Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 222-248. szám)

1930-10-12 / 232. szám

14 JNÍYÍRYIDEK. mm Árverési hirdetmény. Nyirpazony község tulajdonát ké­pező mintegy 120 mázsa széna, 100 mázsa rozsszalma és 50 má­zsa zabszalma, nyilvános árveré­sen folyó hó 19-én d. e. 8 órakor a helyszínen elfogadatni. Nyirpazony, 1930. oktober 11. 6544-2 Elöljáróság. 6539—4 Szőlőoltványok, gyökeres hazai vess? ők fajtisztán legolcsóbban a Káílósemjéni szől&telep kezelőségénéf Kállösemjén, Szabolcsmegye. Árverési hirdetmény kivonata A nyiregyházi kir. járásbíróságnak 7088—1930. sz. végzése következ­tében Schnek Henrik javára 271 P 07 f. s jár. erejéig 1930. május 15. napján foganatosított kielégitési végre­hajtás utján felülfoglalt és 1096 P re becsült következő ingóságok u. m.: bútorok stb. nyilvános birói árverésen eladatnak Nyíregyházán, Vécsey-utca 4. sz. alatt leendő megtartására 1930. október 16. azaz tizenhat napjának d. e. 10 órája kitüzetik és az érin'.ett ingóságok készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. szept. 16. SZÁNTÓ ÁRMIN 7076 kir. jbirósági végrehajtó 2781 — 1930. végr. szsm. Árverési hirdetmény kivonata. A nyiregyházi kir. járásbíróságnak 13090/9—1929. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Mígyar Eíektramüvek javára 270 P 73 t. tőke s jár. erejéig 1930. junius 18. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1200 P-re becsült ingó­ságok, u. m : szoVai bútorok a nyiregy­házi kir. járásbíróságnak P.í. 34418­1930. sz, alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyíregyházán, Szinház-u. 12. sz. alatt 1930. ohtóber 13. napján d. e. llVg órakor nyil­vános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. szept. 20. LABAY ANTAL 7078 kir jb. végrehajtó '''IIIUIIIillllillllllllllllllIlliüllllülllllilüíüpiIIIHl"" 2391 — 1930. vht. sz. Árverési hirdetmény kivonete/ A nyiregyházi kir. járásbíróságnak 39581., 32483., 32567 — 1929. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást ren­delő végzése folytán Dr. Hubay Balázs, Nagy András éö Kohn Jeremiás javára 491 P f. tőke s jar. erejéig 5930. julius 4. napján végrehajtás utján lefoglalt és 4700 P ro becsült ingóságok u. m.: cséplőgépek és gőz­gépek s;b. a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak Pic. 35052—1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyíregyháza határában a Dankó bokorban és folytatva a Debrő-bokorban 1930. október 13. napján d. u 4 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. szeptember 20. Dr. ZATHÜRECZXY ALMOS 7079 kir. bír. vegrehajtó. Értesítem 6552 a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy modern nőifodrászatom fej­leíztésére beszereztem a világhírű, legtökéletesebb fi. I. tartós iiyliiiosité pépet, mely; ek kezelésére maga a felta­láló tanitott be. Midőn a m. t. hölgyeket az eddig is közismerten figyelmes es: előzékeny kiszolgá­lás; ól biztosítom, tovabbra ís kérem nagybecsű partfogasukat KQROKNAY JÓZSEFNÉ j uri- és női fodraszt;rme j Nyiregvháza, Jókai-utca 3. szám. [ MARADANDÓAN A SZERENCSI ISZAP GYÓGYÍT PRÓBÁLJA MEG! 3285—? 2481 — 1929. végrh. sz. Árverési hirdetmény. A nagykállói m. kir. járásbíróságnak 1930. Pk. 6148. sz. végzése folytán közhírré teszem, miszerint Friedmann Henrik nyiregyházi lakos végrehajtató javára 253 P 12 f. tőke, ennek 1928. április 1. napjától járó 8% kamatai és eddig összesen 48 P-ben megállapitott költségek erejéig 1928. november 19. napján bíróilag lefoglalt és 1686 P-re becsült szállodai be­rendezésből álló ingóságok — a fizetett összeg betudásával — 1930. évi október hó 15. (tizenöt) napján d. e. 11 órakor kezdetét veendő és Nagy­kállóban adós lakásán megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő­nek azonnali készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is elfog­nak adatni. Nagykálló, 1930. szept. 23. LÉVY ELEMÉR 7080 bir. végrehajtó. 3800—1930. vhtsz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A váci kir. járásbíróságnak 3909­1929 sz. alatt kelt kielégitési végre­hajtást rendelő végzése folytán Reisz­mann Géza javára 519 P 42 f. tőke s jár. erejéig 1929. november 11. napján végrehajtás utján le- és felül­foglalt és 1008 P-re becsült ingó­ságok, u. m.: 4 hordó bor a nyiregy­házi kir. járásbíróságnak Pk. 37274­1929. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyíregyházán, Termény- és Áruraktárnál 1930. évi október 17. napján d. e. 8 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. szeptember 28. I Kályhák, Tűzhely minden kivitelben nagy választékban, legolcsóbb árakon beszerezhetők vaskereskedésáben NYÍREGYHÁZA Telefon 90. 5739 20 Konyhaedények, műszaki cikkek, vasáruk nagy raktára. Mig a készlet tart megkaphatja a régi feltételekkel teljesen Ingeren 'MjggiBM ezen praktikus házi szódavizkészitő üveget (autosyphont) házi szódavizkészitő üveget Fejé p Ferenc* I KS^wüé IsÉlÉti , A. A •* A A aVA A. / Rákőczi-uti gyógytárában, Nyíregyháza. 6114-3 7077 LABAY ANTAL kir. jb. végrehajtó. Myiregyháziak találkozóhelye az István Király szálloda Budapest, Vf., Podmaniczky^utca 8. (Nyogaíi pályaudvar mellett). Telefon (Interurbán) 202 41., 294-3*. Sürgönyeim: Hotelist, - Minden modern kényelemmel berendo2,e't elsörsngn családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg-ineleg folyóvíz é? telefon. Lift. Szállodában kávébás, cokrás-sds és fodrász terem. — A keleti pályasdvartól közvetlen villamos összeköttetés 2. és 46 os kocsikkal. 3873—20 ELEGÁNS LEVÉLPAPÍR AZ hazai sima és gyökeres szőlővesszők, szőlőoltványok. Príma csemegefajták: Csabagyöngye Madelaine royal Saszla fehér és piros Muskát Ottonel Borfajták: Ezerjó Szlankam:nka Mézesfehér Bánáti rizling Olasz rizling Mézesfehér Pozsonyi fenér Kövidinka Előnyös árajánlattal és árjegyzékkel szolgál Szabó Gyula szőlőoltványtelepe, Gyöngyös. 5521-10 íz. egÁsx,jelel<j£f i hű harái VARRÓGÉP. Jősdr^G&G fvzjelési.fieUábrsLetlu yU<Z&£JOrrU( ilCUJi, sr&S-zX&heJt*. SiMGOt VARRÓGÉP RESZV TÁRS. Nyíregyháza, Vay Ádám u 2. RICIT §Cag»E»aió mindenütt! Nyomatott Jóba Elek isptu5aj3o cos könyvnyomöájában, Nyiresry házán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom