Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-04 / 100. szám

1930. május 4. Ma délelőtt súlyos baleset érte Megyery Géza szabolcsi felsőházi tagot A Magyar Távirati Iroda je­lenti Budapestről: Ma délelőtt i i órakor az Er­zsébet-körút 19. számú ház előtt a villamos elgázolta Megyery Géza nyug. kúriai birót; Szabolcsvárme­gye felsőházi tagját. A 87 éves öreg urat súlyos és életveszélyes sérülésekkel szállították be a Ró­kifs-kórházba. - — A Rózsaszín Regények hete­dik száma: Courths-Mahler: Két asszony, most jelent meg és az Uj ságboltban kapható. Ára 1 P­— Diósgyőri levélpapír doboz­ban és mappában: magyar, ele­gáns, finom, olcsó. Kapható az Ujságboltban . — Beérkeztek az ajánlatok a honvéd laktanya építkezésének má­sodik részletére. A honvéd gya­logsági laktanya építkezés máso­dik részletére lefolytatott árlejtés­re beérkezett ajánlatok átszámítása megtörtént, melynek eredménye ér tesülésünk szerint a következő: 1. Dávid János és Fia Budapest és Kovács D. Nyíregyháza P 475,987,28. 2. Lukács Pái Buda­pest P 500,880.97. 3. Pisszer János és Várallyay Sándor Nyíregyháza P. 514,740.36. 4. Fejér és Dános cég Budapest P 526,299.26. — 5. Csonka Ferenc Budapest P 528,722.43. 6. Fábián és Somogyi cég Budapest P 531,635.13. — 7. Pollatsek és lyjstein cég Budapest P 532,509.64. 8. Magyar Magas­és Mélyépítő Részvénytársaság P 534,511.61. 9. Stylus Építő Rész­vénytársaság Budapest P 543,282.17 Értesülésünk szerint az ajánlatok a pénzügyminisztériumba küldet­tek, honnan a honvédelmi minisz­tériumba visszaérkezés után lesz a döntés a munkálatok végrehaj­tásával leendő megbízatás ügyé­ben. — Megölte a szesz. Bakro Mi­hály nyirlugosi cigány a kelleté­nél több pálinkát hajtott fel a ga­ratra. A nagymennyiségű alkohol fogyasztásától rosszul lett. Össze­esett s ^meghalt. — Underwood írógépek Szabolcs vármegyei vezérképviselete: Ujság­bolt. Az összes modellgépek ere­deti gyári áron, kedvező részlet­fizetésre is. Díjtalan bemutatás a vármegye egész területén. — A Beyers divaHap májusi száma megérkezett és kapható az Ujságboltban. — A vízzel telt gödörbe fulladt egy kis leány. Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt tegnap délelőtt 10 órakor Nyirpazony ha. tárában. A községtől mintegy 7 kilométernyire van Miklós János gazdálkodó tanyája. A lakóház há­ta mögött egy mély gödör van, a­melyből a földet vályogkészités cél­jából kiszedték. A napokban elő­forduló gyakori esőzések következ­tében a gödör megtelt vízzel. Mik­lós János 3 éves Zsuzsanna ne­vű leánya tegnap délelőtt 10 óra­kor egy óvatlan pillanatban a ház mögé lopózott s beleesett a gö­dörbe. Mikor a házbeliek észre­vették a gyerek eltűnését, keresé­sére indultak, a gödörben meg is találták, azonban nem sikerült már eszméletre hozni, a szerencsétlen gyermek megfulladt. Az eljárás a felelősség megállapítása céljából megindult. TAVASZI DIVATLAPOK Star, Elité, Smart, Stella kaphatók az Ujságboltban. Szombaton Az évad verhetetlen rekord műsora! Vasárnap Az „U" hajó Isapitáztya (Búvárhajó hBsei) Egy kémszervezet és egy tengeralattjáró hajó izgalmas kOidelmei 10 fejezetben / Pardon Madame. , . Egy ügyvéd és egy szép párisi asszony regénye 8 felvonásban Ezt a műsort idegíziatü tartalmáról fogva, csak 16 éven felüliek nézhetik meg. Hétfőn csak 1 napig! Ufa nagy repríz szenzációja! ASPHáLT (A BŰNÖS VÁROS) Gustav Fr öhHch és Betty Amann főszereplésével. Előadáiek kezdete hétköznap 5, 7 és 9 órakor Kicseréljük elavult telepes készülékét uj typusu hálózati rádióra Standard Villamossági R-T. Forduljon rádiókereskedőiéhez 2746 lőüuyi lakáspénzt kapnak Nyíregyházán a tisztviselők az ú) rendelet alapján Lapunk tegnapi számában kö­zöltük, hogy a kormány Nyíregy­házát a IV. laljáspénzosztálybólja. III. lakáspénzosztályba sorpzta. Ez