Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-21 / 138. szám

1930. junius 21. 1 ^SHNHRMMMMM JNÍYÍRYIDÉIC & áz Erzsébet Árvaház évzáró ünnepe Az Alapítványi Erzsébet Árva­ház Önképző Köre junius 26-án, délután 6 órakor, az intézet he­lyiségében (Pacsirta-utca 21 sz.) zártkörű évzáró ünnepélyt tart, — amelynek műsora a következő: 1. Üdvözlés: Ruszinkóné Justh Emma int. igazgató. 2. Üdvözlő ének; dr Rőder Ede leánygimn. tanár vezetésével előadja az ének­kar. 3. Az árva korona. Irta Her­czeg Ferenc. Előadják: Füiöp Ró­zsi és Csillag Angéla. 4. Violin d-amour; énekli Bütykös Gizella, zongorán kiséri Ruszinkó Magda, hegedűn dr Rőder Ede. 5. Palotás; "betanította dr Balogh Béniné, zon­gorán kiséri Ruszinkó Magda, lej­tik: Balogh Ilonka, Czimboünecz Lenke, Simon Zsófi, Csontos Aran­ka, Kovács Gizella, Tyukodi Jo­lán, Decker Teréz és Csernák Ilon­ka. 6. Czinka Panna. Melodráma.. Szavalja Balogh Boriska, zongo­rán kiséri Ruszinkó Magda, he­gedűn dr Rőder Ede. 7. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország; az énekkar kíséretével énekli Bötykös Gizella. 8. Himnusz. — önkéntes adományokat az önképzőkör cél­jaira köszönettel nyugtáznak. Homokjavitási szakértekezlet A Tiszántúli Mezőgazdasági Ka­mara f. évi junius 22-én, vasár­nap délelőtt 10 órakor homoktalaj­javítási szakértekezletet tart Nyír­egyházán, a vármegyeháza nagy­termében. A szakértekezletre minden ér­deklődő gazdát meghívunk és szí­vesen látunk. Az előadások után a gazdák hozzászólhatnak és indítvá­nyokat tehetaek. Tárgysorozat az alábbi: 1. El­nöki megnyitó. Báró Vay László elnök. 2. Homokjavitó kísérleti gaz daságunk céljai: dr Rácz Lajos gazdasági főtanácsos, igazgató. — 3. Beszámoló a kísérleti gazdaság eddigi munkásságáról: Westsik Vil­mos mezőg. kamarai szatanár. 4. A nyírségi homoktalajok javítása és az okszerű gazdálkodás azokon: Hank Olivér titkár. 5. Felszólalá­sok a gazdaközönség részéről, in­dítványok. Délután 3 órakor bemutató szem­le következik a helybeli homokja­vitó kísérleti gazdasági telepen, a hol minden érdeklődőt szívesen lát­nak. A homokkisérleti gazdaság te­lepére a Kótaji-uton lehet bejutni. Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara. £J Szombaton este katona­zenekar játszik a Károlyi-téri kioszkban Nyíregyháza, ha még most nem is, de néhány év múlva kertváros lesz. A nagy cél: a nyíri homok megkötése, lassankint valóra vá­lik, a homoktengerből duslombu, virágos parkok nőnek, az utcák kö­vezett széleit tarka virágszőnyegek takarják s a nyiregyházi polgár, aki most még egy-egy széles na­pon, vagy az autójárta mellékut­cán (bocsánat a zamatos nyíregy­házi kifejezésért) vályogot köp, né­liány év múlva ugy fogja magát érezni, mintha fürdőhelyen üdülne. Azért nagy kincsünk nekünk a két legszebb nyiregyházi park: a .jiiHiiiiiiiiiininiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiHiiiniüiii, Mindenkinek készfilnie kell Dessewffy-téri és a Károlyi-téri, az utóbbi különösen azért, mert ott van a Kioszk. Ez a kedves kis ék­szer a zöld természet bársonyos nyakán, amely esténkint színes, pa­zar fényárban úszik s üde leve­gőjével, hűs atmoszférájával, virág­illatával odacsalogatja a pihenni vágyó polgárt. Holnap, szombaton este ismét hangversenyt ad a katonazenekar a Kioszkban. A részletes műsort hol­napi számunkban közöljük. mss ^nHnniiiniinninnmtmiiirm iüi itinruüiiii jpi» magyar színművészek elitje szerepel az első magyar bangos filmen A jövő héten lesz a nyíregyházi