Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 146-172. szám)

1930-07-08 / 152. szám

1930. juüus 8. JSíVfRYIDEKL 7 Éber Antalt autóbaleset érte IgÉber Antal, Papp József ipar­testületi elnök és Füredi Lajos az asztalosok testületének igaz gatója vasárnap vidéki körútra mentek. Kecskemétről Buda­pestre autón való visszatérés közben egy szekérrel találkoztak, amelyet a soífó'r ki akart kerülni. A soffőr az autót egy fának ve­zette. Éber Antal a bal arcán sérült meg, Papp Józsefet szél­védő üveg szilánkjai vagdalták össze, Füredi Lajos, könnyebb sérülést szenvedett. Éber Antalt és Papp Józsefet a Pajor-szana tóriumba szállították. lés villaor oscsengöí | szerelést és ja vitástí jlegjobb minőségű anyagból! legolcsóbb árban eszközöl villanyszerelési vállalata. Műhely : Zrinyi Ilona-u. 6. Nyírvidéki Takarék épület Lakás : Csillag-utca 39. sz. 2366-? Filmóríások az Apollóban Hiába, Pbilipp Zsigmond az öt­letek embere. Ő nemcsak télen a főszezonban találja el pompás kötésű filmjeivel a közönség gusz­tusát, hanem azt is tudja, hogy most nyáron a rekkenő kánikulá­ban. mi kell a publikumnak. A minap például a legvidámabb gör­iicékkel lepte meg a közönzéget, akiket direkt F! 0ridaból hozatott Nyíregyházára, a napokban viszont Víg Miklós és Érckövi László nagyszerű kábará-társulatát szer­ződtette le két napra. Az Apolló e heti műsorának az a szenzá­ciója, hogy valamennyi filmje óriási. Öriási a szó legszorosabb értelmében. Ma hétfőn é? holnap kedden Gusztáv Pröhlich nagy alkotása a .Hallgatni kötelesség" és „Az ördögsziget" c. szenzációs Dreufus-filrn Szerdán, csütörtö­kön a legnagyobb Ufa-attrakció ,,Nina Petrovna szerelme" Brigitta Helmmel. Majd rendre jönnek: „Párizs grófnője," „A nyomorul­tak," „A világháború," továbbá a „Spion." Valóban mind óriás­filmek. Olcsó HŐikalap kiárusítás! Miután a nyári szezon befejeződött, a raktáron levő elsőrangú minőségű divatos bortni, lószőr és szalmakala­pokat rendkívül olcsó fél árak mellett kiárusítja a WALTERNÉ KALAPSZALONJA Luther-utca 20. szám. Lovas Kovács ház. .Az általános, nagy árleszállítás csak 15 napig Urt! á Nyíregyházi Öreg Diákok Egyesületének közgyűlése A 35 és 25 évvel ezelőtt érettségizett diákok találkozója A Nyíregyházi öreg Diákok Egyesülete julius 6-án, vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta évi rendes közgyűlését az ev. Kossuth reálgimnázium dísztermében. A közgyűlés, amelyen szép számmal jelentek meg az iskola egykori diákjai, dr. Bencs Kálmán kor­mányfőtanácsos, reálgimn. felü­gyelő. az Egyesület elnöke nyi­totta meg a Hiszekegy szavaival. A napirend tárgyalása során sajnálattal vette tudomásul a közgyűlés, hogy Teltsch Kornél igazgató, ügyvezető alelnök sú­lyosan megbetegedett s ezért részletes beszámoló helyett dr. Vietórisz József társelnök ismer­teti az elmúlt év mozzanatait, amelyek az Egyesület életében jelentősebbek voltak. A kegyeletes megemlékezés szavával jelentette be, hogy az Egyesület első évé­ben a következő tsgok hunytak el: Burger Pál, dr. Machánszky László, Barzó Pál, Eördegh Béla, dr. György Sándor, dr Quttmann Zsigmond, dr. Lipschitz Endre és Oberlaender Gusztáv. A hála