Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 198-221. szám)

1930-09-13 / 207. szám

jtárfRYIDÉK. 4 1930. szeptember ti. Az 1. oidai folytatása. halt 1930 szeptember 8-án. A koporsó mellett négy meggy­szinruhás Szent Imre kollégiumi növendék áH őrt. Megjelenik a miniszter édesanyja Ferenc és Má­ria gyermekei kiséret ében. A csa­lád tagjai jobb oldalt, az előkelő* ségek baloldalt helyezkednek el. Megszólal *<* temető templomának, lélekharangja és megkezdődik a szertartás. A kilencedik kerület apátplébánosa Hunkár Géza végez­te a beszentelést, majd felzendült a: requiescat in pace... A temetési vállalat fekete dísz­ruhás alkalmazottai vállukra eme­lik a koporsót és a feketére lakko­zott furgeonra helyezik. Ripka Ferenc és Dréhr Imre támogatják a miniszter édesany­ját, aki alig tudja a pár lépést megtenni fia autójáig. A halottas kocsi megindul és a Vass és , Dréhr családok autói követik, ez--' után következnek az előkelőségek. A Fiumei úton egy szakasz dísz­ruhás lovasrendőr áll a gyászme­net élére és ugyancsak egy sza­kasz lovasrendőr zárja be a m©.> netet. A Fiumei uton, Rákóczi uton, Erzsébet körúton, Andrássy uton t Vilmos császár uton, Alkotmány utcán át halad a menet az Or­szágháza felé. Az Alkotmány ut­ca lámpái ki vannak világítva és gyászfátyollal borították 'be az égő lámpákat. Az utcákon sorako­zó hatalmas embertömeg levett ka lappal várja a gyászmenet elha­ladását. 9 óra 30 perckor érkezett a me­net a parlament főbejárója elé. — A földszintről a kupola teremig fekete szőnyeg fut fer* és Karafiáth Jenő háznagy fogadja az érkező­ket. A főbejáratnál 'leemelték a koporsót a furgeonrói és rendőrök, valamint díszruhás parlamenti . őrök viszik fel 'a koporsót a ku­polaterembe. ; 1 A gyászszertartás délután négy­órakor kezdődik. ( Eger városának részvéte Heves vármegye, valamint Eger városa elhatározták, hogy koszoru­megváltás címén nagyobb összeget juttatnak jótékony célra, hogy ez­zel áldozzanak az elhunyt Vass Jó­zsef miniszter szellemének. Heves vármegyét Hedry Lőrinc főispán, Okolicsányi Lajos alispán, Majzik Viktor közigazgatási biró és Bozsik Pál [gyöngyösi prépost plé­bános, volt nemzetgyűlési képviselő, Eger városát pedig Trak Géza polgármester képviselte a temeté­sen. Halálbüntetést kért az ügyész a rablógyilkos csendőrre Ma reggel kezdte tárgyalni a honvédtörvényszék Ambrus István csendőrtörzsőrmester kettős gyil­kossági bünügyét, aki néhány hó­nappal ezelőtt meggyilkolta a pa­lánkai postamesternőt és nővérét. Nyiri. dr őrnagy-ügyész ismer­teti a vádat és a katonai törvény­könyv 413. paragrafusa és 214. paragrafusának 2. pontja szerint minősülő rablőgyilkosság vádját e­meli Ambrus István ellen s halál­büntetés kiszabását kéri. Az ügyész felszólalása után Puha Imre őr­nagy-hadbíró elnök megkezdi a vádlott kihallgatását. Ambrus az általános kérdések után beismeri bűnösségét s kije­lenti, hogy bűnhődni akar érte. Zichy János gróf véleménye szerint Túri Béla nem a párt nevében tárgyalta miniszterelnökkel Lapunk más helyén beszámolunk arról, hogy Turi Béla a keresz­tény gazdasági párt nevében meg­beszélést folytatott a miniszterel­nökkel Vass József tárcájának be­töltése ügyében. E hírrel szemben