Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-29 / 195. szám

JSFTFRYIDÉK. 1930. augusz! us 29. Pénteken less g repülőflotta bemutató előadása a A szezon legnagyobb sikerű s témájában, rendezésében s aktua­litásában is ieghatalmasabb film­je: »A repülő flotta« holnap, pén­teken délután az 5 órai előadás keretében kerül elsőizben bemuta­tásra a Városi Mozgóban. A nagy­szabású filmről két felvételt készí­tettek. Az egyik film hangos, a másik néma. Illetve a hangos film is csak annyiban nevezhető hangos filmnek, hogy eredeti kisérő zenéje együtt szalad a filmszalaggal. A Városi Mozgó a film néma válto­zatát hozatta meg, és pedig azért, mert saját kiváló szalonzenekara sokkal tökéletesebb kísérőzenét tud nyújtani, amennyiben a film ere­deti kísérőzenéjének apartituráját is megküldték a filmmel. A filmet pénteken és szombaton az 5, 7 és 9 órai, vasárnap pedig a 3, 5, 7 és 9 órai előadások keretében mutatják be. A szalon­zenekar hétköznap 9 órakor, va­sárnap S, 7 és 9 órakor játszik. A nagyszabású filmet egy remek Zoro-Huru vígjáték kiséri. Irtózatos robbanás történt egy vir­giniai puskaoprgyárban Norten-ből (Virginia) jelentik: Az itteni puskaporgyárban a gyár igazgatósága elrendelte több olyan hordónak az elégetését, a ­melyekről azt hitték, hogy hasz­nálhatatlan ,elavult anyagokat tartalmaznak. — Amint a hordók égni kezdtek, borzasztó robbanás vetette szét valamennyiüket. A robbanás, amelynek ereje olyan nagy volt, hogy több mértföldre is földrengésnek gondolták, egy. közeli községben négy házat rom" badöntött, egy iskolában pedig, á~ mely a gyártói egy mérföldnyi tá­volságra van a gyermekeket a földhöz vágta. A gyárban nagyon sokan súlyosan megsebesültek. Nyiregyhaza megyei város jövedéki hivatalától. Jöv. 623—1930 sz. Felhívás. A városi jövedéki hivatal az 1923. évi XXXIII. 1c. 3. §-ának végrehajtásaképen kiadott 121,100—1923. P. M. sz. utasítás függelékét képező szabályrendelet 23. § a értelmében felhívja a bortermelők figyelmét, hogy kedvezményes boritaladó iránti igényüket folyó évi szeptember hó 15-ig okvetlen jelentsék be. Későbbi bejelentések figye­lembe nem vétetnek. Nyíregyháza, 1930. augusztus 27. Városi jövedéki hivatal. 5446—3 2125—1930. vhtsz. ARVERESI HIRDETMÉNY KIVONATA A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 42457—1929. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Wiríschafter Ármin javára 79 P 45 f. tőke s jár. erejéig 1930. március 27. napján végrehajtás utján felülfoglalt, 1330 P-re becsült ingó­ságok u m.: benzinmotor stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pi. 29720—1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyir­pazony községben 1930. szeptember 6. napján d. u-. 