Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-17 / 186. szám

12 ^ÍYÍRYIDEK. 1930. augusztus 17, Mezőgazdaság ló közepes búzatermésre, a közepesnél alacsonyabb rozs-, árpa- és zabtermésre számit Szaboicsvármegye gazdaközönsége Burgonyából gyenge termésre van kilátás Zilahy-Kiss Tibor gazdasági fel­ügyelő Szaboicsvármegye közigaz­gatási bizottságának csütörtökön, augusztus hó 14-én tar­tott ülésén a következőket jelen­tette vármegyénk gazdasági álla­potáról: Az időjárás egész julius hó­napban állandóan száraz, szeles,; meleg volt. Julius 10. és 16-án kevés eső, 25-én mintegy 25 mm.< eső volt, amely a növényeket fel­frissítette ugyan, de fejlődésükre; nagy befolyással nem volt, mivel az eső után jött erős szelek és me­leg napok a nedvességet hamar kiszárították. A cséplési munkála­tokkal a kedvező időjárásban gaz­dáink nagyon előre jiafadtak. A búzából 7.5, a rozsból 5.5, árpából 6.5 és zabból 5 q-ra be­csülhető a vármegyei átlag termés vagyis termésünk a búzából jő kö­zepesnek, rozsból, árpából és zab­ból közepesnél alacsonyabbnak mondható. A zab a szárazság következté­ben alacsony maradt, alig van szal mája, mig a szem léha, könnyű. Buza- és rozs-szalma termé­sünk igen nagy. Az általános me­leg időjárásban a kapásnövények fejlődésük­ben teljesen visszamaradtak a korai burgonyák kisültek, indái elszáradtak, a késői fajták a köz­be leesett csapadék következtében még birták ugyan a szárazságot, de rosszul 'kötött, ugy, hogy igen gyenge termésre van kilátás. A tengeri a homokon lesült jobb földekben, különösen ntr, anoi oszi mély szántásban volt vetve, birta a szárazságot, azon­ban gyengén kötött, a szemek nem fejlődtek ki, de remélhető, hogy az augusztus 10-én leesett mintegy. 40 mm. eső még igen sokat fog rajta segiteni. A cukor és takarmányrépa szin­tén lesült, azonban annak fejlő­désére a most beállott esős idő jó hatással lesz. A lóherék és lucernák lesültek ugy, hogy azok 2-ik, illetve 3-ik kaszálása igen gyenge hozamot adott. , i i 1 A dinnye már a piacra került elég jó hozammar' és minőséggel. A káposztában rovarok sokkárt tettek, de a mostam esős időjá­rás, még azon is segiteni fog. > A kerti növények lesültek és ál­talában gyengék. A dohány a szárazságban ala­csony maradt, sokhelyt a féreg megrontotta, a kapadohányt már, letörték, gyenge hozamot adott, a kerti és számos dohány fejlő­désére az utóbbi esős napok jó ha­tással lesznek. 1 A rétek és legelők lesültek, sar­jú igen kevés lesz, a mélyebb fek­vésű helyeken a legelő az eső után felfrissült. Gyümölcstermésünk kevés tesz, sok lehullott és sok a férges. — Diótermésünk elég jónak ígérke­zik. ( A hússertés akcióra ezideig mint egy 290 drb sertést kérelmez­tek, az erre vonatkozó kimutatáso­kat a földmivelésügyi miniszter ur hoz felterjesztettem. A hússerté­sek az ősz folyamán lesznek el­osztva. A földmivelésügyi miniszter ur folyó évi november havában » tü^cágoK, bii-toKuaaagok; és legel­tetési társulatok legeltető gazdái részére ismételten elrendelte az al- . sófoku tíznapos rét és legelőgaz-' dasági tanfolyam tartását. Az eső esik és Ön még mir.díg habozik, nemhogy megvenné Ok a hat havi részletre esőálló tiszta gyapjú lcdenkabátját. — Gyermek- és vadászkabátok. Készpénzvásárlásnál 10% engedmény. ; A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási- Termelő és Értékesítő' Szövetkezete ruházati áruháza, Nyíregyháza, Bessenyei-tér 7. Nyíregyháziak találkozóhelye az István Király szálloda Budapest, VI., Podmaniczky-utca 8. (Nyugati pályaudvar mellett). Telefon (Interurbán) 202 43., 294-34. Sürgönyeim: Hoteiist, — Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrász terem. — A keleti pályaudvartól közvetlen villamos összeköttetés 2. és 46 03 kocsikkal. 