Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 198-221. szám)

1930-09-14 / 208. szám

10 JNíyíryidék. 1930. szeptember 14. {ÜltXIt VED JEGY szárazelemek és telepek zseblámpa és anódtelepek számára. 5714 30 Teljesitményllk felülmúlhatatlan ! Minden szaküzletben kaphatók. WWm wim ii i iiii iii ni Mwtimmmit mátitt A nyirbogdányi járás tűzoltó versenye A nyirbogdányi járás tűzoltó egyesületei Demecser községben 1930. szeptember hó 14-én vasár­nap reggel 9 órai kezdettel a köz­ségháza előtti téren járási tűzoltó versenyt rendeznek. Ennek a ver* senynek a programja a következő: 1. Ugy a versenyző, mint a nem versenyző testületek érkezése és jelentéstétele a járási tüzrendé­szeti felügyelőnek. 2. A járási tűzrendészen fel­ügyelő az egyesületek helyét kije-, löli és a tűzoltó parancsnokokkal közli a versenyre vonatkozó tudni­valókat. 3. Pontosan 9 órakor a várme­gyei és tüzrendészeti zsűri tagok­nak érkezése és fogadtatása, va­lamint a járási tüzrvendészeti fel­ügyelőnek jelentése. 4. Himnusz, énekli a közönség. 5. Megnyitó beszéd. 1 6. A versenyző csapatok sor­rendjének megállapítása és a zsűri tagok beosztása. 7. Verseny 5 és 9-es iskolai és gyorsszerelések: j Bemutatják: Kemecse, Kék, Demecser, Gégény, Berkesz, Nyir­tét, Oros, Nyirpazony, Nyirbog­dány önkéntes tűzoltó egyesületei. 8. Taktikai gyakorlat. 9. A zsűri tagok értekezése. 10. A dijak kiosztása, záró be­széd. 11. A Tűzoltó Egyesületek dísz­felvonulása. A zenét a demecseri levente- és, tűzoltó zenekar szolgáltatja. — Versenydijak: dr. Erdőhegyi La­jos főispán vándordija, amely je­lenleg az orosi egyesület tulajdona. Szabolcsvármegye második di­ja, a Tűzoltó Szövetség III. dija, mint csapatdijak. Továbbá szá­mos egyéni dijak. 2x — Hirdetések feladása az az­nap megjelenő lap részére délelőtt 11 óráig eszközlendők. scéleüum hű. korái SIM3EM m # VARRÓGÉP. Xadwsvo /víjBÍÁ&L/EcltátoLoJk* ; JUtxcMrrvy haMi rá»-xZoioh. 81N0CA VARRÓGÉP oáSíV TÁR& ' Nyíregyháza, Vay Ádám u 2. Grafológia Részletes, mindenre kiterjesz­kedő magánváiaszt mindenki kap, aki irásonkint 50—50 fillér értékű postabélyeget és megcímzett vá­laszlevelet f levélpapírt ís!> mel­lékel a szerkesztőségbe küldött s »grafoIógus« jelzéssel ellátott levelében. Tekintettel, hogy a grafológus részére rengeteg levéi érkezik ugy, hogy a válaszok közlésére csak hónapok multán kerülhet sor; ezért mindazok, akik levelükre egy héten belül akarnak választ, 20 filléres bélyeget mellékeljenek. Morituri te salutant. Korához képest nagyon fejlett intellektus. 1 Komoly, szorgalmas, körültekin­tő, tehetséges, csak túlságosan aprólékos és életlehetősége gátol­ja fejlődésében. Meglehetősen nervózus, hiu és érzékeny. Társa­ságban zavart és félénk' bár ezt igyekszik palástolni. Kedvezőbb szituációk között Ígéretes jövőjű. A céf szentesíti az eszközt. Bi­I zarr, különös egyéniség. Intellek­tusa zavaros. Autodidakta, sok eredetiséggel. Érzelmei khaotiku­sak. Nagyratörő vágyak gyötrik, de nincs ereje és tudása hozzá.