Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 198-221. szám)

1930-09-16 / 209. szám

6 JNrtrÍRYIDáK." 1930. szeptember 16. Az OMKE főtitkára a fázis-rendszerű forgalmi adó bevezetésétői gyökeres javniást vár Előadás a Kereskedők és Gazdák körébea Szombaton este nagy érdeklő-' I dést kiváltó előadás hangzott el , Nyíregyházán a Kereskedők és • Gazdák Körében. Bodrogi József egyetemi magántanár, az OMKE j országos főtitkára, a kiváló tudós* jött városunkba, hogy a gazdasági válság mélypontján vergődő ke­reskedőknek és a közgazdasági élet problémái iránt érdeklődő kö­zönségnek előadást tartson az adó­kérdésekről. Az előadáson megjelent dr. Tóth Bálint miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató, Horváth Berta­lan h. pénzügyigazgató, Eötvös* Pál pénzügyi főtanácsos és a kir. pénzügyigazgatóság számos tisztviselője, dr. Tóth Pál várme­gyei főjegyző, Margócsy Emil, a városi felsőkereskedelmi iskola igazgatója, Pisszer János a Nyir­vidék közgazdasági munkatársa, Maurer Károly bankigazgató és szá mosan a közgazdasági élet kérdé­sei 'iránt érdeklődő szakemberek köréből. ! < Bodrogi professzort Hoffmann Mihály, az O.M.K.E. nyiregyházi csoportjának elnöke üdvözölte fel­használva az alkalmat arra is, hogy a kereskedőtársadalom nevé­ben meleg szeretettel köszöntse Bodrogi Józsefet egyetemi ma­gántanárrá történt kinevezése al­kalmából, amely kinevezés a köz­gazdasági, pénzügyi ^kereskedelem ügyi téren való tudás ,szorgalom jólesően ható elismerése. Bodrogi József az üdvözlést meg köszönve kegyeletes szavakkal Idézte fel á Kereskedők és Gaz­dák Köre elhunyt elnökének Ba­ruch Arthurnak emlékét, majd megkezdte mindvégig lebilincselő, éles logikával felépített, szellemes előadását, amelynek első felében általános gazdasági problémákkal foglalkozva arra a kérdésre igye­kezett feleletet adni, mi is tulaj­donképpen a gazdasági válság oka, majd ismertette az OMKE kü­lönböző akcióit, amelyeket az adózó kereskedők helyzetének meg könnyítése érdekében nagy siker­rel kezdeményezett. Arra a kérdés­re, hogy a gazdasági válság főoka az adóterhekben keresendő-e, nem felel határozott igennel, de kijelen­ti, hogy a válság egyik lényeges előidézője az adók elviselhetetle­nül nagy terhe. > Hibáztatja azt a pénzügyi politi­kát, amely egyfelől állandóan • felfelé nyomja a közterheket, más­felől lefelé szorítja a fogyasztó/ jövedelmét. Végét kellene már vetni annak a rendszernek, amely az állami bevételeket a kiadások­hoz szabja és nem megfordítva. A kiadásokat kellene a bevételekhez lecsökkenteni. A fogyasztás már katasztrofálisan csökkent, amit a a forgalmi adóbevételek zuhanásá­val igazolhatunk. A kereskedők a válsággal szem­ben ma. már képtelenek védekezni. Sokan inzoivensek, ugy, hogy ta­lán nem is tudják. A hitelező pén­zét fogyasztják. A kereskedő el­lenállóképessége megtört azzal, hogy hiányzanak a tartalékok, a­melyeket már a pénzlebélyegzés, a vagyondézsma, a kényszerköl­csön felemésztettek. Mitől várhat­juk ma a szorongatott helyzetből való menekvést. Néhány "év előtt a jó terméstői, meg a külföldi köi­csöntői reméltek javulást. Volt is egy jó termés, és a kölcsön is megjött. Igy a válság eltolódott, az ország gazdasági helyzete in­jekciókat kapott. Ma azonban mi­ben keressük a kivezetőt utat? önmagunkban, a magunk erejében kellene a megoldás lehetőségét megtalálnunk. Annak meggondolá­sában, hogy 'itt nyolc millió em­ber dolgozni akar és tud ugy leg­alább, hogy a kenyerét megkeres­se. Arra kell most már gondol­nunk, mit tehetünk mi v a magunk erejéből. r Az egyes adónemek kritikájánál különösen kiemelte az előadó a luxusadó eltörlésének szükségessé­gét és rámutatott arra, hogy a nagyarányú csempészettel az ál­lam mily nagyarányú munkaalkal­mat veszít el. A munkanélküliség idején valósággal a munkaalkal­mak exportját segítik elő a iuxusadóval. A forgalmiadóval elő­forduló, a klincstárt és a kereske­dőket egyaránt sújtó visszaélések