Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-19 / 137. szám

1930. junius 19. Mírvídék. r 7" A jótékonycélu m. kir. állami 'jSORSJÁTÉKTi Főnyeremények : 30 000 20.000 15000 10.000 pengő stb összesen 17.U00 nyeremény 3582-4 1 Húzás junius 21-én A sorsjegyek ára. j Egés z 3 pengő | Fél I és fél pengő j Kapható minden bank- és sorsjátéküzlet­ben, dohánytőzsdékben, postahivatalokban. — Penészmentes Pergament Pa­Dir megvédi befőttjeit. Kapható az Ujságboltban. Moz A Diadal legújabb sláger­filmje „A halálpilóta" A legtöbb mozgó látogatottság hiánya miatt kénytelen a nyári idényre bezárni kapuit. A Diadal­ban épen az ellenkezőjét tapasz­taljuk, amennyiben itt néhány hét óta úgyszólván nap-nap után nö­vekszik a látogatók száma. En­nek okai természetesen elsősorban a nagyobbszabásu műsorok, ame­lyek most is 'ugy ontják a legra­gyogóbb premierfilmeket, akár­csak a legforróbb főszezonban. De csábítja a közönséget a tapsoktól és ujrázásoktól kisért dalbetétek és a rendkívül olcsó füzetjegy bér­letrendszer is. A tegnap felújított nagyszerű Iván Mosjukin film: »A cár gárdistája«, még csak ma és holnap pereg a Diadal mozivász nán, a »Jaj, eltűnt a feleségem« c. pompás burleszkkel. A hét má­sik nagy eseménye a Columbia Pictures legújabb repülődrámája, »A halálpilóta« lesz, »A másfél seriff« c. izgalmas vadnyugati tör­ténettel. E filmeket 20., 21. és 22-én fogja bemutatni a Diadal. Ma lépnek fel utoljára a floridai görlök az Apollóban Beszámoltunk arról a fényes si­kerről, amelyet a Floridai görl-revü tagjai első fellépésük alkalmával Nyíregyházán arattak. Tegnap to­vább folytatták megkezdett diadal­utjokat vidám, pajkos ének- és táhcszámaikkal, amelyek közül kü­lönösen a tőrvívást és tangó kvar­tettet kell kiemelnünk. A pompás kis revümüsor, melyet a közönség mindvégig meleg tapsokkal hono­rált, még csak ma látható az Apol­ló nagy Greta Garbo-filmjének kí­séretében. A görlicék mellett kü­lön meg kell emlékeznünk Phi­Iipp direktorról is, aki ez alka­lommal mint kitűnő zenész mu­tatkozott be a publikumnak. Hol­nap csak egy napig Douglas Fair­banksnak leghíresebb bravúr att­rakciója; A három testőr, pénte­ken! pedig a filmek filmje, a; Tüz­'brigád fog felujulni az Apolló mo­zivásznán. A Városi Mozgó e heti műsora Megírtuk tegnapi számunkban, hogy a Városi Mozgóban szerdán és csütörtökön Tristan Tupper re­gényének 10 felvonásos filmválto­zatát adják, amelynek címe: »Ör­vény«, imig kisérófilmül két ki­tűnő burleszk szerepel: az egyik a »Bubi mint cseretárs«, a másik »Anyakölcsönző intézet«. Űrnap­ján három előadás lesz: 5, 7, és 9 órakor. ; Pénteken ,szombaton és va­sárnap egy nagyszerű zenés és énekes attrakciós vígjátékot ad a Városi Mozgó 11 felvonásban. »Csókvítézek« a cime a pompás darabnak és két amerikai katona vetélkedését mutatja be a harc­téren és a szerelemben. Két bur­leszkfilm a kísérője az érdekfe­szítő filmnek: az egyik az »Anya és huga«, a másik a »Kisértetek kongresszusai Az esti előadáso­kat mindig katonazenekar kiséri. Nyíregyháza város az áilam támogatásával eyolc méter széles kőburkolattal látja el a Kallói ntat A városi szakosztályok a város­háza kistermében délután 4 órai kezdettel tartották Bencs Kálmán dr m. kir .kormányfőtanácsos, pol­gármester elnökletével együttes ülésüket. Bencs