Zichy János gróf a keresztény gazdasági párt elnöke ma reggel nyilatkozatot tett, amelyben kije­lentette, hogy nem tud arról^ hogy Turi Béla kinek a megbízá­sából és mikor ment Genfbe. — Arról sincs tudomása, hogy a ke­Romániában 15 százalékos kése­delmi kamatot kell fizetni az adó­hátralék után Bukarestből jelentik: A pénzügy- I minisztérium rendeletet adott ki, a I melynek értelmében október else­jétől kezdődőleg a pénzügyigazga­tóságok 15 százalékos késedelmi kamatot számítanak az adóhátralék­kok után. Kereskedők, iparosok és ez összes hivatalok részére szük­séges nyomtatványokat ízléses kivitelben késziti a JÓBA-nyomda Nyíregyház a, Széchenyi út 9. szám. Telefon: 139. resztény szociális és gazdasági párt Bethlentől felkérést kapott .volna arra vonatkozólag, hogy valakit küldjön ki Genfbe tanácskozás vés. gett. Nem hiszi ,hogy Turi Béla már személy tekintetében is tár­gyalt volna a miniszterelnökkel a népjóléti tárca betöltése iránt, mert véleménye szerint a kérdés elintézése nem annyira sürgős, hogy a miniszterelnök hazajöve­telét meg ne lehetne várni. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánk déli része a meleg terü­lethez tartozik. Szegeden tegnap a hőmérséklet maximuma 35 C fok volt. A tegnapi eső az ország észa­ki részére szorítkozott. Számottevő csapadék esett Egerben 23, Kapu­1 váriott 15, Debrecenben 14 mm. — Budapesten ma délben a hőmér­séklet 24 C. fok volt. Prognózis: Keleti és délkeleti szelekkel" meleg idő várható, legfeljebb a nyugati reszeken esővel. 1700 áldozata van a san­domingói földrengésnek Washingtonból jelentik: Cuttis ezredes az Egyesült Államok meg­bízottja, San Domingóban partra szállott. Jelentése szerint a tornádó halálos áldozatainak száma 1700, nyolcezren pedig megsebesültek. Zongoraőrikat ad, méltányos árért háznfil Kovách Árpád polgári fiúiskola. 5379­Ügye3 manikürhölgy fel­vétetik. Juhász borbélyüzlet Vay Adám-u. 9. 2 Zongoraőrikat ad, méltányos árért háznfil Kovách Árpád polgári fiúiskola. 5379­Két Bzoba, elős; oba no el lékhelyiségekből álló lakás gyümölcsössel novemberre kiadó. Öszőllő-u. 104. Bolthelyiség kiadó nagy­forgalmu helyen. Debreceni­ntca 1. Tulajdonos Palitz Pál. 5787-1 Két Bzoba, elős; oba no el lékhelyiségekből álló lakás gyümölcsössel novemberre kiadó. Öszőllő-u. 104. Bolthelyiség kiadó nagy­forgalmu helyen. Debreceni­ntca 1. Tulajdonos Palitz Pál. 5787-1 Egy szoba, konyha, fás­kamara azonnal kiadó. — Eötvös-utca 12. 5786 Egy szoba, konyha, fás­kamara azonnal kiadó. — Eötvös-utca 12. 5786 Naponként frissen szedett Ezerjó szőlő kosárszámra kilónként 24 fillérért kap­ható Ruzsonyi Pál üzleté­ben. Tele fon 128. 5799-2 Egy szoba, konyha, fás­kamara azonnal kiadó. — Eötvös-utca 12. 5786 Naponként frissen szedett Ezerjó szőlő kosárszámra kilónként 24 fillérért kap­ható Ruzsonyi Pál üzleté­ben. Tele fon 128. 5799-2 Gyönyörű, erős évelő világoskék Szarkaláb és más évelő virágok tövei kapha­tok. Legjobb ültetési idő. Károlyi-ter 5. 5847-2 Felsős'mán elsőosztályu búzatermő 35 magyar hold fö'.d tanyával eladó. Érte­kezni lehet Mező-u. 22. 5848-1 Gyönyörű, erős évelő világoskék Szarkaláb és más évelő virágok tövei kapha­tok. Legjobb ültetési idő. Károlyi-ter 5. 5847-2 Felsős'mán elsőosztályu búzatermő 35 magyar hold fö'.d tanyával eladó. Érte­kezni lehet Mező-u. 22. 5848-1 EIsFrendü cséplőgamiturák Máv Asztra 7Vs Mayer Szívó­gáz utimozdony 12 Hp 80O,7C0"%» Holfherr csép­lőkkel, elevátorokkal, teljes fölszereléssel, készpénzért olcsó áron eladó. Amszel, Kisvárda. 5800 3 Gyönyörű, erős évelő világoskék Szarkaláb és más évelő virágok tövei kapha­tok. Legjobb ültetési idő. Károlyi-ter 5. 5847-2 Felsős'mán elsőosztályu búzatermő 35 magyar hold fö'.d tanyával eladó. Érte­kezni lehet Mező-u. 22. 5848-1 EIsFrendü cséplőgamiturák Máv Asztra 7Vs Mayer Szívó­gáz utimozdony 12 Hp 80O,7C0"%» Holfherr csép­lőkkel, elevátorokkal, teljes fölszereléssel, készpénzért olcsó áron eladó. Amszel, Kisvárda. 5800 3 Csinosan bútorozott kü­lönbejáratu gzoba úriember­nek kiadó 15 ére. Ugyanott komplett ebédlő, hálü jutá­nyosán eladó. Török, Szin­ház-u. 10. 5849-2 Használt boroshordók és vörösbornak való szőllő eladó. Megtekinthető róka­hegyi telepen. Fülep Károly Kossuth-n. 70. 6826-1 Csinosan bútorozott kü­lönbejáratu gzoba úriember­nek kiadó 15 ére. Ugyanott komplett ebédlő, hálü jutá­nyosán eladó. Török, Szin­ház-u. 10. 5849-2 Használt boroshordók és vörösbornak való szőllő eladó. Megtekinthető róka­hegyi telepen. Fülep Károly Kossuth-n. 70. 6826-1 Kö:pontban csinosan bú­torozott szoba szolid urnák vagy magányos nőntk kiadó. Cim a kiadóban. 5850-2 Favágást vállalok mo'or­ral 40 pengőért vagononkint berakva, vagy összerakva. Kossuth-utca 53. 5S01-2 Tisztességes, jól főző, er­kölcsös szakacsnőt szoba, leány mellé, szeptember 15-re keresek. Cim íiyirviz­palota II. 10' £80:-2 Kö:pontban csinosan bú­torozott szoba szolid urnák vagy magányos nőntk kiadó. Cim a kiadóban. 5850-2 Favágást vállalok mo'or­ral 40 pengőért vagononkint berakva, vagy összerakva. Kossuth-utca 53. 5S01-2 Tisztességes, jól főző, er­kölcsös szakacsnőt szoba, leány mellé, szeptember 15-re keresek. Cim íiyirviz­palota II. 10' £80:-2 Egy szabályozható gyer­meSiróasztal es egy sod­ronybetétes fehér gyermek­ágy olcsón eladó. Cim a kiadóban 5851-2 Favágást vállalok mo'or­ral 40 pengőért vagononkint berakva, vagy összerakva. Kossuth-utca 53. 5S01-2 Tisztességes, jól főző, er­kölcsös szakacsnőt szoba, leány mellé, szeptember 15-re keresek. Cim íiyirviz­palota II. 10' £80:-2 Jó megjelenésű, intelligens urakat keresünk, szakérte­lem nem szükséges, fizetés naponta Jelentkezés szom­bat d. e. Rákóczi-ut 16. 8597 Négy lakosztályos ház el­adó. Bővebbet DeáK Ferenc utca 46. 5813-1 Jó megjelenésű, intelligens urakat keresünk, szakérte­lem nem szükséges, fizetés naponta Jelentkezés szom­bat d. e. Rákóczi-ut 16. 8597 Négy lakosztályos ház el­adó. Bővebbet DeáK Ferenc utca 46. 5813-1 Három szobás, előszobás lakás n&v. 1-étől liídó. Kótaji-utca 50. 5855 2 Fiatal, tiszta vérű Leghorn kakasok olcsón kaphatók. Sóstói ut 86. 4 Ügyes szobalány azon­nalra felvétetik. Árpád ut<a 1. emelet. 5812 1 Három szobás, előszobás lakás n&v. 1-étől liídó. Kótaji-utca 50. 5855 2 Fiatal, tiszta vérű Leghorn kakasok olcsón kaphatók. Sóstói ut 86. 4 Stölőprés és borosbordók eladók Nádor u. 16. szám alatt. 5832-1 Üzlethelyiség berende­zéssel vngy arélkül, bérbe­adó. Vay Adím-utca 5. 