Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 249-273. szám)

1930-11-09 / 255. szám

14 korlátozását is, megtaláljuk a lefa­gyáshoz vezető utat és pedig nem azt ,amely megbetegedéshez, —• »szivbajhoz« vezet, hanem azt az utat, amelyiket a valóban szív­betegeknek is követni kell, hogy a gyógyuláshoz tényleg eljussanak. Dr. K. B. A nyíregyházi kir. járásbíróság mint tkvi hatősá?. 18799-1930. tksz. Árverési hirdetmény kivonata. A Budapest Székesfővárosi Köz­ségi Takarékpénztár végrebajta­tőnak Elek József végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következ­tében az 1881. LX. tc. 144, 146. és 147. §§-ai értelmében elren­deli a végrehajtási árverést 400 P tőkekövetelés, ennek 1929. évi május hő 30, napjától járó 8o/ 0 kamata, 1la<>lt váltódij, 4 P 72 i. dvasi, 67 P 40 f. eddig meg­állapított per- és végrehajtási, továbbá 480 P tőke, ennek 1929. junius hó 2-től járó 8p/o kamata, V30/0 váltódij, 3 P. 36 f. ővási, 216 P. 80 f. eddigi per- és vég­rehajtási és az árverési kérvé­nyért ezúttal megállapított 41 P költség, valamint a csatlakozott­nak kimondott Deszberg Dezső javára 262 P 95 f., Holecskó Mihály és tsai javára 140 P, Sirmann Antal javára 24 P, Wirtschafter Ármin javára 39 P 80 f., Blum J. Emil 32 P, Rappaport és Grősz 233 P 64 f., Nyíregyházi Hangya Fogyasztási és Értektsitő Szőve kezet 245 P tökekövetelése és jár. behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíró­ság területén lévő, Nyíregyháza városban fekvő s a nyíregyházi 11410. sz. tkvi betétben A. -j- 1. sorsz., 3705/1 1. hrsz. alatt foglalt Elek József nevén álló 243 [>öl területű a Beltelekben levő lege­lőre, mely az adó és értékbizo­nyítvány szerint ház, 3600 P. kiki­áltási árban, a B, lapon a Nyiregyháza város javára bekebelezett visszavásárlási jogra tekintet nélkül. A tkvi hatóság az árverésnek hivatalos helyiségében Bocskay­utca 2. sz. 31. ajtó megtartására 1930. december 1. napjának d. e, 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. tc. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg : 1.Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánal ala­csonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. tc. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c, 42. § ban meg­határozott árfolyammal számított ővadékkiipes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előlegesen birői letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. tc. 147., 150., 170. §. 1908. XLI. tc. 21. §.) Nyiregyháza, 1930. auguszt. 26. Dr. Reményi sk. ötnkf. titkár. A kiadmány hiteléül: Benedek kiadó. 7295 JMVíryidbk. B5 és jó termés?, csakis jó karban tartott szőíő hozhat! Szöföoltványok, sima és gyökeres aCanyveaszők, h»zai 690 9­4 gyökeres vesszők és OTHELLO gyökeresek a regjobb fajok­ban, garantált minőségben, legolcsóbban beszerezhetők: Badacsonyvidéki Szőlőtelep Kezefősége, Tapolca, Zala m. tárcákat, levéltárcákat, ridikülöket, aktatáskákat, patkótárcákat, utazótáskákat, bőröndhuzatokat és az összes bőrárut Íja, raktáron tartja^és olcsón áru­sítja, valamint olcsón kijavítja András bőröndös, bőrdíszműves és szíjgyártó, Nyiregyháza, Vay Ádám uica 2. (Takarékpatota.) Kérem, hogy üzletem és olcsó áraimat vételkényszer nélkül megtekinteni méltóztassék. 7294—1 Nyíregyh ázia k találkozóhelye az István Király szálloda Budapest, VI., Podmaniczky utca 8. (Nyugati pályaudvar mellett). Telefon (lotemrbaD) 202 4% 294-3*. Sürgönyeim : Hotelist, — Minden modern kényelemmel berendezett elsörangn családi szálloda.MjO'ien szobában közpon'i fűtés, hideg-meleg folyóviz és telefon. Lift. Sjái'odáb&n kávéház, rukrászdi és fodrász terem. — A keleti pályaadvartó! közvetlen villamos összeköttetés 2. és 46 os kocsikkal. 3873-20 MODERN RAmúm KAPCSOLHATÓK. HÁLÓZATBA Philips, Standard, Astra, Telefunken, Orion stb. gyártmányokban legolcsóbban csak Nyíregyháza, JókKí-u. 4. TELEFON 6-61. (Bessenyei-tér sarok) TELEFON 6-61. Rádió-, Kerékpár-Kereskedelmi vállalatnál kaphatók. Kerékpárok, c3illárok, varrógépek, villamossági és 1*5dió alkatrészek budapesti olsó árban szerezhetők b«. Kiégett rádió lámpákat 270 ráfizetéssel újra cserélem be. Accum ulátor töltés, 7107—9 javítás. Pk. 38934—1930. sz. 2096 — 1930. vht. sz Árverési hirdetmény Dr. Bálint István és Dr. Sarkady István ügyvédek által képviselt Mayer Gáspár kérelmére és javára 209 P 56 f. követelés és jár. erejéig a nyíregy­házi kir. járásbíróságnak 35506/2— 1929. sz, végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 3500 P becsér­tékü ingóságokra a nyíregyházi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908, XLI. t.-c. 20. §-a alspján fentiit, valamint zálogjogot szerzett más fog­laltatok javára is a végrehajtást szen­vedő lakásán, Nyíregyházán leendő megtartására határidőül 1930. évi november 10-ik napjának d. u. l/g4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, teherautó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáro n alul is elfogom adni. Nyiregyháza, 1930. október 22. BERKY ISTVÁN 7297 kir, bír. végrehajtó. ..llilINíflIlliíllüüllllilllilllllllllllllllllllillllülinill!.. Legtökéletesebb mélynyomásu képes rádióujság az ÚJSÁG RflblÓJfl Minden szombaton ingyen mellé­kelve az Újság példányaihoz. Min­den rádiós fizessen elő az Ujság-ra 7270.1 ^t|lllllllllHlllHIIIIIIIIUIilllffiilBlfil!llllllllllllllllll!ll) r 1930. november 9. itiimmui r ngiirrrginMiir r A fiyiregyházi^kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 14775—1930. tksz. Árverést hirdetmény j i és árverési feltételek Fisch Farkas végrehajtatónak Huray Béla végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az I881.LX. tc. 144., 146. és 147. §§-ai éttelmébcn elrendeli a végrehajtási árverést 124 P 58 f. tőkekövetelés, ennek 1928. szeptember 5 napjától járó 8 °/o kamatí, 45 P 50 f. eddig megállapított végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított 12 P költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Deák András 18 frt. 50 kr., dr. Hubáy Balázs 20 P, dr. Csorba Gyula 96 P és 35 P 80 f. és 105 P 80 f. és özv. Fitkovics Sámuelné 760 P tőkeköve­telés és jár. behajtása végeit a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő, Nyiregyháza megyei városban fekvő Huray Béla vérehaj­tást szenvedő neven álló 1. a nyíregyházi 246. sz tkvi betétben A. I. 1. sor. és 6099/1. hrsz alatt foglalt a Kisteleki Ujszc­lőben levő 223 • öl területű házss belíőífgnek 1/3. részere 74 P, 2. a nyíregyházi 247. sz tkvi betétben A. I. 1—2. sor. és 6099/2., 6099/3. hrsz. alatt foglalt ugyanott levő kert és szólóból álló 462 jj öl területű ingatlanokra a Huray Dániel és neje sz. Szilágyi Anna javára be­kebelezett haszonélvezeti jog sérelme nélkül 154 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Bocskay-u. 2. sz. 31. ajtó) megtar­tásara 1930. november 10 napjának d. e 11 óráj »t tüzt ki és az árverési feltételaket az 1881. LX. tc. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI tc. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. § ában meghatározott árfo­lyammal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: XLI. t. c. 21. §.) Nyiregyháza, 1930. junius 28. Dr. Koszta sk. ömkf. titkár. A kiadmány hiteléül : Benedek kiadó. 7296 JO»«i t< »»» »»»««« » átaíi Nyomatott Jóba Elek líptalajHonos könyvnyomdájában, Nyiregyháián. K&phmíó cciirdenfiitl ­HI U I II ESS

Next

/
Oldalképek
Tartalom