­Túlfűtött érzékiség, perverz haj­lamokkal. Pénz, az élet. Tiszta, egyszeri^ nemes jellem. Családias, vallásos. Fejlett izlés, kevés akarat, a re­ális élettől való félelem és éles intelligencia jellemzi. Magyar rapszódia. A szelvény mellé még legalább 10—15 tintá­val írott sort kérek. Tiiicsóka. A szelvény magában nem elegendő. Legalább 10—15 tintával írott sor szükséges az analízishez. Haivány sárga rózsa: Igen in­teligens, mélyen gondolkozó, de kissé érzelmes. Van akarata, ha­tározottsága, bár meglehetősen megviselt idegzetű. 1 Nyjrvidék: Intelligens, bár kis műveltségű. Érzékeny, vigkedélyü, kissé hanyag és rendetlen. Eléggé nyugodtan cselekszik, de köny­nyen befolyásolható. Meglehetősen hevülékeny. Szeretni nem bün: Intelligens, határozott, sőt bizonyos mérté­kig önző és erőszakos, markáns egyéniség. Beképzelt, nagyzoló, fö­lényeskedő és a tekintélyt nem is­meri el. Meglehetősen érzéki, könnyelmű, bár van morális ér­zéke. i Szabadság, szerelem: A szel­vény magában analizálásra nem ele gendő. Legalább 10—15 tintává irott sort kérek. Távírász: Egészen nyers, bru­tális, lehet mondani ragadozó tí­pus. Nagy intelligenciáját, tudá­sát tudatalatti beteges ösztönei le­tompítják. Nem bir romlott érzé­kiségével. Meglett kora ellenére nem nősül meg, hanem éjszakai kalandok után jár. Vére fertőzött, fizikuma leromlott- Hivatali teen­dőit hanyagul látja el, amiért ál­landó szemrehányásoknak van tel­jes joggal, kitéve. Röviden: szo­morú példánya a testileg és lelki­leg lezüllött embernek. Narancsvirág: Igen intelligens, de bizarr, különleges egyéniség. Szereti a feltűnést, Túlságosan hiu, könyelmü. Életfelfogása ledér és szeszélyes. Néha a könyelmüségig adakozó, máskor zsugoíi. Sze­relmi életet él. Szenvedélyes, fék­telen, de nem álhatatos. < gyon kétséges. Az ilyen homokbuckák nem bírják a minden évi mezőgaz­dasági művelést, áz erdő és az Szabolcs Tármegye déli és délkeleti részét be kell fásitani* mert a fotóhömokbuckákon többet jövedelmez az erdő, mint a mezőgazdaság vi. Az Alföldfásitásnak, már. kü­lön irodalma van, mely minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy az erdő nemcsak azért kell az Alföldre, hogy fát adjon, ha­nem azért is, hogy a mezőgazdasági többterme­lést előmozdítsa. Ezen megállapítást a kormány­zat is magáévá tette s igy szüle­tett meg az Alföldfásitásról szóló 1923. évi XIX. t.-c!, amely é]­: rendeli, hogy a mezőgazdasági ter-. melés előmozdítása, továbbá az egészségügyi és klimatikus viszo­nyok megjavítása érdekében, va­lamint a lakosság faszükségleté­nék fedezése céljából az Alföldön erdőket kell telepíteni. A törvény értelmében elsősorban oly területe­ken kell erdőt telepíteni, amely mezőgazdasági müvelésre nem, vagy alig alkalmasok, amilyenek a szél által mozgásba hozható fu-­tóhomokok, silány,, homokos szi­kes részek és az ifyen ártéri te­rületek, valamint a csak arányta­lan nagy költséggel megjavítható vadvizes területek. Továbbá min­den egytagban 50 k. holdnál na­gyobb szántó s 20 k. holdnál na­gyobb rét, vagy legelő fasorral veendő körül", ugyancsak fasorok létesítendők a gazdasági utak mentén. 1 Nézzük most már a törvény in­dokolását részleteiben. ' ' ' I A mezőgazdasági termelés 1 előmozdítása. - I Az erdő, a fasor megtöri a szelet, 1 megfogja a homokot, a hó levét a csapadék vizet megköti, lehűti a levegőt s ezzel elősegíti a har­matképződést. Mind olyan ténye­zők, amelyek a mezőgazdasági ter­melést előnyösen szolgálják. Megyénk déli, délkeleti részén nagykiterjedésű oíyan futóhomok­bucka van, amelyet a szél állandó­an mozgásban tart, amellett pe­dig az alatta elterülő jó szántó földeket befuvással fenyegeti, a mezőgazdasági termelés rajta na­A „Nyíl-vidék" grafológiai szelvénye. Jelige Életkor Férfi, vagy nő 1—2 évig ugarként kezeltetnek s minden második vagy harmadik évben vonatnak mezőgazdasági növények termelésére, eredmény azonban csak akkor lesz, ha ezen év kedvező, ellenkező esetben a szél kifújja a vetőmagot, vagy pedig a már kikelt 10—30 cm­magas növényeket elhordja, ha­lomra dönti, elvivén lábuk alul a talajt. Erre a szabolcsi gazda azt mondja: Nem liijják semminek Könnyű ezek után kiszámítani mit jövedelmez az ilyen föld s nem szenved kétséget, hogy mint erdő jobban volna hasznositható v mert bármily rossz homokon léte­sített erdő jövedelmez 'k. holdan­kint 20 pengőt. A jobb talajon álló, rendszere­sen kezelt erdő jövedelmező­ség tekintetében ma már fel­veszt a versenyt a mezőgaz­sággai. A rossz homok birtok kiterje­désének arányához képest kevés jószágot bir el s igy a birtok nem tudja a viszonylag nagy trágya­szükségletét fedezni, mig ha az arra való területeket befásitja, birtok többi része jobban trá­gyázható, a mezőgazdaságnak meghagyott kisebb területén pedig feltétlen termelhető annyi, mint az egészen, a mérleg pedig feltétlen jobb, mert a jövedelem kisebb ki­adással jött létre s' mintegy ráadá­sul ott lesz még a fahozadék. Az Alföld klímája nem volt any­nyira száraz s levegője párat el­tebb volt, amig az erdők borí­tották, de nem volt a levegő annyi ra száraz a fátlan Alföldön sem, amig a folyók szabályozatlan álla­potban hosszabb vonalban szelték a vidéket s a lassú lefolyás ré­vén átitatták a talajt s amig a belvizeket le nem csapolták, na­gyobb volt a párolgó felület. Az­óta a levegő száraz s a növényt­üdítő vízpára helyett benne az embert ölő por foglalja ex. S épen ezért a mezőgazdaság fontos fel­adatát képezi a csapadék s "talaj­vízzel való takarékosság s a mű­velési módok oda irányulnak, hogy. azt a lehetőségig raktározzuk. Az erdőnek a viz raktározása körül' kifejtett tevékenységét már vázol­tuk, itt csak a viz fontosságát vi­lágítjuk meg a növények életében, Ezt igen érthetően a Liebig-féle minimum elmélettel tehetjük meg. — Ezen elmélet sze­rint a növény a rendel­kezésére álló tápanyagokból csak annyit vesz fel, mint amennyi a talajban legcsekélyebb mennyiség­ben jelenlevő tápláló anyag sze­rinti aránynak megfelel. Tehát ha a talaj száraz, mint a homokbuc­kákon s nyáron 30—50 eső nélküli nap is van, ott hiába adunk nit­rogént, foszfort, mész, káli trá­gyát, ezekbői csak a legcsekélyebb mennyiségben jelen levő viz ará­nyában vesz fel a növényzet, tehát esetleg semmit. Az ott levő anor­gonanikus anyagok tehát, mivel viz hiányában nem oldódnak, nem kerülnek a növény által felvehető állapotba, nem mint trágya, hanem mint a növényzetet ölő anyagok lépnek fel s erre mondja a gaz­da, hogy a homokon erősen trá­gyáznak a termények »kiégnek«. Újból megállapíthatjuk, hogy er-_ dőt a neki való talajra. | Hogy az Alföld klímája ezelőtt nedvesebb, párateltebb volt, iga­zolja ama körülmény is, hogy ma­gas homokbuckákon, utmenti fa­sorokban gyakran látunk egyedül

Next

/
Oldalképek
Tartalom