is sürgetik a forgalmiadónak fázis­rendszerüvé való átszervezését. — Ennek érdekében az OMKE ál­landóan munkálkodik és legköze­ifebb az üveg és porcellánáruk, to­vábbá a bőráruknál várható a fá­zisrendszerre való áttérés. A tex­tilben egyelőre még nehézségek vannak. Az egyenes adónál a kontingentálásért küzd az OMKE Bodrogi József azzal fejezte be előadását, hogy a kereskedők szívesen résztvesznek a közterhek viselésében és nem sokalják az adóterheket, ha dolgozhatnak és megkereshetik az adóra valót. Hoffmann Mihály, az O.M.K.E. nyiregyházi csoportjának elnöke, meleg szavakkal köszönte meg az előadó élvezetet nyújtó, nagy tanul­ságokkal járó előadását és a ma­ga szakmája területéről vett pél­dákkal illusztrálta, hogy a forgal­mi adó a mai kettős természete mellett nem tartható fenn. A lu­xus-cikkeknek vám- és adófizetés mellőzésével való behozatalát ma­gá is tapasztalta a nyáron ausztriai utján. Dr Tóth Bálint miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató felszóla­lásában hangoztatta, hogy az ér­tékes előadás nem felelt meg arra a kérdésre, hc>gy a nyolcmillió em­ber, akikre hivatkozott, miként ke­resheti meg mind a kenyerét eb­ben az országban, ö megfelel er­re. Ha tud mindenki önzetlenül, a közéletben dolgozni, ha összetart­va támogatjuk egymást minden té­ren, ha nem visszük ki a magyar pénzt a külföldre, ha nem vásáro­lunk idegenben és nem vonjuk el a munkaalkalmakat a hazai mun­kásoktól. A legrosszabb pénzügyi politiká tmi magunk csináljuk azzal hogy idegenbe visszük pénzünket. Jól megszervezett öntudatos társa­dalomra van szükség. Ami az egye­nes adó kontingentálását illeti, ez nem valósitható meg, mert az egy­másközötti adófizetésnél nem tud­nak az adózók megegyezni. A fá­zisos forgalmi adót valóban szük­séges kiterjeszteni az egész vona­lon. A pénzügyi igazgatás legfőbb gondja, hogy a közterheket ará­nyosan, igazságosan vesse ki. A kir. pénzügyigazgatót lelkesen megéljenezték a kereskedők és ez­zel az értékes előadói est véget ért, — Fleuron állatregényei újból kaphatók az Ujságboltban. áz erdő és az alföldfásitás közgazdasági jelentősége Az erdő szerepe a tüdővész elleni küzdelemben. — A Nyír ség több községében megindult már az intenzív erdősítés A kormány ingyen csemetét, adómentességet és 20 évi ka­matmentes kölcsönt ad a fásításhoz mert a szegény ember vagy VII. Nem íekicsinylendő az §rdőnek az egészségügyi viszonyokra gya­korolt befolyása. Ki ne ismerné a tikkasztó hő­ségben a fa árnyékának jótékony hatását. Mily szerencsések azok a városok lakói, melyek közelében erdő van, hány dolgozó ember ta­lál ott enyhülést idegeire s hány üdülő beteg helyet utókurára ^ci­nek nincs mójában a Tátrába vagy a tengerpartra menni. i A fásításra vegyünk példát a városszabályozásokból. A város belterületén a földnek, a teleknek aránytalan nagy az ára a mező­földekhez képest, mert tetemes ér­tékű építkezések eszközölhetők rajtuk s dacára annak, hogy i k. h. terület 80—100.000 pengőért lenne értékesíthető, a város íiem értékesiti, nem épiti be K hanem! ! I i parkokat, fás ligeteket létesít, a lakosság pihenésére, üdülé­sére, mert igy ezek az oázisok, ezek a porszívó gépek a vá­ros lakóinak fenti összegnél is nagyobb értéket képvisel- 1 ijek. Ha ennek szükségét belátták a beltelkeken, célszerű és szükséges, hogy ezt csináljuk a mezőföldön; is, hogy a tüdővészt elősegítő porszemeket megkössük s hogy* a szántó-vető ember s állatjai déli pihenőjüket a fa árnyékában tölt­Köz tudom ásu, hogy "hazánk a tüdővész terén vezet. Ezen szomo­rú helyzethez hozzájárul a fahiány Í 1 S _ . nem tudja kellőkép fűteni a he-! lyiséget, vagy annyira takarékos­kodik á meleggel, hogy szellő­zetien helyiségben összezsúfolva la. kik, nyáron pedig a poros, homo­kos szemecskékkei telt levegő emészti. Ha a fenti indokok fenn nem is állanának s ha eziránt még kéte­lyeink volnának, a fásítás szüksé­gességéről meggyőznek a statisz­tikai adatok, kereskedelmi