alkalommal az érdekelt tisztvise­lők tájékoztatására közöljük az uj lakáspénztáblázatot azzal a meg­jegyzéssel, hogy az egyes fizetésj osztályoknál feltijntetett összegek közül a nagyobbik a három, vagy a háromnál nagyobb családi pót­lékot élvező, a kisebbik pedig a legfeljebb 2 családi pótlékot élvező tisztviselőt illeti. Hozzáfűzzük még azt is, hogy a iakáspénzkimuta­tásban szereplő fizetési oszjály az állami rendszerű fizetési osztályra vonatkozik, mig az államvasuti rendszerű fizetési osztályok lakbé­rei akként alakulnak, hogy a jelen táblázatban levő V. fizetési osztály­nak az államvasuti III., a VI- fiz. osztálynak az államvasuti IV., a VII. fiz. osztálynak az államvasuti V. fizetési osztályok — és igy to­vább felelnek meg. Az uj negyedévi lakáspénzek a következők: V. fiz. o. 462.75 pengő, illetve 418.75 pengő. VI. fiz. o. 418.75 pengő, illetve 374.50 pengő. VII. fiz. o. 352.50 pengő, illetve 308.50 pengő. VIII. fiz. o. 286.50 pengő, il­letve 242.25 pengő. IX. fiz. o. 220.25 pengő, illetve 176.25 pengő. X. fiz. o. 198.25 pengő, illetve 154.25 pengő. XI. fiz. o. 176.25 pengő, illetve 132.00 pengő. Ha összehasonlítjuk e táblázat összegeit az eddig élvezett lakás­pénzek összegeivel, ugy bizony azt kell látnunk, hogy a legalacso­nyabb fizetési osztályban mindösz­sze csak 22 pengővel, illetőleg 16 P 50 fillérrel kapnak többet a tiszt viselők egy negyedévre. A nyugdíjas tisztviselők lakás­ipénze a következőkép változik: Az V. fiz. o.-ban 251.25 P. A VI. fiz. o.-ban 224.75 P A VII. fiz. o.-ban 185.00 P. A VIII. fiz. o.-ban 145.25 P. A IX. fiz. o.-ban 105.75 P A X. fiz. o.-ban 92.50 P A XI. fiz. o.-ban 79.25 P lesz az uj lakáspénz. Itt is az állami rendszerű V. fiz. o.-nak az állam­vasuti rendszerű III. fiz. o. és igy tovább felel meg. — A Legújabb Divat, Beyer's Album, Párisi Divat áprilisi szá­mai megjelentek és kaphatók az Ujságboltban . IDŐJÁRÁS A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánkban eső nem volt sehol. A nappali hőmérséklet kissé emel­kedett keleten, de éjjel derült ég mellett a lehűlés közvetlenül a ta­laj mentén elérte a fagypontot. Bu dapesten ma délben a hőmérséklet 18 C fok volt. Prognózis: Változé­kony felhős, kissé melegebb idő várható. ' Nyíregyházán május 2-án «ste 9 óráig a hőmérséklet maximuma 17.6, minimuma 3 C fok volt. •••••••••••••• meghívó. A Hangya Termelő Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet a Magyar Qazdaszövetség szövetkezeti központja kötelékébe tartozó Nyíregyházi Gazdák Árubeszerző Fogyasztási é« Termény Értékesitő Szövetkezete 1930. évi május 25-én d e 11 órakor « Gazda­kör nagytermében 1929 évi rendes közgyűlést tart, melyre a tagok az alapszabályok 24. §-a értelmében meghivatnak Ha a közgyűlés a megjelenő tagok cse­kély száma miatt határozatképtelea lennt, ugy a közgylés 1930. évi junius hó 1-én fog megtartatni, mely tekíntetnélkül a tagok számára hatá­rozatképes lesz. Napirend : 1. Mult évi üzleteredményről szóló jelentések tárgyalása 2. Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény megadasa. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tisztajövedelemről való rendel­kezés. 5. Az igazgatóság kiegészítése. 6. Felügyelóbizottság választása. 7. Netalani indítványok. A felügyelőbizottság által megvizs­gált évi mérleg a bolthelyiségben ki­fügesztetett és mindenki által meg­tekinthető. 2777 Az Igazgatóság. Gazdaságok részére mindenféle nyomtatványt jutányos áron készit a JÓBA-nyomda Nyíregyházán, Széchenyi út 9. Telefon 139. BÚTOR Alapítva; 1903. o Csodaszép hálók, ebédlők, uriszobák bámulatos olcsón GLÜCK JENŐNÉL Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 8. sz. szerezhető be. 6 12-18 24 havi részletre. o Velour és bőrgarnitúrák nagy választékban. Telefon: 234.

Next

/
Oldalképek
Tartalom