Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-14 / 184. szám

8 J^VÍRYIDÉK. 1930. augusztus 14. .A/oró riircie ELADÓ potomárért lakbértörlesztésre gyönyörű 4 szobás adómentes ház. Csatári-iroda, .Szarvas n. 1. 4960—3 Kölönbejáralú tiszta bú­torozott szoba azonnal ki­adó. Kürt aeca 13. 6590-2 ELADÓ potomárért lakbértörlesztésre gyönyörű 4 szobás adómentes ház. Csatári-iroda, .Szarvas n. 1. 4960—3 3 felnőthöz tisztességes mindenes főzőnő jó fizetés­sel beléphet. Hetes segít. Cím az Ujságboltban. 6594 Egy szoba, konyhás lakás magánosnak, vagy fiatal házaspárnak azonnal kiadó. Kótaji-utca 26. 4985­Gyakorlott gép- és gyors­irónőt, vagy férfit és egy ügyes üzletszerzőt felveszünk Marton és Társa Nyíregy­házi Autóüzeme, Zrinyi Ilona-utca. 5108 — 3 felnőthöz tisztességes mindenes főzőnő jó fizetés­sel beléphet. Hetes segít. Cím az Ujságboltban. 6594 Egy szoba, konyhás lakás magánosnak, vagy fiatal házaspárnak azonnal kiadó. Kótaji-utca 26. 4985­Gyakorlott gép- és gyors­irónőt, vagy férfit és egy ügyes üzletszerzőt felveszünk Marton és Társa Nyíregy­házi Autóüzeme, Zrinyi Ilona-utca. 5108 — Egy üzlethelyiség kiadó (ielenleg lómészárszék) Vay Ádám utca 20 alatt. 5141 Egy szoba, konyhás lakás magánosnak, vagy fiatal házaspárnak azonnal kiadó. Kótaji-utca 26. 4985­Gyakorlott gép- és gyors­irónőt, vagy férfit és egy ügyes üzletszerzőt felveszünk Marton és Társa Nyíregy­házi Autóüzeme, Zrinyi Ilona-utca. 5108 — Modern háló uri garderob szekrény és egyéb bútorok eladók. Cím a kiadóban. 5138 Ogyes szobaleányt kere­sek vidékre augusitus 15 re. Jelentkezés Széchenyi-út és Szabolcs-utca sarokház. 6550—2 Egy német kisasszony fel­vétetik. Jelentkezni d. u. 2—4 óráig Virág utca 26. 5126-2 Ogyes szobaleányt kere­sek vidékre augusitus 15 re. Jelentkezés Széchenyi-út és Szabolcs-utca sarokház. 6550—2 Perfekt szakácsnőt kere­sek, csengeri Mayer Ernőné Jelentkezni Vay Ádám n. 19. 5593-2 Angol Yorkshire te­nyész kan 11 hónapos, an­gol süldők 2—3 hónaposak, Leghorn kakasok eladók Édes tejszín literenkínt 2 20 P, Teavajat kg-kint 4 80 P árban házhoz szállítok. — Vécsey-utca 9. 5095-2 Perfekt szakácsnőt kere­sek, csengeri Mayer Ernőné Jelentkezni Vay Ádám n. 19. 5593-2 Angol Yorkshire te­nyész kan 11 hónapos, an­gol süldők 2—3 hónaposak, Leghorn kakasok eladók Édes tejszín literenkínt 2 20 P, Teavajat kg-kint 4 80 P árban házhoz szállítok. — Vécsey-utca 9. 5095-2 Jó munkás borbélysegéd fölvétetik. Perecsi uri és női fodrász Kiss Ernő u. 5135 Azonnalra keresek rend­szerető, megbízható minde­nes főzönöt. Jelentkezzen Klein divatáruházban. 6589 5 Ügyes szobalány augusz­tus 15-re felvétetik. Széche­nyi út 32/a. Emelet. 5136.10 Azonnalra keresek rend­szerető, megbízható minde­nes főzönöt. Jelentkezzen Klein divatáruházban. 6589 5 Egy alig használt hajtó­kocsi eladó. Vay Adám u. 58. 5131 2 Szakácsnő felvétetik Vay Ádám u. 29. 6591 2 Egy alig használt hajtó­kocsi eladó. Vay Adám u. 58. 5131 2 Két utcai szoba, előszoba, konyha, speiz november 1 re kiadó. Eötvös ntca 15. sz. 5133-2 Mosást, vasalást lakáso­mon vagy házaknál vállalok Tompa Mihály n 7. 5145 Jobb mindenes leány azonnalra felvétetik. Sóstói u» 27. 5144 Használt ajtók, százhatvan magas ablakok jutányos áron eladók. Ref. egyház Nyirpazony. 6595-2 Gyakorlott szobalányt ke­resek azonnal való belé­pésre. Murányi Lászlóné Csalóköz 3. 5140-3 Város belterületén, gim­názium közelében, tisztviselő család egy-két jobb közép­iskolai tanulót teljes ellá­tásra elfogad. Cím Közép o. 6. 5120-2 Két különbejárata buto. rozott szoba kiadó, esetleg bntor nélkül is minden mel­lékhelyiséggel szept. 1-ére, ugyanott motorral favágást is vállalok 40 P vaggoaon­ként felaprítva, berakva, vagy boglyábarakva. Jelentkezni lehet Kossnth Lajos-utca 53. szám alatt. 5132 A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 12222—1930. tk. sz. Árverési hirdetmény kivonat. Osváth Antal végrehajtatónak Ilauszki János végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. tc. 144., 146. és 147 § a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 552 P 88 f. tőkekövetelés, ennek 1930. február 15. napjától járó 8»/o kamata, 29 P 30 1. eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 38 P költség, valamint a csatlakozottaknak kimon­dott Szesztay Erzsébet 1107 P 39 f., Glück Jenő 560 P 60 f., Pestszent­lőrinci Parkettgyár és Gőzfürész R -T. 810 P 79 [., Chriszt Dezső 450 P -f- 150 P, Nyíregyházi Cementáru­gyár R.-T. 610 P 10 f., Sirman Antal 160 P, Zucker Henrik 356 P 88 f, Izsay Károly 104 P 24 í , Nagy Kálmán 828 P 20 f., Balogh és Vértessy téglagyár 2153 P 73 f., Székely Jakab 200 P, Sipos János 241 P 30 f. -f 134 P 74 f., Scholcz Hugó és neje 528 P, Gara Adolf 381 P 53 f„ Tiszántúli Mezőgazda­sági Hitelintézet R.-T. 1780 P, Lazarovits Miklós 600 P, özv. Baru:h Arthurné 500 P, Kiss Gyula 320 P, Székely Jakab utódai 400 P + 438 P 97 f„ Sipos János 134 P 74 f. + 241 P 30 f, Magyar Általános Takarékpénztár R.-T. 1000 P, Stark Ignác 600 P, Nyíregyházi Villamos­sági R-T. 39 P 40 f + 5 P 07 f., Tivadar György 115 P tőkekövetelés és jár. behajtása végett a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő, Nyíregyháza városban fekvő 8 a nyíregyházi 12300. számú betétben A. +1. sorsz. 2050/2. hrsz. alatt foglalt szántó a beitelekben (Érkert) fekvő 120 [J-öl területü ingatlanból Ilauszki János (nős Csernák Ilonával) nevén álló, fele illetőségére 6000 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Bocskay-u. 2. sz. 22. ajtó) megtar­tására 1930. évi szeptember hó 12. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. tc. 150. §-a alapján a következők­ben állapítja meg: 1. Az]árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. tc. 26, §.) 2. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vagy az 1881: LX. tc. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le­tenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított le­téti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket alá­írni. (1881. LX. tc. 147 , 150., 170. §§-ok, 1908. XLI. tc. 21. §) Nyíregyháza, 1930. május 27. Dr. Koszta sk. ömkf. titkár. A kiadmány hiteléül: Benedek kiadó 6587 1199—1930. vht. sz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 19Q17/5—1929. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Szatmári Lajos javára 165 P tőke s jár. erejéig 1930. április 3. napján végrehajtás utján lefoglalt és 4000 P re becsült ingóságok u. m.: „Schewrolett"- gépkocsi a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 30224-1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyíregyházán, Deák Ferenc-u. 96. sz. alatti háznál 1930. augusztus 16. napján d. u. 2 órakor nyilvános ^birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. julius 26. Dr. ZATHURECZKY ALMOS 5137 kir. bír. végrehajtó. — Fleuron állatregényei újból kaphatók az Ujságboltban. Nyíregyháza megyei város polgármesteri hivatalától K. ád. 13963—1930. Hirdetmény. Nyíregyháza megyei város hely­hatósága közhírré teszi, hogy az Országos Földbirtokrendező Bíró­ság kiküldött birája a birtokba adott földek helyszínelését a Bog­dán Györgytől megváltott messze­látó! ingatlanságon nem csütörtö­kön, hanem f. évi augusztus hó 16. napján szombaton reggel 9 órakor kezdi meg. Felhívom az érdekelt földhözjut" tatottakat, hogy a jefzett hefyen az ujabban megállapított időben földjükön várják a helyszínelő bi­zottság megérkezését. Nyíregyháza, 1930 augusztus 13. Szentpétery Ettdre sk­városi tanácsnok. 1485—1930. vsa. Árverési hirdetmény Alulírott bir. végrehajtó közhírré teszem, hogy Baldenwégh Ferenc végrehajtató javára 837 P 69 f. tőke­követelés és jár. erejéig a nyíregyházi I É H HM kir. törvényszék Ke. 6618/39-1929. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során végrehajtást szen­vedőtől lefoglalt és 3140|P re becsült ingóságokra a tiszalöki kir. járás­bíróság Pk. sz. végzésével az árverést elrendelte. Ehhez képest az árverésnek 837 P 69 f. tőkekövetelés és jár. erejéig Büdszentmihály községben a végre­hajtást szenvedő tanyáján leendő megtartására határnapul 1930. évi augusztus hó 29. napjának d. u. e óráját tűzöm ki, amikor bíróilag felül­foglalt egy drb. Fordsen-traktor és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, szükség esetén beesáron alul is elfogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le-, illetve le­foglaltatták és azokra kielégítési jogot szereztek, ezen árverés az 1881. LX. te. 102 §. értelmében ezek javára is elrendelem. Elsőbbségi igények az árverés megkezdéséig nálam Írásban, vagy szóval bejelentendök. Tiszalök, 1930. augusztu 3. 6588 SZÜCSY BÉLA kir. jb. végrehajtó. Hirdetmény. »» i» n » H II i»­Nyiregyháza megyei város helyhatósága, a testnevelési törvény végrehajtásáról szóló 9000—1924. sz. vallás- és közoktatásügyi*, miniszteri rendeletnek megfelelően közhírré teszi, hogy minden 12 évtől 21 évig terjedő korú, vagyis az 1918. december 3l-e és az. 1909. évi január hó 1. nspja közötti időben született ifjú a levente nyilvántartásba kötelezően felvétetik. Felhivom tehát a fentjelzett időpontok között született, testgya­korlásra kötelezett ifjak hozzátartozóit; szülő, gyám, munkaadó stb., hogy a felügyelete, gondozása alatt álló levente ifjút, az alább meg­jelölt időpontban az ellenőrző jelentkezésre hozza magával.. 1918. éviién szül. ifjak A-B-C-D-E betűvel kezdődő vezetéknévvel aug. 18-án d. e. 8-11 ÉS d. u. 3-5 óráig P G-H-l-J-K „ „ „ L M-N-O-P-R „ S-T-U-V-Z y 9 jy, M 1917. évben szOI. ifjak: A-K n n rr n L-Z 1916. évben szüUfjak" A"K n >1 ÍJ »> L-Z , , , 1915 évben sziil. ifjak:" A-K L-z 1914. évben szül. Ifjak: A-K i> 11 t> 1> tv-au ,, L Z „ „ szept. 1-én „ 1913. évben sziil. ifjak: A-K L-Z 1912 évben szül. ifjak: A-K L-z I9li. évben szül. ifjak: A-K L-Z „ .. 1910. évben szül. ifjak:: A-Z ,, n » )i 10-én f, „ „ ,, y t 1909. évbea szül. ifjak: A-Z ,, >> >i i) 11-én ,, >i ,, ti 5 ) Figyelmeztetem a szülőket, gyámokat, munkaadókat, hogy a bejelentési kötelezettség minden 12—21 éves korú ifjúra, akár itt, vagy máshol született, akár pedig itt, vagy máshol tartózkodik fennáll és a bejelentés elmulasztása a testnevelési törvény alapján pénzbün­tetéssel, illetőleg visszatartással, a legszigorúbban büntettetik. A jelentkezés a városi testnevelési ügyosztálynál, földszint, udvarban, 54. sz. helyiségben történik. Nyíregyháza, 1930. augusztus hő 12. Dr. Bencs Kálmán polgármester, 5134-2 városi testnev. biz. elnöke. 19-én 21 én 22-én 23-án 25-én 26-án 27-én 28-án 29-én 30-án 1-én 2-án 3-án >> >> ii >i én •én •án én i» u l« I > u. SüxaiDEEaü gfilia SUi tajratajaiBsa ifajraxflaodíjáb&u, HyirsgjrM tím.

Next

/
Oldalképek
Tartalom