Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 198-221. szám)

1930-09-30 / 221. szám

8 JSÍYÍRYIDÉK. 1930. szeptember 30. Jól kereshet, ha olyan szezoncikkel foglalkozik, me­lyet minden háznál játszva ellehet adni. Mi érdekli az embereket, ha a hideg; közeleg ; Az olcsó, kényelmes fűtés ! Mi érdekli az embereket a sötét év­szakban: A szép és kellemes világitás! Propagandával erősen támogatott, bárkinek könnyen eladható fűtési és világítási szezon­cikkek eladására ügynököket magas jutalékra felveszünk. Gyakorlott erőknek f xet is fizetünk. ARDÓ, Budapest, Vilmos császár-út 43. sz. 6213 1719—1930. vhtsz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONATA A kisvárdai kir. járásbíróságnak 3718/2—1930 sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Steaua Magyar Kőolaj Rt. javára 1100 P léke s jár. erejéig 1930. julius 1. napján végrehajtás utján lefoglalt, 2300 P-re becsült ingóságok, u. m.: cséplőgépek stb. a nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 35013—1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyír­pazony községben adósok lakásán 1930. október 9. napján d. u. 5 8m órakor nyilvános bírói árverésen el­fognak adatni. Nyiregyháza, 1930. szeptember 15. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 6212 kir. jb. végrehajtó. 1998—1930. vht. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott birósági végrehajtó köz­hírré teszem, hogy Kálmán Elek végrehajtató javára, végrehajtást szen­vedő ellen 200 P tőkekövetelés és jár. erejéig a szolnoki kir járásbíróság P. 112917/15—1928. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 1370 P re becsült ingóságokra a tiszalöki kir. járásbíróság Pk. 9765— 1930. sz. végzésével az árverést elrendelte. Ehez képest az árverésnek 200 P tőkekövetelés és jár. erejéig Tisza­tardos községben, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében leendő megtartására határnapul 1930. október 14. napjának déli 12 cráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt motor­kerékpár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, szükség esetén becsáron alul is elfogom, adni. Amennyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le-, illetve felül­foglaltatták és azokra kielégítési jogot szereztek, ezen árverést az 18&1. LX. tc. 102. § értelmében ezek javára is elrendelem. Elsőbbségi igények az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval bejelentendők. Tiszalök, 1930. szeptember 25. 6211 SZŰCSY BÉLA kir. bír. végrehajtó. — Fleuron állatregénye) újból laphatók az Ujságboltban. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dii: 10 szóig 80 fillér, mradca további szó 8 fillér. Hirdattsek otAnl érdek­lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a kiadótóvetoűban" jelzésű hirdetésekre csak * hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adbatank felvilágosítást. Ugy az apré, mint a nagy. MritoftEnk cKJa a feladésber flzetendS Vidékről levéíbélyegben is beküldhető a hirdetés dua. A lap megjele­nés napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjflk feladni. Kiadó a Zrínyi Ilona utca 8. sz. házban két egymásbanyiló udvari szoba, melyek irodának, vagy üzlet helyiségnek egyformán al­kalmasak. Értekezni ugyan­ott, a Nyírvidéki Takarék­pénztár Rt.- nál. 5403-1 Bútorozott szobák az állo­más közelében azonnalra kiadík. Arany János-n. 33 6171 2 Kisebb háromszobás uri­lakás mellékhelyiségekkel nov. 1-ére kiadó. Nyírfa utca 17. 6965-2 Jó karbau levő táblaágy és összehajtható ruganyos ágy eladó. Virág-u. 8. 1 Különbejáratu bútorozott szoba október 1 ére kiadó. Nyiria-u. 28. sz. 6204 Egy perfekt szobaleány október 1-ére, egy jól főző miodenes október 15-ére felvétetik. Cim kiadóban. 6205 Egy remekszép 2 éves bevadászott jó használata hím vizsla eladó. Ruzsonyi Pál üzletében, Nyiregyháza. Telefon 138. 6174-3 Patkányokat garanciával irt Hovanyovszky József sz. állatorvor Debrecen, Rákóczi utca 61. sz. 6207 V,Egy szoha konyhás udvari lakás kiadó. Bethlen u. 19. 6222 Különbejáratu bútorozott szoba 1—2 személyre a város központján kiadó. — Kossu'.h-utca 3. 6S23 Szőnyegek nyírását, javítását, készitétét, rojto­zását jutányosán vállalja Goldsteira Margit Kossuth-u. 3. szám. 6224 Ügyes leány, ki a varrás­hoz ért, felvétetik a Fonal­házba. 6996 Családiház Friedmann- és Moravszki-telepek közép­pontján színtiszta vasbeton szabadalmazott épület két szoba konyhás, veranda, éléskamra, bekerítve, kevés építkezési hiánnyal, meg­tekinthető, családi okokból 400Ü P ért sürgősen eladó tulajdonosnál, Jég-utca 9. Zajácz. 6997 Tisztességes szobaleány ajánlkozik 1-ére. Cim Nádór­ul ca 11. sz. Molnár Böske, 7C03 Egy pár — him és nőstény — fiatal patkányfogó foxit keresek. Cím az Ujságbolt­ban. 7005—2 Kétszobás kis udvari lakás újonnan fe9tve, kis család­nak kiadó. Bocskay-u. 5 6226-2 Német kisasszony azon­nali belépésre helyet. Aján­latokat a kiadóban bizható" jeligére. „Meg­6227 Gyakorlott ápolónőt ke­resek azonnalra Jelentkezni Deák Ferenc-utca 13. 6228 3 szobás, minden mellék­helyiséggel ellátott nagy­kertes, újonnan festett lakis a Széchenyi út 14. sz. alatt azonnal kiadó. Bővebbet a Jóba-nyomdában. 6229 10 Elegánsan bútorozott kü­lönhejáralu utcai szoba kiadó Cim a Kiadótan. 6206 Német bö'gy jutányos érőn fr.-.ccia és német órákat vállal. Cim az Ujságboltban 6998 Két tisztességes mindenes leány felvétetik Nádor u. 12. 6999 Főznitudó mindenes fel vétetk Deák Ferenc u. 22. 6700-2 Jobb szobalány kerestetik. j 0bb családból való pesztrát Jelentkezni lehet a vár- j es eti e g egyszerűbb nemet megyeházán, a kapu-nál. ! [ eánvt keresek. Nádor-u. 6. 6209-2 7oo2 Bejáró helyet keresek 1-ére délig, vagy egész napra mosást és va«alást vállalok. Cm Oszőlő-utca 74. 6i0s Különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. Aipád- 1 utca 11. sz. 62í0 Főznitudó mindenest okt. 1-ére keresek. Vay Adám u. 17. sz. 70C1 4—5 jobb iparos ember­nek finom házikosztott és lakást adok. Fiatal tisztvi­selő-uraknak: is havi 60 P­ért Viz u. 8. Egy ügyes mindenes ki­nek udvarlója ninc«, októ­ber 1-ére felvétetik. Vay­Adám-u. 51. 6230 U jságárusitúkat jó keresettel fölvesz az Ujságbolt. | Könyvek kötését ag* legegyszerűbbtől a legdíszesebbig ' öté a Joba-nyomda kőnyvkö Nyíregyháza, Széchenyl-út Kőműves-, kőfaragó­és ácsmesteri vizsgákra felelősség mellett biztos sikerre' előkészít „Hungária" mesterképzö tanfolyam. Érdeklő­dőknek díjtalan felvilágosítás — Rákóczi-utca 16. sz. alatt, Búzás. 6219 6225 Havi fíxfizetéssel intelligens urak, vagy hölgyek propagandamunkára állandó alkalmazást kaphatnak. — Állami nyugdijasok, vagy keres­kedelmi alkalmazottak a felvételnél előnyben részesülnek. Jelentkezés szeptember 30-én d e. 8—10-ig, d. u. 5—7 óráig és október 1-én d e. 8—10 óráig Pátzay György megbízottnál Epreskert-utca 2. (Bereeréknéi). 5 pengős . .. ^> 4.i , .-••.. ' -.y 7 és 2 pengős pénzcsomagoló papír kapható a Jőba-mjomdábati Nyíregyházán, Széchenyi-út 9. sz. Telefonszám: 139. G1JÖZÖD]eK NCG arról, hogy a legdivatosabb, legszebb és legolcsóbb őszi• NŐI KALAPOT w d lü e r n e kalapszalonj ában vásárolhat. Alakítást, javítást, díszí­tést és vasalást olcsón vállal. Luther­utca 20. szám. Lova s Kovács-ház. (Tanulólányf elvétetik) A chicagói alvilág rejtel­meiről izgalmas cikkso­rozatot kezd meg az ÚJSÁG vasárnapi száma. 6i5i-2 JÁRAy ERVIN mezőgazdasági és keresk. iroda, autó- és motorkerékpár felszerelési szaküzlet uj helyisége: Vay tóm-utca l szám alatt Árverési hirdetmény. Közhírré teszem, hogy folyó évi október 3. napján d. e. 9 órakor Tákos és Csaroda községekben különböző élő és holt gazdisági felszerelés u. m. lovak, ökrök, vegyes szarvasmarha, cséplőgép­felszerelés, Fordson traktor, ekéfc, igás szekerek, répavágö, szecska­vágó, vetőgép, aratógép, fükaszáló­gep, borona, nenger, ro3ta, lószer­szám stb. b'rói árverésen készpénz­fizetés ellenében elfognak adatni. Nyírbátor, 1930 szeptember 26. Dr. Szabó Sándor 6214 ügyvéd. LEGÚJABB DIVATLAPOK AZ UJSÁGBOLTBAN VILLANY világítást, csengőt, motort, dinamót, villámhárítót, házi­telefont, rádiót szerel, javít hor\?Ath jAnos villamossági válla­lata Bethlen-u. 16. Telefonszám: 5-62. Accumulátor töltés. Nyomatott (Jóba Elek laptulaj'do nos könyvnyomdájában, Nyiregyhá zán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom