Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 198-221. szám)

1930-09-25 / 218. szám

25682—1930. K. sr. Versenytárgyalási hirdetmény. Szabolcsvármegye székháza és a nyiregyházi „Erzsébet"-kórház 1930 —31. évi tűzifa, szén és koksz szükségletének biztosítása céljából f. évi október hó 22-én d. e. H órakor a vármegyeháza kistermé­ben zárt ajánlati verse ny tárgyalás lesz, melyre a vállalkozni kívá­nókat azzal a figyelmeztetéssel hivom meg, hogy az 1 P 60 f. bélyeggel ellátott és az ajánlati összeg 2*/o -ának megfelelő bánat­pénz letételét igazoló m. kir. adóhivatali nyugtával felszerelt zárt ajánlataikat az alispáni iktató hivatalba f. évi október hó 22-én d. e. 10 óráig adják be. Az aján­latban ki kell jelenteni,, hogy a zárt ajánlati versenytárgyalás feltételeit ismerik s azokat ma­gukra nézve kötelezőnek fogadják eh Elkésve beadott ájánlatok figyelemben nem részesülnek. A zárt ajánlati versenytárgyalás feltételei a következők r Szállítandó Szabolcsvármegye székháza részére 5000 métermázsa tűzifa és 1000 métermázsa „Hin­denburg", vagy más hasonló kaloriáju koksz, 1000 métermázsa hazai, központi fűtéshez is hasz­nálható elsőrendű kőszén. A nyiregyházi „Erzsébet" köz­kdrház részére 5500 métermázsa hazai kőszén és 5000 métermázsa í. oszt. koksz. Tűzifa I oszt. hazai szárma­zású, 2 évesnél nem régebbi vágású, nem úsztatott, hasábos, kemény, 50<fc'-ban akác, vagy bükk, 50%. ban cser- és tölgyfa legyen. Legfeljebb 20% doronggal keverve. Származás feltétlenül megjelölendő és kívánatra iga­zolandó. A tüzífamennyiség és koksz, valamint szén a székház részére az általam megszabandó részle­tekben — előreláthatólag heti 400 métermázsa tételben — szál­lítandó, a kórbázá egyfolytában. Az ajánlatban az egységárak 100 métermázsánként a varmegye háza, illetve az Erzsébet kórház pincéjébe elraktározva teendők meg, avagy az árunak Nyiregy­háza vasútállomáson átvetelével. Az ajánlat 2 havi kötelezett­séggel teendő meg. Vállalkozók csakisminden tekin­tetben kifogástalan, elsőrendű árut szállíthatnak. Ellenkező esetben a törvényhalóság a veiük megkötött szerződést a vállalkozó minden további igénye nélkül ielbonthatja, sót ez esetben vállalkozó biztosi­tékát is elveszti. A leszállított tűzifa, szén és kokszmennyiség árát havonként utólagos részletekben fizetem, — nyugtabéiyeg a szállítót terheli s az az uto só szállítmány árából lesz levonva. Ajánlatok borítékba zárva — „Ajánlat tüzelőanyagokra 25682­1930. K. számú hirdetményre" felírással ellátva adandók he. Pentartom magamnak azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az ajánlati árakra tekintet nélkül szabadon választhassak, vagy azok egyikét se fogadjam el. Nyiregyháza, 1939. szept. 22. 6093- : •/ Mikecz, alispán. JSíVíRYIDÉK. Szabolcsvármegye alispánja. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, mindea további szó 8 Bttér. HMtftaek otiri érdek­lődésre csak válaszbélyeg beküldése meflcM válaszolunk. „Ckn a üeddbieetaftai" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feftüntatett szám beosoodtaa esetéa adhatunk felvilágosítást. Ugy az apró, mtat a aofr WntettMfe cRta a Mcuiéakar NzetendS Vidékről levélbélyegben is bekSUÉMtó a hMatéa dfea. A Lop BMgjel*­nési napján közlendő hirdet**eket d. e. 10 Mág kétpft MaduL ELADÓ egy 4 lóerős Ganz gyártmánya stabil benzinmotor, továbbá két drb. Cormiek-féle daráló­gép, teljesen üzemképes állapotban és egy 19 soros Hoffer és Schrantz gyárt­mánya vetőgép, ez utóbbi javítást igényel. Cim Mandel Salamon gazdálkodó, |Uj­fehértó. 5987-1 3 siobás, minden mellék­helyiséggel ellátott nagy kertes újonnan festett lakás a Széchenyi út 14. sz. alatt novemb5r hó 1-ére kiadó. Bővebbet a Jóba njomdá­ban- 6003 Különálló modern három szobás lakás mellékhelyi ségekkel és kerttel egjüit november 1-ére kiadó. Vitéz Bárdos, Régi vásártér soron. 6078- 2 Naponta frissen szedett csemege- és rizling srő'S kapható, Ruzsonyi Pál üz­letében. Telephon 138. 6079—9 KüSönbejáratu bútorozott szoba október 1-tCl kiadó. Kossuth Lajos-utca 42. sz. 599Ö-2 Ezerjó musl hektoliteren­ként kapható. Előjegyezhető Ruzsonyi Pál üzletében. — Telefon '38. sz. 6102-5 Kiadó kényelemmel be­rendezett bárom bútorozott szoba mellékhelyiségekkel. Felvilágosilást Széchenyi-út 29 szám. t»»£-i—2 Kiadó bútorozott szobák az Oraz. Kamaraszínház tagjai részéri Jakabovits Facni k. a. dohány tőzsdé­jében bejelenthetök. 1 Árpád utea 69. sz. alatt 3 szobás egyedit álló ház nov. 1 ére kiadó. Érdek lődni Serház-utca 8. 6015-2 A Luther-házban 3 szo­bás lakás nov. l-re bérbe­adó, Felvilágosítás a ház­felügyelőnél. 6096—2 Traktor éj autó szere­lékben jártas soffőr hosszú bizonyítványokkal azonnali belépésre állást keres. Cim a kiadóban. 6095 ^BüdszeDtmihá'iy határában hosszabb időre bérbeadó 93 kat. hold fekete, mind elsőrendű termő föld minta­szerű? tanyával. Értekezni lehet Hajdudorogoc, Görögh Péter kőzs.. állatorvosnál. 6094—2 Kijátszott tégi hegedű alkalmi áron eladó. Meg­tekinthető az Ujságbolib&n. 2 Kiadó lakás. Azonnal kiadó két nagy utcai szoba, előszoba, nagy konyha, speiz, pince, stb. mellékhelyiségekből álló, keletnek néző szép lakás. Virágos é9 veteményes kert, rendezett szép udvar. Érte­kezni lehet az (Jjságboltban. 6081 3 MAGYAR gyártmányú CERUZA kapható a Jóba-nyomdában Széchenyi-út 9. szám. és 2 pengős pén2csomagoló papír kapható a Jóba~m|omdáfoaii Nyíregyházán, Széchenyi út 9. sz. Telefonszám: 139. ÁTVETTÜK AZ A TT^r^ KÖRZETI KÉPVISELETÉT. ASZTALI IRÓ­GÉPEK ÉS TÁSKAGÉPEK RAKTÁRON VÉTELKÉNYSZER NÉLKÜL 7\ IRÓ­DIJMENTESEN BEMUTATJUK AZ -I-V WT GÉPET ÉRDEKLŐDŐINKNEK. HASZNÁLT GÉPEKET LEG­MAGASABB ÁRON VESZÜNK BE. JÓBA ELEK KÖNYVNYOMDA NYÍREGYHÁZA, SZÉCHENY 1 ÚT 9. TELEFONSZÁM 139. 1930. szeptember 25. ••hihihi a YILLANÍ világítást, csengőt, motort, dinamót, villámhárítót, házi­telefont, rádiót szerel, javit horvAth jAnos villamossági válla­lata Bethlen-u. 16. Telefonszám: 5-62. Accumulátor töltés. .itflniiiiiiniii!i!iiiii![iiiiiiii!!iniiiji!». )iii!iiii^i:r.u Versenytárgyalási hirdetmény. A nyirpazonyi gör. kath, egyház egységáras versenytárgyalást hir­det tervszerinti templomának föld, aszfalt, szigetelő lemez, alap- és felmenő ;kőfalainak munkálataira. Pályázni szándékozók ajánla­taikat 5 pecsétlel ellátott zárt borítékban 1930. október 2-án délelőtti 9 dráig adják be a lel­készi hivatalba, amikor az aján­latok felbontatnak. A versenytár­gyalási feltételek és a tervek ugyanott megtekinthetők és be­szerezhetők. Az egyház minden jogot fentart magának a vállalkozó személyének kiválasztásánál. Nyirpazony, 1930. szept. 24. Gör. kath. lelkészi hivatal. 6097 ''XlUIUlllllIIlülilllilllllllllllUIIIIIlllliHlilllllllUUllllP' 3531 — 1930. végr. szám. Árverési hirdetmény kivonata. A nyiregyházi kir. járásbíróságnak 1731/2—1930. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást randeló végzése folytán Nyiregyházi Gazdasági H.tel szövetkezet javára 2000 P tőke s jár. erejé ;g 1930.febiuár 15. napján végrehajtás utján lefoglalt és 1516 P re becsült ingóságok, u m.: szobai bútorok, szőnyegek, képek stb. a nyiregyházi kir, járásbíróságnak Ps. 2/656 — 1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyíregyházán, Sclyam-u. 21. szám alatt 1930 évi szeptember hó 26. napján d. e. 1 i 3/4. órakor nyilváno3 bírói árvetésen elfognak adatni. Nyiregyháza, 1930. szeptember 3_ 6942 LABAY ANTAL kir. jb. végrehajtó VARRÓGÉP SINQER VARRÓGÉP RÉSZV. T/*RS. Nyiregyháza, Vay Ádám-u. 2. Hwmmwm , , ^jmmjjJ Bű Nyomatott Jóba Elek laptulajdo nos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom