Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-26 / 142. szám

MíRYIDBK. 1930. junius 26. Nagyberki, Rum, Szabadszentki­rály, Tállya; állatvásár: Mind­szent. Rádió-müsor. Budapest. Csütörtök. 9.15: A házikvartett hangv. 9.30: Hirek. 9.45: A délelőtti hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelző szol­gálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az egyetem; templomból, időjárásjelentés és hirek. 12.05: A m. kir. budapesti I-s<5 honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. Utána: Hirek. 12.25: A hangv. folytatá-a. j: Időjelzés, időjárás- és tis állásjelentés. 2.30: Hírek, élelmiszerárak. 3: Piaci árak és árfolyamhirek. 4: Rádió Szabad Egyetem. 4.45: Időjelzés, időjárás-, vitái íásjeJentés és hirek. 5.10: Felolvasás. Utána zenekari hangv. — 7.' 5: Angol nyelvoktatás. 7.45: Magyar nóták. Utána: Felolvasás. 9.11: Hangverseny. Majd: Időjelzés. Utána szalónzene és jazz-hand Utána cigányzene. — Felhívás. Felkérjük a vá­rosi felső kereskedelmi iskola vég-< zett növendékeit, hogy a 28-án, szombaton délelőtt 9—10-ig tar­tandó évzáró ünnepélyen, amely egyúttal Domány Sándor igazgató-, helyettesnek bucsuünnepélye is, mi­nél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. A DIADAL a nyári hőség dacára is hü marad közönségéhez. — A lillafüredi csíliagturát és hegyi versenyt szeptember 7-én és 8-án tartják meg. Mint ismere­tes, a BÉMAC a lillafüredi Palota szálló megnyitása alkalmából akar­ta megrendezni az uj uton első he­gyiversenyét, azonban az útjavítás­ra való tekintettel a földmivelés­ügyi minisztérium nem volt e terv mellett, mire a Bémac Tátra autó kirándulását rendezte meg igen szép sikerrel. A csillagturával kap­csolatos lillafüredi hegyiversenyt szeptember 7-én és 8-án fogják megtartani s ugyanakkor lesz a, híres zsolca—ongai deltapályán is a motorkerékpárverseny, melyre, már minden versenyző régóta vár, A csillagturára gyönyörű plaket­tek készülnek Lillafüred látképé­vai és a BÉMAC emblémájával. A DIADALBAN mindén esti elő­adás egy zeneesemény. — Három napig tart a Nőipar­iskola kiállítása. A helybeli nő­ipariskola kézimunka és rajzkiál­litása pénteken, szombaton és va­sárnap lesz az intézet helyiségé­ben . — A nyíregyházi Meteorologial Állomás jelentése: junius 24-én maximum -f- 31.8 Celsius, mini­mum 4- 10.7 C fok volt, csapa­dék nélkül. •! NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ E rovat alatt — mely a „Nyírvidék" olcsó reklámakciója — csak 15 szavas hirdetéseket közlünk, naponta 1*50 pengőért Eladó házhelyek a nyitandó uj utcában, mely a Kó­taji utcából az Ujszülő-utcába ve­zet megkezdődtek az építkezések. Értekezhetni Kótaji-u. 44. 3152 3 szobás lakást istálló és mellékhelyiségekkel, le­hetőleg külön udvarban a belterü­leten bérbe keresek. Cim az Uj-. ságboltban. 6241 Holnap mutatja be a Városi lozgó az első magyar hangos filméi Alig néhány hónapja mutatta be a Városi Mozgó az első hangos filmet Nyíregyházán, megelőzve ez­zel az összes vidéki filmszínháza­kat. De ezeknek a filmeknek leg­inkább az újszerűsége érdekelt ben­nünket. Milyen lehet az emberi hang, a beszéd a filmen? A vá­rakozás beváltotta a reményeket. Az első filmet még idegenül, két­kedve fogadta a közönség, de a többiek már megérdemelt sikert arattak. A hangos film győzött, pe­dig a nézők, illetve hallgatók leg­nagyobb része nem értette a német és angol szövegeket. Mindenki várta a magyar han­gos filmet. Es mint az ősszel, ugy most is, a Városi Mozgó ismét el­sőnek mutatja be a magyar film­gyártás legszebb, legértékesebb pro duktumát: az első magyar beszélő, zenélő és hangos filmet. Cime: Csak egy kislány... Rendezője a legjobb magyar rendező: Gaál Béla. Zenéjét a ki­tűnő Stephanidesz Károly állította össze. Főszerepeit pedig a gyönyö­vrü hangú Eggert Márta, a bűbájos Zombory Mercedes és a tehetséges, sokat ígérő Jávor Pál játsszak. Az érdeklődés, ami az első ma­gyar beszélő film iránt megnyil­vánul, minden eddigit felülmúl. Ez természetes is, mert zengő, szép magyar szót fogunk most a vászon­ról hallani. A »Csak egy kislány...« bemu­tatója holnap, csütörtökön lesz és pénteken, szombaton és - vasárnap is szinre kerül. Kisérőfilm: Cinci, egyfelvonásos, hangos trükkfilm. Jegyekről ajánlatos előre gon­doskodni. Dfl* — Fiatai gyümölcsfák koronájá­nak nyári nevelését ismerteti a Növényvédelem és Kertészet leg­újabb száma. Cikkeket közöl a ló­tetü egy uj irtási módjáról, a pa­radicsom, uborka és dinnye beteg­ségeiről, az öntözésről, a gyü­mölcsfák nyári metszéséről, a ta­karékos permetezésről, az őszi ba­rack levélfodrosodásáról, a szőlő csonkázásáról és az uj ültetések nyári gondozásáról stb. A dúsan illusztrált két szaklapból a Nö­vényvédelem kiadóhivatala (Bu­dapest, I., földmivelésügyi miniszté­rium) egy alkalommal dijtalanul küld mutatványszámot. — Megjelent a Szinházr Élet nyaralást száma. Incze Sándor he­tilapjának legújabb számát a nya­ralásnak szánta. Farkas Imre ad benne hasznos nyári tanácsokat. — Felsorolja politikusok, írók, színé­szek és színésznők hol töltik a nyarat. Karinthy Frigyes reme­kül szervezett expedíciója élén fel­fedezi a Balatont. Lakatos László megírja, kik nyaralnak Pesten és! kik hol strandolnak. Pompás cikk számol be az Operaház hajókirán­dulásáról. Ragyogó képekben ele­venedik meg az olvasó előtt a hollywoodi strand, Kálmán Jenő nyári jóslókönyve. Feiks Jenőnya­ralás-tanja, csupa kedves és öt­letes nyaralási csemege. A »Detek­tiv-Iskola« ujabb fejezete még az eddiginél is izgalmasabb bünügyi rejtély megoldását bízza az olva­sóra. Kálmán Jenő »Omszki ran­devú* cimü regényének folytatása. Háromfelvonásos és egyfelvonásos színdarab, 32 oldalas gyermeklap, kotta és képeslevelezőlap, érdekes novellák teszik gazdaggá a Szín­házi Élet legújabb számát. — A Színházi Élet egyes számainak ára 1 pengő., negyedévi előfizetési dij 10 pengő. Kiadóhivatal: Buda­pest, VI., Aradi-utca 10. sz. — Beérkeztek az ajánlatok az utca -és házszámtáblákra. Tegnap bontották fel a városházán az ut­ca- és a házszámtáblák készítésére beérkezett ajánlatokat. Összesen huszonnégy ajánlatot nyújtottak be. Uj táblák szállítására 11, a régi táblák átfestésére és tisztítá­sára 13 vállalkozó tett ajánlatot. Az ajánlatokat most számítják át a városi mérnöki hivatalban. Értesü­lésünk szerint 3780 db utca, illet­ve házszám táblát fognak átfes­teni . — A Pesti Tőzsde uj számában gróf Hadik János, dr. Éber Antal, Ugrón Gábor, dr Káinoki Bedő Sándor, Laskay Dénes, dr Kraft Péter, a Farbenindustrie igazga­tója, Demetrovic jugoszláv keres­DIáDAL MOZG Junius 25-én és 26-án, szerdán és csütörtökön, A szezon legizgalmasabb műsora ! Opera nyitányok és sláger kurzus a DIADALBAN. dal­és Jk hindu bosszúja Szalonzenekar kiséret! — Uj sláger «lal: Halvány őszi rózsa... Az esti előadásokat opera nyitánnyal kezdjük. Előadások: 5, 7 és 9 órakor. kedelemügyi miniszter és mások nyilatkoztak. Szenzációs riportokat közöl a lap a Novárói, a benzinkar­telről, a Vacuum Oii Companyról, az ingatlanügynökök háborújáról, a Beszkárról, a dohányexportüzlet rejtelmeiről, a gyümölcsexportról, egy 73 karátos brilliáns fantaszti­kus útjáról, a TÉBE szegedi nagy­gyűléséről bő tudósítással számol be és e héten is igen érdekes a vas- és gépipari, textil, árupiac, biz tositás és autómelléklet . — Piac' árak. A mai hetipiac árai fillérekben: zöldborsó literje 18, uj burgonya kg-ja 14, literje 6, zöldség csomója 5, hagyma csomó­ja 3, karalábé csomója 8, zöldbab tányérja 50, saláta négy darab 10, meggy literje 60, sóska csomója 6, ribizke literje 24, retek csomója 2, egy fej ujkáposzta 24, egy fej kelkáposzta 8, földieper literje 100, tök darabja 30, tengeri li­terje 10, köszméte literje 40, há­rom darab barack 10, egy tányér eper 10, köleskása literje 22, ubor­ka darabja 8. Tejpiac: tej literje 18, turó literje 40, fél liter vaj 170, to­jás párja 16, juhsajt kg 160, — tejfel literje 50, sa\ó literje 20, Tyukpiac: tyúk párja 900, csirke párja 350, rántani való csirke 220, nagy kacsa párja 700 ,kis ka­csa párja 180, nagy liba párja 1400. A felhozatal igen nagy volt, úgyszintén a kereslet is. — Bettina asszony és fiai. — A Rózsaszín Regények legújabb kö­tete Courths Mahler egyik legnép­szerűbb regénye: Bettina asszony és fiai. A kötet a Rózsaszín rr­gények népszerű boritékában je­lent meg 200 oldalon és az ára 1 pengő. Kapható az Ujságbolt­ban . — A tenniszbajnoknő. Most je­lent meg a Milliók Könyve leg­újabb száma, amely F. X. Kappus­nak, a mai egyik legnépszerűbb külföldi Írónak »A tenniszbajnok­nő« cimü rendkívül érdekes és iz­galmas regénye. A 168 oldalas, hófehér papírra nyomott könyv ára 80 fillér. Kapható az Ujságboltban. ü» OI M *j» WWHMMM M> MMI M»IWI> Mtl ll l TŐZSDE. A pengő Zürichben nyitáfko: 90 30 zárlatkor 90'30 volt Valuták: Angol font 27.75-90 Cseh korona 16.90—17 00 Dinár 10.02 — 10 10 Dollár 568.70-570.70 Frank 22.30—60 Leu 3.36-3 40 Líra 29,80—30.10 Márka 136.00—136.60 Osztrák schilling 80.475 875 Svájci frank 110 60—111 10 Terménvpiac: Buza 78 kg. 20 35—20'70 > 80 » 20-70—21*20 Rozs 10.30—50 Árpa I. 14.00 —14.íO „ 1L 13 25—14.00 Zab I. 13.70—14.00 „ II. 13.25—13 50 Tengeri uj 12.70—12.80 Köles 10-00 — 11.00 Korpa 7.50—7.60 Repce 27 50—28.00 Határidősök: Buza juniusra zárlat 18*85—90 októberi zárlat 18 37— 38 Rozs juliusra 10'80—85 Rozs októberre 10-70—71 Tengeri juliusra 12-56- 57 Tengeri augusztusra 12'84—85

Next

/
Oldalképek
Tartalom