a felszólalók annak az óhajuknak adtak kifeje­zést, hogy feltétlenül szükséges a hitelszervezet decentralizációja, míg a kiskereskedelmi hitelnél nö­velni keli a veszteség-tartalék ará­nyát. Dr. Diczig Alajos h. titkár a kar tellekrői szóló törvénytervezet ügyé ben azt a véleményt terjesztette elő, hogy a közgyűlés elvileg a kartelitörvény megalkotása mellett foglaljon állást, azonban az igaz-*­ságügyminiszter által előterjesztett tervezetet túlságosan tágkörünek találja s azt módosítani ""kívánja. Dr. Diczig Alajos h. titkár is­mertette ezután az adó- és illeték­ügyekben a Kamara elnökségének javaslatait. A forgalmi adózás kér­nestben a Kamara közgyűlése fel­ír a pénzügyminiszter úrhoz, és ké-< ri, hogy a textiláruk forgalmi adó­váltsága január elsején életbelép­tethető legyen. Megsürgeti a Ka­mara közgyűlése az üvegáruk, to­vábbá a vasáruk forgalmi adóvált­ságának rendezését. Helyesléssel tudomásul vette a közgyűlés a köz­szállitásokkal lerovandó illetékek és a számlák illetékezése ügyé­ben tett előterjesztéseket. Dr. Olasz Vümos ismertette a mezőgazdasági lakosság olcsó láb­belivel'és ruházattal való ellátásá­nak tervét. Bernfeld Sámuei bel­tag azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy ez az akció a ke­reskedelem szolidságának disz­kreditálására alkalmas azért, mert az úgynevezett olcsó ruházati cik­keket akción kívül is ugyanolyan áron meglehet kapni. Állástfoglalt a közgyűlés a má­tészalkai hetivásár zárttá nyilvání­tása mellett; szükségesnek tartja az inkasszó irodák engedélyhez kö­tését. Dr. forda Balázs kamarai s. fogalmazó ismertetésében fog­lalkozott a közgyűlés a gumitalpu vászoncipők fűszer- és vegyeske­reskedők által való árusításának ügyével, majd azt a véleményt fo­gadta el, hogy a szakvizsgálat alap ján iparigazolványt nyert szabó­iparosnőket a tanonctartástól eltil­tani nem lehet, mert az ipartör­vény szempontjából első és má­sodosztályú iparosok nincsenek' Dr. Diczig Alajos h. titkár is­mertette ezután Kálmin Sándor kisvárdai kültag javaslatát aziránt, hogy a Kamara a mezőgazdasági termények vasúti szállításának ol­csóbbá tétele érdekében a kereske­delemügyi' miniszter úrhoz előter­jesztéssel 'forduljon. E javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogad­ta. A kereskedelmi és iparjogi véle­mények letárgyalása után a késő esti órákba benyúló közgyűlés vé­get ért. § KÖZPONTI SZÁLLODA HOTEL CENTRÁL Budapesr, VII,, Baress-tér 23. A Keleti pályaudvartól alig 2 percnyire. A nyíregyháziak kedvelt találkozó helye Elsőrangú modern családi ház. Központi fötés. Minden szobában hideg-meleg folyóviz. Egy ágyas szobák árai : 6, 6, 8, 9, 10 P Kétágyas szobák árai: 10, 12, 13, 14, 16, 16 P. Fürdőszobás szobák. Rádió Telefon a szobákban. Tulajdonos : PALLAI MIKSA 3425-13 — Nyíri Szabolcs most meg­jelent uj verskötete, a Jó engesz­telődés. kapható Dicker Gyula és Szántó Ernő könyvkereskedé­seiben. 6515 — Budapesten, a Központi Szál­lodát (Centrál), melyet Pallai Mik­sa. a Grand Hotel Esplanade, Ist­ván király. Deák Ferenc szállodák volt tulajdonosa vett át, lapunk olvasóinak melegen ajánljuk. — A polgári családoknak ez az egyik legismertebb fővárosi ott­hona alig 2 percnyire a Keleti pá­lyaudvartól, újonnan berendezve,, gőzfűtéssel, hideg-meleg vízzel, telefonnal, rádióval várja vidéki és­külföldi vendégeit. A főváros ide­genforgalmának nagy nyeresége az uj vezetés alatt álló szálloda, mely ben a polgári árak mellett már 5 pengőtől kezdve kaphatók szo­bák. i 3423-13 Fajtiszta GYÖKERES VESSZŐK nagyobb mennyiségben eladók KLÁBER TELEPRŐL. U. p Kláber telep. Telefon : Lajosmizse 5. vagy Dr. Dobránszky Béla zárgondnok, Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 16. sz. Aut. 841-93. 7274-93

Next

/
Oldalképek
Tartalom