3873—20 I Könyvek kötését 1 ^"J ' avUVOVU szete > Nyíregyháza, Széchenyl-út EUMAT ÉS C5IÍZT MARADANDÓAN A SZERENCSI ISZAP GYÓGYÍT PRÓBÁLJA MEG! 3285—? JÁRAy ERVIN mezőgazdasági és keresk. iroda, autó- és motorkerékpár felszerelési szaküzlet uj helyisége: Vay idám-utca 7. szám alatt ME6N yiLT. 771—930. vhsz. Pk. 3088—930. sz. Árverési hirdetmény. Ezennel közhírré teszem, hogy dr. Propper Sándor nyíregyházi ügyvéd által képviselt Somogyi Pálné és Társai végrehajtatőknak végrehajtást szenvedettek ellen 280 pengő és 160 pengő tőkék, ezeknek 1930. évi május hó 19 tői járd 8 o/o kamatai, bírói­lag eddig összesen 81.34 P-ben megállapított költségek erejéig, az 1930. évi junius hd 7-én kielégi, tési végrehajtás utján lefoglalt és 1045 P-re becsült házibutorokra a nyilvános árverést az adósok lakásán Fehérgyarmaton, az eset­leg teljesített fizetések betudásával leendő megtartásra 1930. évi augusztus hő 25. napjának d. u. 3 órájára kitűzöm, mely árveré­sen a fenti ingókat készpénzlizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Pehérgyarmat, 930. julius 30. Páblé Antal 5203 kir. jb. végrehajló. Autó- és motorkerékpár pneumatik legelső gyártmányúak, frissek, garanciával, autófeiszerelések dus választékban nagy árengedménnyel legolcsóbban beszerezhetők NAGY JÓZSEF autopneumatik ég, alkatrész szaküzletében BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 34. Telefonszám Interurbán 221-97, 285-63. 3U41 1705—1930. vht. sz. Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti kp. kir. járásbíróság­nak 417417—1930. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán Nitrogén Műtrágya és Vegyipari R. T. javára 831 P 51 f. tőke s jár. erejéig 1930. április 2. napján végrehajtás utján felülfoglalt és 4970 P re becsült ingóságok u. m,: bútorok, rádió stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 30245—1930, sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony község határában adós Sóstóhegyen levő lakásán 1930. augusztus 18. napján d. e. 10 órakor nyilvános ^ bírói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. julius 21. Dr. ZATHURECZXY ÁLMOS 6603 kir. bír. végrehajtó. AZ ÚJSÁG vasárnapi száma 88 oldal közii: A Szent István hét összes Ünnepségeinek teljes programmját. (Útmutató Budapestről. Mit nézünk meg a muzeumokban? Lálnivalők időbeosztása, stb.) Híres emberek személyes feljegyzései Ferencz Józsefről. (A Ferencz József centen­nárium alkalmából.) Ara 32 fillér, sne 1604—1930. vsz. Árverési hiídetmény kivonata. A debreceni kir. járásbíróságnak P. 11206 —1930. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Mandel Sámuel javára 300 P tőke s jár. erejéig 1930. február 1 1. napján végrehajtás utján lefoglalt és 2305 P-re becsült ingóságok, u. m. : O. M. Superba gépkocsi stb. a nyírbátori kir. járásbíróságnak Pk. 1849— 1930'. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyír­bátorban 1930. augusztus 21. napján d. e. 11 órakor nyilvános birói árve­résen elfognak adatni. Nyírbátor, 1930. julius 6. 5171 VASS BÉLA kir. bír. végrehajtó' íilláiMrill és villám oscsengő szerelést és javítást legjobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl villanyszerelési vállalata. Műhely: Zrinyi Ilona-u. 6. Nyírvidéki Takarék épület Lakás: Csillag-utca 39. sz, 2368-? ELEGÁNS LEVÉLPAPÍR AZ u JSÁGBOLTBAN Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom