Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-07 / 178. szám

1930. augusztus 1. JSflrÍRYIDÉK. 3 a célnak megfelelően módosították a tantervét is, olyképpen, hogy az érettségizett növendékek elsősor­ban is a gyakorlati kiképzésben és azokban a tárgyakban nyernek különösebb kiképzést, amelyek a gimnáziumok tantervében nem sze­repelnek. 4 Értesülésünk szerint szeptember, ben a debreceni Dóczy-intézet ke­belében működő református tanitó­nőképző-intézet is fog felállítani a budapesti tanitónőképző mintájá­ra ilyen párhuzamos osztályt. És mi nem tartjuk kizártnak hogy amennyiben a jövőben is ilyen ren­geteg sok érettségis folyamodó lesz, talán egyik-másik tanítókép­zőben meg is fogják valósítani en­íjiek a külön tanfolyamnak a felál­lítását. Egyébként a tanítóképzőknek nemcsak az V-ik, de az I-ső évfo­lyamára is nagyon sok a folya" modó. Kétségtelen, hogy a mai súlyos gazdasági válság idején, amikor a végzett emberek ezrei kilincselnek egy-egy szűkös állás­ért, a tanítói pálya egyike azoknak I a pályáknak, amelyek ha bár sze­rény, de talán mégis biztosabb ; megélhetéssel kecsegtetnek. Eddig szól Barabás tanár nyi' latkozata. Nekünk a mondottak­hoz csupán annyi hozzáfűzni va­lónk van hogy az illetékes té­nyezőknek mindent el kellene kö­vetniök. hogy a szóban forgó párhuzamos osztályt a nyiregyházi tanító­képzőben is mielőbb felállít­sák. Ez az üdvös intézkedés nagyban megkönnyítené nemcsak Nyíregy­háza, de egész Szabolcs várme­gye érettségizett diákságának sú­lyos pályaválasztási gondjait. Bozóky a bizonyítékok súlya alatt megtört és bevallotta, hogy a betörést ő követte el Szerdai számunkban részletesen beszámoltunk arról a vakmerő be­törésről, amely szombat éjjel tör­tént a Selyem-utca 37. szám alatt Frint Paula 72 éves öregasszony lakásán. A súlyosan terhelő gya­nuokok alapján a nyomozó detek­tívek hétfőn délelőtt a rendőrségbe kisérték Bozóky Jánost, a nyir­egyházi kir. törvényszék volt ideiglenes dijnokát, aki egy ideig kétségbeesetten tagadta a bűn­cselekmény elkövetését, de a ké­sőbbi kihallgatások során I a bizonyítékok súlya alatt teljesen megtörve, összerop­pant lélekkel sirva vallotta be, hogy ő követte el a betörést. A lezüllött bűnös vallomása tel­jesen megegyezik a detektívek feltevésével. ' Vallomásából ki­tűnt, hogy Bozóky már előzőleg megfigyelte hogy az idős és telje­sen egyedül élő háziasszonya hol tartja a pénzt és csak a jó alka­lomra várt, hogy gonosz tervét végrehajtsa. Tudta, hogy az öreg­asszony az éjszakáit nem a szalon­ban tölti s igy minden veszély nél­kül dolgozhatik. Szombaton hajnalban, amikor a házban már mindenki aludt, hal­kan,, észrevétlenül tért haza, le­húzta cipőjét, hogy minél zajtala­nabbul járjon és hozzákezdett az előre részletesen kitervezett mun­kához. Miután az ablakos ajtónak csak a szalon felé néző oldalán volt zár. Bozóky az ajtó alsó ablakát betörte, hogy az álkulcs se­gítségével az ajtót kinyithassa. Ez minden nehézség nélkü sike­rült is neki, de a további munká­jában a szobára boruló félhomály erősen gátolta, viszont a villanyt nem merte felgyújtani. Igy tör­tént azután, hogy amikor a szalont elzáró szekrény tetejére mászott, véletlenül meglökte a nagy virágvázát, amely darabokra törve zuhant a padlóra. Bozóky néhány percig lélegzet­visszafojtva, dermedten várt a szekrény tetején, de az öregaszr-­szony oly mélyen aludt, hogy nem ébredt fel a nagy csörömpölésre, mire az elvetemült betörő lekú­szott és tapogatózva ment a kis asztalka felé. Izgalmában észre se vette, hogy a váza cserepei megse­bezték a talpát és minden lé­pésnél letörölhetetlen vérnyo­mokat hagy a parketten. Azt sem vette észre, hogy a nadrágja a kúszás közben végigha­sadt s az egyik nadrággombja kop­panva gurult el a sötét szobában. Vérző lábbal botorkált a kis asz­talkához, amelynek vékony fiókját felfeszitette és a 62 pengőt ma­gához vette. 1 ( Miután bűnös tervének első részletét befejezte, hozzálátott a nyomok eltüntetéshez, illetőleg a rendőrség félrevezetéséhez. A szalon mind két utcára nyiló ablakát kitárta, hogy azt a látszatot keltse, mintha a betörő az utcáról hatolt vol­na a szalonba. Aztán óvatosan kiugrott az ab­lakon, a rendes uton besurrant a szobájába, ahol átöltözött, néhány ruhadarabot a bőröndjébe csoma­golt és a bőrönddel együtt gyorsan elsietett hazulról. Nagy sietségé­ben azonban végzetesen elfelejtke­zett a legterhelőbb tárgyi bizo­nyítékról, a betörés közben végig­szakadt nadrágjáról. Átöltözés közben ösztönsze­rűleg a szekrénybe akasztotta a szakadt nadrágot és ott is felejtette. < > Bozóky ezután gőzölgő fejjel, a belső izgalomtól zakatoló szívvel egyik korcsmából a másikba tért, a 62 pengőt úgyszólván az utolsó fillérig elitta, majd vasárnap dél­előtt fél 10 óra felé tökrészegen hazatámolygott, ahonnan nemsoká­ra a detektívek a rendőrségre ki­sérték. Bozóky hétfőn délelőtt sápad­tan, egész testében remegve hall­gatta az előzetes letartóztatásáról szóló végzés kihirdetését. Amikor lekísérték a cellájába, a folyosón néhány ismerőse tartózkodott. Bo­zóky kezével eltakarta az arcát, hogy fel ne ismerhessék és sietős léptekkei ment az őr előtt. A megtévedt bűnös fiatalembert szerdán délelőtt kisérték át az ügyészségre, ahol várja méltó büntetését. VÁROSI MOZGÓ A DZSUNSEL FANTOMJA Szerdán, Csütörtökön 7 és 9 órakor I. és II. rész egyszerre 16 felv. I Tarzán visszatérése. II Adzsungel kalózai. Eló'játük nincs, pontos megjelenést kérünk 9 órakor katonazene. — Kertmozi. — Budapesten, a Központi Szálr lodát (Centrál), melyet Pallai Mik­sa. a Grand Hotel Esplanade, Ist­ván király, Deák Ferenc szállodák volt tulajdonosa vett át, lapunk olvasóinak melegen ajánljuk. — A polgári családoknak ez az egyik legismertebb fővárosi ott­hona alig 2 percnyire a Keleti pá-­lyaudvartól, újonnan berendezve, gőzfűtéssel, hideg-meleg vizzel, telefonnal, rádióval várja vidéki ás külföldi vendégeit. A főváros ide­genforgalmának nagy nyeresége az uj vezetés alatt áíló szálloda,. mely­ben a polgári árak mellett már 5 pengőtől kezdve kaphatók szo­bák. 3423-13 Poloskát, svábot, molyt kiirta­ni házilag csakis a Löcherer Ci­mexinnei lehet, mert nemcsak az élő rovarokat, de azok petéit is nyomban elpusztítja. Gyógyszer­tárakban és drogériákban kap­ható. F — A Beyers divatlap augusz­tusi száma megjelent és kapható az Ujságboltban. Napi hírek KISNAPTAR Augusztus 7. Csütörtök. Róm. kat Kajetári. Gör. kath. Domec. — Prót. Ibolya. Izr. Ab 13. , APOLLö MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ: Simba, a fenevadak királya (5. 7 és 9 órakor) DIADAL MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ: Csókok városa (5. 7 és 9 órakor) VÁROSI MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ: A dzsungel fantomja és burleszk t* 7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő nyitva. Kedden és pénteken a gőzfürdő csak nők részére van nyitva. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel ( órától. A közös úszómedencé­ben hétfőn és csütörtökön csak nők fürödhetnek. Bujtosi strandfürdő: nyitva egés2 napon át. Kedden és pénteket 13—16 órák között csak nőknek. Fiit gyorsabban öl I Sárga kanna — fekete sávra! I , 2 ''a** fí Wjűi fe w • * w ökörítói strandfürdő egész napon át nyitva. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész héten át a az Osgyáni és Török gyógy­szertárak tartanak ügyeled szol­gálatot. VÁSÁRNAPTÁR: Augusztus 7. TBaLatonfőkajár, Ti­szafüred, Csal -endek (sertésvásár nincs), Gyönk, Kecskemét, Ve­lence, önöd. Állatvásár: Kisko­márom (lóvásár nincs), Celldö­mölk. A debreceni Nagy boldogasszony napi vásár (u. n. Lőrincvásár) az eddigi szokások szerint Nagybol­dogasszony napját megelőző hét­főn kezdődik. A vásár beosztása a következő: aug. 7-én juhvásáf, 9. sértésvásár, 10—11-én lóvásár, 11. marhavásár, 10—11—12-én kirako­dóvásár. Mivel az idei esztendő a hortobágyi legeltetésre igen kedve­ző volt, a hortobágyi közlegelőről való jószágok kondíciója jó, ami a vásár állatforgalmát bizonyára — kedvezően fogja befolyásolni. Rádió-műsor. Budapest. Csütörtök. 9.15: A m. kir. budapesti 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. 9.30: Hírek. 9.45: A délelőtti hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelző szol­gálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az egyetemi templomból, idő járásjelentés és hirek. 12.05: A házikvartett hangv. Utána:' Hirek. 12.25: A hangv. folytatása. 1: Időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés. 2.30: Hirek, élelmiszerárak. 3: Piaci árak és árfolyamhirek. 4: Rádió Szabad Egyetem. 4.45: Időjelzés, időjárás-, vízál­lásjelentés és hirek. 5.15: Felolvasás. 5.30: Magyar nóták. 6.30: Felolvasás. Utána: Hangverseny. Utána: Sporteredmények. Utána: Felolvasás. 9: Mozart-szerenád közvetítése Salzburgból. 10.35Í Időjelzés, hirek. UtárA szalonzene és jasz-band.

Next

/
Oldalképek
Tartalom