Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 222-248. szám)

1930-10-01 / 222. szám

1930. október 1. JttVíRYIDÉK. Jász Géza felszólalását hatalmas éljen követte. Míg az ebéd a Turistaházbaií még javában tartott, azalatt a vá­rosházán Dr. Orbán Kálmán pol­gármester a város és Debreczeny, Áron ny. felsokeresk. isk. igazga­tó a turisták nevében fogadta) Nyíregyháza város polgármesterét, dr. Bencs Kálmán kormányfőtaná­csost és Maurer Károly ny. jegyin­tézeti főnököt. A vendégeknek m&i leg fogadtatásban volt részük. A poigármesterék autón mentek a Puristaházhoz, ahol dr. Oláh.' István mondott üdvözlő szavakat. Ezután a turisták között a két pol­gármester megpecsételte a két vá­"ros baráti szerződését, — melyben Nyíregyháza marad »felül«. Ugyan­is elv1 megállapodásra jutottak, melynek értelmében Ujhely tu­ristái rendelkezésre bocsájtják az újonnan épült Turistaházat, azon célból^ hogy külső és felső támo­gatással a nyíregyháziak az újhe­lyiek földszintje fölé emeletet épít­senek és igy a nyíregyháziak len­nének fölül a saját emeleti részü­kön. Amennyiben a debreceniek is építkeznének, részükre szomszédos területet bocsájtanának rendelke­zésre. A turisták a késő esti órákban értek haza Nyíregyházára, nemcsak kellemes emlékekkel gyarapodva, de abban a tudatban is, hogy a két város közötti barátságot a jövőben igyekeznek majd mindjobban kimé­lyíteni. v. a. A cseh kormány megcáfolja Masaryk elnök tegnapi nyilatkozatát Budapestről jelentik: A cseh- v­szlovák köztársaság elnökének^ Massaryknak nagy feltűnést kel­tő nyilatkozata óta alig telt ei 24 óra s máris siet a cseh sajtó an-*' nak megállapításával, hogy a köz­lemény aiem fedte teljes egészében az elnök szavait. Massaryk elnök ugyanis annyit mondott, hogy ar európai békének két veszélyes pontja van. Az egyik a íengye^ \ korridor, a másik veszedelem Ma-t gyarország felől fenyeget a pin­magyar politika részéről. Magyar­ország határainak visszaállítása, ahogyan volt v lehetetlen. Megértifl a magyarság helyzetét s kész volna kedvező körülmé­nyek között megengedni, hogy mérlegeltessenek a mai hatá­rok, de minden határváltozta­tás a parlamentnek van fenn­tartva s csak a nagy és kisan­tant beleegyezésévei történhet. A határkiigazitást nem lehetne megoldani ugy, hogy egyben a csehszlovák köztársaság határai is ki ne terjesztessenek más irányban, mert Csehszlovákiának is vannak kiigazításra váró határai s »jogos« területi aspirációi. Massaryk nyilatkozatának meg­cáfolása t illetve kiigazítása után te­hát ugy alakulnak a dolgok, mint ahogyan eddig ís történtek. A nyi­latkozatok Massaryk nevében jeleit nek meg, határkiigazitás lehetősé­géről szólnak s mindezeket megcá­folja egy kormánynyilatkozat. Az nyen eljárás ártalmára van a két állam egymáshoz való viszoi nyának. Nekünk mindegy, hogy melyik szöveg áll meg, mert a mi számunkra egyik sem mond sem­mit, az sem, amelyik azt követel* tőlünk, hogy taktikát változtas­sunk, mert mi sohasem taktikáz­tunk a revízió kérdésében, hanemt nyíltan léptünk vele a világ köz­véleménye elé és ha van valamij reális Massaryk nyilatkozatában^ amire építeni íehet v az a nyilatko-V zatbói kisugárzó sejtelem, hogy igazságos ügyünk célt fog érni. Ami pedig a csereberére vonat­kozó részét illeti Massaryk kiiga-t zitott nyilatkozatának amelynek értelmében hajlandó bizonyos te­rületeket átengedni, ha ennek elle­nében a jelenleg is magyar impé-i rium alatt alló területből rekom­penzációt ad, arra vonatkozólag az a válaszunk, hogy az ajánlatot meg) tehette Massaryk, aki maga senV tudja, hogyan jutott hozzá áhhoz, amije van, mi azonban nem kap* tunk semmit sem a népek vásárján., nekünk tehát minden talpalatnyi föld, minden legkisebb falu szent és elidegeníthetetlen tulajdonunk^ amelyet nem vagyunk hajlandók el­csereberélni. Herczeg Ferenc, a Revíziós Liga elnöke^ a helyesbített Massaryk) nyilatkozattal kapcsolatosan kije-. lentette^ hogy teljesen felesleges róla véleményt mondani. Minden eddigi elnöki nyilatkozatot nyomon követett egy dezavuáló kormányt nyilatkozat. Ez a körülmény arra int, hogy nagyobb jelentőséget nq tulajdonítsunk a nyilatkozatnak, mint amennyit ér. Budapestről jelentik: Massaryk elncknek a cseh-magyar hat árki igazításra vonatkozó nyilatkozata sorrendben már a nyolcadik. — Szokatlan dolog, hogy egy államfő ennyire beleavatkozik a politikát életbe. De ha már beleavatkozik, akkor el lehetne várni azt is, hogy legalább otthon ne dezavuál­nák a nyilatkozatát. Amint az elő­ző hét nyilatkozattal történt, az történt ezzel a nyolcadikkal is. A nyilatkozatot nem szabad komo­lyan venni, amikor saját kormánya sem tekinti azt komolynak. Budapestről jelentik: A kormány hoz közel álló helyen ' Massaryk nyilatkozatával kapcsolatosan ki­jelentették, hogy Csehország hely­zete rohamosan romük s ez indítot­ta Massarykot nyilatkozata megté­telére. Magyarországot ez a nyilat­kozat nem tévesztheti meg. Mi sem miképen sem utasíthatjuk vissza a határkiigazitás gondolatát, de eleve kijelentjük hogy néhány falu visszaadásával nem elégszünk meg. Elein Vilmost kísértetnek néztél és összeverték a demecseri cigányok Klein Vilmos székelyi kereske­dőnek, akit nem régen Nyíregyhá­zán elütött a villamos, újra bajt hozott süketsége. Kiéin szeptem­ber 22-én hajnalban Székelyből Demecserbe ment az izraelita temp­lomba. Már Demecser határában járt. amikor megeredt az eső, amely elől Klein a demecseri cigánytelep kunyhóiban keresett menedéket. A, cigányok a sötétben fátámadtak Kieima és agyba-főbe verték, míg össze nem esett. A csendőrség Klein feljelentésé­re meginditotta a nyomozást. Az előállított cigányok azt vallják, hogy valaki késő éjszakától kezd­ve több izben bekopogtatott a, kunyhók ajtaján. Az asszonyok és a gyermekek azt hitték, hogy ké­sértet jár, mert a kopogtató nem: felelt semmit, hiába kérdezték, ki az. Végre is kirohantak és ütlegel­ni kezdték a sötétben ólálkodó ala­kot. Csak akkor hagyták félbe az ütlegelést, amikor Klein kiáltoz­ni "kezdte: Jaj, jaj, én vagyok az öreg Klein. Erre felismerték a süket keres­kedőt bevitték a kunyhóba, ki­mosták sebeit. Mind a tiz cigány azt vallja,, hogy megverte Kleint, mert nem mondta meg a nevét, amikor kér­dezték és megijesztette az asszo­nyokat és a gyermekeket. Színház ORSZÁGOS KAMARASZÍNHÁZ Igazgató: Alapi Nándor. HETI MŰSOR: Szerda: Válás után. Csütörtök: Matyika színésznő sze­retne lenni. Péntek: Fruska. Szombat: Róbert és Marianne. Válás után Az Országos Kamaraszínház ok­tóber i-én este 8 órakor mutatja, be Bisson és Marx szenzációs bo­hózatát, a Válás után-t. A két szerző annyi szellemességet, hely­zetkomikumot, ötletet halmozott fei ebben a darabban, hogy az első jelenettől az utolsóig állandó ka­cagás kiséri az előadást. Tiz más bohózatban együttvéve sem talá­lunk annyi ötletet, mint a Válás után-ban. A darab megírása