mérle­günk passzív volta. ( Évenkint az alig számottevő, mintegy 35.000 köbméternyi kivi­tel /eszámitásával átlag 3.900.000 köbméter a fabehozatali többle­tünk, ha már most ezt értékelni akarjuk s tekintetbe vesszük, hogy. egy köbméter ipari fa ára 80—; 100 P s hogy építkezéseinknél fel-: használt szarufa, decska palló anyag csaknem kivétel" nélkül kül­földi beszerzésű, elképesztő ösz­szeget nyerünk, mit külföldi bir­tokosnak, idegen kereskedőnek,! idegen szállítónak, vasútnak^ mun­kásnak fizetünk s amely összegek többé nem kerülnek vissza a mi. gazdasági vérkeringésünkbe De még szomorúbb a hefyzet, ha ösz­szehasonlitást teszünk egyéb be­hozatallal és kivitellel. Agrár ál­lam vagyunk, ipari cikkekből nagy; behozatalra szorulunk s mégis, egyéb iparcikkekért sokkai keve-' sébb pénz megy ki, mint a fáért^ ezért a legtöbb. I ( több múlt amennyit összes i mezőgazdaság*, termékeinkért < behozunk. 1 Ezt tudva, mindenki bebizonyitott­nak látja, hogy itt tenni kell. { Közgazdasági és gazdasági ir<£k felhívnak a veszélyre, amely a mei zőgazdaságot fenyegeti, mert túl­termelésünk van s megállapítják,­hogy mintegy i.000.000 k. holdat ki kell vonni a mostani termelési ágból s egyebet pl. lentermelésti ajánlanak. Miért nem erdőt? Való­színű csak azért nem, mert csu­E án a mezőgazdasági ággal fog­ilkoznak s mert ismeretlen előt­tük hazai erdőgazdaságunk álla­pota s fakereskedelmünk elszo­morító helyzete. Ezen i.000.000 k­holdon átlag épen 3.000.000 köb­métert termelhetnénk évenként s akkor már csak 900.000 köbmé­ter volna az évi behozatalunk^ ami már könnyen elviselhető. Ennyi indok mellett, ha ezek megfelélnek a valóságnak, felvető­dik a kérdés, hogy tényleg tör­ténik e valami e téren a valóság­ban. Örömmel mundhatjuk, hogy igen. < ' í I Nytrbéltek, Nyíracsád, Nyír- < ábrány, Ny'rlugos, Nyircsászá- • ri, Encsancs, Kántorjánosi, Nyirtura, Sényő, Nyirpazony t sfb- községek birtokosai szín- * te egymással versenyeznek a fásításban. • > ' í ( A gróf Dessewffy hitbizomány nyirbéiteki uradalma a megcsonkí­tás óta 500 kohold erdőt létesítette s még ugyanott iooo k. holdat 1 szándékozik létesíteni 5000 k. hold birtokán, tehát területének 30 szá­zalékát. Hasonló mérvű fásításhoz­fogott Báró Vécsey nyiracsádi ura­dalma. Még a megcsonkítás előtt minden homokdombját befásitot­ta gróf Zselénszky Róbert nyir­császárii és encsencsi uradalma s az ott lévő gazdatisztek nem kíván ják más vidékre az erdőt s nemr panaszkodnak, hogy az erdő k> holdankinti mérlege kedvezőtle­nebb, mint a mezőgazdaságig mert ott már ipari üzemeket is be­kapcsoltak az erdőbe. 1 t«®BUt®Éí EL I . f Különösen gazdasági szerszámo­kat, zsindelyt dongát, fürésztelep beállításával különféle fürészáru­kat termelnek, s itt hivatkozom a műegyetemi rektor elől idézett szavaira. 1924-ben Nyíregyházán az Al­földfásitás érdekében megtartott előadás után felmerült vita folya­mán egy közismerten jó gazda a homokdombok fásításának szüksé­ge elleni álláspontot képviselte, hivatkozván a különféle trágyázá­si módokra, csiflagfürti müvelés­re. Ma a legpontosabb fásitó 9 minthogy állami csemetekertből nem tudott elegendő csemetét kap ni, szükségletének biztosítása vé­gett állami szakember utmutatásai­mellett maga létesített csemete­kertet. Sivár homokdombjaiból a szél nem fogja többet elvinni a csillagfürtöt. 1 Számos ilyen példát sorolhatnék fel, amely az Alföldfásitást a gya­korlatban mutatja be. Ennek mérvére megemlítem,' hogy a 1 t" Szabolcs, Csonka Szatmár-Be­reg, Hajdú. Bihar vármegyék ; területére Kiterjedő eidőígaz­gatóság kerületében 60 k. hold állami csemetekert van, ) t ­ezek évi csemete termelése átlag 14.000.000 csemete s a jelen év tavaszán az igényléssel szemben 2.000.000 hiány mutatkozott, ame­lyek egy része más erdőigazgató­ságok kerületéből nyert kielégítést, ugy, hogy feltehetjük, hogy éven­kint a fenti kerületben átlag} 15.000.000 csemetét ültetnek el,

Next

/
Oldalképek
Tartalom