Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-04 / 100. szám

1930. május Heti műsor: Igazgató: Gulyás Menyhért. •Szombat: d. u. fél 5"kor mozihely­árakkal: Takács Alice. Bérletszünet. Köztisztv. utalr nem érv. Este: János vitéz. 1 -es bérlet. Szelv. és köztisztv. utalv. érv. 'Vasárnap', d. u. mérsékelt hely­árakkal: Katica. Bérletszünet. Köztisztv. utalv. nem érv. Este János vitéz (másodszor). 2 Bérlet. Köztisztv. utalv. érv. Hétfő: A csúnya lány. (8 órakor) Szeft. és köztisztv. utalv. érv Kedd: A sasfiók (8 ómkor) 1. és 2. Bérlet. Köztisztv. ut. érv. Szerda: d. u. 3 és 5 órakor mér­sékely helyárakkal: Tányértalpu Mackó koma. A Fővárosi Mese­szinház vendégjátéka. Bérletszü* Köztisztv. utalv. nem érv. A színházi iroda közleményei: Vasárnap délután 4 órakor mér­sékelt hely árakkal a kitűnő táncos •operett: Katica. A csúnya lány általános közkívá­natra hétfőn. A legnagyobb ope­rett slágernek ez lesz a 7-ik elő­adása. Szombat és vasárnap este a fe­lejthetetlen Kacsóh Pongrácz örök szép, magyar szivből fakadó dal­játékát, a: János vitézt ujitja fel a szinház Bitzói'al a címszerepben, Takáts, G. Székely D. Turcsy, Csillag, Daniss, Polgár játsszák a többi főszerepet. Jönnek! A Fővárosi Gyermek­szinház apró gyermekprimadonnái május 7-én, szerdán délután 3 és 5 órakor fellépnek a Tányértalpas A lelkekbe, kik arra esküvének, Hogy sorsvásznát az Isten szent kezének Magukra veszik drága, szép ruhául, S hordják viszik mig életük lezárul. Estélyt tartunk és szivünkhöz ide A művészetnek fénylő magasából Leszállt, lejött egy művésznő szive, Ki nemzetünknek egyik büszkesége, Ifjú gárdánkban ide áll az élre, Hogy lelke _ szárnyai Ifjú lelkünknek szárnyait vezessék És ragyogóbbá tegye ezt az estét Művészetének fénylő sugarával. Nemes tettéért odahull reája Ifjú szivünknek égő sok virága. Forró üdvözlet itt mindenkinek, Kik hoztak hozzánk szerető szivet, Kik megértik a szivünknek verését S bennünk a tavasz forró ébredését. Kik meglátják, hogy lángoló szemünkben Nagymagyarország büszke álma ég E dalos, forró estélyünk ölében Ölelésünket mindnyájan vegyék. Maczkó koma énekes, táncos gyer­mek operettben. Mérsékelt hely­árak. Jegyek már kaphatók! * Ifjúsági előadás május hó 9-én pénteken délután 4 órakor. Be­vezető előadást tart a Kálvineum tanára. Az iskolák csoportosan igé­nyeljék jegyeiket. Csakis diákok részére adatnak ki jegyek. Az in­tézetek igazgatóságait szigorú el­lenőrzésre kérjük. Helyárak: 40, 60, 80 fillér. A köztisztviselői utalványokat a köztisztviselők és azok családtag­jai használhatják, másra át nem ruházhatók. Használhatják az illető közhivatal nyugdíjasai és család­tagjai is. Érvényes minden esti elő­adásra, vendégjáték kivételével. Be válthatók egész napon át a pénz­tári órákban. Dohánytermelést tanulmányút A Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület a debreceni m. kir. Do­hánykisérleti Állomással és a nyír­egyházi m. kir. Dohánybeváltó hi­vatallal együttesen május 4-én. va­sár/lap délelőtt 10 órakor, a m. kir. Igazságügyi kincstár birtokán Kismezőtanyán (Nyíregyházától 6 km-re, a nyirpazonyi köves ut men­tén, Nyirpazony község mellett) — gyakorlati bemutató szakelőadást fog tartani a dohány ültetésről és az ezzel kapcsolatos munkálatok­ról, amely tanulmányútra a do­hánytermelő gazdákat és dohány­kertészeiket ezúton is meghívjuk. A gyakorlati bemutatót és szak­előadást Juhász Árpád m. kir. gaz­dasági főtanácsos, a kir. Dohány ­kísérleti Állomás vezefője és Pus­kás Antal m. kir. dohánybevál­tási főfelügyelő, hivatalvezető fog­ják megtartani. , . Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület Elnöksége. MM Alna, körte, izilra, szőlö-MOLYOK ellea MERITOL arzénporolószert P 1.90 ÓLOMARZENÁT permeteiőazert . . P UO kg.-kénti árban utáarétlel szállít NemzetkSzI Borkereskedelmi R.-T. Budapest, VIII., Kenyérmező-utca 6. izáa. Kérjen díjtalan I«merteWt I 1060—3 Ji'élkülöxheteüen műiben hÁxiar£á&ban VARRÓGÉP WOÍKI WARS SfO^Kk. ti Htf^tZ Aia.'cii 'o - tony Aaui rúsxiatt'íi - --<»*!} RtSJTv TÍÍÍO Nyíregyháza, Vay Ádám u. 2. Dán Endre házassága — REGÉNY — Irta: TarWlyné S. Ilona. 41 Végre mégis talált egyet, amiben megkapaszkodhatott és görcsösen tartotta: nem megy többet az er­dészékhez... Nem megy,,, Nem sza­bad mennie... Minden terve bele­fulladna összedűlt akaratába... nem tudna többé ura lenni önmagá­nak... A kis futó kocsi zörgött a kö­ves uton, nem nagyon beszélget­tek a többiek sem s igy nem volt feltűnő, hogy hallgatag. Otthon levél várta Panyolaytól. Férfias, vastag betűit azonnal megismerte. Sietve bontotta fel. Budapest, 192... aug. 23. / Kedves Bandikám! Gondolhatod, milyen jól esett olvasni, hogy jól érzed magad Nádasfaluban. Szeretnélek meg­látogatni, de nem lehet, mert minden szabad időmet Erzsikém­mel töltöm, odautazom, ami ter­mészetes is, ugy-e? De lesz majd alkalom, ha Erzsikém is itt lesz velem, akkor meglátogatlak. De 3ehet az is, hogy Erzsikémmel együtt! Örülnél? Képzeld: uj tervem van, ami nagyon felvillanyozott! Már meg is kezdtem a kidolgozását egy, a minisztériumhoz intézendő em­lékiratnak, mert nem nézhetem tétlenül nemzedékünk pusztulá­sát. Persze, amilyen rövidlátók közéletünk vezetői, nem veszik észre a pusztulást, s ha azt még készre is vennék, de annak okát nem látják meg. Hidd el Bandikám, szerintem mindennek a késő nősülés az oka! De viszont, a késői nősülés­nek a nyomorúságos kezdő fize­tés az oka! A hosszú tanulási idő, az egyetemi évek, utána a gyakor­ló évek, fizetéstelen kezdet elve­szik a férfi egész ifjúságát! Ezek az idők elf árasztják és blazírttá teszik az ifjúságot! Sok volna leírni, hogy mit szeretnék ke­resztül vinni! Csak hatalmain volna hozzá! Terveimbői csak egyet írok ide... Én az agglegényadót har­minckét éves kortól kezdeném! És az agglegényadó annyi lenne, hogy abból egy gyermek évi ne­velése kiteljék! És ezeket .az összegeket olyan családapa kap­ná, akinek két gyermeknél többje van s gyermekei már tíz éven felül vannak, s iskoláztatni kell azokat. Az ilyen családapák a családi pótlékon felül minden gyermek iskoláztatására meg­kapnák az agglegényadónak meg felelő összeget. Unalmas vagyok, nem is irok errői többet, de majd egyszer el­küldöm az egész tanulmányt, ha készen leszek vele. Tegnap a Szigeten voltam. Persze: egyedül. És onnan néz­tem a budai hegyek pompás ké­peit. Milyen gyönyörű is ez a város! Külön öröm nekem, hogy van s hogy a mienk, benne él­hetünk s remélhetjük, hogy a szépsége mellett egyszer bol­dog is lesz. Egyenlőre, ha nem is az egész város, de — én! Van egy titkom, öregem, de egyenlőre nem árulom el. Majd megtudod, ugy szeptember kö­zepén, vagy vége felé. Tegnap cigarettát vettem Bé­bynél. Különben mindig ott veszem a cigarettát. Szegényke. Mintha újra halvá­nyabb és lengébb volna. Ha igy fog fogyni, egyszer pehellyé vá­lik. Elröpiti valami erősebbszél. írjál öregem valamit magadról is. Mi érdekel? Esetleg — ki...? Még mindig az a nagy, józan ' elő eáltá? ágaskodik benned? Na­gyon sokszor irigyeltem szép nyugodt életedet, fékezhető és illedelmes szenvedélyeidet. Nem nyúltak bele a lelkedbe Blond Aurélok és hasonló zavaros ki­menetelű bolondságok. Nagyon tetszik nekem, hogy szerepelni akarsz a közeledő me­gye-gyűlésen. De... nem fog-e az öregeknek szemet szúrni, — hogy már is beleavatkozol a me­gye dolgaiba? Sok szerencsét kívánok hozzá! És nagyon kérlek, hogy irj min­denről! Szeretettel ölel: Panyó. Dán elolvasta és az asztalra ej­tette a levelet. Irigyelhetsz... irigyelhetsz... — gondolta s gúnyosan mosolygott — az én józanságom... az előrelátá­som... és minden szép rend ben­nem... Egyre nevetett. Önmagát csúfolta gúnyos neve­tésével. A távolokból intett neki a régi Dán Endre... Ez, aki itt áll és nézi a barátja levelét... mintha a benne szereplő régi maga-magát nézné, egészen más valaki... Forrongó, uj élet dul benne. Szokatlan nagy vágyak ze­nélik tele a lelkét és gyilkolják akarata erejét. Korbácsok suhog­nak és ütik józansága hatalmát... A háziasszony vacsorázni hívta. Ment, mint egy gép. Nyelte a falatokat, de nem érez­te izét semminek... — Kedves öcsém-uram, vegyék ebből a jó falatból. Máskor nagyon szerette. Pulyka melle. Finom, hí­zott pulyka . — Köszönöm, néném, hiszen eszem. • * — Étvágytalannak látom, öcsém­uram. Csak nincsen valami baja? Reggel igyék egy pohárka keserű pálinkát. Az én jó öregemnek az hozta meg az étvágyát mindig, ha valamivel elrontotta a gyomrát. Nagyon jó. Magam készítem az ágyát. Van benne fodormenta tea, egy kevés cintória, üröm. Bizony keserű dolgok ezek, de nagyon jók. Majoránna is van benne. Fel­séges illata van. — Köszönöm édes.néném, meg­próbálom. —- Hallotta öcsém-uram? Mond­ják, hogy Boroskőy Nóra Kutas­syékhoz jön egy hétre. Gyönyörű, nagyszemü gyermek volt az a Nó­ra, n'em láttam, mióta nagy leány lett. De hallom, hogy nem hason­lít az anyjához. Az nagyon jó.­Más fajta... Mi távolról rokonság­ban is volnánk... — Nagyon kedves asszony Bo­roskőyné — jegyezte meg Dán, csakhogy mondjon valamit. — Nekem, kedves öcsém-uram, megmondom őszintén, nem ízlésem az olyan fiataloskodó természet. — Ez csak előítélet, kedves né­ném. Miért ne lenne fiatal minden­ki egészen addig, mig tud lenni. Hiszen az öregség teher. Elég belőle tiz-husz esztendő... (Folytafjak.) jiii

Next

/
Oldalképek
Tartalom