6 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adetni. Nyíregyháza, 1930. augusztus 10. Dr. ZATHURECZKY ÁLMOS 5266 kir. jb végrehajtó. mimi iii ii ii i iii ii iii iiiii ii ni i tiwwv»wi ALBUMOK MÜVESZIES KIVI­TELBEN KÉSZÜL­NÉK A J ö B A * NYOMDA KÖNYV­KÖTÉSZETÉBEN, | SZECHENYI-UT & A nyíregyházi kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 15717- 1930. iksz. Árverési hirdetmény kivonata. A Magyar Általános Takarék­pénztár Rt. végrehajtatónak Kurucz Mihály végrehajtást szenvedő eilen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. tc. 176. és 185. §-a értelmé­ben elrendeli az ujabb árverést 1388 P tökekövetelés, ennek éspedig 600 P-nek 1929. november 18 napjától, 388 P-nek 1929. december 5 tői, 400 P-nek 1929. január 3-tól járó 80/0 kamata, 1/8% váliódij és 262 P 90 f. eddig megállapított per- és végrehajtási költség behajtása végett a nyíregyházi kir. járásbíróság területén lévő, Nyíregyháza város­ban fekvő s a nyíregyházi 4244. sz. tkvi betétben A. I. 1 — 2'., IV. 1 - 2. sorsz. alatt felvett Kurucz Mihály nevén álló 19743. hrsz. alatt loglait 1 kh. 850 D-öl terü­letű szántó az Alsdpá^sit-düíőben, 19744. hrsz. 1 b. 918 Q-öl terü­letű szántó, u. o. 2500 P kikiál­tási árban, 7435/2. hrsz. 205 • ö! területű a Rozsrét-dülőben fekvő szántó, 7430/1. hrsz. alatt foglalt 205 Q-öl térti etü s Rozsrét­diiiŐben fekvő szőlőre 200 P ki­kiáltási árban. A tkvi. hatóság az árverésnek a tkvi hatóság hivatalos helyisé­gében (Bocskay-utca 2. szám, 3. ajtó) megtartására 1930. évi szeptember hó 15, napjánsk d. e. 9 óráját ttizi ki és az árverési felíé'elefeet az 1881. LX. t.-c. 150. § a alapján a következőkben álla­pítja m-g : 1. As árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t.-c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vegy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat pénznek előlegesen birői letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147., 150., 170. §§ 1908. XLI. t.-c, 21. §.) Nyíregyháza. 1930. julius 17. Dr. Reményi sk. őmkf. titkár. A kiadmány hiteléül: Szentmarjay kiadó. 5453 '''lllilllllllllíIIIIIIIIIIIUlHüinintHlllllllllllllllllllllllll'' APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, mindea további szó 8 fillér. Hirdetísek utáni érdek­iődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cím a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondás* esetén adhatunk felvilágosítást, Ugy az apró, mint a nagy hirdetések (Hja a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés diia A lap megjele­nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjsk feladni Mi ss Edwards születelt ai gol d plomás polgáriskolai tanárnő (c«r difíi-i angliai egyetemről) angolt lanít, — Ajánlatok „Edwirds" Nyírv'dék ki­adójába. 5331-13 Poloskát, svábot ciángázzal vegyész mérnöki felügyelettel, fele lősségfcs! irt Nánássy, Kálit i ntca 48 4701-1 BÉBBEADÓ vasáru üzlet, teljes felsze­reléssel, vagy potoaiárért megvehető részletfizetésre. Vay Ádám-utca 5. 5:82-2 Két izraelita diák teljes ellátást kaphat. Fajtiszta p-tikányfogó tscskó e'adó. Deák Fereac-ritca 14. sz. 5320—5 gfKQlönbejáratu bútorozott szota kiadó, Halló-utca 6. 6695— Tisztességes leány v«;-y assjjny udvarló nélkül azonnal felvétetik Szabolcs uica 15. szám. Egv lekvárfőző réz ü?t és egy nagy üveg demjon eladó. Bnrger, Szarvas-n 2", Sólyom utca 9. ÍZ. alatt egy bútorozott szoba kiadó. Ugyanoit egy kis női Singer v.^rrígép jutányosán elfidó. braelíta tanulók orth. családnál teljes ellátást korrepetálással nyerhetnek Dancziuger, Bencs László-tér II. sz. 5469 3 Zongoraórákat ad t méltányos árért házra! Kovách Árpád polgári fiúiskola. 5379-3 Eladó 10—SC magyar hold föld a hu;i hitárDau, Rakotyás-tanyán. Azonnal bevethető Cim az Ujság­boltban. 6685 -2 K«*t—hárem diálo! teljes e.létesra eivállal nricsalád. Bocskay-utca 12 6689—2 Diáiot teljes ellátisra vál­lalok. Zongora van. Virág­utca 0. szám. 5">35—3 JóraTaló mindenesetet ke­ressk, kis; esetig sioppo­lábhoz is érteaek. — Diák­otthon, Kállai a. 18. 5450­TLzte'eéges lány elmenne bejár* nüaek, akt már taka­rításba gyaiorlo't. Cm az Ujságboltban. 6701 Főzéshez értő mindenest felveszek elsejére. Egy biz utca )0. 6702 Tsztessgas mindenes fö!­vé'etik Kt-tají-utca 10. 5471 Szeptember I vagy 15 iki belépésre gyakorlott gep­és gyorsirdnőt keresak Dr Szübó Miklós ügyvéd Kállai u, 8 sz. 5170-? Biiliárdasztal, ágyak, szek­rények, márvány, faasztalok jó &ll*potc-a& olcsón vásá­rolhatók. Hajdúnánáson Lá­zár Józsefnél. Bercsényi uica 12. 6688 g 1 Használt sötétkék gyer­mekkocsi ela'íó. Nádur-u. 43. szám 6529—2 Német asszony 15 étel kares házvezetőnői, vagy főiőnő mind< n s helsetf. 6700 TÍ3zfe?sége-<, szorgalmas mankasiere:ő és föznitad nriindüBest keresed. Kállói utca 10. s:. gyógyszerár, 5t67—3 t Szép Dtcaí szoba, konyha azonnal k.adó. Ibolya-u'ca 10 szám. 5454 Diáklányokat, vagy fiakat 65 P-éit kitűnő ellátással eltoiadok. Kotají utca 69. 5468 Szuhskú I i gör. kath. iijko'áiioz beysttes tanító kerestetik. Fizetés meg­egyezés szerint. Férfi tanitó előnyben. Posta, vasúti állomás helyben. 54 K6—3 Főznitudó tisztességes mindenest és pesztrát ke­resek. Nádor-u 6. 5454 Seresek azonnalra, vagy november 1 ere 2, vagy 3 szobás modern lakájt. Érte­sítést Majorossy főmérnök, viüanytelepre. 5458 Bejárónőt fé'napra felv ­szék, Cim a kiadóban. 5472-2 Nöi é3 férfi k».l«pokat legolcsóbban tisztit és for­mai Pitz kalapos, Luther­utca 8. szám. 5524 Kéz-utca Í0 szám alatt tiszta, féregmenies 1 szob.i, konyhás líkás kiadí, azon­nal elfoglalnató. 5459 Fiatat, tisztességes min­denes bejiró.'eányt keresek azonnalra. Arany János-o. 3 i. szám. * 5456 Kiadó a Zrínyi Ilona utca 8. BZ. házban két egymásbanyiló udvari szoba, melyek irodának, vagy üzlet­helyiségnek egyformán al­kat massk értekezni ugyan­ott, a Nyirviiéki Taksrák­péuztár Rt-nal, 5Í03—3 Három, németül beszélő­gyermekemhez azonnali bs lépésre német ki'asszonyfc keresek. Iruyi Szabolcsaé. P.Cípstr?, Síabo'csmagye. 5Í60 4—5 jobb iparos ember» nek fi'jom házikosztott adok Viz-utca 8 szim. ÁTVETTÜK AZ KÖRZETI KÉPVISELETÉT ASZTALI ÍRÓ­GÉPEK ÉS TÁSKAGÉPEK RAKTÁRON VETELKÉNYSZER NÉLKÜL TT^r^ 'RÓ­DIJMENTESEN BEMUTATJUK AZ ÍZv^-T GÉPET ÉRDEKLŐDŐINKNEK. HASZNÁLT GÉPEKET LEG­MAGASABB ÁRON VESZÜNK BE. JÓBA ELEK KÖNYVNYOMDA NYÍREGYHÁZA, SZÉCHENY 1 ÚT 9. TELEFONSZÁM 139. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom