Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 198-221. szám)

1930-09-13 / 207. szám

1930. szeptember 13. JNíltfRYIDÉK. 85 VICEADMIRÁLIS BUSTER KEATON Legkitűnőbb vígjátéka „A hálókocsik madonnája" c­íilmujdonságnak ma van a premierje a Diadalban Maurice Dekobra világhírű re­génye alig hagyta el a sajtót, a közönség nyomban szétkapkodta az összies példányokat. Már e tény egymaga is igazolja, hogy a re­gény meséje meninyire érdekes. »A hálókocsik madonnája«-nak a film­változata azonban még a regénynél is sokkal szenzációsabb. A regény érdekes alakjai közé szőtt mozgal­mas és izgalmas mese sokkal frap­pánsabbal! hat az életet sugárzó mozivásznon, mint a könyv holt betűin keresztül. Különösen pompá­san érvényesül az orosz miliő. A felvételek elsőrawguak, a rendezés pedig egyenesen szenzációs. A két kisérő burleszken az ember való­sággal agyonneveti magái. A háló­kocsik madonnájá-nak ma délután van a premierje a Diadalban és vasárnapig bezárólag marad műso­ron. Vasárnap délután 3 órakor zónahelyárakkal lesz látható ez a világvárosi műsor. A hétfői és a keddi zónanapokra ismét nagy fil­met kötött le a Diadal igazgató­sága. Cime: »HaHó, főkapitányság« Főszereplője: Olga Csehova. A jö­vő hét egyik legnagyobb szenzá­ciója líesz a »Hoílyvvoodi rejtel­mek« c. filmujdonság. V iceadmirális péntektől árosi Mozgóban A dohányjövedéki központ ver­senytárgyalási hirdetményei A m. kir. dohányjövedéki köz­ponti igazgatóság a dohánygyárak, hivatalok, raktárak fütőszükségle­tének szállítására, továbbá a nyír­bátori dohánybeváltóhivatalnál szükséges tatarozási munkálatok­ra versenytárgyalást hirdetett. — A versenytárgyalások részletes ada tai szerkesztőségünkben rendelke­zésre állanak. A nyirbogdányi járás tüzoltó­versenye A nyirbogdányi járás tűzoltó egyesületei Demecser községben 1930. szeptember hó 14-én vasár­nap reggel 9 órai kezdettel a köz­ségháza előtti téren járási tűzoltó^ versenyt rendeznek. Ennek a ver­senynek a programja a következő: 1. Ugy a versenyző, mint a nem versenyző testületek érkezése és jelentéstétele a járási tüzrendé­szeti felügyelőnek. 2. A járási tüzrendészeti fel­ügyelő az egyesületek helyét kije­löli és a tűzoltó parancsnokokkal közli a versenyre vonatkozó tudni­valókat. 3. Pontosan 9 órakor a várme­gyei és tüzrendészeti zsűri tagok­nak érkezése és fogadtatása, va­lamint a járási tüzrvendészeti fel­ügyelőnek jelentése. 4. Himnusz, énekli a közönség. 5. Megnyitó beszéd. ; 6. A versenyző csapatok sor­rendjének megállapítása és a zsűri •tagok beosztása. 1 7. Verseny 5 és 9-es Iskolai vés gyorsszerelések; j Bemutatják: Kemecse, Kék, Demecser, Gégény, Berkesz, Nyír­tét, Oros, Nyírpazony, Nyirbog­dány önkéntes tűzoltó egyesületei. 8. Taktikai gyakorlat. 9. A zsűri tagok értekezése. 10. A dijak kiosztása, záró be­széd. 11. A Tűzoltó Egyesületek disz­felvonulása. A zenét a demecseri levente- és, tűzoltó zenekar szolgáltatja. — Versenydijak: dr. Erdőhegyi La- I jos főispán vándordija, amely je- i ienleg az orosi egyesület tulajdona. ­Szabolcsvármegye második di­ja, a Tűzoltó Szövetség III. dija, mint csapatdijak. Továbbá szá­mos ggyéni dijak. 2x A kisantant delegátusai nagy rokonszenvvel fogadták Bethlen miniszterelnök genfi megbeszélési tervét Briand Pánenrópa-tervezete a Népszövetség előtt. — Bethlen miniszterelnök Berlinbe készül Genfből jelentik: A népszövet­ségi közgyűlés tegnap délutáni ülésén Henderson angol külügymi-. níszter nagy beszédet mondott. —, Örömmel fogadta Briand pán­európai konföderációs tervét s en­nek a Népszövetség elé való ter-» jesztését. Kifejtette, hogy a Nép­szövetség sohasem valósithatja meg a maga elé tűzött terveket, ha a legrövidebb időn belül nem gozza ki az általános lefegyverzés, re vonatkozó nemzetközi egyez, ményt. A világ népei türelmetlenek — mondotta Henderson — s már­már kétségbe vonják a Népszövet­ség jóhiszeműségét. Reméli, hogy a leszerelési terv már a "jövő év­ben a Népszövetség elé kerül. Henderson beszéde rendkívüli hatást váltott ki. Genfből jelentik: Dr. Curtius né­met külügyminiszter tegnap dél­után felkereste Bethlen; István gróf miniszterelnököt. A két állam­férfiú között hosszabb eszmecsere volt a Középeurópát és Keleteuró­pát érintő gazdasági kérdések fe­lett. Bethlen miniszterelnök no­vember havában hivatalos látoga­tást tesz Berlinben. Genfbői "jelentik: Bethlen Ist­ván grófnak Genfben a kisantant delegátusaival tervezett megbeszé­lése nagy szenzációt keltett. Me^ bizható informátorunk szerint az érdekelt kisantant államok delegá­tusai Bethlen kezdeményezését a iegnagyobb rokonszenvvel fogad­ják s azt hiszik, hogy a gazdasági kényszer követeli Magyarország­Románia-Jugoszlávia egymáshoz való közeledését és gazdasági együttműködését. á kisvárdai járás vitézeinek értekezlete Dombrádon A kisvárdai járás vitézeinek ér­tekezlete Dombrádon szeptember 7-én folyt le ünnepélyes keretek között. Vitéz revisnyei Reviczky László ny. áll. altábornagy székkapitány vitéz BarczaujfaLussy Egon nyug. áll. tüzérőrnagy, széktartó kíséreté­ben reggel 9 órakor érkezett meg Dombrádra. Reviczky altáboma ­gyot a vasúti állomáson a járás nevében dr Borbély Sándor főszol­gabíró, a község nevében Kürthy Ferenc főjegyző köszöntötte. Re­viczky altábornagy ezután fogadta vitéz Bartha Károly járási vitézi hadnagy és a kivonult fegyelme­zett levente és délceg vitézi sza­kasz parancsnokainak jelentését. A diszszakaszok megszemlélése után minden vitézzel közvetlen kihallga­tást tartott s melegen érdeklődött azok sorsáról, családjáról. <. Ezután kíséretével kocsiba ült és a leventék felállított feszes sorfala között, dia dalkapuval ékesített uton a községházára hajtatott, ahol zárt vitézi értekezlet következett. 11 órakor a ref. templomban ün­nepi istentiszteletet tartott Somogyi József ref. lelkész. A terjedelmes, ritka szép dombrádi templom zsú­folásig megtelt ünneplő közönség­gel, mely áhítatosan hallgatta lel­készének magasan szárnyaló ünne­pi beszédét és a dalárda szép al­kalmi énekét. Istentisztelet után a megjelent előkelőségek, vitézek, leventék és Dombrád nagyközség apraja, nagy­ja a Hősök-szobra előtti téren egy­begyűlt nyilvános ünnepi értekez­letre. Vitéz Reviczky László nyitotta meg az értekezletet, örömét fejezte ki afelett, hogy Dombrád lakossá­ga együtt érez a vitézekkel. A ma­gyar harcos messze kiemelkedő eré nyeit, harctéri tapasztalatai alapján ecseteli s elvárja a vitézektől, hogy ezeket őrizzék meg továbbra is. Minden magyart összetartásra ösz­tönöz. Összetartásra, együttes meg­feszített munkára van. szükség, hogy idegen járom alatt sínylődő ma­gyar véreinket felszabadíthassuk, szeretett hazánkat, Nagymagyaror­szágot mielőbb ismét régi határai között láthassuk. A szónok izzó magyar fajszere­tettől áthatott beszéde láthatólag! mély hatást gyakorolt a hallgató­ságra. Dr Borbély Sándor főszolgabíró emelkedett ezután szólásra, öröm­mel üdvözli Reviczky László őnagy­mél'tóságát és a megjelent vitéze­ket. Látnoki szemei előtt feltárul az igazságnak már közelgő diada­la. Útban az igazság Magyarország felé! Ezt a most folyó gazdasági háborúban a kitartó munka fogja meghozni. Fodor József polg. iskolai tanuló saépen sikerült irredenta szavalata után vitéz Bartha Károly járási vi­tézi hadnagy a vitézek nevében ke­gyeletes szavak kíséretében meg­koszorúzta a dombrádi hősök szob­rát. Czövek Géza jegyző a leventék, egy tanuló az iskola növendékei nevében helyez el egy-egy koszo­rút. Végül igen megható volt, mi­dőn egy gyászruhás asszony lépetti elő s szerény koszorúját könnyek között e szavakkal helyezte el: — Drága fiamnak! Ezután a helybeli ref. dalárda szép és megható alkalmi énekszá­ma következett. Herczeg Gusztáv gazdasági fel­Ügyelő tanulságos gazdásági elő­adása után Czövek Baby irredenta szavalata következett, melynek fia­talos hévvel történt Szép és lelkes előadása minden hallgatót magá­val ragadott. A Himnusz eléneklése után a Székkapitány az értekezletet bezár­ta, majd a vitézi és levente dísz­szakasz feszes diszmenete után az ünnepély ezen része véget ért. A vitézi diszáldomás fél 2-kor vette kezdetét. A vitézeken kivül résztvettek: dr Mózer Ernő orsz. képviselő, dr Borbély Sándor fő­szolgabíró, dr szotyori Nagy Sán­dor kir. közjegyző, Somogyi Jó­zsef ref. lelkész, Kürthy Ferenc fő­jegyző, továbbá a járás és község vezető emberei közül többen. Az első pohárköszöntőt vitéz Reviczky; f László mondotta a kormányzó ur őfőméltóságára. Kürthy főjegyző a Székkapitányra és a vitézekre s dr Borbély Sándor, dr Mózer Ernő, Somqgyi József és Dombrád fő­bírája mondottak még tartalmas, lelkes beszédeket. Vitéz Bethlendy Ferenc javasla­ta, hogy a kormányzó ur őfőméhó­ságát táviratilag üdvözöljék, kitörő lelkesedéssel nyert elfogadást. Vé­gül vitéz Bartha Károly járási vi­tézi haanagy mondott köszönetet Dombráa község vezetőségének és lakosságának megértéseért és a magyaros fogadtatásért. Asztaibon táskor egy leányka a dombrádi ifjúság nevében csokrot nyújtott át őnagyméltóságának. A vonat indulásáig Reviczky al­tábornagy dr Mózer Ernő képvi­selő és dr Borbély Sándor főszol­gabíró társaságában otthonukban sorban meglátogatta az összes dombrádi vitézeket és azok csa­ládját. Az a nép, mely tiszteli a hőseit, az a község, mely megbecsüli a vitézeket: biztos záloga a magyar feltámadásnak. Az egységes párt megbízottja Genfben tárgyalt Bethlen István miniszterelnökkel a Vass József helyének betöltéséről Bethlen István gróf miniszterel­nök'még genfi utja előtt értesítet­te a keresztény gazdasági párt vezetőségét, hogy szeretne az el­hunyt Vass József miniszter utód­jára vonatkozólag a párttal azon­nat érintkezésbe lépni s kéri, hogy a párt egyik vezető tagját küldje sürgősen utána. A párt a miniszterelnök kérésé­nek eleget tett s felkérte Thury Bélát, hogy képviselje a párt ál­láspontját a miniszterelnökkel való tárgyaláson. Thury Béla tegnap már Genfbe is érkezett s tegnap este már a miniszterelnökkel va­csorázott s részletesen megbeszél­te a Vass József halálával előál­lott helyzetet. Értesülésünk szerint Thury Bé­la nemcsak a személyi kérdésről, hanem a keresztény gazdaságii párt álláspontjáról s a beállott helyzetről is informálta a minisz­terelnököt. A tárgyalás eredményéről sem­mi sem szivárgott ki. Mindössze annyi került nyilvánosságra, hogy Bethlen miniszterelnök közölte 1 Thury Bélával genfi utjának célját. A miniszterelnök az agrár államok akcióját kiséri figyelemmel s en­nek eredményétől függ jórészt Ma­gyarország jövő külpolitikája is. 1 — POLGÁRI ISKOLAI magán­tanulókat szakszerűen előkészítünk., Cim a kiadóban. 5820-j

Next

/
Oldalképek
Tartalom