bemutató Megirtuk már, hogy a jövő héten kerül Nyíregyházán bemutatásra az első magyar hangos film a Városi Mozgóban. Gaál Béla rendezte a filmet sok ötlettel. A szüzsé és az anyagi vi­szonyok adta lehetőségek közepette érdemes munkát nyújtott. Eggert Mária a női főszerepben mindent elkövetett, hogy illúziót keltsen. Já­vor Pálnak ez az első filmszere­pe szép igéret. Vándory Gusztáv alakítása a rutinos művészre vall. Két humoros figurában felejthetet­len Pethes Sándor és Gárdonyi La­jos. Kisebb szerepekben feltűntek még a következők: Zombory Mer­cedes, Dózsa István, mint cigány­prímás, Pálffy ^György, Gazdy Aranka, Stella Gyula, Keleti Lász­ló, Dezsőffy László, Berczy Géza, D Arrigó Kornél és Sugár Lajos. Stefanidesz Károly végezte a zenei szinkronizálást, ezúttal is meg lepő tökéletességgel és stílusban. Vanicsek János fotográfiái és Vin­cze 1. ász ló díszletei érdemelnek még említést. Ebből a diszes névsorból láthat­juk, hogy a magyar szinmüvész­gárda elitje szerepel a »Csak egy kislány« c. első magyar hangos filmben. A Városi Mozgó vezető­sége nagy áldozatok árán szerezte meg a óim játszási jogát, hogy a nyiregyházi közönségnek módjá­ban legyen gyönyörködni a magyar filmtechnika első sikerült produk­ciójában. Rövid hirek — Vay Kázmér belügyminiszté­riumi miniszteri tanácsost felfüg­gesztették állásától. — ^erpeléten tavaly októberben billiárdozás közben összeszólalko­zott két legény: Kocsis Sándor és Cipó Sándor. Kocsis Cipót pofon­ütötte, mire ez halálosan megse­besítette revolverrel barátját — Az egri törvényszék 10 évi fegy­házra ítélte Cipót és ezt az ítéle­tet a tábla, majd a kúria is hely­benhagyta. — Az Ébredő Magyarok Egye­sülete ez évi országos gyűlését ju­nius 22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja a régi képviselőház­ban. — A jugoszláv minisztertanács elhatározta a gaböt\a minimális árának megállapítását. — Klebelsberg Kunó gróf Mason Mihálynak, az amerikai Rockefel­ler-alapítvány igazgatójának kísé­retében megtekintette a szegedi egyetemi építkezéseket, a belgyó­gyászati és gyermekklinikát és az épülő fogadalmi templomot. — Gábor Endre 26 esztendős fiatal festőművész Bécsben a Du­nába fult. Holttestét még nem ta­lálták meg. — Szegeden tegnap két öngyil­kosság történt. Király István 64 éves gépszerelő házának félszerében betegsége miatt felakasztotta ma­gát, azonnal meghalt. Tóth Gyula szabómester pedig halántékon lőtte magát. Életveszélyes állapotban a kórházba szállították. Tettének oka anyagi zavarok. — Szegeden és környékén meg­kezdték az őszi árpa és rozs ara­tását, a jövő héten már a búzát is aratják. — A Budapesti Napilapok Rend­őri Rovatvezetőinek Szindikátusa tegnap ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Este vacsora volt a Margitszigeten, melyen megjelen­tek: Bezzegh-Huszágh főkapitány, Andréka és Török János főkapi­tányhelyettesek és a belügyminisz­>0B1IKHIRinilll!inilll!!!lliiiiiil!liIini!!!lil!lin)tr:,. a fövő héten érkező magyar hangos film megtekintésére ter képviseletében Kovács Dénes osztálytanácsos. — Súlyos szerencsétlenség tör­tént tegnap Bukarestben. A kirá­lyi udvar egyik lovásza öngyilkos­sági szándékból elvágta a gázve­zetéket. Felesége, aki nem tudta hogy férje hol van, három másik asszonnyal égő gyertyával a lakás­ba ment. A gáz felrobbant és a négy asszony életveszélyesen meg­sérült. — Grünstein Lipót 50 éves ügy­nök, aki a gazdasági válság előtt jómódú kereskedő volt, anyagi gon­dok miatt feleségével együtt öngyil­kosságot követett el. — A román kereskedelmi meg­bízottak szombaton indulnak Bu­dapestre. — A román vasutigazgatóság a nőalkalmazottaknak megtiltotta á7 arc, száj és szemöldök festését és julius elsejétől kezdve bokáig érő fekete ruhában kell hivatalba jár­niok. Ma esti halvacsora a Sóstón, utána tánc Ma este megtartják a szokásos pénteki sóstói halvacsorát. Lesz ci­gányzene, melyet zilahi Kokas Re­zső kitűnő bandája szolgáltat és jazz-band, amelyet a »Hukgária« szalonzenekar tagjai játszanak. Friss tiszai halból készítik a pom­pás halászlevet, de lesz rostonsült és rántott hal is, no meg tejfe­les paprikásan készített, a gour­rqandok kedvenc eledele. A dus étlap egyébként százféle jót kináál­gat s ha jól bevacsoráztunk, ak­kor pompásan fog esni a zamatos geszti bor, jégbehütött Szt. György­vízzel, amely nemcsak üdítő ital, hanem gyógyhatású is. Vacsora után a fiatalság táncra perdül, az öregek pedig csöndesen szemlélődve kvaterkáznak a fél 11­es, avagy — ha éppen jókedvük kerekedik — az éjféli vonatig. Az első hangos film, amit mindnyájan megértünk '•tiiaiiHiintiiimuimiiiifnmiHHnjiiinnjfframiiitír*' M?gy. Kir. Állami Gépgyár vezérügynöksége Nemzetközi Gépkereskedelmi r, t. kerületi képviselete Nyíregyháza, Széchenyi-út 9, TRAKTOROK Má*. csÉplöszekrények, — Űrnapja Nyíregyházán. Szi­vet, lelket gyönyörködtető, hatal­mas manifesztáció volt Nyíregy­házán Űrnapjának processziós ün­neplése. A körmenet hatalmas, festői szépségű vonulása betöl­tötte a város központi utcáit és tereit. A körmenetben résztvet­tek a róm. kath. és gör. kath. egyházak, egyesületek^ iskolák. —. Az Oltáriszentség elé, amelyet Énekes János prelátus vitt hó­fehér, fátyolos első áldozók hin­tették a júniusi kertek virágait. A baldachin mellett cserkészapró­dok léptek és az Oltáriszentséget követők élén a hadsereg tiszti­kara haladt vitéz Déschán Benő tábornok vezetésével. A katona­zenekar ősi egyházi énekeket ját­szott és a jumusi nap aranyában ott fénylett az Úrvacsora fensége? emlékezetének misztériuma. — A legújabb lexikon a Gé­niusz Kis Lexikona most jelent meg. 1616 hasáb, nyolcszáz kép, 64 önáll ómümelléklet. Ára előfi­zetőknek 12 pengő, bolti ára 16 pengő. Kapható az Ujjságboltban. — Megszűnt iparok: Szekeres Miklósné vegyes élelmiszer piaci árusítása, Grász Erzsébet szatócs, Rakita János egyfogatú bérko­csis, Táborszky Mihály személy­szállító taligás, Matisz 'Bertalan kerékgyártó, özv. Majoros Jó­zsefné géperejű bérkocsival Való személyfuvarozás, Sarkadi Mihály cipész, Mészáros Mihály teher­szállító taligás, Badzik Gyula ki­főzés, özv. Bartos Györgyné da­rálómalom, Sztanek János sztf mélyszállitó taligás, Balogh György szatócs, Komor Imre és Hollós Ágoston bank és pénz­váltó üzlet, Gál István géperejű bérkocsival való személyfuvaro­zás. Benedekffy Ferenc B. T. cég cipő, kötött áru és ezek tartozékai val való kereskedés, Varga József teherszállító taligás. — Megvédi befőttjeit a romlás­tól a Penészimentes Pergament Pa­pír. Kapható az Ujságboltban. — Zeneiskolai évzárő vizsgák. Füredi Henrik államilag engedé­lyezett m. zeneiskolája folyó hó 20 .és 21-én délután 3 órakor tart­ja évzáró vizsgáit, 22-én délelőtt fél 11 órakor évzáró hangverse­nyét a Korona nagytermében, a­mielyre a szülőket és az érdek­lődő közönséget tisztelettel meg­hívja, a hangverseny műsorát leg­közelebb közöljük. Belépti dij mr.es. 2X •rinilllllllllllllllHII Csak egy kislány

Next

/
Oldalképek
Tartalom