5833-3 Három szobás, előszobás lakás n&v. 1-étől liídó. Kótaji-utca 50. 5855 2 Fiatal, tiszta vérű Leghorn kakasok olcsón kaphatók. Sóstói ut 86. 4 Stölőprés és borosbordók eladók Nádor u. 16. szám alatt. 5832-1 Üzlethelyiség berende­zéssel vngy arélkül, bérbe­adó. Vay Adím-utca 5. 5833-3 Debrecen, Bercsényi u'ca 4. sz. alatt két pékkeinence azonnal kiadó. Er'ekezni a helyszínen Papp Lőtlncaél. 5858-2 Jobb házból való 14—16 éves gyermekszerető leányt keresek azonnali belépésre 16 hónapos gyermek mel'é. Cím a kiadóban. 5851-3 Egy szoba, konyha bú­torral vagy anélkül kiadó. Báthory-u. 22. 5856 Egy engedélyezett két éves Sándor nevü bika eladó. Második rozsrét 9. szám. Püspök-tanya. 6848 Kiadó kíilönbejárata bú­torozott sz iba azonnal. Cirn az Ujságboltban. 6849 Rendszerető tisztességes szakácsnőt keresek 15-ére. Zrínyi Ilona o. 6. 6851-2 Jjbb mindenes szakács­nőt keresek 15-ére, csakis hosszú bizonyítvánnyal. Vay Adám u 2. II em. 14. 5861 Orökbeadnám 9 éves Hs leány unokámat. Selyeaa-u. 36. szám. 5808-3 Kiadó különbejáratu csi­nosan bitorozott utcai szoba Báthory ntca 14. 5662-2 Fiatal borbélysegéd állást keres. Cim Agyag u. 10. 6854 Égy szoba konyha 1-ére kiadó. Selyem a. 53. 6855 2 Szoba, krnyba azonnal kiadó, 6000 vályog eladó. Ibolya utca 10. 5863 Jó családból való leány ki.<családboz mindenesnek elmenap. — Cim az Újság boltban. 68b5 Bútorozott lakást kéiszoba, vagy többszobásat konyhá­val keresek október 1-től május 1 ig katonatiszt ré­szére, lehető'eg uz állomás­hoz közel. — Ajánlatokat Makra Géza, Gyöngyös cimre kérek. ?665-2 2178 — 1930. vht. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bir. végrehajtó az 1881. évi LX t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházi kir. járásbíróságnak 4404. számú végzése következtében Dr. Rényi Tibor nyíregyházi ügyvéd ál­tal képviselt Magyar Belga Ásvány­olaj r. t. nyíregyházi kirendeltsége javara 110 P 18 fill. s jár. erejéig 1930. évi junius hó 23 án fogana­tosított kielegitési végrehajtás utján le-és felülfoglalt és 2345 P-re becsült következő ingóságok, u m. : külön féle házibutorok, varrógép, szép irodalmi könyvek nyilvános bírói ár­verésen eladatnak. Ennek az árverésnek a kisvárdai kir. járásbiróságíl 930. évi Pk. 12155. sz. végzése folytán 110 P 18 fill. tőkekövetelés, ennek 1930. évi január hó 1. napjától 'járó 8o/o kamata, i/i % váltódij és eddig összesen 70 P 98 f. ben bíróilag már meg­állapított költségek erejéig Dombrádon végrehajtást szenvedett lakásán leendő megtartására 1930. évi szeptember 19. napjának d. u. Vs4 óráját tűzi ki és ahhoz a venci szándékozókat ezennel oly megjegyzéssel hívja meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. c. 107. és 108. §-ai értei­mében készpénzfizetés mellett a leg­többet ígérőnek, szükség esetén becs­áron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 12. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Kisvárda, 1930.faug. 31. 6847 MEZEY JÁNOS kir. jb. vérehajtó fehérnemű é s h aris n sl oppolás. varrás cÁrtGEW VARRÓGÉPPÉ ^ varrógép RfcsiX­fNyiregyháza, Vay Ádám-u.i Nyomatott Jóba Elek iaptulafdo nos könyvnyomdájában, Nyíregyházán. SS

Next

/
Oldalképek
Tartalom