dr. polgármester megnyitójában melegen üdvözöl­te a tagokat örömének adva kife­jezést a nagy érdeklődésért, majd felkérte Szohor Pál főjegyzőt a tárgysorozat egyes pontjainak is­mertetésére. Szohor főjegyző általános érdek­lődés mellett tájékoztatta a szak­osztályokat a kereskedelmi minisz­ter azon határozatáról, hogy ameny nyiben a város 10 százalékkal hoz­zájárul a költségekhez, az állam a Kállói-utat a Luther-utcától egé szen a vámházig kőburkolattal látja el. Tehát a városnak a kiskőbur­kolat 10 százalékát kell átvállal­nia, de ez csak 6 méter széles­ségű útra vonatkozik. Már pedig ha az utat teljesen portalanítani akarjuk, akkor legalább 8 méter szélességben kell elkészíttetni a burkolást. Ennek a 2 méternek a költségeit azonban teljesen a városnak kell fedeznie. Fontos volna az útburkolással kapcsolatban a kapubejáró meg­építése is. A nyolc méteres széles­ségű utburkolás, valamint a ka­pubejáró összesen 138.425 pengő­be kerülne, amely összeget csak a jövő év február i-én kell a ke­reskedelmi minisztériumnak egy összegben megfizetni. Ezzel kapcsolatban felmerült a Kállói-utca vízvezeték és csatorna í hálózatának kérdése is. A szak­osztályok mérlegelték, hogy mi­után végleges burkolásról van szó, nem volna-e helyes a hálóza­tot most megépíttetni. Ennek a munkálatnak költsége mintegy 93 ezer pengőt tenne ki. E két nagyfontosságú kérdés­hez elsőnek Kovách Elek dr. szólt hozzá. Hangsúlyozta, hogy a vá­rosnak e nagyszerű alkalmat meg kell ragadnia és meg kell építeni az utat. Nagy Elek műszaki tanácsos ki­fejtette, hogy a városnak a Kállói ut javítása, olajozása mintegy 15—• 20 ezer pengőbe kerül, mig ha uj 8 méteres burkolatot kap, ak­kor ezt S tekintélyes összeget a város megtakarítja. Konthy Gyula dr, Kovách Elek dr érvelését tette magáévá. Szüksé­gesnek tartja az utca 8 méter széles kövezését, de minden más építkezés mellőzésével. Ezzel szem­ben Jánossy Miklós jónak látná, ha a csövezéseket is lefektetnék, miután a város amúgy is arra tö­rekszik, hogy a vízvezeték és csa­tornázás kérdését minél előbb dű­lőre vigye. Végül is a szakosztályok egyön­tetű elhatározással javasolják a képviselőtestületnek, hogy a város a Kállói-ut 8 méteres burkolási költségeihez 10 százalékkal járul­jon hozzá, mig a vízvezeték és csa­tornázási építkezésekre vonatkozó tervet a szakosztályok szavazás ut­ján 7 szavazattal 2 ellenében el vetették. á jövő héten mntatják be Nyíregyházán az első magyar hangos filmet, amelyet nyír­egyházi származású művész rendezett Amikor hazai filmmel állunk szemben, lehetetlen szabadulnunk attól az elfogult érzéstől, amely a szülő lelkét tölti el gyermekével szemben. Örülünk, büszkélkedünk egy magyar film láttára, még ak­kor is, ha — magunkra erősza­kolva az elfogulatlanságot — a kritika logikájával és tárgyilagos­ságával a kisebb hibák előtt nem hunyhatunk szemet. A magyar film dédelgetett gyermekünk, akinek — mankót kell a hóna alá rakni. Sze­retettel végezzük ezt a gyógyító munkát, amely abból áll, hogy először: nem hunyunk szemet a gyengeségek fölött, nehogy elbiza­kodottá tegyük az érdekelteket, má­sodszor: további fokozott munkára buzdítsuk az arra hivatottakat. Ahol annyi tehetséges művészi és technikai erő áll rendelkezés­re, mint nálunk és ahol úgyszólván a semmiből azt tudjuk produkálni, amit ez a film is elérik tár, ak­kor megbocsáthatatlan bűnt követ el mindenki, aki illetékes arra, — hogy segítségére ne legyen a lábba-, dozó magyar film feltámasztásá­nak kísérletében és negligálja azt. Ezeket akartuk elmondani, mi­előtt hírt adunk arról, hogy a jö­vő héten mutatják be Nyíregyhá­zán az első magyar hangos fil­met, amelynek az ad különös ér­dekességet, hogy Gaál Béla ren­dezte, aki nyíregyházi származású. A film cime »Csak egy kislány...« s a legkiválóbb színművészek sze­repelnek benne. Fényképészek! AraatBrök! Több évig is eláll, nem romlik az angol gyártmányú IMPERIAL lemez és film. Az ára olyan, mint a többi jó gyártmányoké. Kapható: Blnmbergnél minden egyéb hozzávaló is. Nyíregyháziak és debreceniek zarándoklása ffláriapócsra Mihálovich Sándor dr kanonok vezetésével népes zarándokcsapat indult Máriapócsra a zarándokok­hoz a debreceni gör. kath. hivek közül mintegy ötszázan csatlakoz­tak Papp Gyula debreceni gör. kath. főesperes vezetésével. Má­riapócson két mise volt. Az egyi­ken a debreceni szivgárdisták éne­keltek, a másikon, amelyet Mi­hálovich Sándor dr. celebrált, a nyíregyházi gör. kath. énekkar adott elő egy művészi kidolgozott­ságu misét Szilvássy József kar­nagy vezetésével. A szentbeszédet Papp János debreceni főesperes mondotta. A zarándoklat hatalmas erővel mélyítette ki a vallásos ér­zést, amely ha hatalmas motívu­ma a magyarság fejlődésének. Feketehegyfürdő (posta Vondrisel i MEGNYÍLOTT. Elő- utóidényben szobaárakból 50 százalék kedvezmény. DEMJÉNJENŐ volt iglófürtdi vendéglős személyes vezetése alatt. Prospektust küld a Fürdőgondnokság, vagy Budapesten a Sopronyi Bank, VII. Baross-tér 19 sz. 2975—6 A KIOSZ kirándulása a Tiszához A KIOSz nyíregyházi osztálya junius 29-én vasárnap kirándulást rendez, amint azt már lapunk kö­zölte is, Balsára, a Tisza part­jára. A földvár megtekintése ez alkalommal elmarad, tekintettel a nagy távolságra. A balsai hidat azonban a kirándulók megtekint­hetik. Utijegy ára oda-vissza 2.30 P. A gyermekjegyek olcsóbbak lesz­nek. Indulás vasárnap reggel fél 7 órakor a balsai vonattal, visz­sza pedig 6 órakor este 'jönnek a kirándulók. Ebéd: bográcsgulyás, halpaprikás tetszés szerint. Hogy a szükséges mennyiségű ételről gondoskodás történhessék, ebédje­gyek megváltása szükséges; az er­re vonatkozó igényeket a KIOSz gondnokánál kell bejelenteni. Ital­ról és szórakozásról is gondoskodik az egyesület. A műkedvelő gár­da erre az alkalomra betanult mű­sorával fogja szórakoztatni az egy­begyűlteket. A kirándulás iránt nem csak a KIOSz tagok, hanem a természetbarátok körében is igen nagy az érdeklődés. — A Párisi Divat juniusi nyá­ri száma megjelent és kapható az Ujságboltban. Egy szám ára i P 20 fillér. Mielőtt házát me gterv ezné vagy felépítené, forduljon bizalommal Nagy Kálmánhoz, mert náia minden célszerű újdonságot, ami az építő­iparban az utolsó években bevált, megkaphat. Igy ujrendsz rü építőanyagok, üvegp 'tlók, szigetelők, vizüat­laoitók, kéményajtók és tolda­lékok, válaszfal és menyezet­lapok, födém téglák, stb., stb. Úgyszintén készülnek s rem­iékek és sirkeretek. Felv tág sitással és költség­vetéssel szivesen szolgál NAGY KÁLMÁN TEKTA cpmentárngyáraés épitésianyag raktára. Árpád ucca 4. Telefon 40. 352b-1Ü

Next

/
Oldalképek
Tartalom