és kegyelet érzését juttatta kifejezésre a közgyűlés akkor, amikor elhatározta, hogy az iskola két volt tanarának: Weisz Vilmosnak és Kováts Já­nosnak a vasúti temetőben nyugvó hamvait átszállittatja az Északi temetőbe. A közgyűlés tudomásul vette a belügyminiszter által jóváhagyott és záradékolt alapszabályokat s egyben elhatározta, hogy azokat kinyomatja s valamennyi öreg diáknak megküldi. Az alapsza­bályokkal együtt kinyomatja nz Egyesület a már tagul belépett öreg diákok névsorát is, foglal­kozásuk és lakóhelyük megjelö­lésével, hogy igy az ország leg­távolabb részében lakó volt diák­társak is megtalálhassák az érint­kezést egymással. A pénztár állományáról szóló bejelentés után a közgyűlés az elhunyt pénztáros helyébe Homo­lay Géza pénzintézeti főíisztviselőt, ellenőrré pedig Krecsák Lászlót választotta meg. A számvizsgáló bizottság tag­jaivá egy évre Bogdán Ferenc földbirtokost, Qlück Dezső keres­kedőt és dr. Szopkó Dezső gyógy­szerészt választotta meg a köz­gyűlés. Az elhunyt választmányi tagok helyébe sorrendben a pót­tagok sorából Adorján János, dr. Álmos Zoltán és dr. Bálint István léptek. Az 1895-ben érettsé­gizettek találkozója A közgyűlés tárgysorozatának letárgyalása után Imre János fő­mérnök kért szót s bejelentette, hogy ez alkalommal tartják 35 éves találkozójukat azok, akik 1895-ben tettek érettségi vizsgá­latot az iskolában. Az egykori tanulótársak megbízásából a leg­teljesebb hála és tisztelet érzését juttatta kifejezésre az életbea levő két tanár, Moravszky Perenc és dr. Vietórisz József előtt, akiket a közgyűlés tagjai lelkesen meg­éljeneztek Js ígéretet tett, hogy amíg élnek, a szeretet mindig | vissza fogja vonni mindannyiukat • az iskolához. Krúdy Gyula levele Ezután felolvasta Krúdy Gyula levelét, aki nem tudott megjelenni a találkozón. A levél igy szól : „Az öreg diákok meghívását meghatott elgondolkozással vettem kézhez, mert olyan drágalátos arcok, felejthetetlen évek és tün­déri tájak elevenedtek meg előt­tem a 35 esztendős „érettségi" időkből, hogy lehetőleg nyomban indultam volna a régi jóbarátok megölelésére, az ifjúsági eszten­dők visszavarázsolására és a nyír­egyházi tájak boldog megszemlé­lésére. Mi azt a korszakát éltük Magyarországnak,^— akár csak a ki3 Nyíregyháza akácfás utcáin, — amikor olyan horizontok mu­tatkoztak ifjú lelkünk előtt, amely horizoatokra nem érkezhettünk el. De tán nem is egészen a mi egyéni hitvánvságunkból, hanem a történelmi végzetnek akaratá­ból. Ha nem lettünk azok a ki­tűnő magyar férfiakká, amilyenek­nek nagyszerű tanáraink nevel­tek ; ha nem váltottuk be a hoz­zánk fűzött reménységeket és tán csalódást is szereztünk dicsőség helyett : ennek nem mi vagyunk egészen az okai. Történelmi kort értünk meg, amely a balszeren­csével végződött. Á mi hóditónak indult nemzedékünk megrekedt az életpályának fele utján, mert még bölcs tanáraink sem tanítottak meg arra, hogyan lehetne közü­lünk egyetlen is a szerencse ki­választottja, amikor mindenki sze­rencsétlen lett Magyarországon. Nem is lehet olyan magyar em­ember, akit a sors felemelhetett volna a magasba, amibor minden szivet porba sújtott az országban. Nyugodjunk meg a végzetünk­ben. Ágyutöltelék voltunk, anélkül, hogv utat tudtunk volna nyitni az összeomlott Magyarországba, akár a jövendő számára is. A mi nemzedékünk, bár jobb sorsra volt érdemes: elmúlik, mert nem tehetett semmit a katasztrófák idején, lelkünk szárnyát levagdosta az idő. De legalább láttunk valamit a történelemből, amit a maiak közül egyik sem mondhat el. Ezt moudtam volna, ha köz­tetek megjelenhetnék. Ha kedved van még rám gondolni: add át szóbeli üdvözletemet a régi jó fiuknak, akikkel együtt vagyok leiekben. Ha élnek legkedvesebb tanáraink: igazolj előttük, mint egy rossz diákot, aki megint iskolakerülő módjára húzódik a felelet elől. Vietórisz Józsefnek, a nagy költőnek minden hódo­latom !" A 35 évvel ezelőtt érettségizettek érzését tolmácsoló levél felolva­sása után Zwick Vilmos igazgató helyettes üdvözölte az iskola ne­vében az öreg diákokat. A közgyűlés berekesztése előtt dr. Vietórisz József „öreg diák dala" citnü versét olvasta fel, majd a Himnusz eléneklésével a közgyűlés végett ért. Délbea 1 órakor a Sóstón 35 terítékes ebéd volt, amelyen Haas Ignác az 50 évvel ezelőtti diák­élet szépségeit s a tanárok hálára kötelező munkásságát elevenítette meg. Pohárköszöntőt mondtak Pintér László, Birtha József, Sikorszky István. A társas ebéden részt­vevők az internátusra 400 pengőt gyűjtöttek. A 35 évvel ezelőtt érettségi­zettek találkozóján a közetkezők jelentek meg; Bacsó Bertalan fjző Nyírbogát, Baruch Jenő mérnök, Birtha József ref. lelkész Apagy, Dániel Sándor Máv. fő­intéző Debrecen, Dr. Furman Lajos ügyvéd, Glück Dániel keres­kedő, Imre János főmérnök, Pintér László műszaki főtanácsos. Távolmaradásukat kimentették: Lenkey Géza ezredes Budapest, Dr. Gara Zoltán pénzintézeti igazgató Budapest, Jakab Mihály kúriai biró Budapest, Suták Sán­dor tisztviselő Budapest, Lenkey Árpád gyógyszerész Budapest, Kun Aladár gyógyszerész Buda­pest, Nagy Zoltán Máv. főintéző Debrecen, Tóth Endre ref. lelkész Nyirgelse. Az öreg diákok 25 évvel ezelőtt érettségizettek csoportja este is kint maradt a Sóstón s kellemes hangulatban elevenítették fel a diákévek szépségeit. Az Ószolő utcai óvóda majálisa Az ószőlőutcai óvoda tegnap tartotta évzáró majálisát a sóstói erdőben. Az apróságok először kis jeleneteket és szavalatokat adtak elő a jelenlévők nagy tetszése (mel­lett, majd áttértek arra, ami nekik a legfontosabb volt: az uzsonnára. Madártejet és süteményt kaptak és bizony a legtöbb másodszor is kért a finom uzsonnából. Azután meg­kezdődött a játék, amely egészen alkonyatig tartott. A jól sikerült majálist Szembra­tovics Irma "óvónő rendezte, aki fáradhatatlan buzgósággal tanítot­ta be az apróságokat és gondos­kddott arról, hogy uzsonnát is kap­janak. Az ószőlőutcai óvodások külön­ben a tavasz elejétől kezdve min­dennap az erdőben játszadoznak. Szembratovics Irmát elismerés il­leti meg azért, hogy gondol arra, mennél több időt töltsenek a ki­csinyek a szabadban. MEGVÉDI BEFŐTTJEIT A ROMLÁSTÓL I Penászmentes Pergament Papir KAPHATÓ: AZ UJSÁGBOLTBAN BETHLEN-U. — Hirdetések felad*a m ftc­rmp megjelenő lap részére déWött 11 órftg uwÉPifHWa,

Next

/
Oldalképek
Tartalom