óta rengeteg bohózatiró belőle merí­tett. Operettet is irtak belőle ég az összes színpadok állandó műsor­darab ja. Főszerepeit játszák: Miskey József, Mihályi Mária, Szepessy Editk Fabinyi István, Eörsy Mária, Sorr Jenő és Déri Béla. Porrá égett a legnagyobb brassói cukorgyár Bukarestbői jelentik: A Brassó melletti Feketehalom községben a Róbert és társa cukorgyár kigyul­ladt. A község tűzoltói képtelenek) voltak a lángokkal megbirkózni^ segítségül "hivták a brassói tűzoltó­ságot, de ezek sem tudták a tüzet lokalizálni. A gyár teljesen leégett. Két millió lei értékű feldolgozott cikkor és több millió lei értékű nyersanyag elégett. A kár biztosí­tás utján megtérül. 'Minthogy gyúj­togatás gyanúja forog fenn az, ügyészség megindította a vizsgá­latot. ; ' — Orvosi hir. Szülész-nőgyó­gyász szakorvosi rendelőjét dr. Steffler Géza, a budapesti II. sz. női klinika v. orvosa megnyitotta Bencs László-tér 13. sz. alatt. —l Rendel 10—12-ig és 16—18-ig. — SWOBODA kályhát vásárol­jon. Gyár: Budapest, Andrássy-ut 14. Kapható: Wirtschafter Ármin, Nyíregyháza. 4904 A néma íilm diadala POLü. MEGRÍ AZ ELSODORT ASSZONY csütörtöktől a Diadalban Napi hírei KISNAPTAR Október 1. Szerda. —. Róm. kath. Rémig. — Gör. kath. B. A. véd. Prot. Malvin. — Izr. Thisri 9. ORSZ. KAMARASZÍNHÁZ: Válás után (8 órakor) APOLLÓ MOZGöJVÍPSZINHAZ: A régi Dal [;, 7 és 9 órakor) DIADAL MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ; A vadon népe (5, 7 és 9 órakor.) VÁROSI MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ: Nincs előadás. Városi gőz- és kádfürdő nyitva. Kedden és pénteken a gőzfürdő csak nők részére van nyitva. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum-: Iskoláknak nyitva 9— 13 óráig. Egés2 héten át a az Osgyáni és Török gyógy­szertárak tartanak ügyeled szol­gálatot VÁSÁRNAPTÁR: Okt. 1. Sertésv. nélkül: Iváneger­szeg, Homokszentgyörgy. — Ka­posvár, Kocsola, Nyirbogdány, Sárospatak, Sárrétudvari, Tápió­szentmárton, Tiszafüred; állatvá­sár:' Jánosháza, Miskolc; kira­kedóvásár: Eger, Mezőkomárom. Október 2. Kiszombor, Nagyléta, Tököl; állatvásár: Sarkad, Kis­komárom (lóvásár nincs), Cell­dömölk; Kirakodóvásár: Fertő­rákos. Október 3. Kötcse (setésv. nincs), Nagyhalász, Ónod; sertés- és ki­rakodóvásár: Buj; állatvásár: Gyöngyös, Mezőgerény (lóvásár nincs), Sátoraljaújhely; kirako­dóvásár: Sarkad. Okt. 4. Bükkösd, Vásárosbéc, Zala (sert,-v.nincs), Somoygjád (sertv. nincs); marha- és kirakodóvásár Bő; lóvásár: Mezőberény; ser­tésvásár: Szeged. Rádió-műsor. Budapest. — Szerda 9.15: A m. kir. budapesti 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. 9.30: Hirek. 9.45: A délelőtti hangverseny folytatása. • 11.10: Nemzetközi vizjelző szol­gálat magyarul és németül. 12: Déli harangszó az egyetemi templomból, időjárásjelentés és hirek. 12.05: A Mancüts szalonze­nekari hangverseny. 1: Időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés. 2.30: Hirek, élelmiszerárak. 3: Piaci árak és árfolyamhirek. ' 3.30: Morse-tanfolyam. 4.10: Felolvasás. 4.45: Időjelzés, időjárás-, vízál­lás jelentés és hirek. 5.15: Felolvasás. 5.30: Citerahengverseny. 6.15: Olasz nyelvoktatás. > 6.40: Hangverseny. A hangverseny szünetj ében sport eredmények. 8.1 5: Szinmiielőadás a Stúdióból Utána: Pontos időjelzés, időjá­rásjelentés és hirek. Utána: Pertis Jenő és cigány­zenekarának hangversenye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom