Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 222-248. szám)

1930-10-16 / 235. szám

1930. október 16. Vasárnap avatják fel büdszentmihályi Ipartestü­let és Iparos Olyasékor székházát 'A büdszentmihályi ipartestület és iparos olvasókör székházát va­sárnap, október 19-én délelőtt 11 órakor avatják fel díszközgyűlés keretében. A felavató ünnepség fő­védnökei Bud János kereskedel­mi miniszter, Kállay Miidós dr államtitkár^ Erdőhegyi Lajos dr főispán, gróf Hadik János felső­házi tag az OKT elnöke, Lipthay Béla felsőházi tag, Mikecz István alispán, gróf Dessewffy István nagybirtokos, a büdszentmihályi olvasókör örökös fővédnöke, gróf Dessewffy Tivadar nagybirtokos, Sesztina Jenő felsőházi tag, m. kir. kormányfőtanácsos, kamarai elnök, dr. Korniss Ferenc nagy­birtokos felsőházi póttag, dr Sza­bó Sándor ny. főispán, országgyű­lési képviselő, Nánási Oláh Ala­dár és nánási Oláh Tibor földbir­tokosok, dr Radó Rezső kir. ta­nácsos. kamarai főtitkár. A véd­nökök sorában ott látjuk Lázár Ferenc főszolgabírót, a . lelkészi kart, a községi elöljáróságot, ifj Tóth Pált a nyíregyházi ipartestü­let elnökét. Az ünnepség reggel fél tíz óra­kor a róm. kath. és a református templomban istentisztelettel kez­dődik, majd 11 órakor a község­háza tanácstermében díszközgyű­lés veszi kezdetét. Az Iparos Dalkör elénekli a Magyar Hi­szekegyet. Nagy Károly az ipar­testület elnöke megnyitó beszédet mond. majd Veress Gábor állami polgári iskolai igazgató, iparha­tósági biztos avatóbeszéde követ­kezik. Az Ipartestület és az Iparosolvasókör történetét Sulyok Ödön ipartestületi jegyző ismer­teti. Az ünnepség a Himnusszal fejeződik be. Az avatóünnep után fél egy órakor díszebéd lesz az ipartestület székházában. Egy te» riték három pengő. A menü a kö­vetkező lesz: csigaleves, marha­felsár barnalével és körítéssel, számyassült befőttel, tészta, 1 üveg bor és szóda. Este 7 órakor a székház nagytermében táncmu­latság lesz. Belépődíj 1 pengő. A ledöntött fal eltemetett és agyopnyomott egy nyírtura sár­munkást Horváth Gábor nyírturai sár­munkás e hó 7-én a reggeli óráié­ban Bodnár Antalné udvarán egy sértésólat épített. Az ól mellett egy rozoga istálló volt v amelynek falát Horváth egyedül akarta le­dönteni. Azonban a belső fal om­lásközben maga alá kapta a go# datlan embert és betemette. — Horvátot még aznap beszállítot­ták a nyíregyházi Erzsébet kór­házba. ahol azonban nem tudtak már segíteni rajta v súlyos sérü­lése következtében négy napi szen­vedés után meghalt. < Árverési hirdetmény. Ny'rpazony község tulajdonát ké­pező mintegy 120 mázsa széna, 100 mázsa rozsszalma és 50 má­zsa zabszalma, nyilvános árveré­sen folyó hó 19-én d. e. 8 órakor a helyszínen elfog adatni. Nyirpazony, 1930. oktober 11. 6544—2 Elöljáróság. \ MWIVÉK. Halálos szerencsétlenség történt a nyírmadai országnton Roskó Mihály kocsis lefordult a szekérről és a kerék szétroncsolta a fejét Borzalmas szerencsétlenség tör­tént Nyirmada és Nyírkárász kö­zött az országúton. Október 11-én délután 1 óra körül halva talál­ták Roskó Mihály uradalmi ko­csist. aki szétroncsolt fejjel fe­küdt az országút közepén. A csendőrök a borzalmas lelet bejelentése után azonnal kimen­tek a helyszínre és az alapos vizs­gálat során megállapították, hogy Roskó Mihály végzetes szerencsét­lenség áldozata. Teherrel álapo­san megrakott szekerén hazafelé tartott, de menetközben valószí­nűleg elaludt és <;gy zökkenőnél lefordult a szekérről. Roskó olyan szerencsétlenül esett, hogy a szekér hátsó kereke ke­resztülment a fején és nyomban megölte. A kir. ügyészség miután bűncselekmény nem történt, meg­adta a temetési engedélyt. Országos Kamaraszínház A kedves Selby Kedden este újdonságot muta­tott be Nyíregyházán Alapi Nán­dor Országos Kamaraszínháza. Ed­gár Wallacenak, a detektivregényei által nálunk is jól ismert, népszerű angol irónak 3 felvonásos komédiá­ját, »A kedves Selby«-t játszotta a társulat s a bemutatónak külö­nös jelleget adott az a körülmény is, hogy a darabot ez alkalommal játszották először Magyarországon. A bemutatóról éppen ennél az ok­nál fogva a fővárosi lapok is meg­emlékeztek. A komédia arról szól, hogy egy Selby nevü javakorbeli kedves em­ber (Miskey) birtokának egy ré­szét, amelyen ezüströgöket leltek, bérbe akarja adni Frank O Rion­nak (Fabinyi). Frank szerelmes Selby feleségébe, Anitába (Szepes­isy Edit) s arra ak&rja rávenni az asszonyt, hogy hagyja el az urát. Az asszony a fiatal Frank felé haj­lik s ebben segítségére van egy ti­tokzatos eset is. Frank és Anita egy névváltoztatásról szóló okira­tot találnak Selby iratai között s ebből megtudják, hogy azelőtt — Sunderby volt a Selby neve. A "Sonvodalmát azután teljesen be­tetézi Sir Ralph (Sorr Jenő) meg jelenése, aki elbeszéli, hogy nyu­galombavonulásának idejét a leg­érdekesebbnek talált 17 bűnesetnek a megírására fogja fordítani s el­ső müve egy körmönfont gyilkos­ról, Sunderbyről szól. Anita és ud­varlója Frank a Sunderbyről adott jellemrajzban Selbyre ismernek,- de csak azért, mert a közöttük levő vi­kzony miatt mindent gyanúsnak ta­lálnak, amit Selby tesz s amikor a legfesziiltébbé válik a helyzet, Selby jóbarátja, Jerry Miller ügy­véd (Ihász) felfedi, hogy Selby éle­tét hogyan mentefte meg, amikor a feldühödött tömeg az igazi gyil­kos helyett a névegyezés miatt őt akarta megölni. Anita nagyon res­telli, hogy férjét gyanúba vette, — Frank is jobbnak látja, hogy el­hagyja_ Selby házát s a félreérté­sek tisztázódása után igaz szere­lemmel simul az asszony az urá­hoz. Miskey egy melegszívű, kedélyes, szeretetet nyújtó, gondos, komoly "férjnek nagyszerű alakját hozta elénk a színpadon. Habár sok kö­rülmény hangzott is ellene a ko­média meséje szerint, olyan meg­győzően sugároztattta magából az egész játék folyamán a jóságot, — hogy szerepét a legszimpatikusab­bá tette. Szepessy Edit nagyszerű lélekábrázolást nyújtott a hidegen megfontolt, a kalandokra is józan esze szerint késznek mutatkozó, — majd a férjétől eltávolodó asszony személyében. De a legmeggyőzőbb a végjelenetben vol/, amikor a sze­relmes asszony lelke szépségének színes szirmait bontogatta. Fabi­nyi szinte felülmúlhatatlan ügyes­séggel oldotta meg . szerepét s ak­kor volt elemében, amikor a lelki­ismeret furdalása vette elő s ami­kor a szituációk következtében a saját életéért is aggódni kezdett. Szinte maga. volt a rémület szobra. Abban, ahogyan a remegő, nyug­talan lelkű ember alakját megját­szotta, a leggondosabb művészi tel­jesítményt nyújtotta. Ihász ügyvéd­je igen szimpatikus alakítás volt. Nagyszerű figurát játszott meg Sorr Jenő, az akaratán kivül is bajkeverő, szószátyár, iszákos em­ber szerepében. Füredinek a Lane szolga szerepében kisebb alkalmit nyílott művészi képességeinek ra­gyogtatására, de ezt a kevés al­kalmat is nagyszerűen tudta ki­használni. Mozdulatai, Deus ex ma­china módjára való színpadra lé­pése nagyszerűen élezték ki a hely­zet komikus hatásait. Az előadást, amely a társulatnál megszokott simasággal, ütemesen gördült, Miskey rendezte kiválóan. Meg kell még emlékezni arról is, hogy a darabot Bálint Lajos a Nemzeti Színház dramaturgja — fordította magyarra s fordulatos, erőteljes nyelve, tiszta magyar sti­lusa arra a következtetésre jogo­NÁBOB LEÁNYA és T1M TOM (Cirkusz Roockies ) Péntektől—vasárnapig: CSÖPÖG A VÉR clsuj ujSakL pala minÖSÉGE <CflZDfl5AGQSSAQíl FÉLDLmiHHflTflTmí? AGYöfrlWf-UHfll \T ÍPRRrnClVEK I K é p V i s e 1:0 k: Kupfersteln Izidor fakereskedő Nyíregyháza, Gottesmann Hermann fakereskedő Nyíregyháza Nagy Kálmán fakereskedő Nyíregyháza. Kiéin Béla fakereskedő Nyirmada, Frenkel és Reinitz fakereskedő Nagykálló, Lang Arnold fakereskedő Kemecse. 5603—? Darm in Jak ab vaskereskedő. Kisvárda. sitanak fel, hogy a komédia egyike lesz a magyar színházak legna­gyobb sikerű műsordarabjainak. Csütörtökön búcsúznak Alapíék Nyíregyházáról Az Orsz. Kamaraszínház csütör­tökön este búcsúzik Dario Niko­demi Hajnalban, délben, este c. derűs és poétikus színdarabjában. A két főszerepet a bucsuelőadáson Alapi Nándor és Verbőczi Józs? játsszák. — Budapesten, a Központi Szál­lodát (Centrál), melyet Pallai Mik­sa. a Grand Hotel Esplanade, Ist­ván király. Deák Ferenc szállodák volt tulajdonosa vett át, lapunk olvasóinak melegen ajánljuk. — A polgári családoknak ez az egyik legismertebb fővárosi ott­hona alig 2 percnyire a Keleti pá­lyaudvartól, újonnan berendezve, gőzfűtéssel, hideg-meleg vízzel, telefonnal, rádióval várja vidéki és külföldi vendégeit. A főváros ide­genforgalmának nagy nyeresége az uj vezetés alatt álló szálloda, mely ben a polgár iárak mellett már 5 pengőtől kezdve kaphatók SZQ­bá k- i :')•': 3423-13 — Megjelent a Turisták Lapja uj száma. A magyar turista vi­lág kedvelt és várva-várt folyó­irata. a ^Turisták Lapja« most adta ki augusztus-szeptember hó­napi számát, amely a kitűnő szemle negyvenkettedik évfolyamá nak 8. és 9. összevont száma. Dr. Peitner Gyula szerkesztő nagy fi­gyelmet keltő cikke vezeti be a tar talmas és gyönyörű tájképekkel il­lusztrált számot. A vezércikk ar­ra hivja fel a turisták figyelmét, hogy teméljenek emlékművet a hő­si halált halt turistáknak. Az em­lékmüvet a Turista Egyesület vá­lasztmánya . a Dobogókőn tervezi. A lelkes hangú felhívás áldozat­készségre szólítja fel a magyar turistákat. Több értékes közle­mény. az egyesületi élet hirei, személyi és kirándulási hirek élén­kítik a szép folyóiratot. — A Nyktse motorszakosztálya sportbizottsági ülést tart. — A Nykise motorszakosztályának el­nöksége hátfőn, október 20-án es­te fél 9 órakor sportbizottsági ülést tart a Zrínyi Iloni-utca 11. szám alatti helyiségben amelyre a tagok megjelenését kéri az el­nökség. JL p&dLió piföo ^©sascáoiój&I A legújabb tipusu Philips S -f 1 csöves hálózati készülék hangszóróval együtt 6—18 havi részletre 320 pengő. Mielőtt rádiót vesz, kérjen díjmentes bemutatást a Liskány László rádió szaküzletében Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 4. Telefon: 4-7 0. 665 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom