Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 249-273. szám)

1930-11-23 / 267. szám

jUVíRYIDÉK. 1930. november 23. Leon Blum, a francia szocialista­párt vezére, a balszélsőség kép­viselője ugyanugy, mint a minden izében nacionalista Hervé, más és más nézőpontokból ugyan, de egyenlő tüzzeí "felvonulnak a revi" zió érdekében. A revíziót ellenző Herriot pártja, a radikális párt dezavuálni készült, ugy, hogy a pártvezér is revidiálnl kényszerült eddigi merey álláspontját és elis­merte az európai területváltozások lehetőségének elvét, csupán azt kö­vetelte, hogy a megvizsgálandó isze/ ződéseket. ha valamely változás kívánatos, — egyes egyedül a népszövetségi szabályok keretein belüi változtassák meg. N Ezzel a revízió történetének első korszaka véglegesen lezárult. A második korszakot az fogja jelle­mezni. Jiogy a revízió kérdése im­már netm az emberi társadalomnak^ hanem az egyes hivatott és fele­lős kormányoknak kérdése lesz mindaddig, amíg a harmadik kor­szak meg nem hozza a megoldást: a békerevizió megvalósulását. E második korszak küszöbén pi káns szenzációval szofgált a világ­nak a francia kormány. Két egy­más utáni na.pon, két felszólalás­ban. a francia parlament előtt homlokegyenest ellenkező hitval­lást tett a francia kormány kü­lügyminisztere és miniszterelnöke. Mig a külügyminiszter, Briand a békerevizió kérdésével akadémice elismeri egyes államoknak azt a jogát, hogy a békeszerződések mó. dositását kérjék a szövetségi alap­okmány XIX. szakasza értelmében, de hozzáteszi azt is: »hogy azután e szakaszra való utalás a kívánt célra vezet-e v az más kérdés«, ad­dig Tardieu, a kormányelnök még mindig a meg nem alkuvó állás­pontnak hive és hirdetője és ama véleményének ad kifejezést, hogy »a revízió háborút és forradalmat jelent«. Márpedig egy kormány­nak külügyi szempontból csak egyetlen egy irányzatot lehet kép­viselnie. Kormányok és konmány­elnökök sürü sorban váltják fel egymást Franciaországban aimind untalan változó bizalmi szavazatok számaránya szerint, de Briandot hosszú évek óta még egy francia kormány sem tudta a külügymi­niszteri székben nélkülözni. Telje­sen bizalommal várhatjuk tehát, hogy mit hoz a közel jövő a má­sodik korszakban?! Nyíregyházán nem lesz éhező ezen a télen Megírta a Nyirvidék, hogy a városházán dr. Bencs Kálmán kir. kormányfőtanácsos polgármester irányításával nagyszabású szociális munka folyik, ös&zeirták az ínsé­ges munkanélkülieket akiknek né\j sorát kiegészítették az eddig is a város támogatását élvező szegé­nyek névsorával. Az ínségeseket a Stefánia nyíregyházi védőnői meglátogatták és a'apos környezet­tanulmányozással állapították meg, hogy ki szorul valóban segítség­re. Az összeirt családok együtte­sen mintegy 4100 segélyre szoruló egyént tesznek ki. Közben kivetették a népjóléti miniszter rendelete alapján az in­ségjárulékokat is, amelyek együtte­sen kereken 17.000 pengőre rúg­nak Nyíregyházán. Természetesen JlPOLLO MOZG Vasárnap utoljára i§3, 8/i5, 7 és íj ii0 órakor DREYFÜS A kémkedéssel vádolt kapitány tragédiája. Vasárnap d. e. V* 1 1' hétfőn 3, 5, 7, 9 és kedden csak 3 órakor a SZENT IMRE HÉT jubileumi ünnepségeinek filmalkotása teljes előadást betöltő filmcsoda eredeti egyházi zenével hoi is van. »Ez hazugság, hiszen a várban nincs is ilyen terrasz — szót mérgesen.« Az első diáksörözést, dalolást még tetszéssel köszönti, de mikor minden második méter után újra csak sörözés, dalolás, párbajozás következik, dühös lesz. »Szemte" l«nség igy beállítani. Ez teljesen nélkülözi a valóságot.« Alig tudom lecsendesíteni. A Jpajuszos ur morgása fenyegetőbb jelleget ölt. De szerencse. Változik a kép. A chémia professzora két táblát ir tele bonyodalmas képletekkel. — »Látja. ez már a vezetőség beavat­kozásának á következménye.« Hogy is állunk a diákegyesüle­tekkel ? »Fogalmuk sincs az egyesületi élethez!« — harsogja. — de már az utcán. Hiába akarom magyaráz" ni. hogy nem igen lenne érdekes, ha a professzor egész filmelőadás alatt csak képleteket rajzolna és hiába, a szép képleteknek a pub­likum mégis csak jobban szereti a diákdalokat. De már késő. A la­vina gördül és nem tudom megállí­tani. Igazi német alapossággal sze­di szét és boncolja az egyesületek életét. »Az egyesületek kétfélék. Az egyik csoport sapkát hord és sza­lagokat visel. (A leg'különféle alakú sapkákat volt különben alkalmunk | látni a filmen. Néha csak egész pi­ci sipka kunkorodott a dus hajza­ton. amilyenben otthon a Károi*^ téren Tomasovszky csokoládét árul.) Ezek a ku'őrök. A különböző kulőrök a korpsot alkotják. Szabad nekik párbajozni. A másik csoport szín és szalagmentes, nem párba­jozhat. Ide sorolhatók az ének. torna, vallási stb. egyesületek. Az előbbiek összejövetele a Kneipe. Ilyenkor csendesen szórakoznak, énekelnek, játszanak. Ivás kisfoka. Ünnepélyes gyűlés az Eíbummal. Ivás nagyfoku.« Örákig tudna még beszélni a burschenschaftok életéről. El is hallgatnám szívesen, de olyan né­met precizitással, szárazon adta elő. néha még adatokat is említve, hogy hirtelen félbeszakítom: Mi is igaz abból,. ,hogy — mint a. film lapok irják — már a szőké­ket is importálni kénytelenek Her delbergbe. mert az idegenforga­lom panaszkodik á Szőkékben be­állott erős bessz miatt? »Na, azért találni még szőkét Heidelbergben«« — mosolyog sej­telmesen. Nem faggatom. Bizo­nyára egy Trude, Hilde vagy Káty szőkesége jut eszébe. A fényrek­lám színes égői pedig tovább vetí­tik az égboltra: Szeretlek, szeretsz, szeret. (Őr.) ez "az összeg távolról sem elég hathatós szociális célkitűzés eléré­sére. Már pedig az idei tél olyan ínséges lesz N hogy nem lehet na­gyobb áldozatok nélkül biztosítani a nyomorral szemben meginduló harc sikerét. Ezért a társadalom nagyobbszabásu inségakciójára is szükség lesz. A Nyirvidékben köz­zétett felhívásra a város polgár­sága impozáns méretű segítséget nyújtott a városnak a felajánlott természetbeni adományokkal, ame lyeket a Stefánia védőnői osztottak ki egységes terv szerint. Most is szükséges lesz az adako­zás. A legcélszerűbb az lesz, ha a jótékony nőegyletek beszünte­tik a maguk segélyakcióját és a város rendelkezésére adják az ál táluk gyűjtött összegeket, viszont bejelentik, kik azok a szegények, akikről tudják, hogy segítséget kaptak volna"az egyesülettől, mert erre okvetlen rászorulnak. A vá­rosházán elkészült az inségsegély­re szorulók pontos katasztere. Ki fog tűnni, hogy kik a segélyreszo­rulók és nem engedhető meg, hogy egy család több helyről is felve­gye az inségsegélyt, mig más se­hol nem kap semmit. Ez most már nem fog előfordulni, mert a város koncentrálja a szociális segitőmun­kát. Az inségadón és a társadalom áltai felajánlott segítségen kivül a városnak magának is be kell ál­lítania költségvetésébe a megfe­lelő összeget^ mert Nyíregyházán mintegy negyvenezer pengő kell ahhoz, hogy hathatós természet­beni segítséget nyújthassanak az éhező családoknak. A polgármester tervezete alap­ján dr. Polinszky Pál kulturtanács­nok kidolgozta a város szociális se­gítségadásának egész programím ját. Ez a hatalmas és sokoldalú tervezet lehetővé teszi azt, hogy Nyíregyházán bármilyen szigorú is lesz az idei tél, nem lesz, mert nem lehet éhező ember. Nem lesz egyszerűen azért, mert aki éhezik és akiről meggyőződnek, hogy ön­hibáján kivül. a jnunkanélkül.iség következtében jutott nyomorba, az egész télen át kap megfelelő efe­séget családostul együtt. A pe­rifériákra mozgókonyhát küld ki a város. Ezek a konyhák megállnak­az elhagyottabb városrész utcáin és terein és meleg levest kenye­ret adnak mindenkinek, aki kér és aki rászorul. Lesz a város központ­jában is ingyen konyha, de lesz olyan konyha is, ahol egészen ol­csó ebédet kap bárki. Havi nyolc' pengőre tervezik az ebéd árát sze­mélyenkint. A heti kétpengős ebéd áll levesből^ húsból feltéttel Ai tésztából kenyérrel. £ Vadász-fé­le házban lesznek az ingyenes és az olcsó konyhák. De nyyujt a város az összeirt Ínségeseknek más irányú segits£g»: is. Tüzelőt ^ zsírt, burgonyát, lisz-. tet kapnak az ínségesek megfele­lő 'kulcs szerint^ amint ez az el­múlt évben is történt. Segítséget kapnak a gyermekes családok is. Tejes étellel száll ki azokban a házakban a védőnő, ahol csecsemő van. Ott a hely­színen figyeli meg. hogy elfogyaszt ják-e a gyermekek a nékik szánt tsejes ételt. A mindenre kiterjedő figyelem­mel készült és a társadalom csak nem minden szegényére nagy tá­mogatást jelentő akció megbeszé­lésre a várostlázán tanácskozásra hívják össze a Nőegyletek veze­tőit. Ha a nagyszabású segitőak­ció sikerül, olyan keretet jelent a kialakuló eljárás a város szociális ügyosztály számára, amellyel a jö­vőben könnyen veheti fel a város a küzdelmet minden ínséges esz­tendővel. lagysikerű koltürdélután a Kálvmetunban Feledhetetlenül kedves élmény­ben volt részük mindazoknak, akik a Leánykálvineumban folyó hó ii-én. szerdán délután 5 órakor tartott kulturdélutánon résztvettek. Dr. Bartha Károly debreceni tanító képző-intézeti tanár a székely nép: költészetről tartott előadást. Egyrészt az előadó széles pers­pektiváju és elmélyedő tudása szerzett a hallgatóknak rendkívül komoly értékű élményt, másrészt a közreműködő szereplők keltettek művészi hatást a népköltészet leg­szebb termékeinek bemutatásával. Bartha Károly dr. ismertette a székely népballadákat, rámutatott a motívumok vándorlásának érde­kes jelenségeire. Bemutatta a leg­szebb népdalokat s rámutatott a variánsok keletkezésének okaira, beszélt a Kriza János-féle gyűjte­ményről. ismertette az ezzel 'kap-' csolatos Vadrózsa-harcot, amit an­nakidején a román irodalom indí­tott a székely népköltészet ellen azzai a megokolással, hogy közöt­tük az ő népdalaikkal hasonló mo­tívumok fordulnak elő, tehát nem a magyar, hanem a román iroda­lom kincsei közé számítanak. A harc vége az lett, hogy kimutat­ták a motívumok vándorjellegét, vagyis azt, hogy ezek a motívumok a legtöbb nép naiv költészetében megtalálhatók. Ami pedig az át­vételt illeti, kiderült, hogy éppen a székely népköltészet termékei ha tottak az oláh népdalaira. Akkor a nótánkat perelték, ma a történel­münket perelik el. Volt ebben az előadásban vala­mi 'a havasok üde levegőjéből, a székely falucskák tiszta romanti­kájából s benne sajgott az egész féltett Erdély lelke. Erdélyé^amely nek románcai, dalai veszélyben vannak, mert egyre ritkábban és halkabban fakad ott nóta és egy­re halványabban világit a mécs a fonókban. Most, hogy Bartha Ká­roly előadása alatt szétáradtak előttünk és bennünk a székelység féltve őrzött, dédejgetett kincsei, az erejükben és hasonlíthatatlan szépségükben pompázó balladák, a hegyipatak tisztaságú dalok, egy re jobban éreztük, m en nyi re egy velünk az a föld^ m en nyí r e testvér az a nép. Az ismertetett balladákat dr. Schlammadinger Józsefné, Veress Irma mutatta be megdöbbentő rea­litással. kitűnő jellemző erővel, csí­ki lelkének egész szeretetével. Kü­lönösen finom és elsőrangú művé­szi teljesítményt nyújtott »Görög Ilona« és »Moínár Anna« c. bal­ladák előadásával. A dalokat, amelyek között sze­relmi és katona dalok, gúnyos rig­musok és cselédnóták kerültek

Next

/
Oldalképek
Tartalom